הצליח [htslyḥ] (to succeed) conjugation

Hebrew
95 examples
This verb can also mean the following: cause to be successful, be successful

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מצליח
matsəliyḥa
I/you/he (masculine) succeed
מצליחה
matsəliyḥah
I/you/she (feminine) succeed
מצליחים
matsəliyḥiym
we/you all/they (masculine) succeed
מצליחות
matsəliyḥṿot
we/you all/they (feminine) succeed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הצלחתי
hitsəlaḥətiy
I succeeded
הצלחת
hitsəlaḥəta
you (masculine) succeeded
הצלחת
hitsəlaḥətə
you (feminine) succeeded
הצליח
hitsəliyḥa
he succeeded
הצליחה
hitsəliyḥah
she succeeded
הצלחנו
hitsəlaḥənṿ
we succeeded
הצלחתם
hitsəlaḥətem
you all (masculine) succeeded
הצלחתן
hitsəlaḥəten
you all (feminine) succeeded
הצליחו
hitsəliyḥṿ
they succeeded
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אצליח
’atsəliyḥa
I will succeed
תצליח
tatsəliyḥa
you (masculine) will succeed
תצליחי
tatsəliyḥiy
you (feminine) will succeed
יצליח
yatsəliyḥa
he will succeed
תצליח
tatsəliyḥa
she will succeed
נצליח
natsəliyḥa
we will succeed
תצליחו
tatsəliyḥṿ
you all (masculine) will succeed
תצלחנה
tatsəlaḥənah
you all (feminine) will succeed
יצליחו
yatsəliyḥṿ
they (masculine) will succeed
תצלחנה
tatsəlaḥənah
they (feminine) will succeed
Imperative mood
-
הצלח
hatsəlaḥ
succeed!
הצליחי
hatsəliyḥiy
succeed!
-
-
-
הצליחו
hatsəliyḥṿ
succeed!
הצלחנה
hatsəlaḥənah
succeed!
-
-

Examples of הצליח

Example in HebrewTranslation in English
"מה שני דברים שאתה צריך לעשות כדי להצליח בחיים?""What two things do you need to succeed in life?"
, אנחנו מנסים כמיטב יכולתנו אנחנו נלחמים את הקרב הטוב ... ובכל זאת אנחנו לא יכולים להצליח ... נגד הכוחות גדולים יותר.We try our best, we fight the good fight... and yet we cannot succeed against the greater forces.
,אם אינך יכול להצליח כאן .! מוטב שתשכב ותמות.If you can't succeed here, you might as well lie down and die.
,אם אתה רוצה להצליח .אסור לך להיות טוב מדיIf you want to succeed, you can't be too good.
,אם המשימה הזאת צריכה להצליח אנחנו צריכים את הטייס .הכי טוב שלנו בהיגוי ...אל תדאגIf this mission is going to succeed, we need our best pilot at the helm. Don't worry... the Doctor will be here with me.
! דוגמטיקס חזר והוא הצליח .ידעתי שהוא יוכל לעשות זאתDogmatix just came back and he succeeded.
,איפה שסטלין לא הצליח" ".גם את לא"Where Stalin didn't succeed, you won't either."
,אני מתכוון, טוב, הוא ניסה .אבל הוא לא הצליחI mean, well, he tried, but he didn't succeed.
,במקרה של האדם הקדוש ביותר .הדבר כמעט הצליח ,במקרה של בנך האהוב ,חואן בורג'הIn the instance of your most sacred person, it almost succeeded. In the instance of your beloved son, Juan Borgia it succeeded only too well.
,הוא אנס את הילדה .הוא הצליח ואני בטוח שהיצור הזה .לא יסתפק באחתHe raped a girl, I'd say he succeeded. And I bet that freak won't stop at one.
,אם אינך מצליח בהתחלה" ".נסה שוב ?You know, as they say, if at first you don't succeed, try, try again.
,אם אתה נופל ,אתה נראה אידיוט ואם אתה מצליח, אתם גורם לכל השאר להראות אידיוטיםIf you fail, you'll look stupid. And if you succeed, you make everybody else look stupid.
,אם פאראדיי היה מצליח הוא היה מכפיף צבא ,אלקטרונים ענק ,בלתי נראה ועד כה לא נודע .לפקודת גחמות בני האדם ?If Faraday succeeded, he would be putting an infinitely large, invisible, and as-yet-undiscovered army of electrons at the command of human whim.
,החדר הזה, האנשים הללו .הם התזמורת שלך לא הייתי מצליח .ללא עזרתךThis room, these people, they are your orchestra. I wouldn't have succeeded without your assistance.
,השופט ג'קסון משעמם אותנו עד מוות .והוא מצליח בכך מעל ומעבר לחלומו !Justice Jackson means to bore us to death and is succeeding beyond his hopes.
,את מערכת היחסים שלי ושל סטיבן ,והיא מצליחה בזה .כי אני משקרת לו כל היוםBut Sage's entire goal is to destroy mine and Steven's relationship, and she's succeeding at it, because I've been lying to him all day.
,על פניו, תכניתך .תסלח לי, איננה מצליחהOn the face of it, your plan excuse me, does not succeed.
.אז את מצליחה .הינהThen you are succeeding. Here.
.אני מתכוון, זה בזהירות נחשב נגיד ואת מצליחה.I mean, this is carefully thought out. But say you do succeed.
.חוץ מבלהיות שווה .שם את מצליחה ?Except at hotness. - At which you succeed. - What?
,אם הם מצליחים .נינה מתה אז עלינו להגיע .לשם ראשוניםIf they succeed, Nina dies. Then we need to get there first.
,אמא שלי תמיד אמרה ... אם לא מצליחים בפעם הראשונה .אינך חייבת לחזור לססקצ'ואןMy mother always used to say, "" lf at first you don"t succeed--"" You don"t have to spend six months in Saskatchewan.
,אני יודע, אם אינכם מצליחים כאן .דברים ילכו ויהיו גרועים יותר עבור ארציI know, if you do not succeed here... things will only get worse for my country.
,ורבים אמרו שהיינו מצליחים אך לאלת הגורל היה עוד .טריק בשרוולAnd there are many who still say we would've succeeded, but fate had one more trick up her sleeve.
,לו היו מצליחים ,הפרוטסטנטים והכופרים שרצו להמליך את אחותךIf they had succeeded, these Protestants and heretics meant to place your sister upon the throne.
,אני בתחום הזה כבר עשר שנים .ושטויות כאלה לעולם לא מצליחות ...תקשיב לי .הייתי שם 42 יום-I've been at this for 10 years, and clowns like him never succeed. - Listen... - I spent 42 days there.
.ואם כן, הן לא מצליחות ,אני בטוחה שאפילו, אתה יודע גברים הורסים נשיםEven if they want to, they don't succeed I'm sure even men are destroying women¡­
וכל מה שקורה... אם הן מצליחות ... או שהן לא מצליחות .זה בגלל איך שגידלתי אותןAnd whatever happens... if they succeed or they don't succeed... it's because of how I raise them.
נשים שמשקיעות מאמץ כדי להביא ,תינוק בדרך כלל מצליחות וכשהן מצליחות, זה סיכוי .של חמישים אחוז שזה בןWomen that are trying hard to have babies often succeed, and when they do, there's a 50/50 chance that it's a boy.
שאורבות בחוץ בתקווה ,לפגוש איזה מגוייס חשוב ובהתחשב בזה שהמגוייסים ,הם נערים .הן בדרך-כלל מצליחות .זה קורהBut she says it's not uncommon to find certain slightly skanky girls lurking outside in hopes of meeting the big recruit, and given that these recruits are teen males, often succeeding.
".אני לבדי, הצלחתי בגילוי סוד הענקת החיים""I alone succeeded in discovering the secret of bestowing life."
"הצלחתי לפגוע באדם הראשון שאהבתי" ,"I succeeded in hurting the first person I loved. "
,הייתי צריך לדאוג לו .אבל לא הצלחתי .אני קטן מדיI should take care of him. but I have not succeeded. I am too small.
,ובדרכים רבות, הצלחתי .ובהרבה דרכים, ניכשלתיAnd in many ways I succeeded and in many ways I failed.
,ומהבחינה הזאת הצלחתי ,אבל בכל מובן אחרAnd in that respect l succeeded, but in every other way, l failed.
"אמרת ש"הצלחת .לחזור לעולםYou say that you succeeded in coming back to this world. Did...
,אדם שמנסה לעשות טוב .לא לזרוע הרס ,וחרף כוונותיה הרעות .הצלחתThe main event was you, a man trying to do something good, not... Not destructive. And despite her worst intentions, you succeeded.
,אם רצית לעשות רושם ממושך .היום בחופה, הצלחת .את יפהפיהIf you were looking to make a lasting impression on the altar today, you succeeded. You look beautiful.
,אני חושב ששתיתי אתמול .את כל האלכוהול במנהטן ,ואתה כמעט הצלחת .לדברי גברת דוסוןI think I drank all the alcohol in Manhattan last night. And you nearly succeeded, according to Miss Dawson.
,ובכל מקרה .הצלחת למרות זאתNonetheless, you succeeded despite yourself.
"אנה רוצה להראות את "הגיס החמישי ,כאירגון טרוריסטים ,להשיג את תמיכת הציבור נגדם .והודות לך, היא הצליחהAnna wants to paint the fifth column as a terrorist group, gather public support against them, and thanks to you, she succeeded.
,אבל קארן סימפאטי הצליחה עם אולי שומר כלא בעל מוח רגיל, אבל חתיך ,במידה שלא תאומן .התאהב בה בטירוףButKarenSympathy hadsucceededin making Ole, the simple-minded but incredibly handsome prison guard, fall madly in love with her.
,ולמרות המאמצים שלו היא הצליחה אף שופט לא יאמין לזהAnd despite his best efforts, she succeeded. No judge would believe that.
,כשהייתי בת 5 .אמא שלי ניסתה להרוג אותי .היא הצליחה, למעשהWhen I was 5, my mother tried to kill me. She succeeded, actually.
,עם זאת, הדת הצליחה בהשתקת המודעות להתהוות זו ,ע"י החדרת העיוות הפסיכולוגי של האמונה בקרב תומכיהYet religion has succeeded in shutting down the awareness of this emergence by instilling the psychological distortion of faith upon it's followers.
! ג'ייק .אנחנו כבר הצלחנו במחקר שלנוJake we have already succeeded in our studies
, במילים אחרות , על אף מאמץ של דורות לא הצלחנו ליצור דמות ממשית ומושלמת . של אל אוהב זה היה מעבר . לגבולות הדמיון שלנוIn other words, in spite of millennia of efforts we have not succeeded to create a really and entirely loving image of God,
,אבל ננסה .אז תסתכלו ותגידו אם הצלחנו !But we'll give it a try, so see if you think we've succeeded.
,ובכן, הצלחנו .וגרמנו למותו של פלין ;אנחנו לא הרגנו את הייס פלין .פלאנט הרג אותוWell, we succeeded, and we got Flynn killed. We did not kill Hayes Flynn; Pelant did.
- 13 הצלחנו לזהות אותו כאחד ,בשם נינו זאקטי ,סטודנט לרפואה לשעבר, בן 28 מתגורר בדירות ארמון הלילך .שדרות לה-בריאה 12281/2 צפוןWe have succeeded in identifying him as one Nino Zachetti... former medical student, age of 28... residing at Lilac Court Apartments... 12281/2 North La Brea Avenue.
. של משפחהדבאת ובנך כמעט הצלחתם לחסל הון נכYou and your son have almost succeeded in destroying a fine family fortune.
.אתם הצלחתם וכעת, השלב האחרון .מונח לפניכםYou have succeeded. And now the final stage lies before you.
.בהחלט הצלחתם מתי קומנדר טובאק ?Well, you certainly succeeded. When is Commander Tuvok making his presentation?
.בסדר, כל הכבוד .הצלחתם .בוא .יש לי הפתעה בשבילךWell... congratulations. You succeeded. Come on.
.הצלחתם לשחרר מספיק לחץ ...קום-טראיה .הצלחנוYou have succeeded in venting sufficient pressure. Com-traya. We did it.
.רצינו להפתיע אותך .הצלחתן-We wanted to surprise you. Well, you succeeded.
"עשרים ושמונה ביולי-השלושים ואחד ביולי" ....כוחות המהפכה הצרפתית הצליחו בכך "אחד באוגוסט-ארבעה באוגוסט" .אבל רק עד 1814, כשנפוליון סולק מונקו...French Revolutionary forces actually succeeded, but only until 1814, when Napoleon was driven out.
,אדוני הנשיא .מטוסי הקרב לא הצליחוMr. President, the fighters have not succeeded.
,אם אחרים הצליחו לכבוש את המוות ?If others have succeeded conquering death, why must we accept it?
,בסדרה של מסעות אפיים ,צאצאי הלאפיטה האנשים להם אנו ,קוראים היום פולינזיים הצליחו ליישב פינות מרוחקות בדרום האוקיינוס השקט מהוואי ועד ניו זילנד ,ואפילו אי הפסחאIn a series of epic voyages, the descendants of the Lapita, the people we now call the Polynesians, succeeded in colonising the far corners of the South Pacific - from Hawaii to New Zealand, even to Easter Island,
,חייליה הגיבורים של המולדת ,תחת פיקודו של גנרל פון הרטונג הצליחו להדוף את .הכוחות הרוסים ליד בזניקהDuring a hard-fought defensive battle heroic troops of the Fatherland, under General von Hartung succeeded in driving back the Russian forces near Bezanika.
,ראש בראש ,ואני אצליחI will meet my new challenges head on, and I will succeed, and I will laugh in the faces of those who doubt me.
.אני אצליח לשנות את העברI will succeed in changing the past.
.באתי לסיים את מה שלקחת מדודי .אבל היכן שהוא נכשל, אני אצליחI came to finish what you took from my uncle. But where he failed, I will succeed.
.שלח אותך, אצליח לא הייתי צריך לשלוח גבר .'לעשות עבודה של מורד-סיתSend me, I will succeed. I should never have sent men to do a Morth Sith's job.
אם אצליח להבין איך היא הקימה אותם לתחייה, אולי נמצא דרך להמית אותם חזרה.If I will succeed to understand how She established her them to the regeneration, maybe situated way to kill them returned.
,בתך תצליח, אמא .בבוא הזמןYour daughter will succeed, Mother, in time.
,ואם לא תקבל סיוע ממני .אין לי ספק שהיא תצליחAnd unless you accept my assistance, I have no doubt she will succeed.
,והיא תצליח .אם נאפשר לה להמשיך לחקורAnd she will succeed... if her investigation is allowed to continue.
,עם עזרתי .אתה תצליח אתה תשלוט בשושלת ...המשפחתית שלנוWith my help, you will succeed.
,תוך דקות ספורות .התוכנית שלי תצליח ,והודות למאמציךIn a matter of minutes, my plan will succeed. And thanks largely to your efforts, the British Navy will destroy the evidence.
.זה כבר נכתב .את תצליחי .מזה אני חוששתIt's already written You will succeed That's what I'm afraid of
ותעשי הכל כדי לגרשה .ואולי תצליחי .לא, אני אצליח-And you will do whatever it takes to get her out of here, and you may succeed. No. I will succeed.
נראה שמודול האנרגיה המתוקנן .הזה פועל לא רע עד כה .את תצליחי, בהלנה טורסOh, it looks like this standardized power module is working pretty well so far. You will succeed, B'Elanna Torres.
,אמריקה עובדת" יצליח" .אבל אנחנו צריכים את עזרתכםMa'am, the Secretary General... America Works will succeed, but we need your help.
,לפי המדענים החומר הקירור המלאכותי סי-וו-7 יצליח להוריד את הטמפרטורה הגלובלית .הממוצעת לרמה שניתן לשלוט בה בתור פתרון מהפכני להתחממות .האנושית של הכדורAccording to scientists... the artificial cooling substance CW-7... will succeed in bringing average global temperature down to manageable level.
. - אני מבטיח לך שהוא יצליח .l assure you he will succeed.
.אל תדאגי .אני יודע שהוא יצליחDon't worry. I know they will succeed.
.הוא יהיה בין הלוחמים הגדולים שלנו .אם הוא יחיה- .הוא יצליח ?- He will be one of our greatest warriors. - If he lives. - He will succeed.
,אבל כאשר נצליח ,ואנחנו נצליח .עולם מושלם, עם משאבים לכולם .הגזע האנושי משופרBut when we succeed, and we will succeed, an ideal world, with resources for all.
,אנחנו נצליחWe will succeed.
,ואנו נצליח ,לא משנה מה המחיר ,לא משנה כמה ניאבקAnd we will succeed no matter the cost. No matter the struggle.
,ואני מבטיח לך .אנו נצליח אפילו אם נמות מות קדושים .לאורך כל הדרךAnd I assure you, we will succeed, even if we're martyred all along the way.
-אני חייב .לזוז, דב, תודה בסדר, יחד, אנחנו נצליח לא רק בלהשיג את החימום ...והמים החמים שלכם בחזרהSo together, we will succeed, not only in getting your heat and hot water back on,
".תצליחו היכן שנכשלתי"You will succeed where I have failed."
-כן, בסדר ...מלאו את מוחכם עם ידע .ואתם תצליחו על הכוכב הזה- Yeah, all right. Fill your brains with knowledge... and you will succeed on this planet.
.אלא אורחי כבוד ואני מקווה שאתם תוכלו ..לחשוב עלי כ ...מארח אכפתי ודואג ... אתם תצליחו פה אם רקI prefer to think of you not as prisoners, but as honored guests, ... and I hope you come to think of me as your humble and caring host. You will succeed here if you simply abide...
.כולנו נצליח ...ותאמינו לי .אתן תצליחוAnd believe me you will succeed.
אתם תצליחו או תיכשלו כצוות אחד.You will succeed or fail as one crew.
...שמטילדה .ושאר הקומרדים שלי יצליחוBut I'm sure that Mathilde and my comrades will succeed.
.לא כולם יצליחוNot all of them will succeed.
.מחר, אחרים יצליחוTomorrow, others will succeed.
.תמיד ישנם סיכונים במלחמה ...אך אם הם ייכשלו- .הם יצליחו משום שמטרתם צודקת .הלוואי שזה היה עובד כך-- There are always risks in war. - But if they fail... - They will succeed as their cause is just.
איננו יודעים .אם הם יצליחו ואם הם לא, אנו נצלם .זוג נוסף שכן יצליחWe don't know if they will succeed. And if they don't, we will film another couple who does.
,זו הבעיה עם מחוות נועזות ,הצלח ותראה נפלא תכשל וכל מה שתעשה זה להשאיר .לכל השאר לנקות את הבלגן הארורThat's the problem with heroic gestures, succeed and you look wonderful, fail and all you do is leave everybody else the bloody mess to clear up.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הוכיח
prove

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הוסע
be transported
החמיץ
do
המציא
invent
הציל
save
הקביל
parallel
התכתב
correspond
התמודד
compete
התנבא
prophesy
שכח
forget
תפר
sew

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'succeed':

None found.
Learning languages?