Iekļaut (to include) conjugation

Latvian
12 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
iekļauju
I include
iekļauj
you include
iekļauj
he/she/it includes
iekļaujam
we include
iekļaujat
you all include
iekļauj
they include
Past tense
iekļāvu
I included
iekļāvi
you included
iekļāva
he/she/it included
iekļāvām
we included
iekļāvāt
you all included
iekļāva
they included
Future tense
iekļaušu
I will include
iekļausi
you will include
iekļaus
he/she/it will include
iekļausim
we will include
iekļausiet
you all will include
iekļaus
they will include
Imperative mood
-
iekļauj
you include
-
-
iekļaujiet
you all include
-
Es/tu/...
Conditional mood
iekļautu
I would include

Examples of iekļaut

Example in LatvianTranslation in English
Steidzamos gadījumos Padome var nolemt pēc ĀKK valstu vai Kopienas lūguma darbakārtībā iekļaut jautājumus, attiecībā uz kuriem nav ievēroti termiņi, kas minēti 1. punktā.In urgent cases the Council may decide, at the request of the ACP States or of the Community, to include on the agenda items for which the time limits laid down in paragraph 1 have not been observed.
Steidzamos gadījumos Komiteja var pieņemt lēmumu pēc ĀKK valstu vai Kopienas lūguma darbakārtībā iekļaut jautājumus, attiecībā uz ko nav ievēroti 1. punktā minētie termiņi.In urgent cases the Committee may decide, at the request of the ACP States or of the Community, to include on the agenda items in respect of which the time limits laid down in paragraph 1 have not been observed.
Ir pamatoti iekļaut šajā tabulā saldētas pikšas,It is reasonable to include frozen haddock in this table,
Komisijas 2003. gada 1. decembra Direktīva 2003/112/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, kurā iekļauj aktīvo vielu parakvātu, jāiekļauj Līgumā.Commission Directive 2003/112/EC of 1 December 2003 amending Council Directive 91/414/EEC to include paraquat as an active substance is to be incorporated into the Agreement.
3. Protokolā iekļauj arī sēdes dalībnieku sarakstu.The minutes shall also include a list of participants in the meeting.
Provizoriskajā darba kārtībā iekļauj punktus, par kuriem priekšsēdētājs no vienas vai otras līgumslēdzējas puses vismaz 21 dienu pirms sanāksmes sākuma ir saņēmis lūgumu iekļaut tos darba kārtībā.The provisional agenda shall include the items in respect of which the Chairman has received a request for inclusion in the agenda from either party not later than 21 days before the beginning of the meeting.
Lai EEZ visiem attiecīgajiem gaisakuģu operatoriem nodrošinātu pārredzamu ETS, Eiropas Komisija savos lēmumos, ar ko īsteno Direktīvu 2008/101/EK, iekļaus īpašus noteikumus, norādot tajos, ka šos lēmumus ar EEZ Apvienotās komitejas lēmumumiem attiecina uz EEZ EBTA valstīm.”With the aim to provide for a transparent ETS in the EEA for all aviation operators concerned, the European Commission will include special clauses in its decisions implementing Directive 2008/101/EC, which will make reference to the extension of the decisions to the EEA EFTA States by decisions of the EEA Joint Committee.’.
Infrastruktūras darbi iekļaus uzlabotus vides, darba un drošības apstākļus, un jaunu automobiļu parku gatavajiem transportlīdzekļiem.Infrastructure works will include improved environmental, working and safety conditions, and a new car park for finished vehicles.
Ja uzņēmumi iekļauj (vai iekļaus) tērauda lietuves un maisītāju, izdevumiem par maisītāju jābūt iekļautiem ar atbilstošu kausēšanas cehu.When the works includes (or will include) a steel melting shop and a mixer, the expenditure relating to the mixer should be included with the corresponding melting shop.
Pieskaņots, konservatīvs biznesa plāns iekļautu šo vērtības samazināšanās risku un ņemtu to vērā 2003. un 2004. gada noslēguma pārskatos.An adjusted, more conservative business plan would include this devaluation risk, as would the annual accounts for 2003 and 2004.
Tās statūti iekļautu vairākus grāmatvedības, izdevumu un vispārēju programmas izstrādes pārredzamības mehānismus.Its statutes would include several transparency mechanisms for its accounts, expenditures and overall programming.
Līdz ar to tiek secināts, ka uzņēmums nav sniedzis pietiekamus pierādījumus par to, ka var brīvi un elastīgi veikt pārdošanu atbilstīgi tirgus signāliem, kas iekļautu spēju pārdot iekšzemes tirgū.Consequently, it is concluded that the company did not provide sufficient evidence that it can freely and flexibly sell according to market signals, which would include being able to sell domestically.

More Latvian verbs

Related

kļaut
clasp

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aizvest
take away
iedot
give
ievadīt
inject
izspriest
solve
liekt
bend
raksturot
describe
reģistrēties
sign up
skūpstīt
kiss
svērt
weigh
vārīt
boil

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'include':

None found.
Learning languages?