Δρω (act) conjugation

Greek
61 examples
This verb can also have the following meanings: have an effect on, take, do something, take effect

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
δρω
I act
δρας
you act
δρα
he/she acts
δρούμε
we act
δράτε
you all act
δρούνε
they act
Future tense
θα δράσω
I will act
θα δράσεις
you will act
θα δράσει
he/she will act
θα δράσουμε, δράσομε
we will act
θα δράσετε
you all will act
θα δράσουν
they will act
Aorist past tense
έδρασα
I acted
έδρασες
you acted
έδρασε
he/she acted
δράσαμε
we acted
δράσατε
you all acted
δράσανε
they acted
Past cont. tense
δρούσα
I was acting
δρούσες
you were acting
δρούσε
he/she was acting
δρούσαμε
we were acting
δρούσατε
you all were acting
δρούσανε
they were acting
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
be acting
δράτε
act
Perfective imperative mood
έδρησε
act
δράστε
act

Examples of δρω

Example in GreekTranslation in English
- Ορκίζομαι ώστε να είμαι ακόμα ικανός να σκέφτομαι... να είμαι ακόμα ικανός να δρω.- I foreswore in order to still be able to think... in order to still be able to act.
Έχω την ικανότητα να δρω σα φακός, που μεγεθύνει τη σκέψη.I have the ability to act like a lens, which focuses thought.
Αλλά αν πλέον δεν θέλεις να δρω για λογαριασμό σου, το καταλαβαίνω.But if you no longer wish me to act on your behalf, I do understand.
Αν είμαι κυβερνήτης πρέπει και να δρω σαν κυβερνήτης.Mr. Spock, if I'm to be the captain, I've got to act like one.
"όσο εσύ δεν δρας πάνω στα δραστικά συναισθήματα.""As long as you don't act on those affectionate feelings."
'Ενα από τα ελαττώματα του να είσαι πατρίκιος... είναι ότι κάποιες φορές πρέπει να δρας σαν πατρίκιος.One of the disadvantages of being a patrician... is that occasionally you're obliged to act like one.
'ρχισες να δρας αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική σου επιβίωση... να μείνεις στη θέση σου με κάθε κόστος.You began to act out of a sense of pure personal preservation... Stay in place at any cost.
- Εντάξει. Ανησυχείς επειδή αν δρας στον αληθινό κόσμο βάσει μη αληθινών πληροφοριών, είναι αδύνατο να προβλέψεις τα αποτελέσματα.Your concern is that if you act in the real world based on information that's not real, the results are impossible to foresee.
"Δεν υπάρχει δεύτερη δρα στην αμερικανική ζωή ."there are no second acts in American lives.
- Αλλά δεν νομίζω ότι η αστυνομία δρα βάναυσα μόνο απέναντι στις κατώτερες τάξεις.-But I don't think that the police acts viciously only against the lower classes.
- Αν δρα όπως υποψιάζομαι, ίσως είναι πιθανόν να τελειοποιηθεί όπως οι Πανγκάριαν ήλπιζαν.- If it acts as I suspect, it may be impossible to perfect as the Pangarans would hope.
- Εξαρτάται είμαστε μια ομάδα που δρα ο καθένας μόνος του, ή απλά ομάδα;- We're gonna just let him get this - It depends... are we a group of solo acts, or just a group?
"θα πρέπει να δρούμε..."we must act...
- Η ιδέα μου είναι δρούμε όπως οι δικηγόροι και παλεύουμε την αγωγή.- My idea is we act like lawyers and we fight the lawsuit.
Ή δρούμε για να τερματιστεί;Or do we act to end it?
Ίσως μπορούμε τελικά να τα βάλουμε κάτω και ν'αρχίσουμε να δρούμε σαν κανονικό ζευγάρι.Maybe we can finally settle down and start acting like a normal couple.
Αν μοιάζετε σαν ομάδα θα δράτε και αναλόγως.If you look like a team, you'll act like one.
Για τις επόμενες τρεις βδομάδες, θα σας βάλω σ' ένα έντονο πρόγραμμα, σχεδιασμένο να σας κάνει να σκέφτεστε, να δράτε και να συμπεριφέρεστε σαν προστάτες του νόμου.For the next three weeks, I will be putting you through an intense program designed to make you think, act, and behave like officers of the law.
Δεν δράτε σαν Psycho, σαν το Dwight δράτε.You don't act like Psycho, you act like Dwight.
Ενώ εμείς θα αναπτύσσουμε ένα σύστημα για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε σε πόσες πληροφορίες θα δράτε, ποιες επιθέσεις θα σταματάτε, και ποιες θα αφήνετε να εξελιχθούν.While we develop a system to help you determine how much intelligence to act on. Which, er, attacks to stop, which to let through.
Ξέρεις πώς οι γάτες ή τα αρπακτικά δρούνε.You how cats or beasts act.
- Γι'αυτό ακριβώς έδρασα από μόνος μου.- That's exactly why I acted on my own.
- Ναι, επειδή έδρασα καταλλήλως.Yeah, 'cause I acted appropriately.
Ότι έδρασα μόνος μου.That I acted alone.
Απλά έδρασα σύμφωνα με τις αρχές μου.I simply acted according to my principles.
- Αλλά έδρασες στην διέγερσή σου.But you acted on your arousal.
Αλλά επειδή έδρασες μόνος σε αυτό πρέπει να το φροντίσεις μόνος σου, μέχρι το τέλος της ημέρας.But because you acted on this alone, you must take care of this alone. By the end of the day.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έδρασες σαν Κλίνγκον τότε.What matters is you acted on that day as a true Klingon.
Αφαίρεσε τον Τομ Κέιν από την ιστορία με τα τοξικά απόβλητα. Κάνε μια απλή δήλωση, ότι έδρασες μόνη σου.Remove Tom Kane from the toxic-waste equation, make a simple statement you acted on your own.
- 'Ωστε ο Σεν έδρασε από μόνος του;- So Chen acted on his own?
- Ίσως δεν έδρασε από μόνος του.- He may not have acted alone.
- Ίσως κάποιος έδρασε μόνος του.Maybe someone from your group acted alone.
- Είπαν ότι ο Σκόμπη έδρασε μόνος.- They said Scobee acted alone.
- Ναι, μερικές φορές μπορεί να δράσαμε κάπως...- Now, sometimes we may have acted...
Έιμι, μετά από πολύ σκέψη, πιστεύω πως ίσως δράσαμε βιαστικά.Amy, after consideration, I believe we may have acted rashly.
Έτσι, ο Βασιλιάς και εγώ δράσαμε για να εξασφαλίσουμε εσένα και την αδερφή σου.So the King and I have acted to ensure that you and your sister will share it as you should.
Ήταν συναισθηματική στιγμή, και δράσαμε συναισθηματικά.Your Majesty. It was an emotional time and we acted emotionally.
Ότι δράσατε ως δολοφόνος της Βρετανικής κυβερνήσεως.That you have acted as an assassin for the British government.
Για λίγα λεπτά δράσατε και ζήσατε ναι, ζήσατε, πέρα απ'αυτό που θεωρείται φυσιολογικό ως όριο της ανθρώπινης συμπεριφοράς.For a few minutes you acted and lived yes, you lived beyond what is normally understood to be the limit of human conduct.
Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς πως δράσατε μόνος.It's very hard to believe you acted alone.
Αλλά ήξερα επίσης ότι έπρεπε να το σκοτώσω. Γιατί και εγώ... δρούσα από ένστικτο.But I also knew I had to kill him... because I, too, was acting on instinct.
Ήξερα ότι δρούσες βάσει αρχών.I knew you were acting on principle.
Γεγονός είναι ότι δρούσες με εξωνομική ιδιότητα ως αποστάτης πράκτορας.The fact is you were acting in an extralegal capacity as a rogue agent.
- Είπε πως ο ΜακΚλάσκι δρούσε χαρωπά.She said McClusky was acting cheery. Cheery?
Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δρούσε τόσο περίεργα.Maybe that's why he was acting so weird.
Όχι, δρούσε... δεν ξέρω.No, he was acting... I don't know.
Για αυτό η Νικίτα δρούσε τόσο απρόβλεπτα.That's why Nikki was acting so squirrelly.
Πιστεύαμε πως δε δρούσαμε μόνο προς δικό μας όφελος, αλλά και προς το κοινό συμφέρον.We believed we were acting not just in the best interest of ourselves, but of the public as well.
Αλλά όταν ανακάλυψαν ότι θα πληρώσουν πρόστιμο, είπαν ότι δρούσατε μόνος και σας αφήνουν να πάτε φυλακή;But the day they find out that they have to pay a fine, they said you were acting alone and they're letting you go to jail?
...δράστε άμεσα....so act now.
Αν θέλετε ομολογία, δράστε γρήγορα.If you want a confession, you'll have to act quickly.
Απλά δράστε και μιλήστε φυσικά.Just act and speak naturally.
Και... δράστε.And... action.
-Νά'σαι σίγουρος. Τό'χω ονειρευτεί κιόλας. Δεν θα μπορούσε ο Αριννύς να είχε δράσει μόνος;Oh, I've wanted to, even dreamed about it, but good old Furiad acted on his own.
Ένα κινούμενο σώμα θα συνεχίσει να κινείται σε ευθεία γραμμή... και με σταθερή ταχύτητα εκτός αν δράσει επάνω του εξωτερική δύναμη.A moving body will continue to move in a straight line... and at a constant speed unless it is acted upon by an outside force.
Έπρεπε να είχα δράσει τη μέρα που πέθανε ο άρχοντας Ασάνο.I should have acted the day Lord Asano died.
Αλλά δε θα είχα δράσει διαφορετικά αν το ήξερα.But I wouldn't have acted differently had I known.
- Ο Ντετέκτιβ Μάκι... είτε δρώντας μόνος του, είτε μαζί με άλλα μέλη της ομάδας του... σκότωσε τον Ντετέκτιβ Κράουλι ή δια- μόρφωσε τις συνθήκες, ώστε να σκοτωθεί.- Detective Mackey... either acting alone or with other members of his team... killed Detective Crowley or put him in a position to be killed.
Αυτά τα πράγματα-- ότι έχουμε ένα διαφορετικό είδος επιστημονικής πρόσβασης στο παρελθόν και στο μέλλον... ότι δρώντας στο τώρα, έχουμε ένα διαφορετικό είδος ελέγχου... επί του μέλλοντος, διαφορετικό από αυτό επί του παρελθόντος... αυτά τα πράγματα είναι τόσο θεμελιώδη στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο... που, εμ-- εμ--These things-- that we have a different kind of epistemic access to the past and future... that we have a different kind of control by acting now... over the future than we do over the past... these things are so fundamental to the way we experience the world... that, um-- um--
Επιβάλλεται να αλλάζουν τον σχηματισμό τους όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί μόνο δρώντας σαν μια ομάδα μπορούν τα αρσενικά να αντέξουν κόντρα στα στοιχεία της φύσης και να προστατέψουν τα αυγά τους.It's imperative they reform as quickly as possible for only by as acting as one can the males withstand the elements, and protect their eggs.
Φρόντισε έτσι ώστε μόνο εμείς οι Πέντε, δρώντας αρμονικά, να μπορούμε να το ανακτήσουμε.He made sure that only we five acting in concert can retrieve it.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

έχω
have
λέω
say
πάω
go

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'act':

None found.
Learning Greek?