התחרט [htḥrṭ] (to regret) conjugation

Hebrew
73 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתחרט
mitəḥareṭ
I/you/he (masculine) regret
מתחרטת
mitəḥareṭet
I/you/she (feminine) regret
מתחרטים
mitəḥarəṭiym
we/you all/they (masculine) regret
מתחרטות
mitəḥarəṭṿot
we/you all/they (feminine) regret
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התחרטתי
hitəḥaraṭətiy
I regretted
התחרטת
hitəḥaraṭəta
you (masculine) regretted
התחרטת
hitəḥaraṭətə
you (feminine) regretted
התחרט
hitəḥareṭ
he regretted
התחרטה
hitəḥarəṭah
she regretted
התחרטנו
hitəḥaraṭənṿ
we regretted
התחרטתם
hitəḥaraṭətem
you all (masculine) regretted
התחרטתן
hitəḥaraṭəten
you all (feminine) regretted
התחרטו
hitəḥarəṭṿ
they regretted
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתחרט
’etəḥareṭ
I will regret
תתחרט
titəḥareṭ
you (masculine) will regret
תתחרטי
titəḥarəṭiy
you (feminine) will regret
יתחרט
yitəḥareṭ
he will regret
תתחרט
titəḥareṭ
she will regret
נתחרט
nitəḥareṭ
we will regret
תתחרטו
titəḥarəṭṿ
you all (masculine) will regret
תתחרטנה
titəḥareṭənah
you all (feminine) will regret
יתחרטו
yitəḥarəṭṿ
they (masculine) will regret
תתחרטנה
titəḥareṭənah
they (feminine) will regret
Imperative mood
-
התחרט
hitəḥareṭ
regret!
התחרטי
hitəḥarəṭiy
regret!
-
-
-
התחרטו
hitəḥarəṭṿ
regret!
התחרטנה
hitəḥareṭənah
regret!
-
-

Examples of התחרט

Example in HebrewTranslation in English
! שרה שרה, אני לא רוצה להתחרט שלא סיפרתי לך כל מה .שאני צריך לספר לךSarah, I don't wanna regret not telling you everything I need to tell to you.
"אין לנו זכות להתחרט."We're not allowed to regret anything,"
, הענקת לי עונג רב אך אני פשוט . לא יכול להתחרט על שאני עוזבYou have given me great pleasure. But I simply cannot bring myself to regret leaving you.
,אבי נהג לומר ,אסור לנו להתחרט על מעשינו"Katie: My father used to say "we should never regret the things we do,
,אבל אם רק תעז לגעת באברהם .אתה תחייה כדי להתחרט ?I don't know what game you're playing, but if you so much as touch Abraham, you'll live to regret it.
,אחרי שהטילו את הפצצה ,על הירושימה ונגסאקי ,רוברט אופנהיימר התחרט כל חייו .על שבכלל הבחין באטוםAfter the bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki, Robert Oppenheimer spent the rest of his life regretting he'd ever glimpsed an atom.
,בחיי ,ואני מעולם לא התחרט על כך .לא לרגע אחדEasily the best purchase I've ever made in my life, and I have never regretted it, not for one second.
,זה היה וידוי ארור ,הוא הטיל ספק בכל בחירותיו התחרט על כל .מעשיו בסאם קרואוIt was a bleeding confession, questioning all his choices, regretting everything he'd ever done in SAMCRO.
,למרות נלהבותי לעזוב לבי התרומם בכל פעם ,שעברתי דרך המחנה וחלק קטן ממני התחרט .על בריחתי הממשמשת ובאהDespite my eagerness to leave, my heart lifted whenever I walked through the encampment and a small part of me regretted my imminent escape.
! אני כבר מתחרט על ההחלטה הזאתI immediately regret this decision!
! אני לא מתחרט על כלוםI regret nothing!
! אני לא מתחרט על שום דבר חוץ מכך שלא קניתי !I regret nothing!
'מתחרט שלא הלכת לקולג ?Do you ever regret not going to college?
(יבבות קולניות) אני פשוט היה מתחרט כל כך הרבה על כל כך הרבה דברים.(SOBS) I just had so many regrets about so many things.
, הייתי שואל אותך על מה את מתחרטת אבל אני פוחד שתגידי . שאת מתחרטת על זה שהתחתנת איתיI'd ask you what you regret, but... I'd be afraid you'd say you regret marrying me.
, לפני שנים היא עברה הפלה . והיא מתחרטת על כך היא מנמקת את זה . בדרכים רבותShe had an abortion years ago, which she regrets.
,אז רתחתי עלייך מכעס ,ואני מתחרטת על כך עכשיו :כי כזאת נשמתך .את מוכנה לתת הכול לכולם"I was furious with you then, but I regret that now, because it's your spirit." "You'd give anything to anyone."
,אלה שנשארות איתי ,אלה שאני מתחרטת עליהן .הן אלה שעשיתי מתוך פחדThe ones that stay with me, the ones that I regret, are the ones that I made because of fear.
,אני לא מתחרטת על אף אחת מהן .וגם אתה לא צריךI don't regret any of them. And neither should you.
"... מול ובניו מתחרטים""Mulè and Sons regrets..."
,אבל, את יודעת מעט מאוד אנשים .מתחרטים על שילדו ילדBut, you know, very few people ever regret having had a child.
,הדברים שלמדתי .לא הייתי עצמי בלעדיהם לכולנו יש רגעים ,שאנו מתחרטים עליהםWe've all had moments we regret and people who've let us down.
,מנסיוני, כשמטפסי הרים מרפים .הם בדרך כלל מאוד מתחרטיםIn my experience, mountaineers who let go usually regret it.
.אני לא יודע מה חשבתי לי כולם עושים דברים .שהם מתחרטים עליהם, דניאלI don't know what I was thinking. Everybody does things they regret, Daniel.
האם בכלל יש לך אחד - ,טוב, סטטיסטית - רוב הנשים שעוזבות את בעליהן בסופו של דבר .מתחרטות על כך- Do you have one? - Well, statistically, most women who leave their husbands eventually regret it.
טד, בנים מתחרטים .שלא שכבו עם בנות בנות מתחרטות .ששכבו עם בניםLook, Ted, guys regret the girls they didn't sleep with. Girls regret the guys they do sleep with.
, הייתי צריך לעמוד לצדך . ולא עשיתי את זה . כן, התחרטתי על זה מאזI should have been there for you and I wasn't. Yeah, I've always regretted that.
,אז נתתי לו הזדמנות .ומעולם לא התחרטתי על זה האם היו לו בעיות עם מישהו ?So i gave him a shot, and i never regretted it. Did he have problems with anyone that you know of?
,אני יודע שזה לא ישנה דבר אבל התחרטתי על .זה שהרגתי אותךI know it won't change anything, but I regretted having you killed.
,ברגע שאמרתי את זה, כמובן התחרטתי כי ידעתי שדיברתי ...מתוך כעס, אבלSoon as I said it, I regretted it, because I knew that I'd spoken in anger.
,ברגע שעשיתי את מה שעשיתי .התחרטתי על כךThe moment I did what I did, I regretted it.
.היא שתתה ולקחה גלולות .הם נאלצו לעשות לה שטיפת קיבה אני חושבת שזה מסוג הדברים .שהיית עושה אם התחרטת על רצחShe was drinking and taking pills. They had to pump her stomach. I'm thinking that's the sort of thing you do if you regretted murdering someone.
? האם אי פעם התחרטת שאתה איתיHave you ever regretted to be with me?
? משהו שבאמת התחרטת עליוI mean, have you ever done anything that you really regretted?
אתה אף פעם לא התחרטת על כך?You never regretted it?
האם אי פעם התחרטת על חייך ?Have you ever... ...regrettedyourlifeworkinghere?
"כל אישה אחריה רדף, התחרטה על כך."Every woman he has pursued has regretted it.
,בערך לאחר ארבעים שבועות" ,התינוק הטוב הגיע בצרחות אבל היא מעולם לא התחרטה" ,על הזחילה והטיפוס האלוAbout 40 weeks after, the fine baby come bawlin' Never regretted that creepin' and crawlin'
.היא התחרטה על זהShe regretted it.
.שגדל להיות גבר מפונק .אני יודע שויקי התחרטה שנישאה לוA typical spoiled child that grew into a spoiled man. I know Vicky regretted marrying him.
אמיליה עמדה לפני" .מכונת הזמן המתוקנת היא התחרטה על שנתנה לקופר ".את"Amelia stood before the newly repaired time machine. She regretted giving Cooper the part he needed."
-לא תמיד לקחנו כסף מאמי ומאמך, ובשתי .הפעמים התחרטנו על זה .כן, זה נכון- Not always. We took money from our moms. Both times we regretted it.
על אנשים .האמינו לי, מיד התחרטנו על כך .החורבן היה מעבר לכל דימיון .לא הייתה לנו ברירהOn people? We instantly regretted it. The devastation was beyond anything we'd imagined.
,ב-38', הם נמלטו לקנדה שם אבי היה נהג מונית ,ואמא שלי ניקתה בתים אבל הם מעולם לא התחרטו .שהם עזבו את פולין הם היו אסירי תודה .שהצליחו לצאת בחייםIn '38, they fled to Canada, where my father drove a taxi and my mother cleaned houses, but they never, not for one day, regretted leaving Poland.
,הם התחרטו על זה .מה שאומר שגם אלו שהצליחוThe moment they jumped, they regretted it, which means the successful ones do too.
.מגשר שער הזהב כמעט עם כל אחד מהם אמר שהם התחרטו ברגע שרגלם דרכה על ,הברזל הזה ואף אחד מהם לא ניסה שוב .להרוג את עצמוAlmost every single one of them said that they regretted it as soon as their foot left that iron, and none of them ever tried to kill themselves again.
הכיר הפעם האחרונה מישהו עשה את זה לקונה פוטנציאלי, שהם התחרטו על כך.Y'know the last time someone did that to a potential buyer, they regretted it.
הם התחרטו על האפשרות "כל מה שאתה יכול לשתות", אני אגיד לך.They regretted the "all you can drink" option, I'll tell you.
...אז אני אומר כאן היום את הדבר היחיד .שהייתי מקווה שהייתי אומר הדבר היחיד שאני יודע .שאני אתחרט... אם לא אגידAnd so I say here today... the one thing I wish I had said... the one thing I know I will regret if I never say:
.אכן אתחרט על כך בכל רגע בכל יום ...האמנתי שאמות כאןI will regret it every minute of every day. I thought I would die here... and haunt it ever after.
.בסדר, אנחנו מסודרים .אני אתחרט את זה .אין לך מושג כמה-A'ight, we're good. I will regret that. You have no idea.
.לעולם לא אתחרט על כך ,אני לעולם, לעולם .לעולם לא אתחרט על כך.\ I never will regret this.\ .\ I never will, never will Never will regret this.\
,אם לא תעשה זאת .תתחרט על כך ...אולי לא עכשיוIf you don't, you will regret it.
,אם תהפוך את ג'ורג' לעוצר בצרפת .אתה תתחרט על זהIf you make George French Regent, you will regret it.
,אם תלחץ על ההדק תתחרט על כך .לשארית חייך, נילIf you pull that trigger, you will regret it for the rest of your life, Neal.
,אתה תתחרט על כך .לורד קאגאמיצוYou will regret it, lord Kagemitsu.
,הוא לא ירגיש כלום ,אתה תהיה בכלא ,ואתה תתחרט על זה .תאמין ליHe won't feel anything, you'll be in prison, And you will regret it, believe me.
,אם נראה אותך כאן מחר .את תתחרטי על זה מה, את תנופפי בחצוצרה ?We see your face tomorrow, you will regret it.
.את תתחרטי על היום הזה לנצח .נראה אותך בזירת הקרבYou will regret this day forever. See you on the battlefield.
.את תתחרטי על זה ,אם לא תצאי מהדלת הזאת !You will regret this. If you don't move through that door, you'll be past regretting!
.את תתחרטי על כךYou will regret it.
את מנסה לשכנע אותה לא לעזוב .בואי הנה ברצינות, את תתחרטי על זה .כל החיים .פשוט תחזיקי מעמדSeriously, you will regret that the rest of your life. Just hang in there.
.זה לא קול אני אומר לך, בומר .יתחרט שהוא בחר בי כעוזר[Zach] That's not cool. I tell you, Boomer will regret making me a sidekick.
אוליבר, לא לי לעשות משהו כי שנינו יתחרט.Oliver, don't make me do something that both of us will regret.
גוש דיקן יתחרט חסר ארוחה כמו זו.Gosh, Dean will regret missing a meal like this.
ואז הוא עשה טעות עליה .יתחרט במשך שארית חייו .הוא לא התקשר למוקד החירוםAnd that's when he made a mistake he will regret for the rest of his life. He didn't call 911.
טעות שעליה יתחרט !ignoring us? A mistake he will regret!
,אם תהיה איזושהי חזרה על התנהגות זאת .באלוהים, אתם תתחרטו על כך !If there is any, ANY repetition, by God, you will regret it.
אני לא רוצה להגיע לבית-המשפט .בגלל זה, אבל אני מוכנה לזה ,ואם אגיע לשם .תתחרטו על זהI don't wanna go to court on this, but I will. And if I do, you will regret it.
אני מבטיח שאתם תתחרטו ,על כך ייקח לי רק חצי דקה לסובב ,ולכון לכיוון הכללי שלכם .וללחוץ על ההדק אין לי רצון להיות כאן .יותר מכםI guarantee you will regret it, but only for about the half second it'll take me to turn, aim in your general direction, and pull the trigger.
ואם לא תעשו כל שביכולתכם ,כדי להרחיק אותי מהכלא .אתם תתחרטו על זהAnd if you don't do every last thing to keep me out of jail, you will regret it.
לחפור חור במגרש חניה .אתם תתחרטו על זהYou will regret this.
אך באמת היה .לי כיף כן, פעם התחרטי שלא .היה לי בן להביא הנהWell, that's how it started, but I really did end up having a good time. Yeah, I used to regret not having a son to bring here.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התחבא
hideself secondperson masculine singular
התחבר
connect
התחמם
warm up
התפשט
undress
התקמט
bare infinitive of

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

גבר
become stronger
דרך
step on
האט
slow down
הוכשר
be kashered
הושב
be put back
הפסיד
lose
התחמם
warm up
התכונן
prepare
התקמט
bare infinitive of
התרגז
get angry

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'regret':

None found.
Learning languages?