האמין [h’myn] (to believe) conjugation

Hebrew
104 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מאמין
ma’amiyn
I/you/he (masculine) believe
מאמינה
ma’amiynah
I/you/she (feminine) believe
מאמינים
ma’amiyniym
we/you all/they (masculine) believe
מאמינות
ma’amiynṿot
we/you all/they (feminine) believe
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
האמנתי
he’emanətiy
I believed
האמנת
he’emanəta
you (masculine) believed
האמנת
he’emanətə
you (feminine) believed
האמין
he’emiyn
he believed
האמינה
he’emiynah
she believed
האמנו
he’emanṿ
we believed
האמנתם
he’emanətem
you all (masculine) believed
האמנתן
he’emanəten
you all (feminine) believed
האמינו
he’emiynṿ
they believed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אאמין
’a’amiyn
I will believe
תאמין
ta’amiyn
you (masculine) will believe
תאמיני
ta’amiyniy
you (feminine) will believe
יאמין
ya’amiyn
he will believe
תאמין
ta’amiyn
she will believe
נאמין
na’amiyn
we will believe
תאמינו
ta’amiynṿ
you all (masculine) will believe
תאמנה
ta’amenah
you all (feminine) will believe
יאמינו
ya’amiynṿ
they (masculine) will believe
תאמנה
ta’amenah
they (feminine) will believe
Imperative mood
-
האמן
ha’amen
believe!
האמיני
ha’amiyniy
believe!
-
-
-
האמינו
ha’amiynṿ
believe!
האמנה
ha’amenah
believe!
-
-

Examples of האמין

Example in HebrewTranslation in English
! ? איך אני יכול להאמין לךHow can I believe you?
! אבל אתה חייב להאמין במקריותBut you should believe in chance!
! אבל אתה חייב להאמין לי ...זו אי-הבנה גדולה !I don't know who it is, but you gotta believe me!
! איני יכול להאמין שירית ביI can't believe you shot me!
! אינך יכול לגרום לי להאמין בזה- !- You can't make me believe it!
"... הוא היה חייל מעולה והוא האמין ב""He was a fine soldier and he believed very strongly in..."
"וב"טוביאס הוא המלכה מרי טוביאס לא האמין" "... כמה מהר הוא התקדםTobias couldn't believe how quickly he had gotten through... to his ragtag gang of neighborhood toughs.
"כבוד גדול להיות קטן האמין בהרבה.""Little honor to be much believed."
"כל בני האדם נוצר שווה"... מילים שהוא בבירור לא האמין, מאז שהוא מניח לילדי לחיים של עבדות."All men are created equal"... words he clearly didn't believe, since he allowed his own children to live in slavery.
"מי האמין האויב יהיה רק זועם"who believed the enemy would only be enraged
! איני מאמין ! הכל פתאום נראה הגיוני !I don't believe it!
! איני מאמין לזה ?I don't believe it.
! איננו מאמין למראה עינו ."האנס כריסטיאן אנדרסן"? הוא אומר ?He can't believe his eyes!
! אינני מאמין לזהI don't believe this.
! אך אני מאמין שאתה הראשון שיכולBut you are the first I believe could do it!
! אולי, אני לא מאמינה.Ollie, I don't believe it.
! אין סיכוי ! אני לא מאמינהNo way, I can't believe this oh,my god!
! איני מאמינה לזהI don't believe this.
! איני מאמינה למילה אחת !I don't believe a word you say!
! אינני מאמינה לכךI don't believe it!
! אנשים מאמינים בקיומיPeople believe in me.
! אתם מאמינים?Can you believe that?
",היום, אנו עדים" ".לשלושה שאינם מאמינים"Today we bear witness... to three who do not believe.
",עם "חיים-מהירים אנו מאמינים שנוכל .להתרחב לכל היבשתWith Fast Life, we believe we can expand across the entire continent.
".ולבסוף האנשים מאמינים בהם"You just keep talking about things and saying them over and over and over again and eventually people believe it.
,אחרי הכל ,בזיתא בתא זתא .אנחנו מאמינות בסליחה ופרעוןAfter all, at Zeta Beta Zeta we believe in forgiveness and redemption.
,אנחנו לא מאמינות לזה באמת ,אבל אנחנו יודעות שכדאי שנאמין .ואנחנו יודעות שזה נכוןWell, we don't actually believe that, but we know we should, and we know it's true.
,אתן חייבות להאמין בעצמכן ,ואם אתן לא מאמינות ? העמידו פנים שאתן כן, בסדרYou have to believe in yourself, and if not, pretend to believe in yourself, okay?
,ואפילו כאשר אנו חלוקות .אני יודעת שהן דואגות לי .הן מאמינות בךAnd even when we disagree, I know they'd look out for me. They believe in you.
,מצד שני ,אם הן לא היו מאמינות לו לאד גין לא היתה את ההזדמנות ...לבצע את כל אותםOn the other hand, if they hadn't believed him... Ed Gein would never have had the opportunity... to commit those heinous crimes for which he became most famous.
! האמנתי בךI believed in you!
! האמנתי במה שעשיתיI believed in what I was doing!
! מעולם לא האמנתי לזהI never believed it!
"הוא רצה ש"פארגיימס ...תמריא .ואני האמנתי לוHe wanted Fargames to get off the ground, and I believed him.
"כדי שאנל אני אף פעם לא באמת האמנתי באהבה,"To Chanel. I never really believed in love, but for once in my life,
! מעולם לא האמנת ליYou never believed me!
"עלית לשחק בשביל "הענק .כי האמנת בו אתה במיוטיני כי אתה מאמין .במה שהם עושים עכשיוYou went to bat for the Giant because you believed in it. You're at Mutiny because you believe in what they're doing now.
'האמנת לטפסל משום שהוא 'סר והוא באופנה .ויש לו מרפאה ברחוב הארליYou believed Tapsell because he's knighted and fashionable. And has a practice in Harley Street.
,אליזבת ,אם אי פעם האמנת לי ,אי פעם בטחת ביElizabeth if you've ever believed me, ever trusted me trust me now.
,אם היית כל כך מודאגת לגבי מיסטר ,אפילו אם האמנת שהוא כאןIf you were so concerned about Mister, even if you believed he was here, why didn't you check in with us?
,אבל היא האמינה בי .והיא האמינה במה שאני עושה ,אז קברתי אותה ,בחרתי לה מצבהBut she believed in me, and she believed in what I wanted to do. So I buried her and I picked out her headstone and then I went to work.
,אחרי כל מה שקרה ביננו .היא האמינה בי, במה שידעתיAfter everything, us, she believed me, and what I knew.
,אליזבת, היא האמינה בי האמינה שאחלים כשאף אחד .אחד לא האמיןElizabeth, she believed in me, believed that I would recover when nobody else did.
,אם היא האמינה בזה .אני לא מתווכחIf she believed it then, uh, who am I to argue?
,אמא שלי האמינה באלוהים אבל כל התפילות בעולם לא מנעו מאבי החורג .מלהתעלל בהMy mother believed in God, but all the praying in the world didn't stop my stepfather from terrorizing her.
".אבל האמנו: כן, הם יתנוBut we believed: yes, they would."
,אך דעו שמטרותינו היו אציליות האמנו שעולמנו .היה זקוק לשומריםBut know that we had noble goals. We believed That our world needed guardians,
,אנחנו ממש מצטערים .הוא אמר לנו שזה הבית שלו .ברוב טיפשותנו האמנו לו .איזו גברת מגונדרת-We're so sorry. He told us this was his house. Like fools, we believed him.
,בזה האמנו באותו לילה בגלל שזה מה שסיפרת לנו .אבל יש לי ראיות שמעידות על משהו אחרWell, that's what we believed that night because that's what you told us, but I have evidence that suggests otherwise.
,האמנו ,ואנו עדיין מאמינים ,בהבטחות ובערבויות .ובחסדו הטוב של הוד מלכותוWe believed and believe still in the promises and assureties and good gracious of the King's Majesty.
,משום שאנו האמנו ואתם האמנתם, שעיראק .היא אויב לגיטימי .הם אכן אויב לגיטימי-That's because we believed and you believed that Iraq was a legitimate enemy.
-אם אי פעם ,האמנתם בי ,ואפילו אם עכשיו אתם לא .עזרו לי .יש בפנים בת אנוש- If you ever believed in me... And even if you don't now... help me. There's a human being inside there.
...למישהו ...למישהו מכם פעם הייתה ...חוויה ש ,פינטזתם עליה אבל אף פעם לא האמנתם ?Have... have any of you ever had... an experience that... you'd fantasized about, but that you never believed in reality could ever happen?
.אבל האמנתם באותו הדבר .שה4400 הם המפתח לעתידbut you believed the same thing. that the 4400 are the key to the future.
.האמנתם בי .אפילו אני לא האמנתי בעצמי ?You believed in me, Even when I didn't believe in myself.
ואתן האמנתן בבחור ,המפורסם הזה, לורנצו ,אבל... לא משנה מה אני חושבת ,או מה שלורנצו חשב .או כל אחד אחר חשב ...השאלה עכשיו היאYou just needed a little something extra, a little magic, and so you believed in this famous guy Lorenzo, but it doesn't matter what I think, or what Lorenzo thinks, or what anyone else thinks.
! אמרתי לכם שהבריטים האמינו לי !I told you the British believed me!
! הם האמינו לנו- They believed us!
"הפרעונים בממלכה הישנה האמינו כי"pharaohs in the old kingdom believed that
'טופ הגיר של Aru מצא שטח של 12 קילומטרי שטח הרריים ל ' המזרח, שבו האמינו שאנו הייתי למצוא את מקור הנילוס.'Top Gear's ARU had found an area of hilly terrain 12 miles to 'the east, where we believed we would find the source of the Nile.
, כמו שדים ואנשים באמת האמינו , שאם תחתור לשם . תיקלע לאיזו מערבולתPeople really believed if you paddled out there was gonna be this goddamn vortex.
,אם יש בידיך את הכוח ,אלוהים, להציל אותה .אז אאמין בך עד סוף ימייIf it is in Your power, God, to save her then I will believe in You for the rest of my days.
,תגיד לי שהיית סוכן חשאי .ולכן אין עליך שום עבר .אם זה נכון, אני אאמין לךTell me you were really undercover, that's why there's no history. If it's true, I will believe it.
.ואז אאמיןAnd then I will believe it.
.מעשה ליצנות חי .כעת אאמין שישנם חדי קרןA living drollery Now I will believe that there are unicorns
.תאמין בי, ואני אאמין בךBelieve in me, and I will believe in you.
,אם את תאמיני בזה בעצמך גם ההגירה תאמין לך ?If you believe it inside, the lmmigration will believe it.
,אם לא תגיע ,לעולם לא תראה אותי יותר ,אבל אם כן תגיע ,תראה איך הכול מתחיל .ואני מבטיחה לך, אתה תאמיןif you're not there, you'll never see me again, but if you come, you'll see it all begin, and i promise, you will believe.
,אם תגידי את זה לאמי כשאמות .היא תדע שאת משקרת .אמי תאמין לזה- You say that to my mom when I'm dead, and she's gonna know you're lying. My mom will believe it. You can say it when I'm dead.
,אם תתבע איש לא יאמין לך .לא תתבע אישתך לא תאמין לך הם יהפכו את חייך לגיהנום . ב-3 השנים עד שהתיק יידוןIf you sue, no one will believe you. If you don`t, your wife won`t. They`ll make your life hell for the 3 years until the case goes to trial.
-רעל .הדודא עושה את עבודתו היטב בקרוב קמלוט תאמין .שמלכה משתגע וממלכה ללא מלך היא .פרי בשל לקטיפהThe mandrake's poison does its work well. Soon all of Camelot will believe that their king is going mad. And a kingdom without a king is ripe for the picking.
,אם את תאמיני בזה בעצמך גם ההגירה תאמין לך ?If you believe it inside, the lmmigration will believe it.
,תמשיכי להגיד את זה לעצמך .ואולי יום אחד באמת תאמיני בזהKeep telling yourself that,and maybe one day you actually will believe it.
תאמיני לי כשאומר לך ישנם דברים יותר גרועים ממוות בעולםYou will believe me when I tell you... there are far worse things than death in this world.
! אף אחד לא יאמין במה שכתבת !- Nobody will believe what you wrote!
,אם העולם יחשוב שאני משוגע אף אחד לא יאמין למה .'שגיליתי על אבי ועל מורגן אדגIf the world thinks I'm crazy no one will believe what I found out about my father and Morgan Edge!
,אם ורלה תפרסם את הסיפור .מי יודע למי הציבור יאמין ?If Varela prints the story, who knows what the public will believe.
,אם תספר למישהו .אף-אחד לא יאמין לךConvenient part for me is, if you tell anyone, no one will believe you.
,אם תתבע איש לא יאמין לך .לא תתבע אישתך לא תאמין לך הם יהפכו את חייך לגיהנום . ב-3 השנים עד שהתיק יידוןIf you sue, no one will believe you. If you don`t, your wife won`t. They`ll make your life hell for the 3 years until the case goes to trial.
,כולם יאמינו במעשיכם .ואתם תאמינו במעשיהם...you'll just have more purpose, and everyone will believe exactly what you do, and you'll believe what they do.
.אולי עכשיו שניכם תאמינו לי אני לא יודע ,אם אני מוכן להגזים כל כךMaybe now the two of you will believe me. Well, I don't know if I'm willing to go that far, but I appreciate what you did.
.ותעשו מה שאתם רגילים לעשות ,פשוט תהיה לכם מטרה בחיים ,כולם יאמינו במעשיכם .ואתם תאמינו במעשיהםYou'll still wake up in the morning and go do whatever it is you do. You'll just have more purpose, and everyone will believe exactly what you do, and you'll believe what they do.
אז אם אתם ,לא מאמינים למילותיי .אז אולי תאמינו בזהSo if you all don't believe my words, then perhaps you will believe this.
הילדים שלכם עשו, בסדר אל תתרגשו, אתם .תאמינו למראה עיניכם ...זהNow let's see what your children have done, shall we? Don't brace yourselves. You will believe your eyes.
,אם הכל יתנהל כמתוכנן הם יאמינו שאנחנו בני-ברית .ויורידו את המגניםThey will believe we're allies and lower the shields.
,אם נעבור את זה .אנשים יאמינו לזהIf we live that, people will believe it.
,אם תוכל לעשות את זה ...אז אני מבטיחה לך .אנשים יאמינו בךIf you can do that, then I promise you people will believe in you.
,אם תפסיק לתחמן אותה .אז אולי היא תרגיש יותר טוב ,ומוטרדת או לא .המושבעים יאמינו להStop manipulating her, maybe she'll feel better. And disturbed or not, a jury will believe her.
,אנשים יאמינו לכל דבר שהם יקראו ולכן אני תמיד סומכת .על תחושת הבטן שליPeople will believe whatever they read, which is why I always go with my gut. Mmm!
".אני לא עושה את זה בכוונה, בבקשה האמן לי" ".כמובןI'm not doing this deliberately, please believe me.
,אבל האמן לי .זו תהיה האחרונהBut, believe me, it will be the last.
,אבל האמן לי ג'רי, אני טוב .מעולה, ממש פצצה ,לא הייתי מבזבז דקה מזמנךBut believe me, I'm very good. I'm dynamite. I wouldn't take one minute of your time... if I wasn't absolutely convinced that I'm dynamite.
,אבל האמן לי, בן ,לא משנה כמה זה טוב זה לא שווה את .המהומה שאתה יוצר .לעזאזל, לאונרד .היא אשמהBut believe me, son, no matter how good it is, it ain't worth the mess you're making.
,אבל האמן לי, לארי .היא רוצה שזה יקרה ,היא תיפגש עם הודג'ס .ואנחנו נפוצץ את מכלי הדלקIt was more of an... an indirect order,but believe me,larry,she wants this to happen. She's gonna meet with hodges,and we're gonna blow those fuel tanks.
"פילוסופיית ה"האמיני בטוב שבאנשים הקריבה אותו יותר מדי לג'סיHis whole "believe the best in people" philosophy has gotten way too close to Jessi
,אבל אל תרמי אותי ...ואנא האמיני ליBut just don't deceive me And please believe me
,אבל אני עובד קשה ,אני מתמיד, ואין בי פחד ,כי, האמיני לי .אין לי מה להפסידBut I'm a hard worker, I'm determined, and I'm fearless Because, believe me, I have nothing to lose.
,אבל היא חיה ובריאה ,ולאחר כל מה שראיתי ,חיה ובריאה זה הרבה .האמיני ליBut she is alive and healthy, and after everything I've seen, alive and healthy counts for a lot, believe me.
,אבל, גברת וויליאמס ,הייתי שוטר במשך זמן רב ,ואחרי כמה שנים, האמיני לי .האף הישן הופך להיות די טובBut, Mrs Williams, I've been a cop for a long, long time, and after a few years, believe me, the old nose gets to be pretty good
אבל אנחנו צריכים להמשיך בהחלפה כמתוכנן. כדי שלינדסי יאמין שהוחזקת ע"י האמנה.But we need to proceed with this trade as planned so that Lindsey believes you were being held by The Covenant.
אנחנו מאמינים שהם נחטפו ע"י קבוצה שנקראת האמנה. סניף מופקר של לאומני רוסי הכיל חברי וועדה מרכזית לשעבר וסוכן ק.ג.ב. שפרש.We believe they were abducted by a group known as The Covenant, a loose affiliation of Russian nationalists comprised of former Central Committee members and retired KGB.
אני עדיין מאמין האמנה הייתה דבר נכון לעשות, וזה יהיה כנראה להיות ראשון קו בהספד שלי, אבל... אני חוששI still believe the treaty was the right thing to do, and it'll probably be the first line in my obituary, but...
ברור שמר ראין שותף לאנטיפטיות שלנו לאמנה .אלא שהוא מאמין שאנחנו האמנהClearly Mr. Ryan shares our antipathy for The Covenant. Except he believes we are The Covenant.
האמנה האמינה שאת חיונית לפעולה שלהם הם הזדקקו לשיתוף הפעולה שלך שלא הצעת להם.The Covenant believed you were crucial to their operation. They needed your cooperation, which you wouldn't offer.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בוקר
be examined
ברח
escape
גינה
denounce
גרם
cause
האט
slow down
הביא
bring
הוכר
be recognized
הוכשר
be kashered
הוסע
be transported
שקל
weigh

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'believe':

None found.
Learning languages?