בילבל [vylvl] (to confuse) conjugation

Hebrew
54 examples
This verb can also mean the following: bewilder, throw off balance, throw, perplex, confound

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מבלבל
məvaləvel
I/you/he (masculine) confuse
מבלבלת
məvaləvelet
I/you/she (feminine) confuse
מבלבלים
məvaləvəliym
we/you all/they (masculine) confuse
מבלבלות
məvaləvəlṿot
we/you all/they (feminine) confuse
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
בילבלתי
vylvlty
I confused
בילבלת
vylvlt
you (masculine) confused
בילבלת
vylvlt
you (feminine) confused
בילבל
vylvl
he confused
בילבלה
vylvlh
she confused
בילבלנו
vylvlnṿ
we confused
בילבלתם
vylvltm
you all (masculine) confused
בילבלתן
vylvltn
you all (feminine) confused
בילבלו
vylvlṿ
they confused
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אבלבל
’avaləvel
I will confuse
תבלבל
təvaləvel
you (masculine) will confuse
תבלבלי
təvaləvəliy
you (feminine) will confuse
יבלבל
yəvaləvel
he will confuse
תבלבל
təvaləvel
she will confuse
נבלבל
nəvaləvel
we will confuse
תבלבלו
təvaləvəlṿ
you all (masculine) will confuse
תבלבלנה
təvaləvelənah
you all (feminine) will confuse
יבלבלו
yəvaləvəlṿ
they (masculine) will confuse
תבלבלנה
təvaləvelənah
they (feminine) will confuse
Imperative mood
-
בלבל
valəvel
confuse!
בלבלי
valəvəliy
confuse!
-
-
-
בלבלו
valəvəlṿ
confuse!
בלבלנה
valəvelənah
confuse!
-
-

Examples of בילבל

Example in HebrewTranslation in English
"... אסור לבלבל את "אז" עם "מ שבה משתמשים , אחרי תואר השם או תואר הפועל, למשלNot to be confused with T-H-A-N, which is most commonly used... after a comparative adjective or adverb, as in:
"אין לבלבל "זורקי סלעים ."עם "מרטשי בקר ?Stone Chuckers are not to be confused with Cattle Rippers.
"גרמה לו לבלבל אם אחד הכתבים את הקיבעון שלו, "לסופרמן"."and to confuse one reporter with the target of his fixation, Superman.
"ובכן, אתה האדם האחרון בעולם אני צריך לבלבל אז הנה זה בא.'Well, you're the last person in the world I need to confuse so here we go.
(תתקיים תפילת ערבית. (וספורס שלא לבלבל .עם הקטנוע האיטלקיLet me remind you all that this Saturday at 5:00 p.m., we'll have vespers, not to be confused with the Italian motor scooter.
,כשחשבתי עליו... ...וזה בילבל אותי כי אני חושבת שהתלהבות...You know, I just-- I got so enthusiastic when I thought about him, and it confused me because I think enthusiasm is a good thing, you know.
ואפילו שעכשיו אנחנו יודעים שהיורה בילבל בינו לנהג משאית בן ארבעיםAnd even though we now know that the shooter had him confused with a 40-year-old truck driver who happened to have a similar name,
זה ,בלי שתייה, בלי סמים .בלי סיגריות, בלי בחורות .הקטע עם הבחורות בילבל אותו ...פריקיות, אני מבין, זהThis: No booze, no drugs, no cigarettes, no women. The women thing confused me.
"Moshi Moshi" מבלבל Kitsunes = = כי זה טריק שפה."Moshi moshi" confuses Kitsunes because it's a language trick.
"רק תגיד "הפחתת הוצאות .בעלות שיקול דעת" מבלבל אנשים"Just say "spending cuts." "Discretionary" confuses people.
(מלגלג) אתה מבלבל אותי עם מישהו.(scoffs) You have me confused with someone.
,אולי זה קצת מבלבל אתכם עכשיו ,אבל אתם תבינו .בסוף השבוע של יום הזיכרון, 2002You may be confused by this now but you won't be Memorial Day weekend, 2002.
,אני אוכל ארוחת בוקר .אבל אני לא קורא את העיתון ,הוא מבלבל אותי .מה שמרגיז אותיI eat breakfast, but I don't read the paper. It confuses me, which makes me mad.
,גברת בולדווין .את מבלבלת אותי .אבל כרצונךMs. Baldwin, you confuse me. But whatever.
.אוי, אני תמיד מבלבלת ביניהםI always confuse them.
.אין לי מושג על מה את מדברת .אני חושבת שדווקא יש לך מושג- צר לי, את כנראה .מבלבלת ביני למישהו אחרI have no idea what you're talking about. Oh, I think you do. I'm sorry, you must have me confused with somebody else.
.אלו באמת מקוריים .אני יכולה להתרגל להיות עשירה ,הנדיבות של ג'יין עם החלק שלו .מבלבלת ומפחידה אותיThese really are the genuine article. I could get used to being rich. It's Jayne being so generous with this cut confuses and frightens me.
.את מבלבלת אותי עם מישהו אחר .ארנסט סאוטר ?You have me confused with somebody else. Ernest sutter.
. פשוט לעשות את הדברים יותר מבלבלים . אני לא מבולבלJust make things more confusing. I'm not confused.
.אולי ג'ורג' האריסון .השניים מאוד מבלבליםMaybe George Harrison. The two are often confused.
.באמצעות משמעת נוקשת לפי סוקרטס, החיים הבריאים ,מורכבים ממוקד קבוע של הפרט לעקור את הכוחות האלו שמחלישים או מבלבלים .את הבנתו על העולם שמסביבוTo Socrates, the healthy life is comprised of constant focus by the individual, to excise those forces that weaken or... or confuse his understanding of the world around him.
.ג'פרי לפעמים אנחנו מבלבלים בין הפחדים .שלנו לבין הפנטזיות שלנו, ג'פריJeffrey. Sometimes we confuse our fears with our fantasies, Jeffrey.
.הרגשות שלי פשוט מבלבלים אותי עכשיוI'm still emotionally confused right now.
,כל הנשים מבלבלות אותי .אפילו אימיAll women confuse me, even my mother.
,כן, אחרי הגירושים שלי לי ולאישתי לשעבר היו כמה .פגישות מבלבלות, גם כןYeah, after my divorce, my ex-wife and I had a few confused encounters, too.
,למען האמת .הן מבלבלות אותי כלומר, אני כל הזמן .חושב על סינדרלהWell, to tell you the truth, they confuse me. I mean, I keep thinking about Cinderella.
,מילות הקסם שלו מבלבלות גברים .מכופפות אותם לרצונו הוא מוביל הצבא של מפלצות .חצאי סוס, חצאי אדםHis magic words confuse men, bend them to his will. He leads an army of monsters, half horse, half human.
.השאלות האלה מבלבלות .קשה לדעת מה לעשותIt's easy to become confused by these questions. It's hard to know what to do.
,בילבלת אותי .ואני רעבה מאודYou have me confused and I'm very hungry.
.אני רק שף, בלש .בילבלת אותי עם מישהו אחרI'm just a chef,detective. You have me confused with someone else.
למדת שיעור לא נכון .מאימך, קארה ,בילבלת את המסר .מהשליחYou learned the wrong lesson from your mother, Kara. You confused the messenger with the message.
מי הייתה דמות האם .שרלוט- .בילבלת אותם- ?Who was the mother figure? - Charlotte. - You've got them confused.
,היה לי מישהו לפני כמה זמן ,והטבעת קצת בילבלה אותי אבל מצא חן בעיני מה שאמרת על ,ידידות.There was someone a while ago, and the ring sort of confused me, but I liked what you said about friendship a lot.
היא כנראה בילבלה את ליל הרצח עם ערב אחר .בו היא ראתה את את איבShe probably confused the night of the murder with some other night that she saw Eve.
אוקי, בבירור כולכם בילבלתם את המשימה ,ובמקום להביא זבל רגשי ...הבאתם .זבל זבלי ?Okay, clearly everyone has confused this assignment about throwing away emotional garbage with... garbage garbage.
.ההפסקות בילבלו אותי ?The pauses got me confused.
אז לא רק אחזת ,בזונה טרנסווסטית הם בילבלו אותותה עם .גברת ג'ורדן.So not only are you holding a transvestite prostitute... they confused "shim" with mrs. Jordan,yes,ma'am.
האדם שרוצה להרוג אותי .הוא לא רוצה להרוג אותך .האנשים שלו בילבלו אותך עם אזולFrom Moco, the man who wants me killed? He doesn't want to kill you. His men confused you with Azul.
חשבתי שאולי הם פשוט .בילבלו אותך במקום הזה אולי הם לא יודעים .מה הם עושים ...אבל אז התחלתי לחשובI was thinking, maybe they just made you confused at that place. Maybe they didn't know what they were doing.
הם מתוכנתים להרוס .רק את המתכת ...אבל אם תכניס את האצבע שלך לשם ...טמפרטורת הגוף שלך תבלבל אותם ...ואתה תאבד אותהThey're programmed to destroy only the metal. If you stick your finger in, the temperature will confuse them and you'll lose it... painfully.
-אם ההגנה תטען שהרוצח של מר קלי הוא אותו נבל מסתורי שהרג לכאורה את מר דלמאר זה יבלבל ויוליך שולל .את המושבעיםIf the defense is going to imply that whoever killed Mr. Kelly is the same mysterious villain that supposedly killed Mr. Delamar that will confuse and mislead the jury.
.דייסון, אני לא יכולה .זה יבלבל את המצבDyson, I can't. It will confuse things.
מה .זה טיפשי- .זה יבלבל אותו והיא לא תמות ?- What? - That's stupid. It will confuse him, buy us time, keep her alive.
,עכשיו, זכרו .רק אני מדבר איתו יותר מדי קולות יבלבלו .אותו ויעוררו אותוNow, remember, only I talk to him. Too many voices will confuse him and draw him out.
,אז אני חייב להודות, אני מתכוון .כל העניין הזה באמת בלבל אותי .צפיתי בעדות שלך שוב ושוב .הייתי משוכנע שאתה משקרSo I must admit,I mean, this whole thing had me really confused. I watched your testimony over and over-- I was convinced that you were lying.
,היתה הפסקת חשמל באותו לילה .אבל רק בתוך הביתן שלה .זה בלבל את המשטרה בהתחלהThere was a blackout that night, but only inside her booth. This confused the police at first.
,זה בלבל אותי .אז בדקתי את ההגדרה במילוןI was confused, so I looked it up in the dictionary.
,ללא ספק, איפשהו במוח שלו הוא בלבל בין משהו שקרה לפני .‏20 שנה לבין משהו שקרה היוםObviously somewhere in his mind, he's confused something that happened 20 years ago with something that's happened today.
,מה שקרה הוא .שהשטן בלבל אותךWhat's happened is, the shaitan has confused you.
בלבלו אותם במכוון עד שלא יכלו להגיב ,הסיבה שהם לא ידעו לאן ללכתWhat if they were so confused, and had been so deliberately confused that they couldn't respond?
דומה לאלה שהיה לך עליי. הם בלבלו אותי, אבל , באופן אירוני, שלי, אה, פגיעת ראש סיפקה קצת בהירות.They confused me, but, ironically, my, uh, head injury has provided some clarity.
הם בלבלו אותי .עם משהו אחר .אני רק מריאצ'יThey've confused me with someone else. l'm just a mariachi.
ומה אמרת לו .לא יכולתי לעשות זאת ,במהלך ההיסטוריה אנשים בלבלוAnd what did you tell him? I couldn't do it. Throughout history, people have confused possession with mental illness.
כאילו .חייבת לבטוח בי .טימבירה פשוט נוכלים ,אין לי מושג מה הם רוצים .מפני שהם בלבלו אותיthat's got to make you Uncomfortable,but you gotta Trust me. i can't describe timbira. I really want to know what that Word stands for because it could Mean confused.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

אץ
hurry
בגד
betray
ביטא
pronounce a word
ביכה
lament
בילה
have a good time
דג
do
הגיע
arrive
הוכח
be proven
רץ
run
שתה
drink

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'confuse':

None found.
Learning languages?