Įdarbinti (to employ) conjugation

Lithuanian
11 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
įdarbinu
I employ
įdarbini
you employ
įdarbina
he/she employs
įdarbiname
we employ
įdarbinate
you all employ
įdarbina
they employ
Past tense
įdarbinau
I employed
įdarbinai
you employed
įdarbino
he/she employed
įdarbinome
we employed
įdarbinote
you all employed
įdarbino
they employed
Past freq. tense
įdarbindavau
I used to employ
įdarbindavai
you employ
įdarbindavo
he/she used to employ
įdarbindavome
we used to employ
įdarbindavote
you all used to employ
įdarbindavo
they used to employ
Future tense
įdarbinsiu
I will employ
įdarbinsi
you will employ
įdarbins
he/she will employ
įdarbinsime
we will employ
įdarbinsite
you all will employ
įdarbins
they will employ
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
įdarbinčiau
I would employ
įdarbintum
you would employ
įdarbintų
he/she would employ
įdarbintume
we would employ
įdarbintute
you all would employ
įdarbintų
they would employ
Imperative mood
-
įdarbink
you employ
-
-
įdarbinkite
you all employ
-

Examples of įdarbinti

Example in LithuanianTranslation in English
Tačiau jeigu pasirodo, kad atitinkamo asmens Agentūros tarnyboje įdarbinti neįmanoma, darbo sutartis gali būti nutraukta išmokėjus sumą, atitinkančią darbo užmokestį, kuris būtų buvęs išmokėtas per įspėjimo laikotarpį, ir, kai taikoma, 95 straipsnyje numatyta kompensacija už darbo sutarties nutraukimą.However, if it proves impossible to employ the person concerned in the service of the Agency, the contract may be terminated subject to payment of an amount corresponding to the remuneration that would have been paid during the period of notice and, where applicable, to the compensation for termination of contract provided for in Article 95.
Iš tiesų, privatizavimo sutartyje buvo aiškiai parodyta, kad bendrovė turi įdarbinti tam tikrą minimalų darbininkų skaičių iki 1995 m. pabaigos.Indeed the privatisation contract clearly specified that the company had, as a minimum, to employ a precise number of workers until the end of 1995.
Pridėtinės išlaidos, kurios skirtos padengti bendras netiesiogines išlaidas, skirtas įdarbinti, valdyti, apgyvendinti ir tiesiogiai arba netiesiogiai paremti darbuotojus, įgyvendinančius nacionalinę programą, arba susijusios su infrastruktūra ir įranga vietoje, yra reikalavimus atitinkančios išlaidos, jeigu tos išlaidos yra tikros, pagrįstos ir nėra išlaidos, priskirtos kitai biudžeto eilutei.Overhead costs which are intended to cover general indirect costs needed to employ, manage, accommodate and support directly or indirectly the personnel performing the work on the national programme or which relate to on-site infrastructure and equipment shall be eligible provided those costs are actual, justifiable and do not include costs assigned to another budget heading.
Šio fakto neginčija skundo teikėjai, kurie savo 2006 m. birželio mėn. pastabose pripažįsta, kad „Tieliikelaitos susidūrė su struktūrinėmis problemomis trūkumais, nes jai teko įdarbinti visus darbuotojus, kurių nė vieno negalėjo atleisti“.This fact is not contested by the complainants, who recognise in their June 2006 submission that ‘Tieliikelaitos had a structural disadvantage because it was obliged to employ its entire staff and could not lay off anyone’.
Todėl Suomija mano, kad sutikusi įdarbinti 116 buvusių Tieliikelaitos darbuotojų ir mokėti jiems atlyginimus valstybė pajamų neprarado.Thus, Finland believes that the State has not lost income because it agreed to employ 116 former personnel of Tieliikelaitos and pay their salaries.
Čia taip pat galite nusiųsti savo CV. Kartais darbdaviai pageidauja, kad apie jų laisvas darbo vietas būtų paskelbta specia- lizuotose šalies interneto svetainėse, arba kreipiasi į įdarbini- mo agentūrą, kuri atlieka pirminę kandidatų atranką.Sometimes employers request vacancies to be sent to specic national websites or they might contact a recruitment agency to handle the first screening of candidates.
Jeigu bendrovė nevykdo šio įsipareigojimo, ir įdarbino mažiau darbuotojų, jai buvo taikomos griežtos nuobaudos.If this undertaking was not respected and fewer workers were employed, severe fines were envisaged.
Šie gamintojai 2005 m. į 150 trečiųjų šalių rinkų eksportavo prekių už 10,45 mlrd. EUR ir tiesiogiai įdarbino daugiau kaip 600000 darbuotojų.Those producers exported in 2005 goods amounting to EUR 10,45 billion to some 150 third country markets and employed over 600000 people directly.
2003 m. ir 2004 m. šiek tiek padidėjus darbuotojų skaičiui, Bendrijos pramonė per TL įdarbino 418 asmenų visai darbo dienai, t. y. beveik tiek pat kaip ir 2002 m. Vis dėlto pabrėžiama, kad visi Bendrijos gamintojai didžiąją savo gamybos dalį perduoda kitoms Bendrijoje esančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir tik tam tikrais atvejais beveik visą gamybos procesą kitoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms.After a small increase in 2003 and 2004, the Community industry employed 418 people on a full time basis during the IP, i.e. almost the same number as in 2002. However, it is noted that all Community producers outsource substantial parts of their production to other small and medium sized enterprises located in the Community and, in a few cases, almost the entire production process to other small and medium sized enterprises.
Šie Tarnybos nuostatai taikomi darbuotojams, kuriuos pagal sutartį įdarbino Europos Sąjungos Palydovų centras (toliau atitinkamai – darbuotojai ir Centras), jei valdyba nėra priėmusi kitokių sprendimų dėl hors lygio personalo.These Staff Regulations shall apply to employees recruited under contract by the European Union Satellite Centre (hereinafter referred to as ‘employees’ and ‘the Centre’ respectively), except where the Board has taken decisions to the contrary in respect of hors grade personnel.
Tam tikrais atvejais kiti rangovai papildomai su darbdaviu, kuris įdarbino nelegaliai šalyje esančius trečiųjų šalių piliečius, ar vietoj jo gali būti įpareigojami sumokėti pagal finansines sankcijas.In specific cases, other contractors may be liable to pay financial sanctions in addition to or in place of an employer of illegally staying third-country nationals.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gelti
sting
išpirkinėti
keep buying back
išvirsti
tip out
lindėti
keep in hiding
nukristi
fall
nulemti
determine
nusnausti
take a nap
praeiti
pass
prasiskolinti
become indebted
prisipažinti
confess

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'employ':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In