Εφαρμόζω (implement) conjugation

Greek
25 examples
This verb can also have the following meanings: fit, put into effect, apply, effect

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
εφαρμόζω
I implement
εφαρμόζεις
you implement
εφαρμόζει
he/she implements
εφαρμόζουμε
we implement
εφαρμόζετε
you all implement
εφαρμόζουν
they implement
Future tense
θα εφαρμόσω
I will implement
θα εφαρμόσεις
you will implement
θα εφαρμόσει
he/she will implement
θα εφαρμόσουμε
we will implement
θα εφαρμόσετε
you all will implement
θα εφαρμόσουν
they will implement
Aorist past tense
εφάρμοσα
I implemented
εφάρμοσες
you implemented
εφάρμοσε
he/she implemented
εφαρμόσαμε
we implemented
εφαρμόσατε
you all implemented
εφάρμοσαν
they implemented
Past cont. tense
εφάρμοζα
I was implementing
εφάρμοζες
you were implementing
εφάρμοζε
he/she was implementing
εφαρμόζαμε
we were implementing
εφαρμόζατε
you all were implementing
εφάρμοζαν
they were implementing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
εφάρμοζε
be implementing
εφαρμόζετε
implement
Perfective imperative mood
εφάρμοσε
implement
εφαρμόστε
implement

Examples of εφαρμόζω

Example in GreekTranslation in English
Εγώ είμαι ο επιβλέπων, εγώ πρέπει να εφαρμόζω τα νέα μέτρα και αν δεν το κάνω, θα χάσω την δουλεία μου.I have to oversee this, I have to implement it and if I don't, I lose my job.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο συναρπαστικό είναι να μελετάς και να εφαρμόζεις αυτήν την συναρπαστική νέα τεχνολογία.I cannot tell you what a thrill it is being to study and implement this exciting new technology.
Μάλλον εφαρμόζεις τον νόμο που συχνά είναι διαφορετικό.It's mostly about implementing the law. It's often different.
- Ναι, έχουμε. Με την βοήθεια των 'σγκαρντ, είμαστε στο σημείο που τους εφαρμόζουμε.Yes we do, and with the help of the Asgard, we are in the process of implementing it right now.
Θα πρέπει επίσης να παρατηρούμε, και να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού.We should also observe And implement the will of God
Θα πρέπει να παρατηρούμε, και να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού.We should observe and implement the will of God
Με βάση την εμπειρία του Βορειοανατολικού Γραφείου, εφαρμόζουμε τις εδαφικές μεταρρυθμίσεις στην επαρχία.Based on the experience of the Northeast Bureau, we implement land reforms in the countryside
Και σας δηλώνω ότι το σχέδιο που εφαρμόζετε με τη CΤU είναι ανεπαρκές.And I submit to you the plan you're implementing with CTU is inadequate.
"Επιχειρηματικά πλάνα που φτιάνχονται για υποστήριξη νέων επιχειρήσεων εφαρμόζουν βαθιές αλλαγές στην υπάρχουσα επιχείρηση.""Business plans that are created in support of new ventures are to implement profound changes in existing venture."
Για να "μαστορέψουν" μια σύγχρονη φεουδαρχική κοινωνία, οι παγκοσμιοποιητές εφαρμόζουν την αρχή της Βορειοαμερικανικής ένωσης για μια ηλεκτρονική ταυτότητα. Για να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους χρήστες της καθώς ταξιδεύουν στις τρεις περιοχές της Βορειο-Αμερικανικής Ένωσης.To craft a Modern Feudal Society the globalists are implementing - a standardized North American Union I.D. Card to track, trace and - control their serfs as they travel throughout the 3 regions of the N.A.U.
γιαταδεδομένασας . Όλες οι μονάδες μας εφαρμόζουν δρακόντεια μέτραAll of our facilities implement comprehensive security measures...
Ήθελα να σου δείξω το σύστημα που εφάρμοσα.I wanted to show you this little system I implemented.
Όποιος εφάρμοσε τα σχέδιά μου, τα άλλαξε.Whoever implemented my plans altered them.
Αυτό έγινε εξαιτίας των αλλαγών που εφάρμοσε το τμήμα μου.That's because of the changes my department has implemented.
Η σημερινή κυβέρνηση, εξυπηρετεί τυφλά το θρησκευτικό δίκαιο, ξεπέρασε το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους και εφάρμοσε μια πολιτική και ηθική εντολή βασισμένη στην πίστη.Our present administration, in blind service to the religious right, has transcended the separation of church and stat and consistently implemented a faith- based political and moral mandate.
Μετανάστευση 65000 ευρωπαίων εβραίων Η μετανάστευση των εβραίων αυξήθηκε υπό την Αγγλική κυβέρνηση, στο τέλος του ' παγκοσμίου πολέμου, όταν η Βρετανία εφάρμοσε την διακήρυξη Balfour, που τους υποσχόταν εβραϊκή γη στην Παλαιστίνη.Jewish immigration increased under British rule following World War I, when Britain implemented the Balfour Declaration, promising a Jewish homeland in Palestine.
- Αναμφίβολα. Αν εφαρμόσαμε σωστά, τα ορνιθοσκαλίσματα μιας παρανοϊκής ιδιοφυΐας... χρησιμοποιώντας εγκαταλελειμμένο εξοπλισμό, 100 χρόνων.Well, assuming that Miss Cillian and I have successfully implemented the theoretical scribblings of a mad genius using abandoned equipment that's been in water for a hundred years.
Δεν βάλαμε τα ζώα μέσα και εφαρμόσαμε αυτά τα μεγάλα καθετοποιημένα συστήματα λόγω της αειφορίαςWe not just move animals inside and implemented large integrated systems.
Είναι ένας απο τους λόγους που, που εφαρμόσαμε την στείρωση.We implemented the infant sterilization act.
Οι HΠΑ μαζί με άλλα κράτη εφαρμόσαμε την Επιχείρηση Προστασία με στόχο την καταστροφή της Σελήνης με πυρηνικά πριν φτάσει κοντά μας.The United States, along with other nations of the world have implemented Operation Safeguard using nuclear weapons to destroy the Moon before it reaches us.
Διευθύντρια Κόλβιν, παινεύετε τις αλλαγές που εφαρμόσατε από τότε που αναλάβατε το τμήμα, και συγκρίνετε εγκληματικές στατιστικές με εκείνες των προκατόχων σας.Superintendent Colvin, you're touting the changes that you've implemented since you took over the department, and comparing crime statistics with those of your predecessor.
Ο Προύιτ εφάρμοζε το όραμά του για το δίκτυο και ο Τσάρλι σήκωσε λευκή σημαία.Pruit was implementing his vision for the network and Charlie had kind of thrown in the towel.
Εάν δεν είμαστε πίσω στις τρεις η ώρα, εφαρμόστε... το σχέδιο Β.If we're not back by three o'clock, implement... plan B.
Ναι, εφαρμόζοντας εκείνη την παράβαση κινήσεων με το Carmelo, το μεγαλύτερο σφαίρα-πώμα στην ένωση στην ομάδα σας, τι θα μπορούσε να πάει στραβά;Yeah, implementing that motion offense with Carmelo, the biggest ball-stopper in the league on your team, what could go wrong?
Έχω ήδη εφαρμόσει στρατηγική που νομίζω πως θα αποδειχθεί χρήσιμη στην περίπτωση.I've already implemented a new strategy which I think will prove very helpful in this matter.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'implement':

None found.
Learning Greek?