Kiszámít (to calculate) conjugation

Hungarian
48 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kiszámítok
I calculate
kiszámítasz
you calculate
kiszámít
he/she to calculate
kiszámítunk
we calculate
kiszámítotok
you all calculate
kiszámítanak
they calculate
Present definite tense
kiszámítom
I calculate
kiszámítod
you calculate
kiszámítja
he/she calculates
kiszámítjuk
we calculate
kiszámítjátok
you all calculate
kiszámítják
they calculate
Past indefinite tense
kiszámítottam
I calculated
kiszámítottál
you calculated
kiszámított
he/she calculated
kiszámítottunk
we calculated
kiszámítottatok
you all calculated
kiszámítottak
they calculated
Past definite tense
kiszámítottam
I calculated
kiszámítottad
you calculated
kiszámította
he/she calculated
kiszámítottuk
we calculated
kiszámítottátok
you all calculated
kiszámították
they calculated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kiszámítanék
I would calculate
kiszámítanál
you would calculate
kiszámítana
he/she would calculate
kiszámítanánk
we would calculate
kiszámítanátok
you all would calculate
kiszámítanának
they would calculate
Conditional present definite tense
kiszámítanám
I would calculate
kiszámítanád
you would calculate
kiszámítaná
he/she would calculate
kiszámítanánk
we would calculate
kiszámítanátok
you all would calculate
kiszámítanák
they would calculate
Conditional past indefinite tense
kiszámítottam volna
I would have calculated
kiszámítottál volna
you would have calculated
kiszámított volna
he/she would have calculated
kiszámítottunk volna
we would have calculated
kiszámítottatok volna
you all would have calculated
kiszámítottak volna
they would have calculated
Conditional past definite tense
kiszámítottam volna
I would have calculated
kiszámítottad volna
you would have calculated
kiszámította volna
he/she would have calculated
kiszámítottuk volna
we would have calculated
kiszámítottátok volna
you all would have calculated
kiszámították volna
they would have calculated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kiszámítani
I will calculate
fogsz kiszámítani
you will calculate
fog kiszámítani
he/she will calculate
fogunk kiszámítani
we will calculate
fogtok kiszámítani
you all will calculate
fognak kiszámítani
they will calculate
Future definite tense
fogom kiszámítani
I will calculate
fogod kiszámítani
you will calculate
fogja kiszámítani
he/she will calculate
fogjuk kiszámítani
we will calculate
fogjátok kiszámítani
you all will calculate
fogják kiszámítani
they will calculate
Subjunctive present definite tense
kiszámítsam
(if/so that) I calculate
kiszámítsd
(if/so that) you calculate
kiszámítsa
(if/so that) he/she calculate
kiszámítsuk
(if/so that) we calculate
kiszámítsátok
(if/so that) you all calculate
kiszámítsák
(if/so that) they calculate
Subjunctive present indefinite tense
kiszámítsak
(if/so that) I calculate
kiszámíts
(if/so that) you calculate
kiszámítson
(if/so that) he/she calculate
kiszámítsunk
(if/so that) we calculate
kiszámítsatok
(if/so that) you all calculate
kiszámítsanak
(if/so that) they calculate
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kiszámítanom
I to calculate
kiszámítanod
you to calculate
kiszámítania
he/she to calculate
kiszámítanunk
we to calculate
kiszámítanotok
you all to calculate
kiszámítaniuk
they to calculate

Examples of kiszámít

Example in HungarianTranslation in English
Elméleti gondolkodók megkísérelték kiszámítani mekkora a valószínűsége, hogy az élethez minden szükséges tényező egyszerre jelenjen meg egy adott bolygón.[Narrator] Theorists have attempted to calculate the odds of all the necessary factors for life appearing at the same time, on the same planet.
Kiderült, hogy az igazságot szinte lehetetlen kiszámítani, vagy digitalizálni. Létezik azonban néhány árulkodó jel, mint például a szilárd tekintet, vagy a szilárd kéztartás.Turns out the truth is nearly impossible to calculate, to digitize, but there are some tells, obviously, like holding a steady gaze... or keeping a steady arm.
Megpróbáltuk kiszámítani, hol eshetett ki a Voyager a csúszdából.We tried to calculate where Voyager might have fallen out of the slipstream.
Mennyi ideig tartana kiszámítani, miután visszaértünk?How long will that take to calculate once we get back there?
Mivel nem tudjuk kiszámítani a pontos helyét, ezért a Magi kijelölt egy helyet abból az adatokból amit sikerült összegyűjteni.Since it's impossible to calculate the collision point exactly, the Magi's estimated a drop zone based on the data that had been collected before it was lost.
Rendben, tehát kiszámítunk egy ugrást, és eltávolodunk ezektől a Cylon rohadékoktól, és akkor...All right, so we calculate a jump and get some distance on these Cylon bastards--
Minden mozdulatomat előre kiszámítom.Every move I make is calculated.
Mindig kiszámítom, hogy meddig repülhetek el, hogy maradjon üzemanyag a visszatéréshez.It's a little game I play. Each time I go out, I calculate how much fuel I have and how far I can go and still get back on it.
Ahogy a megfigyelő és a tárgyak mozognak, a CAD algoritmus kiszámítja a fényeket és a perspektívát.Now, as the observer and the objects move around, the CAD algorithm calculates light, shadow and perspective.
Az asztrometriai szenzoraink folyamatosan mérik hárommilliárd csillag sugárzását, és ebből a rendszer kiszámítja a galaxis középpontjához képesti helyzetünket.Astrometric sensors measure the radiative flux of up to three billion stars simultaneously. The computer then calculates our position relative to the center of the galaxy.
Az első rész képet ad a páciens állapotáról, és kiszámítja a várható élettartamát.Right, so the first part gives you a clear picture of the patient's condition. Then it calculates life expectancy.
Egy tudós a jövőben pontosan kiszámítja, hol volt a Föld. Mondjuk a pályagörbe és a sebesség alapján.A future scientist calculates the exact spot... that the Earth occupied in space in the past, given trajectory and speed.
Mikor én egy döntés előtt állok, a programom kiszámítja a változókat, és... Már cselekszem is.While l'm faced with a decision, my program calculates the variables and l take action.
A sebesség alapján kiszámítjuk a távolságot.Now that we know the speed, we can calculate the distance.
Ha kiszámítjuk az értékét...If we calculate a numerical value
Nem azért, mert kiszámítjuk a jó statisztikákat,... hanem mert együttműködünk.Not because we calculate the right statistics, but because we work together.
Szóval, csak rátesszük a skálát az emberünkre és kiszámítjuk a különbséget.So we just apply that scale to our guy and calculate the difference.
A gyilkosok parázs vitát szítottak az eljárás ellen, ahogy az Acewayhez hasonló cégek kiszámítják az áldozatok kártérítési összegét.The murders have sparked a growing controversy over the way companies like Aceway calculate victims' compensation.
A jelenlegi sebeségünk és irányunk alapján kiszámítottam a lehetséges célpontokat.I've calculated the possible targets based on our current course and speed.
Amint kiszámítottam mennyire levegőre lesz szükségünk, te és én beszállunk a hajóba.Look! You and I shall board this craft, once I've calculated how much air we need.
Az akkor rendelkezésemre álló adatok alapján kiszámítottam az esélyeket.I made a calculated bet, based on the data available to me at the time.
Csak kiszámítottam a telefonvonalak sebességét, a rádió torony kapcsolási idejét, és a fiziológia szükségletet, hogy tárcsázz egy multidigitális számot.I just calculated the speed of the telephone lines, the radio station switcher, And the physiological requirements to dial a multidigit number.
Egyszer kiszámítottam, hogy a Külügyminisztérium 250 táviratot kap óránként.I once calculated that the Foreign Office receives 250 telegrams every hour.
Mindent jól kiszámítottál, ugye, Rolf?It's all been calculated, hasn't it, Rolf?
- Ez nem titok, csak... tudod, kissé kiszámított elhallgatás.- It's not a secret, it's just a... you know, slightly calculated omission.
- Hevenyészett, nem kiszámított.Messy, not calculated.
A kiszámított hibahatár 0.006%,The calculated margin for error is .006%, give or take.
A kiszámított pillanatban... indítasz az utca végéről, pontosan a kábel felé kormányozva, óránként 140 km- es sebességre gyorsítva.At the calculated moment... you start off from down the street... driving directly toward the cable, accelerating to 88 miles per hour.
A mi emberünk aprólékos, kiszámított.Now, our guy has been meticulous, calculated.
A tetteid elég kiszámítottak voltak, érzelem mentesek.Your actions were quite calculated in the void of emotion.
A Scientific Americannek írt levelében kiszámította, hogy ha naperőműveit a Szaharában egy 150 mérföld oldalú négyzetnyi területen felállítanák, azzal fedezni tudnák a világ valamennyi gyárának energiaszükségletét.In a letter to Scientific American, he calculated that his solar power plants, if deployed in an area of the Sahara Desert only 150 miles on a side, could supply as much power as consumed by all the industries of the world.
Maga kiszámította, milyen hatással lesz ez erre a törékeny elmére, maga meg mint ambiciózus színésznő, persze eljátszotta a szerető és kedves barátnő szerepét.You calculated the effect that this would have on a mind so fragile, and you, as the actress with aspirations, of course you would play the part of the friend so loving and so supportive, huh?
Milyen gyorsan kiszámította.How quickly he calculated the loan interest!
Miután jobban megvizsgáltam a kitinvázat amit Joshuánál talaltam A progarm kiszámította mekkora lehet a pók.After taking careful measurements of the exoskeleton I found at Joshua's I calculated the spider was the size shown here.
Mr. Abernathy javaslata alapján Angela kiszámította mind a tömeget, mind a gyorsulást, amivel a gyilkos az áldozatot átdobhatta az üvegterráriumon.Based on a suggestion from Mr. Abernathy, Angela calculated both the mass and the acceleration the killer would need in order to throw our victim through the glass terrarium.
A mozgásuk alapján kiszámítottuk, hol csapnak le.Based on their movements, we've calculated where they will strike.
A sorrendet gondosan kiszámítottuk.The sequence has been carefully calculated.
A szúrt sebekből vett mérések alapján. kiszámították a penge alakját és a többit. Még a villákat is.Took measurements from the stab wounds, calculated the shape of the blade and stuff, even those prongs - I don't know how they do it.
A tudósaink kiszámították, hogy 5000 év múlva lesz a bioszféra ismét életképes.Our scientists calculated it would be 5,000 years before the biosphere became viable again.
Irányították, kiszámították, hideg vérrel.It was controlled, calculated... Cold-blooded.
Matematikusok például kiszámították, hogy ha a világegyetem tele lenne majmokkal, melyek fáradhatatlanul gépelnek a kozmosz legidősebb becsült kora óta semmi reális esélyük sem lenne, hogy pont Shakespeare Hamletjét leírják, nem is beszélve a genetikai információról, ami szükséges akár a legegyszerűbb élő sejt előállításához.Mathematicians for example have calculated that a universe filled with monkeys typing relentlessly throughout the oldest estimated age of the cosmos would have no realistic chance of producing Shakespeare's play Hamlet, let alone a transcript of the genetic in formation
A lényeg az, hogy kiszámítsam a pontos arányokat.The trick is to calculate the exact concentration.
Tehát ha kézzel töltesz be több száz, vagy több ezer kártyát, hogy így kezeld a könyvtári katalógust, vagy kiszámítsd a pi-t, Elhagyni a "19"-et az 1953-ból jó ötletnek tűnhet.So, when you're manually loading hundreds, even thousands of cards to manage the Dewey Decimal System, or calculate pi, you can see how dropping the "10" from 1053 could seem like a good idea.
Ez megadná a kereső játékosnak a képességet, hogy kiszámítsa a valószínű mozgását.That would give the player seeking him the ability to calculate his likely moves.
Tudjátok, azt olvastam, hogy Isaac Newton bibliai numerológiát használt, hogy kiszámítsa az apokalipszis pontos dátumát.You know, I read that Isaac Newton used bible numerology to calculate the exact date of the apocalypse.
Az volt a feladatuk, hogy kiszámítsák mennyibe kerülne szalon állapotba hozni az autóinkat.Their job was to calculate the cost of returning each of our cars to showroom condition.
A hajó nem csak forog, imbolyog is, minden ugrást külön kell kiszámítanunk. A forgás sebességét, az emberek tömegét, a röppálya szögét...You'll have to calculate each jump separately-- the speed of rotation, the mass of each person, the angle of trajectory--
Akkor kiszámító lennék, nem igaz?That would be extremely calculating of me, wouldn't it?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

képzel
imagine
kering
circulate
kiemelkedik
rise
kinevez
appoint
kipusztul
die out
kiszáll
fly out of something
kiszenved
expire
komplikál
complicate
komponál
compose
konszolidál
consolidate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'calculate':

None found.
Learning languages?