Siūlyti (to offer) conjugation

Lithuanian
34 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
siūlau
I offer
siūlai
you offer
siūlo
he/she offers
siūlome
we offer
siūlote
you all offer
siūlo
they offer
Past tense
siūliau
I offered
siūlei
you offered
siūlė
he/she offered
siūlėme
we offered
siūlėte
you all offered
siūlė
they offered
Past freq. tense
siūlydavau
I used to offer
siūlydavai
you offer
siūlydavo
he/she used to offer
siūlydavome
we used to offer
siūlydavote
you all used to offer
siūlydavo
they used to offer
Future tense
siūlysiu
I will offer
siūlysi
you will offer
siūlys
he/she will offer
siūlysime
we will offer
siūlysite
you all will offer
siūlys
they will offer
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
siūlyčiau
I would offer
siūlytum
you would offer
siūlytų
he/she would offer
siūlytume
we would offer
siūlytute
you all would offer
siūlytų
they would offer
Imperative mood
-
siūlyk
you offer
-
-
siūlykite
you all offer
-

Examples of siūlyti

Example in LithuanianTranslation in English
Valstybė narė gali atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą pasikėsinimą siūlyti narkotikus arba juos ruošti ir 2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą pasikėsinimą laikyti narkotikus.A Member State may exempt from criminal liability the attempt to offer or prepare drugs referred to in Article 2(1)(a) and the attempt to possess drugs referred to in Article 2(1)(c).
Be to, pirkėjas turėtų siūlyti ne mažesnę už banko „BerlinHyp“ pirkimo kainą, nes priešingu atveju tektų atlikti didelius balansinės vertės nurašymus [...].In addition, the buyer would have to offer at least BerlinHyp's book value as the purchase price since otherwise the book value might be significantly written down, [...]*.
Vadinasi „MobilCom“, kaip ryšio paslaugų teikėjas, gavo teisę siūlyti ir UMTS paslaugas bei dalyvauti besikuriančioje rinkoje.This left MobilCom free as a service provider to offer UMTS services as well and to take part in the emerging market.
Iš tiesų jei valstybė narė suteikia pagalbą tam tikrai įmonei, taip palaikydama ar padidindama pasiūlą valstybėje, tai gali sumažinti kitose valstybėse narėse įsisteigusių įmonių galimybes siūlyti savo paslaugas šios valstybės narės rinkoje [16].Where a Member State grants aid to an undertaking, internal supply may be maintained or increased with the consequence that the opportunities for undertakings established in other Member States to offer their services to the market of that Member State are reduced [16].
Pirmas kanalas privalo siūlyti bendro pobūdžio laidas, o antras kanalas – labiau specifinio pobūdžio laidas.Whereas the first channel has to offer more general programming, the second channel has to aim more at specific audiences.
10 — Šios išvados 107 punkte siūlau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nurodytą pateisinantį pagrindą aiškinti šiek tiek kitaip.10 — At point 107 of this Opinion, I offer a slight reinterpretation of the justification suggested by the referring court.
Žiūrėk, ką tau siūlau.Look what I'm offering you.
Atmink viskas ką aš siūlau yra tiesa.Remember all I'm offering is the truth.
Dabar aš siūlau savo dėl jūsų sūnaus.l now offer mine in regards to your son.
Aš siūlau, mano berniuk, sudaryti sąjungą prieš Bilą Katingą ir jo kandidatus.l'm offering to form an alliance with you against Bill Cutting and his slate of Nativist candidates.
Ką jiems siūlai šį kartą?What will you offer them this time?
- Kiek siūlai? - Ką?- As much as you offer?
Ne. Pirma parodyk, ką siūlai.No, Let us see what you have to offer first,
Prieš išklausant tavo planą ką tu siūlai?Before your plan is heard what do you offer?
Kodėl? Ką siūlai?What are you offering?
Taigi šiandien, Kovo 7, 1979, mes, tinkamu laiku išrinkti Džordžijos valstijos delegatai ne tik paskelbiame Georgia on My Mind mūsų oficialiu valstijos himnu, bet mes taip pat siūlome ponui Rėjui Čarlzui viešą atsiprašymą ir sutinkame jį grįžusį namo.So on this day, March 7, 1979, we, the duly elected representatives of the state of Georgia not only proclaim Georgia on My Mind our official state song, we also offer Mr. Ray Charles a public apology and welcome him back home.
Kaip brangiam klientui, mes siūlome jums nemokamą paslaugą "Draugai ir šeima"As a valued customer, we are offering you a free upgrade with our "Friends and family"
Mes siūlome jam atiduoti jėgas, kad galėtų ištrūkti.We simply offer him the last of your divine powers so that he may free himself.
Na, mes siūlome paramos programas mūsų sunkumų turintiems klientams, kad jie...I mean, we do offer relief programs... for our qualified distressed clients, so that...
Ir dėl to mes siūlome jums 8% viso mūsų pelno, kurį gausime iš jūsų gręžinių.And that's why we offer an 8% share in any and all profits that we see from your well.
- Aš tik siūliau vietą apsistoti.- I was just offering a place to stay.
Kokį tu siūlei jam atlyginimą?What did you offer him in return ?
Labiau tikėtina, kad siūlei priešams iškaršti tavo sėdynę.More likely offering your backside to the Thespians.
Tik prieš kelias valandas, tu siūlei save man.Just hours ago, you offered yourself to me.
Pamenu, kaip man siūlei, bet nepamenu, kad būčiau sutikęs.I remember your offer but I do not remember agreeing to it.
Lorde Edardai, kai paskutinį kartą kalbėjomės tu siūlei man patarimą.Lord Eddard, when we last spoke you offered me some counsel.
Pagalba skiriama tik tokiu atveju, jeigu pagalbos gavėjas faktiškai pardavė sėklą sėjimui iki metų po derliaus nuėmimo birželio 15 d. „Pardavė“ reiškia laikė kaip atsargas, išstatė pardavimui, siūlė parduoti, pardavė arba pristatė kitam asmeniui.Aid shall be granted only on condition that the seed has in fact been marketed for sowing by the recipient by 15 June of the year following the harvest at the latest. ‘Marketed’ shall mean holding available or in stock, displaying for sale, offering for sale, sale or delivery to another person.
Komisija nebandė valstybės pagalbos taisykles taikyti Gibraltaro mokesčių tvarkai arba kitiems Bendrijos mokesčių režimams, kurie tam tikrų įmonių klasėms siūlė palankų mokesčių traktavimą kitų įmonių atžvilgiu.The Commission made no attempt to apply the State aid rules to the Gibraltar tax regime or indeed to other tax regimes within the Community, which offered favourable tax treatment to certain classes of company over others.
Anksčiau Austrija siūlė dalies akcijų pardavimą, vieno filialo uždarymą ir Žemės paskolos atsisakymą kaip atsakomąsias priemones, kurios būtų sudedamoji restruktūrizavimo plano dalis.As compensatory measures under the restructuring plan, Austria had initially offered to sell holdings, close a branch and desist from granting Federal loans.
Tam tikros suinteresuotos šalys taip pat teigė, kad Bendrijos pramonė siūlė prekes kai kuriems savo didžiausiems klientams kainomis, kurios buvo reikšmingai žemesnės už rankinių padėklų krautuvų, importuojamų iš KLR, kainas.Certain interested parties also claimed that the Community industry was offering products to some of their largest customers at prices that are significantly lower than the prices of hand pallet trucks imported from the PRC.
Galų gale 2005 m. balandžio pradžioje Komisijos prašymu ekspertas atliko testus, siekdamas įvertinti kainų, kurias „Alitalia“ siūlė „Galileo“ kovo 17–22 dienomis (ankstesnių testų bazė) ir kuriomis tiesiogiai pardavinėjo bilietus savo interneto svetainėje.Finally, at the beginning of April 2005 the expert carried out, at the Commission's request, a comparison between the prices Alitalia was offering between 17 and 22 March in Galileo (the basis of the previous tests) and those it was offering directly on its Internet site.
„Investbx“ siūlys MVĮ integruotas paslaugas, įskaitant lėšų gavimą, rinkodarą ir nepriklausomus tyrimus, taip pat prisijungti prie vietos profesionalių įmonių tinklo, kuris padės MVĮ sėkmingai prisijungti prie akcijų prekybos platformos.Investbx will offer to the SMEs integrated services, including fund raising, marketing and independent research, as well as a connection to a network of local professionals that shall support SMEs to enter successfully the equity trade platform.
Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą Eurosistema siūlys T2S paslaugas Europos centriniams vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD).In line with the Treaty on the Functioning of the European Union and the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, the Eurosystem will offer T2S services to central securities depositories (CSDs) in Europe.
Sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą Komisija pareiškė, kad įmonės EVO ir galbūt PAKHUIZEN žvejybos įmonėms, kurios naudojosi aukcionu, siūlė savo paslaugas mažesne kaina nei siūlytų įprastas privatus investuotojas.In the decision initiating the formal investigation procedure, the Commission observed that EVO and possibly also PAKHUIZEN were offering their services to fisheries undertakings using the auction at a rate below that which a normal private operator would offer.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gilintis
go deep (into some subject)
išparduoti
sell out
išžudyti
exterminate
jungtis
fuse
pasitaikyti
occur
sugyventi
get along
susidomėti
become interested
šviesinti
make lighter
švilpauti
whistle (a melody)
užgyti
heal

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'offer':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In