Atļaut (to allow) conjugation

Latvian
14 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
atļauju
I allow
atļauj
you allow
atļauj
he/she/it allows
atļaujam
we allow
atļaujat
you all allow
atļauj
they allow
Past tense
atļāvu
I allowed
atļāvi
you allowed
atļāva
he/she/it allowed
atļāvām
we allowed
atļāvāt
you all allowed
atļāva
they allowed
Future tense
atļaušu
I will allow
atļausi
you will allow
atļaus
he/she/it will allow
atļausim
we will allow
atļausiet
you all will allow
atļaus
they will allow
Imperative mood
-
atļauj
you allow
-
-
atļaujiet
you all allow
-
Es/tu/...
Conditional mood
atļautu
I would allow

Examples of atļaut

Example in LatvianTranslation in English
Tomēr katrai Līgumslēdzējai pusei vajadzētu būt tiesīgai atļaut rakstveida tranzīta deklarācijas izmantošanu, lai panāktu labāku atbilstību Līgumslēdzējas puses vispārīgām prasībām.However, the decision to allow for transit declarations made in writing should be left within the discretion of each Contracting Party in order to allow for better compliance with the general requirements in the Contracting Party.
Pirmā bija atļaut reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku importu tieši no Islandes, nevis caur robežkontroles punktu dalībvalstī, kas šim mērķim apstiprināts saskaņā ar 6. pantu Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm [3].The first was to allow the import of registered equidae directly from Iceland, rather than via a border inspection post approved for that purpose in a Member State in accordance with Article 6 of Council Directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on animals entering the Community from third countries [3].
Otrā bija atļaut reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku pārvietošanu starp Farēru salām un dalībvalstīm saskaņā ar Kopienas iekšējiem pārvietošanas noteikumiem.The second was to allow the movement of registered equidae between the Faeroe Islands and the Member States in accordance with intra-Community movement rules.
SE: Sniegt tiešās apdrošināšanas pakalpojumus drīkst tikai ar tādu apdrošinātāju starpniecību, kas saņēmuši atļauju Zviedrijā, ar nosacījumu, ka ārvalstu pakalpojumu sniedzējs un Zviedrijas apdrošināšanas sabiedrība pieder pie vienas un tās pašas grupas vai arī tām ir savstarpējās sadarbības līgums.The supply of direct insurance is allowed only through an insurance service supplier authorised in Sweden, provided that the foreign service supplier and the Swedish insurance company belong to the same group of companies or have an agreement of cooperation between them.
Ja piemēro 4. punkta otro daļu un ja tranzīta deklarācijā ir kāda no šīm norādēm, jaunā saņēmēja muitas iestāde patur preces savā kontrolē un atļauj to izvešanu tikai uz Līgumslēdzēju pusi, kuras jurisdikcijā ir nosūtītāja muitas iestāde, ja vien pēdējais nav devis īpašu atļauju:Where paragraph 4, second subparagraph applies and if the transit declaration bears one of the following statements, the new office of destination shall keep the goods under its control and not allow their removal other than to the Contracting Party having jurisdiction over the office of departure, unless specifically authorised by the latter:
Līgumā jāiekļauj Komisijas 2007. gada 21. februāra Lēmums 2007/131/EK par atļauju Kopienā harmonizēti izmantot radiofrekvenču spektru iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija [3],Commission Decision 2007/131/EC of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community [3] is to be incorporated into the Agreement,
Ja piemēro 4. punkta otro daļu un ja tranzīta deklarācijā ir kāda no šīm norādēm, jaunā saņēmēja muitas iestāde patur preces savā kontrolē un atļauj to izvešanu tikai uz Līgumslēdzēju pusi, kuras jurisdikcijā ir nosūtītāja muitas iestāde, ja vien pēdējais nav devis īpašu atļauju:Where paragraph 4, second subparagraph applies and if the transit declaration bears one of the following statements, the new office of destination shall keep the goods under its control and not allow their removal other than to the Contracting Party having jurisdiction over the office of departure, unless specifically authorised by the latter:
32001 R 0761: Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Regula (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS) (OV L 114, 24.4.2001., 1. lpp.).Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (OJ L 114, 24.4.2001, p. 1), as amended by:
32001 D 0681: Komisijas 2001. gada 7. septembra Lēmums 2001/681/EK par norādījumiem, kā jāīsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (OV L 247, 17.9.2001., 24. lpp.).Commission Decision 2001/681/EC of 7 September 2001 on guidance for the implementation of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (OJ L 247, 17.9.2001, p. 24).
Ja Dānijas tiesību akti par bīstamo kravu pārvadājumiem tiks grozīti, Dānijas iestādes šādus pārvadājumus atļaus ar šādiem nosacījumiem:When the Danish legislation concerning transport of dangerous goods is amended the Danish authorities will allow such transports on the following conditions:
Tomēr, ņemot vērā jau panākto darbības un finanšu pārstrukturēšanu, jaunā akciju īpašnieka atbalstu un 2006. gada […] […] parakstīto līgumu ar GM DAT par […] ražošanu, Komisija uzskata, ka pastāv pietiekama iespējamība, ka pārstrukturēšanas plāns atļaus atjaunot FSO ilgtermiņa dzīvotspēju.However, in view of the operational and financial restructuring already achieved, the support of the new shareholder, and the […] agreement signed with GM DAT in […] 2006 for production of the […], the Commission considers that there is a sufficient probability that the restructuring plan will allow FSO to restore its long-term viability.
Šajā gadījumā galvinieks varētu zaudēt līdz 900 milj. euro, nepaturot līdzdalību bankā, kas tam vēlāk atļautu piedalīties darbībā ar augšupejošu tendenci.The guarantor could then lose up to EUR 900 million without keeping any stake in the Bank, which would allow him to participate in a potential later upward trend.
Tāpēc uzskatīja, ka šāda izlase atļautu veikt izmeklēšanu tikai saprātīgam ražotāju eksportētāju skaitam, kurus noteiktajā laikā var pārbaudīt, nodrošinot augstu pārstāvniecības līmeni.It was therefore considered that such sample would allow limiting the investigation to a reasonable number of exporting producers which could be investigated within the time available while ensuring a high level of representation.
- Subjektīvi. - Tiesnesis to atļautu.A judge would allow it.

More Latvian verbs

Related

ļaut
let

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apmierināt
satisfy
bīdīt
move
dēvēt
call
dzīt
drive away
gudrot
reason
meklēt
search
pievilkt
drag (close)
spēt
be able
strādāt
work
veikt
carry out

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'allow':

None found.
Learning languages?