שימש [shymsh] (to be used) conjugation

Hebrew
47 examples
This verb can also mean the following: serve

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
משמש
məshaׁmeshׁ
I/you/he (masculine) am used
משמשת
məshaׁmesheׁt
I/you/she (feminine) are used
משמשים
məshaׁməshiׁym
we/you all/they (masculine) are used
משמשות
məshaׁməshׁṿot
we/you all/they (feminine) are used
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
שימשתי
shymshty
I was used
שימשת
shymsht
you (masculine) were used
שימשת
shymsht
you (feminine) were used
שימש
shymsh
he was used
שימשה
shymshh
she was used
שימשנו
shymshnṿ
we were used
שימשתם
shymshtm
you all (masculine) were used
שימשתן
shymshtn
you all (feminine) were used
שימשו
shymshṿ
they were used
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשמש
’ashaׁmeshׁ
I will be used
תשמש
təshaׁmeshׁ
you (masculine) will be used
תשמשי
təshaׁməshiׁy
you (feminine) will be used
ישמש
yəshaׁmeshׁ
he will be used
תשמש
təshaׁmeshׁ
she will be used
נשמש
nəshaׁmeshׁ
we will be used
תשמשו
təshaׁməshׁṿ
you all (masculine) will be used
תשמשנה
təshaׁmeshəׁnah
you all (feminine) will be used
ישמשו
yəshaׁməshׁṿ
they (masculine) will be used
תשמשנה
təshaׁmeshəׁnah
they (feminine) will be used
Imperative mood
-
שמש
shaׁmeshׁ
be used!
שמשי
shaׁməshiׁy
be used!
-
-
-
שמשו
shaׁməshׁṿ
be used!
שמשנה
shaׁmeshəׁnah
be used!
-
-

Examples of שימש

Example in HebrewTranslation in English
"ניתן להשתמש בכל דבר שאתה אומר נגדך." אז "כל דבר שאתה אומר או עושה יכול לשמש נגדך בבית משפט של החוק" "בבית משפט."Then "anything you say can be used against you." "anything you say or do Can be used against you in a court of law." "in a court of law."
(אישה) יכולה לשמש נגדך ב בית משפט.(woman) Can be used against you in a court of law.
,אבל אם יודעים לעבד אותו .הוא יכול לשמש מקור כוח ?But if you know how to process it properly, it can be used as a power source. - How do you know all this?
,או שאתה יכול לומר שאתה מסרב לענות ,ואם תבחר לעשות זאת ,התשובה שתענה לא תוכל לשמש נגדך אלא אם, כמובן, התשובה תהיה שקר .או מכוונת להטעות האם האפשרות הזאת ?Well, you may say that you object to answering and if you choose to do that, the answers you give cannot be used against you unless, of course, your evidence is false or misleading.
,אם יודעים לעבד אותו .הוא יכול לשמש כמקור כוח עם זה, מקבלים תמורה .הולמת להשקעהHe was looking for a mineral named anphilicite. If you know how to process it, it could be used as a power source. With this stuff, you get a lot of bang for your buck.
...אני די בטוח .שהוא שימש גם לתקשורת עם תחנות אחרותi'm pretty sure that it can be used to communicate with other stations.
אתה צריך לקחת מכולם ,טלפונים סלולריים ,את המשקפיים החכמות האלו כל מה שאולי שימש .לצלם תמונה או וידאו .אני מטפל בזה - .אוקיי -You should get everyone's cell phones, those smart glasses, anything that could be used to take a picture or a video.
הם אומרים כי צוות תקיפת משמש שני כלי רכב ו כבלי פלדה לחתוך, פשוטו כמשמעו, השיירה במחצית.They say that the attack team used two vehicles and a steel cable to literally cut the convoy in half.
לוק גיליאם משמש לעבודה עם האבא שלך .Luke Gilliam used to work with your father.
אני שמחה שחזרתי. שכל תיאוריה שאתה ואני חולקים .משמשת כהוכחה לליקוי אישי שליI love being back, having every theory you and I share used as proof of my own personal damage.
ובכן, שאריות היבול משמשים כמזון לבעלי החיים ... והצואה מבעלי החיים ... משמשת כחומר מזין ליבול.Well, the crop residues are used as food for the animals... and the excrements from the animals... is used as a nutrient for the crop.
,ושניהם משמשים במשחק גאלי של ידוי .מגרש המשחקים על השטח המונטיקניAnd both are used in the Gaelic game of hurling. The playing field on the Montiquan property.
- אוסטריה, גילוף בעץ - בסליל הכפול יש אלפאביית של 64 קודונים - חתך של רצף ד.נ.א - אשר משמשים כדי לקודד .את הד.נ.א האנושי שלנוThe double helix has an alphabet of 64 codons, that are used to encode our human DNA.
.היער פינה את מקומו לשטחי רעייה וחוות פולי סויה תשעים וחמישה אחוזים מפולים אלו משמשים להאכלת בקר ועופותThe forest gives way to cattle ranches or soybean farms. 95% of these soybeans are used to feed livestock and poultry in Europe and Asia.
.כדי שהיא תוכל להציל מיליונים אם הם משמשים ,לייצור חומרי הדברה למה היא לא יכולה פשוט לקנות אותם .הם רעילים, כמותם מפוקחת בחוזקה .ואני אעשה כל דבר כדי לעזור להIf they are used to make pesticides, why can't she just buy them?
.להם זקוק הכוכב שלנו כדי לשגשג כל אלה ידועים בתור קמיעות ומשומשים בצורה זהירה .על ידי התאגידים והתקשורת משפטי מפתח גם משמשים כדי להציתAll these are known as talismans and are used very carefully by corporations and the media.
.זרועות תמנון משמשות כפיתיוןOctopus tentacles are used as bait.
.פיליס, אלו כפיות ,לכפיות יש ראש קעור ,והן משמשות לדליית דבריםPhyllis, these are spoons. Spoons have round tops and are used to scoop things.
איך אתה יודע את זה החבילות האלה משמשות .לצורך דוגמאות הם היו שם רק בכדי .להסכים על התנאיםBindles are used for sample sets. They were just there to agree to terms.
ארצות-הברית קלטות-שמע אלה משמשות לתעמולה דתית ופוליטית בשל שיעור האנאלפבתיות ?"Against United States". These audiocassettes are used for the purposes of religious... and political propaganda due to the high illiteracy rate in Yemen. - Is that correct?
הכנפיים שלו משמשות לצבע .לעשיית כסף אמריקאיIt's wings are used for dye in making American currency.
"החלטת "מתאחדים לשלום .שימשה כדי להכריז מלחמה לשים קץ לתוקפנות .של צפון קוריאה.The Uniting for Peace resolution was used to start a war. To end North Korea's aggression.
,לדעתנו .הבחורה שימשה הסחה .הגדלנו אותן- ...נראים לי מוכרים-- She was used as a diversion. - We've had them enlarged. - They look familiar.
,על פי החוקר היא שימשה כחפץ קהה .לתקיפת בעלךAccording to the forensic medic it was used as a smashing weapon against your husband.
."שימשה ליצור "טנטו ?I think that pineapple sticker you found at the scene was used to create a "tantoo."
.יש דברים שעלולים להתקלקל שם - אנו סבורים שהמשאית הזאת - שימשה לגרור גופה .לאורך הכביש המהיר אמשThere's perishables in there. Well, deal is, we think that this truck was used to drag a dead body along the freeway last night.
-"להבה את אולי זוכרת שהם שימשו לחבלה בצנטריפוגות .של מתקני הגרעין האירנייםYou may recall they were used to sabotage Iranian nuclear centrifuges.
.'הם קראו להם 'פעילים אני חושב שהם שימשו .למגוון תפקידים(LAUGHING) They called them Actives. I think they were used for a variety of things.
.כל האקדחים האלה שימשו במארב היום .זה מדהיםAll these guns were used in the ambush today. This is amazing.
.עכשיו אנחנו צריכים לבנות את הכח הפיזי שלו הכלבים האלה שימשו להבאת .סחורות בכפרים בבלגיה(Egger) Then, you will build his physical strength. These dogs were used in remote villages in Belgium to bring supplies.
.תחרות שהרסה אותם... כמויות עצומות של עצים ,שימשו להובלת פסלי הענק ,ולאט אך בטוח הראפא נוי כילו את .משאבי האי היקריםVast quantities of wood were used to transport the stone statues, and slowly but surely, the Rapa Nui used up their island's precious resources.
.או להנאתו האישית מילת הביטחון "צהוב" תשמש על מנת להביא לידיעתו של הדומיננטי שהכנועה עברה את .גבול היכולת שלהThe safeword "Yellow" will be used to bring to the attention of the Dominant that the Submissive is close to her limit.
.אני אכן מבין ועדותך בשבועה תשמש כבסיס .להעמדת מר תומפסון לדיןI do understand. And your sworn testimony will be used as a basis for prosecuting Mr. Thompson.
היא תשמש להריגת הרוצח ההוצאה להורג תתבצע מחר בצהרייםIt will be used to execute her murderer. That execution takes place at noon tomorrow.
ותגיד למוכרים שהאדמה תשמש .עבור חופשות ציד לעובדי תאגידDo it through Allred's company... and tell the sellers that the land will be used as a corporate hunting retreat.
פרוותו העבה של השועל .תשמש כביגוד לחורףThe fox's thick coat will be used for winter clothing.
"כל דבר שאתה תאמר ישמש נגדךIf you give up the right to remain silent... anything you say can and will be used against you. "
, כשאנחנו הורגים בעל חיים . השיירים יחולקו בין האנשים העור ישמש לבגדים . ולשמיכות שלנוWhen we killed an animal, the remains will be shared between the people... His skin will be used for clothes, for a blankets.
,אבל כל מה שהם עושים למזון מעובד ישמש כדי למכור לנו יותר מזון מעובד מכפי שאנחנו כנראה .צריכים לאכולBut whatever they do to processed foods, it will be used to sell us more processed foods than we should probably eat.
,אם תוותר על זכות זו כל דבר שתאמר .עלול ואף ישמש נגדך בבית-משפט ,לא נעים לי להטריד אותך-If you give up that right, anything you say can and will be used... - I hate to bother you with this
,כל מה שתאמר, ניתן יהיה להשתמש בו .והוא ישמש כנגדך, בבית המשפטAnything you say can and will be used against you in a court of law.
,למרבה הצער .אתם תשמשו כפיתיונות אבל הילדים של הילדים שלכםSadly, you will be used as decoys. Sadly, you will be used as decoys.
,גברתי הנכסים שיתפסו ישמשו לרצון האל הכל יכול ולרווחי הממלכה ,אשר היא כעת ננסית אך יום אחד תהיה !-Madam, the confiscated assets will be used to the pleasure of Almighty God and to the profit of this realm which is but a pygmy, but will one day be greater even than Spain!
,דייג מקצועי צד מסיבה אחרת הכרישים שהוא הורג ישמשו את .החברה למגוון רחב של מוצריםA professional fisherman hunts for another reason. The sharks he kills will be used by society for a variety of products.
...ובכן, העשר הדקות האחרונות ישמשוWell, these last ten minutes will be used as a teaching aid...
.במוות תהפכי לאגדה סיפורי מותך ישמשו .להפחדת ילדיםIn death you will become a legend. Stories of your death will be used to frighten children.
.שום דבר מזה לא הולך לאיבוד .המים האלה ישמשו מחר לתהThis water will be used for... for tea tomorrow. No, it won't.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

שיגר
launch
שינה
change
שיקר
lie

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בחר
choose
קפא
freeze
קרה
happen
רומם
raise
רמז
do
שבר
do
שיגר
launch
שינה
change
שיקר
lie
תיאר
describe

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'be used':

None found.
Learning languages?