Alkalmaz (to apply) conjugation

Hungarian
85 examples
This verb can also have the following meanings: use for, employ

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
alkalmazok
I apply
alkalmazol
you apply
alkalmaz
he/she to apply
alkalmazunk
we apply
alkalmaztok
you all apply
alkalmaznak
they apply
Present definite tense
alkalmazom
I apply
alkalmazod
you apply
alkalmazza
he/she applies
alkalmazzuk
we apply
alkalmazzátok
you all apply
alkalmazzák
they apply
Past indefinite tense
alkalmaztam
I applied
alkalmaztál
you applied
alkalmazott
he/she applied
alkalmaztunk
we applied
alkalmaztatok
you all applied
alkalmaztak
they applied
Past definite tense
alkalmaztam
I applied
alkalmaztad
you applied
alkalmazta
he/she applied
alkalmaztuk
we applied
alkalmaztátok
you all applied
alkalmazták
they applied
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
alkalmaznék
I would apply
alkalmaznál
you would apply
alkalmazna
he/she would apply
alkalmaznánk
we would apply
alkalmaznátok
you all would apply
alkalmaznának
they would apply
Conditional present definite tense
alkalmaznám
I would apply
alkalmaznád
you would apply
alkalmazná
he/she would apply
alkalmaznánk
we would apply
alkalmaznátok
you all would apply
alkalmaznák
they would apply
Conditional past indefinite tense
alkalmaztam volna
I would have applied
alkalmaztál volna
you would have applied
alkalmazott volna
he/she would have applied
alkalmaztunk volna
we would have applied
alkalmaztatok volna
you all would have applied
alkalmaztak volna
they would have applied
Conditional past definite tense
alkalmaztam volna
I would have applied
alkalmaztad volna
you would have applied
alkalmazta volna
he/she would have applied
alkalmaztuk volna
we would have applied
alkalmaztátok volna
you all would have applied
alkalmazták volna
they would have applied
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok alkalmazni
I will apply
fogsz alkalmazni
you will apply
fog alkalmazni
he/she will apply
fogunk alkalmazni
we will apply
fogtok alkalmazni
you all will apply
fognak alkalmazni
they will apply
Future definite tense
fogom alkalmazni
I will apply
fogod alkalmazni
you will apply
fogja alkalmazni
he/she will apply
fogjuk alkalmazni
we will apply
fogjátok alkalmazni
you all will apply
fogják alkalmazni
they will apply
Subjunctive present definite tense
alkalmazzam
(if/so that) I apply
alkalmazd
(if/so that) you apply
alkalmazza
(if/so that) he/she apply
alkalmazzuk
(if/so that) we apply
alkalmazzátok
(if/so that) you all apply
alkalmazzák
(if/so that) they apply
Subjunctive present indefinite tense
alkalmazzak
(if/so that) I apply
alkalmazz
(if/so that) you apply
alkalmazzon
(if/so that) he/she apply
alkalmazzunk
(if/so that) we apply
alkalmazzatok
(if/so that) you all apply
alkalmazzanak
(if/so that) they apply
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
alkalmaznom
I to apply
alkalmaznod
you to apply
alkalmaznia
he/she to apply
alkalmaznunk
we to apply
alkalmaznotok
you all to apply
alkalmazniuk
they to apply

Examples of alkalmaz

Example in HungarianTranslation in English
- Így van... De ott volna lehetősége alkalmazni újonnan szerzett társasági ismereteit.True, but it might be an opportunity for you to apply your newfound social skills.
A felfedezőjükön kívül még senki sem próbálta alkalmazni a newtoni törvényeket csillagászati kérdésekre.No one else but Newton had yet attempted to apply his new set of laws to an astronomical question.
A meghatározó tudósok egyetértenek abban, ...hogy a bagdadi elem a bizonyíték, ...hogy az ősi embernek voltak eszközei, amivel létrehozott elektromosságot ...és tudta, hogyan kell azt alkalmazni.Mainstream scientists agree that the Baghdad Battery is evidence ancient man had the means to create power and the understanding of how to apply it.
A tanítványnak ismernie kell a szavak értelmét, és alkalmazni kell azt a hétköznapi életében.He is careful that his students learn their true meaning, and know how to apply them properly in daily life.
Azt mondják: -Ezt fogjuk alkalmazni mindenre.And they say, "we're going to apply this everywhere."
- Most mélynyomást alkalmazok.- I'm applying pressure.
Egy kicsit több kollagenáz kenőcsöt alkalmazok itt.I'm just gonna apply a little more collagenase lotion here.
Egy módosított Holmes-Rahe stressz tesztet alkalmazok kiindulási pontként.I'm applying a modified Holmes-Rahe stress test as a starting point.
Figyelj, a hölgy azt mondja, hogyha nem alkalmazok nyomást,Look, the lady says if I don't apply pressure,
Nevezetesen a képmutató egy olyan ember aki olyan szabályokat alkalmaz másokra amiket saját magára nem.Namely, the hypocrite is the person who applies to others standards that he refuses to apply to himself.
Reméltem, hogy ezen talán alkalmaz- hatod a nevezetes metszési technikádat.I was hoping... that you may be able to apply your considerable pruning skills to this.
- Plusz, itt azt írja csak fontos pályázókat alkalmazunk.- Plus, it says here only serious applicants need apply.
A normák és a logika, amit a hétköznapokban alkalmazunk, eltűntek, és minden elromlott.The set of norms and logic that we apply to everyday life were gone and everything was wrong.
Egy olyan technikát alkalmazunk, aminek vetített gradiens módszer a neve.And so we're going to apply a technique called scaled gradient projection.
Ha megfelelő erőt alkalmazunk kombinálva a rúgást, húzást vagy ugrást...If we apply sufficient force with whatever combination of kicking or pulling or jumping...
Ha most mágneses mezőt alkalmazunk a területen, ott lesz erősebb, ahol a fém gyengébb.Okay, now if we apply a magnetic field to that area, it'll be stronger where the metal is weaker.
Bizonyára nem lepi meg önöket, hogy átnéztem az adataikat. Mindketten különös módszereket alkalmaznak.Now, you won't be surprised to know that I've been reviewing your files, and, frankly, you're both applying quite unorthodox methods.
Attól függ, hogyan alkalmazom a szereket.- Well, it's how I apply it that counts.
Ezt a kifejezést nem alkalmazom a praxisomban.That is not term that I apply to my practice.
Hogy a németeket ne vádolhassák barbársággal, úgy döntöttem, hogy a francia törvényeket alkalmazom.I have decided to apply French rules.
Már ha a képességeim és tapasztalataim felét alkalmazom...If I apply even half of my skills and training--
Másoknál az "ellenszenv faktor"- t alkalmazom.To others I apply the "antipathy quotient".
A lineáris függvényegyenletet kell megoldanod, mielőtt alkalmazod a Riesz-tételt.The linear functional must be bounded before you apply the Riesz representation.
Az óriási makacsságod, hogy nem alkalmazod azokat, a csodálkozás állandó forrása.Your failure to apply them in an energetic fashion is a constant source of befuddlement.
Az összefonódott világegyetem fogalmát ... alkalmazod az emberi tapasztalatokra is, ... mivel az emberi tapasztalat is a világegyetem része.You take this notion of an entangled universe... and you apply it to human experience... because human experience is part of the universe as well.
De hogy alkalmazod ezt az elvet a gyakorlatban?But how do you apply that principle in practice?
Ha ezt alkalmazod az életedre, akkor feltétlenül teljesebben fogsz élni.If you apply that to life, then you're bound to live it fully.
...alkalmazza egyedi, indulatos stílusát a lendületes ecsetvonásokkal a sárga égen és a napon.--applies his unique and passionate style and sweeping brushstrokes with yellow sky and sun.
Howe generális a katonai stratégiáját alkalmazza a harcmezőn a tudomány fegyelmezettségével és pontosságával, de amit én csinálok... inkább a művészethez közelít.General Howe applies his military strategy on the field with the discipline and precision of a science, but what I do... is closer to an art.
A viselkedés melyik szabályát alkalmazzuk erre a vidéki helyzetre?What rules of conduct apply in this rural situation?
Aztán megnézzük a khi-négyzetet itt... alkalmazzuk itt a szórást... és az eredményeket viszonyítjuk az aktualizált mediánhoz itt.And then we look at the chi square here... apply the standard deviation here... and correlate the results with the actualization median here.
Egy kísérlet arra, hogyan alkalmazzuk a technika csodáit egy egész városban.An attempt to apply some of the wonders of technology to an entire city.
Fogadd csak el a népszerű író, Charlie Eppes tanácsát, amit sziporkázó új könyvében ír, és alkalmazzuk a játékelméletet a problémánkra!Let's just take the advice of that popular new author Charlie Eppes in his sizzling, scorching hot new book... and apply game theory to our problem.
Ha a D.D.D. és az étert egyszerre alkalmazzuk, az eredmény kitünö lesz.Only applying D.D.D. And ether together will produce results.
Ha ezt alkalmazzátok a munkában is, észre sem veszitek, hogy létezik az eszköz, ami titeket figyel, lecsapásra készen.You apply this to your regular work, you won't even notice that the device is there, watching you, ready to strike.
Ti mind, elszántan alkalmazzátok a Makoto szellemét szigorúan ragaszkodni kell a szabályozatunkhoz, és szolgálni a béke megtartását Kyotóban.All of you, resolutely applying the spirit of Makoto must strictly adhere to our regulations, in the service of keeping the peace in Kyoto.
A nácik tudni akarták, mennyi ideig bírják az áldozatok a hideget, hogy az eredményeket a katonáikon alkalmazzák.The Nazis wanted to see how long concentration camp victims could survive in the cold and then apply those findings to their own soldiers. How is this the same?
De, ha hagyjuk Distasiót elsétálni, azt üzenjük, hogy New Yorkban a törvényt nem alkalmazzák a gazdagok és hatalmasok ellen.If we let Distasio walk, we send a message to the rest of the world that, in New York, the law doesn't apply to the rich and the powerful.
Ezek a fickók a katonai stratégia elsődleges szabályát alkalmazzák.Then these guys are applying the first rule of military strategy.
Mivel nincs okom azt hinni, hogy másik esküdtszék, azonos bizonyítékokkal könnyebben hozna ítéletet, arra kérem önöket, hogy menjenek vissza, vitatkozzanak, alkalmazzák a törvényeket, és ítélettel térjenek vissza.And being as I have no reason to believe that another jury... with the same evidence would be better able to reach a verdict... I'm going to ask you to go back in there and reason with each other... and apply the law... and come back in here with a verdict.
Szóval ez a nem-érintős dolog, ezt csak a húsra alkalmazzák, vagy...So does the not-touching thing, Does that apply to just the flesh or--
A következtetéseimet saját korcsolyázásomra is alkalmaztam... és a kísérletet sikerült, úgy megvalósítanom, hogy az nagyon személyes és tanulságos legyen. Nagyszerű.I also applied the findings to my own skating and and actually managed to implement the experiment in a very rewarding and entirely personal way.
Aztán képkeresést alkalmaztam.Then I applied it to a web photo search.
Igen. Amikor a saját, különleges vegyszeremet alkalmaztam, átfuttattam néhányszor a lézer szkenneren, az eredmény,When I applied my own special and unique brand of chemical, ran it through the laser scanner a few times,we get.
Kis túlzással. Csupán érszorítást alkalmaztam.I simply applied a tourniquet.
Módszeresen alkalmaztam.I've applied it topically.
"Az alkalmazott fizika doktora,"Doctorate in applied physics"
- Igen. Nos, ez nem egy könyv még. A társadalomra alkalmazott tudományos módszer az, amin az embereket nem gondolkodnak sokat.Now this is not in a book yet, the scientific method applied to society is something people don't think about much.
- Itt jobb az alkalmazott fizika szak, és nem fogom az alapján meghozni életem legfontosabb döntését, hogy hol élnek a szüleim.Well, for applied physics, this is the better program, and I'm not gonna make the biggest decision of my life based off where my parents live.
2 példa elméleti tesztet az átlagokból és arányokból, alkalmazott kombinációs...2 sample hypothesis tests for means and proportions, applied combinative...
A doktorimat csinálom az alkalmazott statisztikai közgazdaságtanban.I'm working on my PhD in applied statistical economics.
Felismertük a tüneteket, alkalmaztunk gyógymódot, és a gyógyulás útjára léptek.We have isolated the symptoms, we have applied remedies, and they are all on the mend.
A Starbucks vezető pozíciójában alkalmaztak, és még egy interjút sem kapok, szóval...I applied for a manager's position at Starbucks, and I couldn't even get an interview, so--
Bármilyen erőt is alkalmaztak, mielőtt beletették, ellenállás nélkül ment bele.Whatever force was applied before he went inside, he, uh... went in without resistance.
Ez esetben fém pálcikákat használhattak, és áramot alkalmaztak.In this case, metal chopsticks may have been used and electricity applied.
Igazából, már régen alkalmaztak.Actually, I applied a while ago.
Jake és én, mi... tudja, egyszerre alkalmaztak minket, é-és ő...Jake and l, we just applied at the same time together and, I mean, he is...
De te Dirk, felhasználtad az összefüggéseket és alkalmaztad a társadalomra.But, you, Dirk, have taken the interconnectedness of all things and applied them to the social world.
A Bolsoj balettet tanulmányozta, és ezt alkalmazta a hokira.He studied the training of the Bolshoi, and he applied it to hockey.
Azt hiszem a nagyapám halálosan Sachin Tandulkar rajongó volt. De ő maga nem alkalmazta a "meghal" szót az életében.Though my grandfather was a die hard fanof Sachin Tendulkar... he never applied the word 'die' in his life.
Gandhi és King alkalmazta ezt a szelíd, agressziómentes erőt, gazdasági és társadalmi szinten is.Gandhi and King applied these principles of non-aggressive power, at the economic and social levels.
Hat hónapja alkalmazta őt először, miután látta az éhező afrikai gyerekekrőI készült képeit.Six months ago he applied for the first time, Having seen the starving in Africa gyerekekrõI made pictures.
Lehetséges, hogy Leonardo alkalmazta a tükörtechnikáját, ...hogy titkos üzeneteket rejtsen el a Mona Lisában?Is it possible that Leonardo applied his mirror technique to hide secret messages in the Mona Lisa?
A lényeg, hogy mi ugyanezt az algoritmust alkalmaztuk a parancsnokAnyway, we applied the same algorithm to the commander's
A termékhez kapcsolódó ötletét vettük, és közvetlenül a bankra alkalmaztuk.We took your idea of product and applied it directly to the bank.
Amikor alkalmaztuk a programban,When she applied to this program,
Legutóbb az ötöst alkalmaztuk, így most a hatos jönne.Last time we applied number five, so now it should be number six.
Ezt az új vegyi fegyver formulát alkalmazták, hogy létre hozzanak egy módosított szuper magot.Rutin was applied to a new chemical weapon formula to create a modified super seed.
Hadamarból Dachauba utaztam dr. Weikarttal, ahol a nácik az eugenika eszméjét hatalmas, ipari méretekben alkalmazták.From Hadamar, I traveled with Dr. Weikart to Dachau, where the nazis applied the ideas of eugenics on a massive mechanistic scale.
Idővel a kínzást már mindenhol alkalmazták.But by the time tortures were applied to everyone.
A gyógyítás és a Mackenzie klán embereinek kezelése tűnt a legészszerűbb útnak, hogy elnyerjem a bizalmukat, de hogy ezt növekvő gyanú nélkül elérjem, kellett találnom egy módot arra, hogy a 20. századi orvostudományt alkalmazzam a 18. században elérhető módszerek és eszközök használatával.Medicine and caring for the people of the clan Mackenzie seemed the most logical way for me to earn their trust, but in order to do that without raising suspicion, I would have to find a way to apply 20th century medicine using only the methods and equipment available in the 18th.
A maga kezében van a döntés, hogy melyiket alkalmazzam... ne siesse el, és mondja meg.Now, which of these I next apply, that decision is in your hands, so take your time and tell me.
De az olyan gyémántok, mint Connie, csak erős nyomás alatt csiszolódnak, és arra készülök, hogy ezt a nyomást alkalmazzam nálatok is.But diamonds like Connie are only formed under intense pressure, and I'm about to apply that pressure to each and every one of you.
Ha dekódolnám a genetikai szálait, rájöhetnék arra, hogyan alkalmazzam az én szervezetemben.If I can decode the genetic puzzle of this being, perhaps I can determine how to apply it to my own neurological makeup.
- Miért tanulsz matekot, ha nem azért, hogy valós élethelyzetekben is alkalmazd?Okay, why bother learning math if you don't get to apply it in real-life situations?
Csak alkalmazd mindazt a szakzsargont, amit olvastál és... bim-bam-bumm, máris nyomozó vagy.Just apply all this technical jargon that you've been reading, and... bim-bam-boom, you're a detective.
Azt akarja, hogy nyomást alkalmazzak?You want me to apply pressure?
Azt mondod, hogy megtiltod, hogy egy ártalmatlan, tudományosan érvényes protkollt alkalmazzak, amitől jobb lenne az életünk?Are you saying that I am forbidden from applying a harmless scientifically valid protocol that will make our lives better?
Igen, alkalmazz nyomást.Yeah, apply pressure.
Hogy alkalmazzon az NTS-nél.To apply for NTS.
De ha a szerencse velem lesz, és keményen dolgozom tovább a kutatásaimon és a vizsgáimon, végül remélhetőleg, elérem célom, és sikerül az alapvető kvantumelméleteket a kvantuminformáció feldolgozásában alkalmaznom.Uh, but if fortune smiles on me... and I continue to work like a dog on my problem sets and exams and whatnot... eventually what I hope to do with this is-- is to apply fundamental quantum theory... to quantum information processing.
alkalmaznom kell egy kevés nyomást.I need to apply some pressure.
Bármit is mond Sheridan és Delenn erről a gazdasági szövetségről, katonai erőt kell alkalmaznia, hogy működjön.Whatever Sheridan and Delenn say about this economic alliance... he's going to have to apply military force to make it work.
Csak eddig még nem kellett alkalmaznunk, mivel az itt tanuló hölgyek többségét megtanították arra, hogy ne fizikai erőszakhoz folyamodjanak kifejezőeszközként.We've just never had to apply it before, since most of our young ladies have been taught not to resort to physical violence as a means of expression.
És még ha kedvük támadna belemenni az erkölcsi vitába, amire a védelem rá akarja venni önöket, akkor is úgy kell alkalmazniuk a törvényeket, ahogy azok ma állnak.And even should you be inclined to engage in the moral debate defense counsel would like you to, you have to apply the law as it stands today.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

agyonüt
strike someone dead
ajánl
recommend
akaszt
hang
alapít
found
alapoz
lay the foundation of
alijázik
make aliyah
alkalmazkodik
adapt oneself
állít
place
archivál
archive
átejt
let down

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'apply':

None found.
Learning languages?