Μεταδίδω (transmit) conjugation

Greek
55 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
μεταδίδω
I transmit
μεταδίδεις
you transmit
μεταδίδει
he/she transmits
μεταδίδουμε
we transmit
μεταδίδετε
you all transmit
μεταδίδουν
they transmit
Future tense
θα μεταδώσω
I will transmit
θα μεταδώσεις
you will transmit
θα μεταδώσει
he/she will transmit
θα μεταδώσουμε
we will transmit
θα μεταδώσετε
you all will transmit
θα μεταδώσουν
they will transmit
Aorist past tense
μετέδωσα
I transmitted
μετέδωσες
you transmitted
μετέδωσε
he/she transmitted
μεταδώσαμε
we transmitted
μεταδώσατε
you all transmitted
μετέδωσαν
they transmitted
Past cont. tense
μετέδιδα
I was transmitting
μετέδιδες
you were transmitting
μετέδιδε
he/she was transmitting
μεταδίδαμε
we were transmitting
μεταδίδατε
you all were transmitting
μετέδιδαν
they were transmitting
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
μετάδιδε
be transmitting
μεταδίδετε
transmit
Perfective imperative mood
μετάδωσε
transmit
μεταδώστε
transmit

Examples of μεταδίδω

Example in GreekTranslation in English
Έχεις το κινητό σου ανοιχτό και μεταδίδεις στους φίλους σου;Got your cell on, transmitting to your friends?
Δεν μεταδίδεις.Hammond, you're not transmitting.
Είναι λίγο πιο εύκολο, να μεταδίδεις όταν έχεις ανοιχτή τη κάμερα.Little easier to transmit and I've got a camera, Sarge.
Μπορώ να σε διδάξω πώς να μεταδίδεις τις ιδιοφυείς επάλξεις μου στα νευρικά σου κύτταρα. Είναι η τωρινή μου έρευνα.I can teach you how to transmit my genius brain impulses to your nerve cells!
Να σταματήσεις λοιπόν να μεταδίδεις τα μηνύματα του ΜΑΣ για τον ΈιντζελSo you gotta stop transmitting these messages of angel's where-abouts to the B.L.A.
'Ενα σύγχρονο μηχάνημα που μεταδίδει σελίδες μέσω τηλεφώνου.A mojo. It's a very modern machine that transmits pages over the telephone.
Ένα έντομο εδώ μεταδίδει μια ασθένεια για την οποία δεν έχουμε βρει θεραπεία.An insect here transmits a disease we haven't found a cure for.
Ένα καλώδιο USB, μεταδίδει την κλεμμένη πληροφορία σε έναν Η/Υ.A USB cable transmits the stolen information to a computer.
Ένας από αυτούς μεταδίδει ζωντανά ηχητικά δεδομένα.One of them transmits live audio data.
Έτσι η ζωή αναπαράγει τα γονίδια και τα μεταδίδει από την μία γενεά στην επόμενή της.That's how life reproduces genes and transmits them from one generation to the next.
Δε μεταδίδουμε πλέον, πράγμα που σημαίνει ότι...We are no longer transmitting, which means...
Είναι ικανός να "διαβάσει" όλα όσα μεταδίδουμε.He's able to read everything we transmit.
Και αν μεταδίδουμε κάτι οι ίδιοι αγγίζοντάς το ή κάτι άλλο;What if we're transmitting something ourselves by touching it or something?
Σας μεταδίδουμε ένα αρχείο σε ένα υποκανάλι.We're transmitting a file to you on a subchannel.
Σας μεταδίδουμε αμέσως τους κωδικούς πρόσβασης.We are transmitting the access codes to you now.
Ακούς ένα ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδίδετε από έναν άμεσο ηχητικό προβολέα.You're listening to a recorded message being transmitted to you through a directional sound projector.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο ενδέκατο Top Gear Σπέσιαλ, το όποιο για πρώτη φορά μεταδίδετε αρκετά κοντα στα γενέθλια του Ιησού Χρηστού.Hello and welcome to the eleventh Top Gear Special, which for once is actually being transmitted quite close to the birthday of baby Jesus.
Πιθανόν να μεταδίδετε μέσω υγρών, όπως το σάλιο και το αίμα.More likely transmitted by fluids, such as saliva and blood.
Πρέπει να είναι μεγάλη,επειδή όταν μεταδίδετε από την τηλεόραση πάντα στο τέλος γίνεται μικρή.It has to be big, because when you transmit by television it always ends up smaller.
Πώς μεταδίδετε το σήμα τόσο μακριά;How are you transmitting a signal that far?
'λλα ζώα νοσούν, αλλά δεν μεταδίδουν τον ιό στον άνθρωπο.Other animals can contract the disease. They just can't transmit it to humans.
...αεροπλάνα που μεταδίδουν εικόνες στην τηλεόραση από Ιρακινά πλοία και άλλους στόχους....planes that can transmit remote television pictures... of Iraqi ships and other targets.
Άρχισαν να μεταδίδουν.They're transmitting.
Έχουμε μηχανές που τις λέμε Ανιχνευτές,... είναι ικανές να μεταδίδουν πληροφορίες και εικόνες... από άλλους πλανήτες.We have machines called MALPs. They're capable of transmitting back images and information from other planets.
Έχουν μικρά τσιπ στο κεφάλι τους, που τους συνδέουν με αυτήν. Και μεταδίδουν. 600 κανάλια.They've all got tiny little chips in their head connecting them to her, and they transmit 600 channels.
Μόλις μετέδωσα το δορυφορικό σήμα.I've just transmitted the satellite signal.
Σας μετέδωσα την τοποθεσία μου.I've transmitted my location.
Eλπίζω vα μηv μετέδωσες ήδη τα στoιχεία πoυ μoυ έκλεψες.I hope for her sake you have not yet transmitted the information you stole from me.
Η πραγματικότητα είναι ότι εσύ μετέδωσες την ασθένεια σ’ αυτούς.The fact is, you transmitted the disease to them.
- Ο αρχηγός Τσανγκ μας μετέδωσε αρχεία.- Captain Chang transmitted files to us.
Όλοι σ' αυτά τα βίντεο κάνουν εξετάσεις. Αν κάποιος της μετέδωσε τον HIV εν γνώσει του, τότε θεωρείται έγκλημα.Look, everyone that makes these videos has to get tested, so if somebody knowingly transmitted HIV to Molly, that's a crime.
Αυτές είναι οι φωτογραφίες που μόλις μας μετέδωσε το P-3.These are the photos that have been transmitted from the P-3.
Η ανακοίνωση που μετέδωσε το Κάιρο, αναφέρει ότι... η 8η στρατιά, με την βοήθεια της αεροπορίας, εξαπέλυσε χθες βράδυ... γενική επίθεση από το Ελ Αλαμέιν...""The statement transmitted by the Cairo this morning says that "the 8th army, with the help of the air force, "launched a general offensive last night from El Alamein...
Μαγνητοφώνησε όλες τις συνομιλίες σας και τις μετέδωσε στη Gestapo.She recorded all your conversations and transmitted them to the Gestapo.
"Κυρία, η πληροφορία που πρόσφατα μεταδώσατε έτυχε της προσοχής μου και εγώ με τη σειρά μου την μεταβίβασα στον στρατηγό Ουάσινγκτον.Ben's voice: "Madam, the information you recently transmitted has come to my attention and I in turn relayed it to General Washington.
Ήταν πολύ επικίνδυνο να στείλουν ένα δικό τους πλοίο μέσα από εκεί. Έτσι μετέδωσαν ένα σήμα κινδύνου, στό άνοιγμα.... ελπίζοντας να το λάβει κάποιο πλοίο από την άλλη πλευρά.It was too dangerous to send one of their own ships through, so they transmitted a distress call into the opening, hoping to lure a ship from the other side.
Αλλά τότε, ο C-23 χτύπησε τα παιδιά μας και πιστέψαμε πως αυτοί μετέδωσαν τον ιό.'But then C23 struck our children' and we thought they had transmitted the virus.
Μόλις μετέδωσαν τα αγωνιστικά δεδομένα.They just transmitted the race data.
Οι Ριγκέλιανς μετέδωσαν μια οπτική καταγραφή του πλοίου που τους επιτέθηκε.The Rigellians transmitted a visual record of the ship that attacked them.
Πίνω στην υγειά σου, εκκλησιά των θαυμάτων, και στους προγόνους μας που την έχτισαν πριν χίλια χρόνια και σ' εκείνους που μας μετέδωσαν την τέχνη μας, τέχνη των χεριών μας και της φαντασίας μας.Here's to you, Church of the Miracles, and to our ancestors who built it a thousand years ago and to those who transmitted to us this craft of ours, made by our hands and by our imagination.
Στη Γενεύη ο Ράσεκ μετέδιδε στην K-Directorate την ίδια στιγμή που εσύ μετέδιδες στη CIA;In Geneva, Russek was transmitting to K-Directorate at the same time you were transmitting to the CIA?
- Το κινητό μετέδιδε.- The phone was transmitting.
Ήμασταν σίγουροι ότι κάτι μετέδιδε.We determined it was transmitting something.
Είναι η συσκευή εγγραφής στην οποία μετέδιδε ο πομπός του Κούπερ.This is the recorder that Cooper's wire was transmitting to.
Η συσκευή που βρήκατε στο δωμάτιο του Ντέρκσον, μετέδιδε σήμα σε μια διεύθυνση ΙP, στα παλιά σου τα λημέρια, στο Κουήνς.Turns out the device you found in Dirkson's room was transmitting a signal to an IP address in your old stomping ground, Queens.
Μου το μετέδιδε.She was transmitting.
Ταιντίριουμ, μεταδώστε τον κωδικό σας για άδεια εισόδου.Shuttle "Tydirium," transmit the clearance code for shield passage.
Από την πρώτη φορά που ήρθατε σε επαφή μαζί μου μεταδίδοντας τις σκέψεις σας, στις γωνίες του μυαλού μου, βάζοντάς με σε πειρασμό με τέτοιες εικόνες, ιδέες... - ...πάντα ονειρευόμουνα ό,τι μαζί θα...Ever since you first made contact with me... transmitting your thoughts into the corners of my mind, tempting me with such images, such ideas, oh sir, I'd always dreamed that together...
Ο Μάικ κι οι συνεργάτες του αντιλήφθηκαν ότι αν διαβάσουν αυτά τα κινητικά αντίγραφα στον εγκέφαλο, τότε η συνθετική τηλεπάθεια θα προχωρήσει ένα ακόμη βήμα μεταδίδοντας σκέψεις όχι με σήματα Μορς, αλλά με κοινές φράσεις.Mike and his collaborators realized that if they could read these efference copies in the brain, synthetic telepathy could advance to the next stage, transmitting thoughts not just in morse code, but in common phrases.
Τώρα, αυτό το πραγματάκι μπερδεύει τον δέκτη μεταδίδοντας όλους τους ένα τρισεκατομμύριο κωδικούς μονομιάς.Now, this gizmo thing fools the receiver by transmitting all one trillion possible codes in rapid succession.
Έχει μεταδώσει τη λίστα; Κι αν ναι, σε ποιους.Has he transmitted the lists?
Έχω μεταδώσει ένα σήμα υποχώρησης.I have transmitted a retreat signal.
Έχω μεταδώσει τις συντεταγμένες.l've transmitted the coordinates.
Θα λάβουμε τις πρώτες φωτογραφίες που θα μεταδώσει, ανά πάσα στιγμή.We're getting the first pictures transmitted live any minute now. I'd better get back to it.
Ισως και να προσπάθησε να την μεταδώσει από το ράδιο του αυτοκινήτου της.All right? She might have transmitted it, from her car radio.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'transmit':

None found.
Learning Greek?