Bendradarbiauti (to cooperate) conjugation

Lithuanian
18 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
bendradarbiauju
I cooperate
bendradarbiauji
you cooperate
bendradarbiauja
he/she cooperates
bendradarbiaujame
we cooperate
bendradarbiaujate
you all cooperate
bendradarbiauja
they cooperate
Past tense
bendradarbiavau
I cooperated
bendradarbiavai
you cooperated
bendradarbiavo
he/she cooperated
bendradarbiavome
we cooperated
bendradarbiavote
you all cooperated
bendradarbiavo
they cooperated
Past freq. tense
bendradarbiaudavau
I used to cooperate
bendradarbiaudavai
you cooperate
bendradarbiaudavo
he/she used to cooperate
bendradarbiaudavome
we used to cooperate
bendradarbiaudavote
you all used to cooperate
bendradarbiaudavo
they used to cooperate
Future tense
bendradarbiausiu
I will cooperate
bendradarbiausi
you will cooperate
bendradarbiaus
he/she will cooperate
bendradarbiausime
we will cooperate
bendradarbiausite
you all will cooperate
bendradarbiaus
they will cooperate
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
bendradarbiaučiau
I would cooperate
bendradarbiautum
you would cooperate
bendradarbiautų
he/she would cooperate
bendradarbiautume
we would cooperate
bendradarbiautute
you all would cooperate
bendradarbiautų
they would cooperate
Imperative mood
-
bendradarbiauk
you cooperate
-
-
bendradarbiaukite
you all cooperate
-

Examples of bendradarbiauti

Example in LithuanianTranslation in English
Šalys dar kartą patvirtina kovos su terorizmu svarbą ir, atsižvelgdamos į tarptautines konvencijas, tarptautinę žmogaus teisių, humanitarinę ir pabėgėlių teisę, taip pat į nacionalinės teisės aktus bei kitas nuostatas, susitaria bendradarbiauti, siekdamos užkirsti kelią teroro aktams ir neleisti jų vykdyti.The Parties reaffirm the importance of the fight against terrorism and, in accordance with international conventions, international human rights, humanitarian and refugee law and with their respective legislation and regulations, agree to cooperate in the prevention and suppression of terrorist acts.
Todėl Šalys susitaria bendradarbiauti ir prisidėti kovojant su MNG ir siuntimo į taikinį priemonių platinimu, visapusiškai laikydamosi ir nacionaliniu mastu įgyvendindamos įsipareigojimus, prisiimtus pagal tarptautines nusiginklavimo ir neplatinimo sutartis bei susitarimus ir kitus svarbius tarptautinius įsipareigojimus.The Parties therefore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of WMD and their means of delivery through full compliance with and national implementation of their existing obligations under international disarmament and non-proliferation treaties and agreements and other relevant international obligations.
Be to, Šalys susitaria bendradarbiauti ir prisidėti kovojant su MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimu:The Parties furthermore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of WMD and their means of delivery by:
Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir užtikrinti veiksmų koordinavimą, papildomumą bei sąveiką kovodamos su neteisėta prekyba ŠLG, įskaitant šaudmenis, pasauliniu, regioniniu, subregioniniu ir nacionaliniu lygmenimis ir susitaria vesti nuolatinį politinį dialogą, kuriuo bus papildomas ir remiamas šio įsipareigojimo įgyvendinimas.The Parties undertake to cooperate and to ensure coordination, complementarity and synergy in their efforts to deal with the illicit trade in SALW, including their ammunition, at global, regional, sub-regional and national levels and agree to establish regular political dialogue that will accompany and consolidate this undertaking.
Šalys dar kartą patvirtina, kad yra pasiryžusios bendradarbiauti šiuo klausimu, be kita ko, dalytis patirtimi priimant teisės aktų pataisas, kurių reikia pagal galiojančią tarptautinę teisę.The Parties reaffirm their determination to cooperate on this issue, including by sharing experience in the adoption of legal adjustments required by the relevant international law.
Arba bendradarbiauji ir prisijungi prie visų Dharmavilyje, arba lieki vienas.Either you cooperate and join the party in Dharmaville, or you're on your own.
Antidempingo tyrime bendradarbiavo dešimt Bendrijos gamintojų, kurių tyrime aptariamo produkto gamybos apimtis sudarė daugiau kaip 90 % visos Bendrijos aptariamo produkto gamybos apimties.In the anti-dumping investigation 10 Community producers cooperated, representing more than 90 % of the total Community production of the product subject to investigation.
2003 m. bendra aptariamojo produkto gamyba Bendrijoje siekė 180593 tonų, iš kurių gamintojams, kurie bendradarbiavo su Komisija preliminariame tyrimo etape, tenka 85231 tonų, tai yra, 47 % visos Bendrijos gamybos.In the year 2003, total Community production of the product concerned was 180593 tonnes, of which the producers which cooperated fully in the provisional stage of the investigation accounted for 85231 tonnes, equivalent to 47 % of the total Community production.
Iki šiol su tyrėjais bendradarbiavo nemažai suinteresuotų šalių, todėl tikimasi, jog naujų valstybių narių gamintojai ir kitos suinteresuotos šalys taip pat pageidaus bendradarbiauti tolesniame tyrime.A large number of interested parties have cooperated in the investigation undertaken to date in relation to the product concerned, and it is anticipated that economic operators in the new Member States will also wish to fully cooperate in the further enquiries to be undertaken.
Atliekant tyrimus bendradarbiavo dvi Kinijos bendrovės.Two Chinese companies cooperated in the investigations.
Vienas importuotojas (preparatų gamintojas) visapusiškai bendradarbiavo su Komisija.One importer/formulator fully cooperated with the Commission.
Tačiau, kadangi nuostatos dėl atliekomis laikomo gyvsidabrio yra svarbios EEE, ELPA valstybės bendradarbiaus siekdamos užtikrinti, kad eksporto draudimas būtų veiksmingas;However, as the provisions concerning mercury as waste are EEA relevant, the EFTA States will cooperate to ensure that the export ban is effective.
jis duomenų eksportuotojui nurodo savo organizacijos kontaktinį punktą, kuris įgaliotas atsakyti į užklausas dėl asmens duomenų tvarkymo, ir sąžiningai bendradarbiaus su duomenų eksportuotoju, duomenų subjektu ir institucija su tokiomis užklausomis susijusiais klausimais per pagrįstą laikotarpį.It will identify to the data exporter a contact point within its organisation authorised to respond to enquiries concerning processing of the personal data, and will cooperate in good faith with the data exporter, the data subject and the authority concerning all such enquiries within a reasonable time.
Jei kyla ginčas su duomenų subjektu ar institucija arba vienai iš Šalių arba abiem pateikiamas ieškinys dėl asmens duomenų tvarkymo, šalys praneš viena kitai apie kilusius ginčus ar pateiktus ieškinius ir bendradarbiaus siekdamos juos išspręsti taikiai ir laiku.In the event of a dispute or claim brought by a data subject or the authority concerning the processing of the personal data against either or both of the parties, the parties will inform each other about any such disputes or claims, and will cooperate with a view to settling them amicably in a timely fashion.
Vokietija ir Bankas plačiai bendradarbiaus su Komisija arba Komisijos vardu veikiančiu ekspertu dėl visų paklausimų, susijusių su šio sprendimo priežiūra ir įgyvendinimu.Germany and the bank will cooperate fully in any enquiries made by the Commission or by a consultant acting for it.
Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) vyriausybė informavo Komisiją, kad bendradarbiaus aštuonioms susitarimo memorandume nurodytoms kategorijoms nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. taikant dvigubo patikrinimo priežiūros sistemą.The government of the People's Republic of China (PRC) has informed the Commission that it will cooperate under the double checking surveillance system for the eight MoU categories from 1 January 2008 until 31 December 2008.
Tik Turkijos valdžios institucijos pateikė žinomų gamintojų, su kuriais būtų galima susisiekti, sąrašą, bet nenurodė, ar kuris nors iš jų bendradarbiautų atliekant tyrimą.Only the Turkish authorities came forward with a list of known producers to be contacted, without indicating whether any of them would cooperate with the investigation.
Kitą kartą aš būsiu dievu taip, kad bendradarbiauk!Next time, I'm becoming God, so cooperate!

More Lithuanian verbs

Related

pabendradarbiauti
cooperate a bit

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

pabendradarbiauti
cooperate a bit

Random

banguoti
waive
dirbti
work
kopti
climb
matyti
see
mirgėti
flicker
panervinti
annoy
pralinksminti
amuse
sektis
go well
sumanyti
conceive
trupinti
crumble (something)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'cooperate':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In