Plėtoti (to develop) conjugation

Lithuanian
15 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
plėtoju
I develop
plėtoji
you develop
plėtoja
he/she develops
plėtojame
we develop
plėtojate
you all develop
plėtoja
they develop
Past tense
plėtojau
I developed
plėtojai
you developed
plėtojo
he/she developed
plėtojome
we developed
plėtojote
you all developed
plėtojo
they developed
Past freq. tense
plėtodavau
I used to develop
plėtodavai
you develop
plėtodavo
he/she used to develop
plėtodavome
we used to develop
plėtodavote
you all used to develop
plėtodavo
they used to develop
Future tense
plėtosiu
I will develop
plėtosi
you will develop
plėtos
he/she will develop
plėtosime
we will develop
plėtosite
you all will develop
plėtos
they will develop
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
plėtočiau
I would develop
plėtotum
you would develop
plėtotų
he/she would develop
plėtotume
we would develop
plėtotute
you all would develop
plėtotų
they would develop
Imperative mood
-
plėtok
you develop
-
-
plėtokite
you all develop
-

Examples of plėtoti

Example in LithuanianTranslation in English
Tačiau tam tikra dalis papildomų lėšų taip pat gali būti įrašyta į rezervus tam tikriems sektoriams, ypač rinka grindžiamoms draudimo sistemoms, skirtoms apsaugoti nuo eksporto pajamų svyravimų rizikos, plėtoti.“However, a part of the additional resources may be set aside for specific sectors, in particular to develop market-based insurance schemes offering protection against the risk of fluctuations in export earnings.’;
Šalys susitaria plėtoti teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose, visų pirma ratifikuodamos ir įgyvendindamos daugiašales teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose konvencijas, įskaitant Hagos konferencijos tarptautinės privatinės teisės konvencijas tarptautinio teisinio bendradarbiavimo bei ginčų sprendimo srityje ir vaiko teisių apsaugos konvencijas.The Parties agree to develop judicial cooperation in civil matters, in particular as regards the ratification and implementation of multilateral conventions on civil judicial cooperation and, in particular, the Conventions of the Hague Conference on Private International Law in the field of international legal cooperation and litigation as well as the protection of children.
Šio protokolo 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje numatytas finansinis įnašas skirtas Maroko žuvininkystės sektoriaus politikai plėtoti ir įgyvendinti pagal žuvininkystės sektoriaus plėtros „Halieutis“ strategiją.The financial contribution referred to in Article 3(1)(a)(ii) of this Protocol will help to develop and implement Morocco’s sectoral fisheries policy as part of the ‘Halieutis’ strategy for developing the fisheries sector.
Stebėti PVM įgyvendinimą valstybiniu lygiu bei toliau plėtoti mokesčių rinkimo ir kontrolės strategijas, siekiant laipsniškai mažinti sukčiavimo mokant tiesioginius ir netiesioginius mokesčius lygį.Monitor the implementation of State-level VAT and continue to develop collection and control strategies to reduce progressively the level of tax fraud for both direct and indirect taxation.
Todėl reikėtų kuo skubiau ir ne vėliau kaip 2005 m. sausio 1 d. leisti 79 GHz juostoje naudoti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginius, kad gamintojai gautų paskatą plėtoti ir gaminti toje juostoje veikiančius SRR įrenginius ir jais prekiauti.The use of short-range radar in the 79 GHz band should therefore be allowed as soon as possible and by 1 January 2005 at the latest so as to encourage the industry to develop, manufacture and market SRR equipment operating on that band.
Nors abi buvo pasiūliusios daugybę priemonių, reikalingų įmonės gyvybingumui, šias priemones, pasak Vokietijos, toliau plėtojo investuotojas.Although both suggested a number of measures that were necessary for the company’s viability, these measures were, according to Germany, developed further by the investor.
Įmonė ne tik plėtojo gamybą, dešimtajame dešimtmetyje ji dalyvavo pažangiame projekte, skirtame lazerinės projekcijos technologijai, kurią taikant būtų galima sukurti aiškesnį vaizdą, gauti didesnį ryškumą, įdiegti bet kokio dydžio ekranus ir naudoti bet kokį projekcijos paviršių.In addition to its manufacturing activities, the company had embarked in the 1990s on an ambitious project concerning the development of a laser display technology which was expected to deliver sharper images, higher brightness, unlimited screen size and flexibility in terms of projection surface.
Nuo pat tarptautinės plėtros proceso pradžios Pestana grupė vykdė įvairias investicijas Portugalijoje: i) pastatė tris naujus viešbučius, ii) perėmė Pousadas de Portugal tinklo valdymą, iii) įsigijo dvi naujas nepelningas viešbučius valdančias įmones bei atnaujino joms priklausiusius viešbučius ir iv) plėtojo didelius turistinius projektus, pvz., Cidade da Criança Madeiros autonominiame regione.Since the start of its process of internationalisation, the Pestana Group has made a number of investments in Portugal, namely (i) the construction of three new hotels, (ii) the take-up of the management of the Pousadas de Portugal network, (iii) the purchase of a two other inefficient hotel companies and subsequent modernisation of their hotels, and (iv) the development of sizeable tourist projects, such as the Cidade da Criança in the Autonomous Region of Madeira.
Pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 803/2004/EB, patvirtinantį Bendrijos veiksmų programą (2004–2008 m.) dėl prevencinių priemonių ir kovos su smurtu prieš vaikus, jaunimą, moteris ir aukų bei rizikos grupių apsaugos („Daphne II“ programa) [10], sudaryta Bendrijos veiksmų programa toliau plėtojo rezultatus, jau pasiektus įgyvendinant „Daphne“ programą; pagal Sprendimo Nr. 803/2004/EB 8 straipsnio 2 dalį Komisija imasi būtinų veiksmų, kad užtikrintų metinių asignavimų suderinamumą su naujomis finansinėmis perspektyvomis.The Community action programme set up by Decision No 803/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 adopting a programme of Community action (2004 to 2008) to prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk (Daphne II programme) [10] further developed the results already achieved by the Daphne programme; according to Article 8(2) of Decision No 803/2004/EC the Commission shall take the necessary steps to ensure the consistency of the annual appropriations with the new financial perspectives.
Todėl, „be plėtros veiklos, ETVA plėtojo ir komercinės bankininkystės paslaugas, ypač nuo 1997 m.“.Consequently, ‘In addition to its development activity, ETVA developed commercial banking services, in particular from 1997 onwards’.
Mes toliau plėtojome savo ryšius su kitomis ES institucijomis.We have continued to develop our links with other EU bodies.
Šios iniciatyvos bus įgyvendinamos vykdant konkrečią tarptautinio bendradarbiavimo veiklą, kuri plėtos regionų dialogus aktyviai konsultuojantis su valstybėmis narėmis, asocijuotosiomis šalimis ir tarptautinio bendradarbiavimo šalimis partnerėmis.These initiatives will be implemented through specific international cooperation activities that will develop the bi-regional dialogue in close consultation with Member States, Associated Countries and International Cooperation Partner Countries.
JT ir CGUO plėtos savo veiklą bendradarbiaudamos su atitinkamais partneriais, įskaitant tarptautines organizacijas ir agentūras, kad būtų užtikrinta veiksminga sinergija ir išvengta dubliavimosi.The UN and the OPCW will develop their activities in cooperation with relevant partners, including international organisations and agencies, to ensure effective synergies and avoid duplication.
Tą patvirtina ir tai, kad šiame sprendime nustatyti tikslai tiesiogiai susiję su strateginių besivystančių pramonės šakų produkcija ir veikla (2 straipsnio 3 dalis). Be to, sprendime akivaizdžiai susietos strateginės besivystančios pramonės šakos ir fotovoltinių produktų pramonė, kurios įmonės gamina, inter alia, saulės energijos modulius ir elementus. Pirma, neabejotina, kad fotovoltinių produktų pramonė yra alternatyviosios energijos pramonės, kuri sprendimo 2 straipsnyje nurodyta kaip pramonė, kurią valstybė turėtų remti ir plėtoti, segmentas. Antra, atrinkti eksportuojantys gamintojai priklauso aukštųjų technologijų pramonės įmonėms, kurios minimos sprendimo 2 straipsnio 2 dalyje. Panašiai 12-ajame penkmečio plane saulės energijos pramonė nurodyta kaip strateginė pramonės šaka, o 12-ajame saulės energijos fotovoltinių produktų pramonės penkmečio plane patvirtinama, kad Valstybės tarybos sprendime „saulės energijos fotovoltinių produktų pramonė nurodyta kaip svarbi strateginių besivystančių pramonės šakų sritis, kurią mūsų šalis ateityje plėtos“. [90]This is also confirmed by the fact that the objectives set in this Decision pertain directly to the output and performance of the strategic emerging industries (Article 2(3). Also, there is clear link in the Decision between strategic emerging industries and the PV industry which produces, inter alia, solar modules and cells. Firstly there is no doubt that the PV industry is a segment of alternative energy industry which is referred to in Article 2 of the Decision as an industry the state should incubate and develop. Secondly the sampled exporting producers belong to the category of high-tech industries which are mentioned in Article 2(2) of the Decision. Similarly the 12th five-year plan includes the solar power industry amongst the strategic industries and also the 12th Five Year Plan for the Solar Photovoltaic Industry confirms that the State Council Decision ‘has listed solar photovoltaic industry in important field of strategic emerging industries, which our country will develop in the future’. [90]
Šiame kontekste EIB plėtos savo veiklą atsižvelgdamas į tris pasiūlytus ES-2020 strategijos prioritetus: pažangus augimas, tvarus augimas, integracinis augimas.In this context, the EIB will develop its activities in line with the three proposed priorities of the EU-2020 strategy: smart growth; sustainable growth; and inclusive growth.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

pastoti
get pregnant
plėšyti
tear apart
plyšoti
bawl

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atsikelti
get up
baiminti
get scared
įgauti
acquire
kolekcionuoti
collect
luošinti
maim
pagelbėti
help
pristabdyti
decelerate
sėstis
sit down
subrandinti
mature
vingiuoti
curve

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In