טיפס [ṭyfs] (to climb) conjugation

Hebrew
80 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מטפס
məṭafes
I/you/he (masculine) climb
מטפסת
məṭafeset
I/you/she (feminine) climb
מטפסים
məṭafəsiym
we/you all/they (masculine) climb
מטפסות
məṭafəsṿot
we/you all/they (feminine) climb
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
טיפסתי
ṭyfsty
I climbed
טיפסת
ṭyfst
you (masculine) climbed
טיפסת
ṭyfst
you (feminine) climbed
טיפס
ṭyfs
he climbed
טיפסה
ṭyfsh
she climbed
טיפסנו
ṭyfsnṿ
we climbed
טיפסתם
ṭyfstm
you all (masculine) climbed
טיפסתן
ṭyfstn
you all (feminine) climbed
טיפסו
ṭyfsṿ
they climbed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אטפס
’aṭafes
I will climb
תטפס
təṭafes
you (masculine) will climb
תטפסי
təṭafəsiy
you (feminine) will climb
יטפס
yəṭafes
he will climb
תטפס
təṭafes
she will climb
נטפס
nəṭafes
we will climb
תטפסו
təṭafəsṿ
you all (masculine) will climb
תטפסנה
təṭafesənah
you all (feminine) will climb
יטפסו
yəṭafəsṿ
they (masculine) will climb
תטפסנה
təṭafesənah
they (feminine) will climb
Imperative mood
-
טפס
ṭafes
climb!
טפסי
ṭafəsiy
climb!
-
-
-
טפסו
ṭafəsṿ
climb!
טפסנה
ṭafesənah
climb!
-
-

Examples of טיפס

Example in HebrewTranslation in English
! -את יכולה לטפס עד הסוף ?- Can you climb out?
! אני לא יכול לטפס על זה .אני אקח את התיק שלך-I can't climb that!
! מספיק לטפס,בבקשה .אנחנו גוועים ברעבNo more climbing, please!
! מתחיל לטפס ואו .Attacking the climb!
",לטפס-תמשוך את הקנה"To climb, pull back on the stick;
",הוא אמר" באותו יום שהוא טיפס החוצה" ",מתוך הר הגופותHe said, that the day he climbed from out of the mountain of bodies,
"עכביש קטן טיפס לו על צינור"The itsy-bitsy spider climbed up the water spout
, כשניסינו להיכנס להיריון הוא טיפס עליי כדי להפוך לסגן מפקח . בכוח המשימה של מילקןWhile we were trying to get pregnant, he climbed right over me to become an assistant supervisor on the Milken task force.
,אבא דבר כמה שפות ...טיפס על הריםPapaspokelanguages, climbed mountains.
,או שהוא טיפס על זה .או שמצא דרך לעקוף אותו .אין סימן לכך שהם עברו מסביבSo either he climbed this thing, or he figured out how to get around it. No sign they went around.
"אבל לקרוא לעצמי "סופר ...זה כמו לקרוא לעצמי "מטפס הרים" כי .טיפסתי בראניון קניון כמה פעמיםIt's just that calling myself a writer is like... Is like calling myself a mountain climber because I've hiked up runyon canyon a couple times.
"אתה אף פעם לא באמת מבין אדם עד שאתה מחשיב את הדברים מנקודת המבט שלו, עד שאתה מטפס על עורותיו ולהסתובב בו. ""You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around in it."
"הייתי מטפס אל הכוכבים"# I would climb up to the stars #
"התינוק שלי, התינוק שלי," אני מטפס כל הדרך לחלק העליון של המדרגות, וכל מה שאני מוצא הוא חתול מת."My baby, my baby," I climb all the way up to the top of the stairs, and all I find is a dead cat.
"לפתוח את השמיים" .היה עניין רציני בשבילי הרגשתי כאילו אני מטפס .איתך על הקילימנג'רו- Crack The Sky was a big deal for me. I felt like I was climbing Kilimanjaro with you.
! היא מטפסתShe is climbing!
# אני מטפסת במעלה המדרגות # # וכל הדאגות שלי נישאות #I climb way up to the top of the stairs And all my cares just drift right into space
(מזייפת .מממ מגיעה לשיא הגבעה הזו רק .כשאני מטפסת לבדMmm. Only get to the top of that hill climbing alone.
,אני משחקת קלאס בין הפיסקאות .מטפסת בסולמות עלילה והנושאיםI'm hop-scotching from paragraph to paragraph, climbing the monkey bars of plot and theme.
,בשביל צפרדע כל כך קטנה ,זהו טיפוס מרתוני כמו אמא אנושית מטפסת על בנין האמפייר-סטייטFor such a little frog it is a marathon ascent, like a human mother climbing the Empire
! הם מטפסים עכשיו!They're climbing now!
"עדי הראייה יוצאת דופן טוענות ש "יצורים כסף מטפסים מהקברים ..."'Extraordinary eyewitness accounts are claiming that 'silver creatures are climbing from the graves...'
*עוזב בדיוק בזמן* *מטפסים חברתיים* *...Leaving just in time Social climbers
,בעודם מטפסים את ההר האחרון ,סקאוט ואמבר מנסים כמיטב יכולתםAs they climb their final mountain,
,הם עוברים את קוטה כעת .מטפסים מעל המכשולthey're going to pass kota now,climbing over the obstacle.
,כן, כיהלומים זוהרים בעודן מטפסות במעלה המדרגות .אל תוך החשיכהYes, diamonds twinkling as they climbed up into the darkness.
,כשהן הולכות לישון ,הן מטפסות לקצות הענפים ,למקום שבו הן רחוקות מטורפים .כמו נחשים.When they go to sleep they climb to the very far end of branches where they are out of the way of predators such as snakes. Theres another.
או שהן מטפסות והם רוכבות הן יוצאות לרכיבהOr they climb on and they ride. They go for a ride.
אתה מכיר את היונים המת הפכות, ברני ...היונים הללו מטפסות גבוה ומהר .ואז מת הפכות לאחור ,וצוללות באותה המהירות כלפ י האדמהDo you know what a roller pigeon is, Barney? Well, roller pigeons climb high and fast... then roll over and fall just as fast towards the earth.
ההחלטות שלך מטפסות על הסולם או יורד לטמיוןYour choices are climbing up the ladder or going down the drain
"טיפסתי על "זיז המכשפה הזקנה ."ושתיתי מ- I climbed the Crone's Tooth, and drank from the Fire Falls.
,'פעם טיפסתי על הרי רדרידג .בדרכי לסטונארד עם ציוד מלאOnce, I climbed the redridge mountains On my way to stonard with a full pack.
,טיפסתי לפסגת הר האוורסט וחציתי את הימות הקפואים .של הקוטב הצפוניI served in the British Special Forces, climbed to the summit of Everest and crossed the icy seas of the Arctic.
,טיפסתי על הגפן .והבתולה המלכותית שלי .טובI have climbed the thorny vine, and the regal maiden is mine. Good.
,טיפסתי על עצי אורן ...עצי אלון, עצי צאנה ,עצי אדר, עצי ליבנה צפוני ...עצי ערבהI climbed pine trees, oak trees, fig trees... maple trees, uh, birch trees, willow trees...
,אם טיפסת לכאן את כל הדרך הזו .אתה ודאי רוצה ממני משהו .נכון.אבל אני גם אתן לך משהוIf you climbed all this way, you want something. Right. But I also want to give you something.
,אתה טיפסת על הרים .ובנית גורדי שחקים ,עשית תוכניות טלוויזיה .ופירסמת עיתונים"You climbed mountains and built skyscrapers "You made TV shows and put out newspapers
,טיפסת על התל ואמרת""You climbed the bank and said,
-14 ההרים .הכי גבוהים בעולם .אנאפורנה, ברוד, מקלו טיפסת עליהם?The world's 14 highest peaks. Annapurna, Broad Peak, Makalu. You climbed these?
.את יודעת על מה אנחנו מדברים .אוקיי- ואז אתה טיפסת על השער .והתחלת לרוץ לעבר הביתYou then climbed over the gate and started running towards the house?
"או "בעלת המלצות מצוינות ."או "טיפסה על הר קילימנג'וג'ו ?or "have great references" or "climbed Mount Kilimajoojoo."
,היא טיפסה לקצה .ישבה שם והסתכלה למטהShe climbed up onto the ledge and sat there looking down.
,והיא טיפסה על חבל על הבמה והתחילה לזרוק .פנסי תאורה על אנשיםShe climbed up a rope on the side of the stage and started dropping lights on people's heads.
,וכשהתינוק היה בן שבעה ימים .ג'דסון תפס אותה מקריבה אותו באח היא רצה אל העץ ליד המזח, טיפסה .עליו, והביעה את אהבתה לשטןAfter Bathsheba married Jedson, they had a baby and when the baby was 7 days old Jedson caught her sacrificing it in front of the fireplace. She ran out to that tree by the dock climbed up, proclaimed her love to Satan cursed anyone who tried to take her land, and hung herself.
,כן, זה נחמד .אבל היה קשה להמשיך הלאה הייתי מאוהב בה מאז .שהיא טיפסה למחנה שליYeah, that's nice too. But it's been tough to move on. I've been in love with her ever since she first climbed into my tree house.
,רצנו עם זאבים (טיפסנו לדפסנג (שם של הר גבוה אפילו עצרנו רכבת נעה# We've run with wolves, we've climbed K2 # # We even stopped a moving train #
-"ברודווי ,טיפסנו כבר 4 קומות .נותרו עוד 2 .זאת הדרך היחידה החוצה ?We've climbed four decks, two more to go. -This is the only way. -You expect a person to fit in there?
.התחלנו להבין שספיריט עומדת לסיים את חייה ואז, ביום נפלא אחד, טיפסנו לפסגת הרכסWe were getting to the point where Spirit was simply gonna die. Then, one wonderful day we, climbed up onto the crest of a ridge where we were hit by not one but several gusts of wind that just cleaned the solar arrays off.
.זה היה אביב ..אני וארבעה חברים טיפסנו גבוהה .לראש ההרIt was spring. Me and four friends we climbed up high, to the top of the mountain.
.טיפסנו על העץ הזה לא חשבת שהייתי .מסוגל לעשות זאתWe climbed that tree. You didn't think I could do it.
,אמש בשעה מאוחרת ...טיפסתם על חומות המנזר שלנו שאלתם בצעקות ,על אהבה, נישואין .ועל משמעות החייםLate last night, you climbed the walls of our monastery... shouting out question about love, marriage and the meaning of life.
,הם טיפסו מהחלון אל הגג ,עלו על גלשן אוויר ועפו מעל העיר ,למסעדה היוונית הזוThey climbed out a window to the roof, hopped on a hang glider, and flew it across town to that Greek restaurant,
,קנגרואים בדרך כלל ניזונים מעשב ,אבל כאן ב-ניו גיניאה הם טיפסו על עצים .היכן שהיֶרֶק נמצא בשפעKangaroos usually feed on grass, but here on New Guinea, they've climbed into the trees where the greenery is more abundant.
- האם אי פעם טיפסו, ג'רי?- Have you ever climbed, Jerry?
.הם זוג נחמד בני שישים אני לא חושב שהם טיפסו על גדר בגובה .של שניים וחצי מטר בגלל פחי אשפהThey're a nice couple in their 60s. I don't figure they climbed that eight-foot fence around those trash cans.
.הם טיפסו מעל החומות ?They climbed over the walls.
,אני אטפס דרך שלוליות הדם שלך .ואשב לידךI will climb up through your blood... and sit beside you.
,אני זוכר שחשבתי - "וואו, אוכל לטפס עליו "! אני אטפס עליוI remember thinking, "Whoo, I can climb that slope, I bloody well will climb that slope!"
יש לך איזו תכנית ביקור האחות מריה תטפס את המדרגות הקדושות של בזיליקת .סנט ג'ון על בירכיהDo you have any visits planned? Sister Maria will climb St John's Basilica's Scala Sancta on her knees.
-לפחות מכך אנחנו יודעים על איזה .הר הוא יטפס ?We know which mountain he will climb. And?
אני רוצה את המצקת תלוייה . מעל לתורן הראשי כל אדם שחפצה נפשו לשתות .יטפס ויביא אותהI want this slung from the main t'gallant yardarm. Any man desiring water will climb and fetch it.
,נעגון למרגלות החומות ,נטפס .וניכנס לעיר גם בדרך זוWe will beach beneath the walls. We will climb up and gain entry to the city that way as well.
נטפס וניכנס לעיר .גם בדרך זוWe will climb up and gain entry to the city that way as well.
ככה זה יילך, כשאני אגיד אתם תטפסו ,עד לקצה של עמוד בגובה 6 מטרים .ומשם תחזירו צב מעץHere's how it goes-- on my go,you will climb to the top of a 12-foot pole where you will retrieve a wooden turtle.
והימים החמים יתחילו להתקרר .גם הם יטפסו מחוץ למיםBut as the sunlight begins to disappear at the end of their fifth year and the warm days begin to cool they, too, will climb out of the water.
! קדימה, טפסWell, climb!
"טפס במעלה כל נחל"♪ climb every stream ♪
"טפס על כל הקשתות"♪ climb all the rainbows ♪
,בזמן שדעתו תוסח .טפס על הרכס ותפוס עמדה :בתנאי אחדWhile he's distracted, climb the ridge and get clear. One rule...
. קדימה, טפס על הקירCome on, climb over the wall.
,אל תצעק עליי, בבקשה .אבל אין מספיק מקום .טוב, טפסי מעלייPlease don't yell at me, but there's not enough room. Okay, climb over.
.אלפי סליחות, אדוני .עוד מעט נגיע הביתה, מתוקה- ,כעת טפסי, טמורהWell, a thousand pardons, sir. Almost home, sweetheart. "Now climbeth Tamora
.טוב, קוזט .תני לי את הבובה שלך .טפסי על הגב שליAll right, Cosette. Give me your doll. Now, climb on my back.
.יופי, מותק שלי, יופי .טוב, טפסי מותק, טפסי .קדימה, ארלAll right, that's my sweetie. Good, climb, baby, climb. Come on, Earl.
איך הרוצח גרם לי לעלות לשם ,מה הוא עשה ,עבר לידי במסדרון ואמר ,היי, וונדי" טפסי על הסולם הזהHow'd the killer get me up there in the first place? What did he do, pass me in the hall and say, "Hey, Wendy, go climb up that ladder
! בואו לפה, טפסו למעלה, יופיCome on, climb aboard.
! קדימה, טפסוCome on, climb!
,מאדמירל ימאמוטו" ...ראש מטה הצי המשולב ,לאדמירל נאגומו" ...הצי השלישי ."טפסו על הר ניטקה""From Admiral Yamamoto, Commander-in-Chief, Combined Fleet to Admiral Nagumo, Third Fleet climb Mount Niitaka."
.בסדר, כולם .בסדר, כולם, טפסו למעלה- .הרבה אנרגיה- Okay, everybody. - Okay, everybody, climb up there. Lots of energy.
.האיש משוחרר, גמיש ומוכן לפעילות אז, טפסו, בנות, ותנו .לגוף שלכם לדברThe man is loose, he's limber and he's ready for action. So, climb aboard, girls, and let me hear your bodies talk.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

טיגן
fry to cook

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הפחיד
scare
התמכר
become addicted
התרפא
recover
זיהה
recognize
זן
sustain
טילטל
move
טס
fly
כיסה
cover
מכר
sell
נאבק
fight

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'climb':

None found.
Learning languages?