Garantēt (to guarantee) conjugation

Latvian
16 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
garantēju
I guarantee
garantē
you guarantee
garantē
he/she/it guarantees
garantējam
we guarantee
garantējat
you all guarantee
garantē
they guarantee
Past tense
garantēju
I guaranteed
garantēji
you guaranteed
garantēja
he/she/it guaranteed
garantējām
we guaranteed
garantējāt
you all guaranteed
garantēja
they guaranteed
Future tense
garantēšu
I will guarantee
garantēsi
you will guarantee
garantēs
he/she/it will guarantee
garantēsim
we will guarantee
garantēsiet
you all will guarantee
garantēs
they will guarantee
Imperative mood
-
garantē
you guarantee
-
-
garantējiet
you all guarantee
-
Es/tu/...
Conditional mood
garantētu
I would guarantee

Examples of garantēt

Example in LatvianTranslation in English
Kopiena un Norvēģija ir apņēmušās garantēt līdzvērtīgu drošības līmeni to teritorijā, veicot muitas drošības pasākumus, kuru pamatā ir Kopienā spēkā esošie tiesību akti.The Community and Norway are determined to guarantee an equivalent level of security on their respective territories by customs security measures based on the legislation in force in the Community.
ŅEMOT VĒRĀ Pušu tiesības reglamentēt pakalpojumu sniegšanu to teritorijās un nolūkā garantēt leģitīmo valsts politikas mērķu sasniegšanu,TAKING into account the Parties’ right to regulate the provision of services within their territories and to guarantee the achievement of legitimate public policy objectives,
Tādēļ Komisijai būtu jābūt spējīgai garantēt, ja nepieciešams, tūlītēju piekļuves apturēšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1193/2011, vienlaicīgi ņemot vērā EBTA Uzraudzības iestādes lomu.Therefore, the Commission should be able to guarantee the immediate suspension of access when needed in accordance with Regulation (EU) No 1193/2011, while taking the role of the EFTA Surveillance Authority into account.
To es garantēju.I guarantee it.
Es garantēju, ka mēs dabūsi pusi, ā kā sievietes aizstāv likumu.I can guarantee you, we won't get half as many girls being lawmen.
Es jums garantēju, ka līdz 2012. gadam, būs 3. Pasaules karš, taču tas nebūs starp tautām.I guarantee you that by 2012, there will be a World War III, but it will not be between nations.
Šveices iestādes garantē, ka šiem dzīvniekiem līdzi būs neizraidīšanas sertifikāts, ko ir izdevušas pirmā galamērķa trešās valsts iestādes.The Swiss authorities guarantee that the animals will be accompanied by a certificate of non-refusal issued by the authorities of the third country of first destination.
Visu informāciju, kas nepieciešama, lai sagatavotu pārskatus, kuri dod patiesu priekšstatu par Centra aktīviem un budžeta izpildi, grāmatvedis iegūst no kredītrīkotāja, kas garantē tās ticamību.The accounting officer shall obtain from the authorising officer, who shall guarantee its reliability, all the information necessary for the production of accounts which accurately represent the Centre’s financial assets and budget implementation.
Tomēr EEZ Apvienotā komiteja var paredzēt gadījumus, kuros datu pārraide nav vajadzīga, ja šādi gadījumi neapdraud drošības līmeni, ko garantē ar šo protokolu.However, the EEA Joint Committee may determine cases where the transmission of the data is not required provided that such cases do not prejudice the level of security that is guaranteed by this Protocol.
Mēs garantējam kravas.We guarantee loads.
Turpmākas atkāpes piešķiršana no 2009. līdz 2012. gadam Igaunijai garantēs investīciju drošību enerģijas ražošanas uzņēmumos un nodrošinās krājumus, vienlaicīgi atļaujot rast risinājumu šo uzņēmumu radītām nopietnām vides problēmām.The granting of a further derogation for the period 2009 to 2012 will guarantee security of investments in generating plants and security of supply in Estonia while allowing the serious environmental problems created by those plants to be resolved.
Tomēr Investbx reģistrētie uzņēmumi varēs pāriet pie The Share Service, kas garantēs ieguldītājiem un ieguldījuma saņēmējiem turpināt tirdzniecību tajā pašā platformā ar tām pašām izmaksām un nosacījumiem, kādi tika noteikti, izvēloties Investbx pakalpojumus.However, the companies listed at that time at Investbx may choose to be taken over by The Share Centre, which will guarantee to the investors and investees a secure continuity of trading at the platform subject to the same fees and other conditions as were offered in the selection procedure for providing services to Investbx.
Tāpēc, lai nodrošinātu saskaņā ar šo regulu izveidotās programmas “Augļi skolai” pievienoto vērtību, dalībvalstīm jāizskaidro stratēģija, kā tās garantēs programmas pievienoto vērtību, īpaši gadījumos, kad parastās skolas pusdienas ēd vienlaikus ar produktiem, kas finansēti no programmas “Augļi skolai”.So as to ensure the added value of School Fruit Schemes set up under this Regulation, Member States should explain in their strategy how they will guarantee the added value of their scheme, especially where regular school meals are consumed at the same time as products financed under their School Fruit Scheme.
Tas garantētu Kopienas ražošanas nozares PŠŠ darījumu dzīvotspējīgumu.This would guarantee the viability of the Community industry PSF business.
Tas garantētu Kopienas ražošanas nozares PSŠ darījumu dzīvotspējīgumu.This would guarantee the viability of the Community industry's PSF business.
Tādēļ tiek uzskatīts, ka antidempinga pasākumu piemērošana turpmāk aprakstītajā apjomā garantētu divu piegādes avotu saglabāšanu Kopienas tirgū.Hence, it is considered that the imposition of anti-dumping measures, at the level described below, would guarantee the maintenance of two sources of supply on the Community market.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apsaukāt
miscall
atrast
find
aust
do
auž
do
justies
feel
krāpt
cheat
palūgt
ask
pazvanīt
ring
smakot
stink
smaržot
smell
uzskatīt
consider

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'guarantee':

None found.
Learning languages?