Δοκιμάζω (try) conjugation

Greek
62 examples
This verb can also have the following meanings: attempt, taste, test

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
δοκιμάζω
I try
δοκιμάζεις
you try
δοκιμάζει
he/she tries
δοκιμάζουμε
we try
δοκιμάζετε
you all try
δοκιμάζουν
they try
Future tense
θα δοκιμάσω
I will try
θα δοκιμάσεις
you will try
θα δοκιμάσει
he/she will try
θα δοκιμάσουμε
we will try
θα δοκιμάσετε
you all will try
θα δοκιμάσουν
they will try
Aorist past tense
δοκίμασα
I tried
δοκίμασες
you tried
δοκίμασε
he/she tried
δοκιμάσαμε
we tried
δοκιμάσατε
you all tried
δοκίμασαν
they tried
Past cont. tense
δόκιμαζα
I was trying
δόκιμαζες
you were trying
δόκιμαζε
he/she was trying
δοκιμάζαμε
we were trying
δοκιμάζατε
you all were trying
δόκιμαζαν
they were trying
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
δόκιμαζε
be trying
δοκιμάζετε
try
Perfective imperative mood
δοκίμασε
try
δοκιμάστε
try

Examples of δοκιμάζω

Example in GreekTranslation in English
Ήθελε να δοκιμάζω ελεύθερη τα φτερά μου.He wanted me to be free to try my wings.
Όταν ήμουν νεότερη, ήθελα να δοκιμάζω τα πάντα. Να γνωρίζω τι είναι το καθετί χωρίς να μετανιώνω για τα λάθη μου, και μετά κάποια μέρα έκανα πολλά λάθη.When I was younger, it was my spirit to try everything, get a taste, know what was what, and never be sorry for making the mistakes.
Όταν δεν με πιέζει ο χρόνος θέλω να δοκιμάζω τρεις τέσσερις ατάκες.When time is not a factor, I like to try out three or four different ones.
Ώστε εγώ πρέπει να δοκιμάζω νέα πράγματα, όπως ομελέτα αλλά, εσύ όχι?So I have to try new things, like scrambled eggs, but you don't have to?
" και αυτό είναι ένας νέος εξοπλισμός που δοκιμάζεις; "[Texan accent] "Is this some new equipment that you are trying out?"
"Μη δοκιμάζεις την υπομονή των μάγων... γιατί είναι επιδέξιοι και γρήγοροι στο θυμό"."Do not try the patience of wizards for they are subtle and quick to anger."
"να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα.""always to try new things."
- Όχι, δοκιμάζεις τα πάντα.You're trying anything.
- Ένα άτομο που δοκιμάζει το ναρκωτικό έτσι για πλάκα, "ΤΙ ΧΟΡΣ ΕΝΤ ΚΡΑΪΜ" (περί το 1951)- An individual who tries the drug just for fun, "TEA, HORSE AND CRIME" (circa 1951)
Aυτό τ'αγόρι δοκιμάζει τα πάντα.That boy tries everything.
Ένας μπούκι δοκιμάζει να βρει μια γραμμή σε ένα παιχνίδι στο οποίο τα μισά λεφτά πάνε στην μια ομάδα και τα μισά στην άλλη.A bookie usually tries to find a line on a game in which half the money gets spent on one team and half gets bet on the other.
Έρχεται αυτή που μόνο δοκιμάζει και μετά ψυθιρίζει για το βάρος της.It's that lady who comes in, tries a sample, and then whispers about how bad she is.
- Για να δοκιμάζουμε τα όπλα μας.-To try out weapons.
- Γιατί δεν δοκιμάζουμε "ΤΖΕΙΝ";Why don't we try "JANE"?
- Γιατί δεν δοκιμάζουμε με τους κύκνους;Why don't we try to get the swans? She has them at home.
- Γιατί δεν δοκιμάζουμε το κασκόλ σου;-Hey, why don't we try your scarf?
'Οπως βλέπετε, πιάνουμε για αρκετή ώρα το παπούτσι. Μετά, το αφήνουμε κάτω και σας κοιτάμε που το δοκιμάζετε.If you notice, we spend a lot of time touching the shoe— lacing the shoe— then we just put it on the ground and watch you try to get your foot in.
- Γιατί δεν δοκιμάζετε στο Facebook;- Maybe you should try Facebook?
- Γιατί δεν τη δοκιμάζετε;- Why don't you try it?
- Δεν μπορείτε τουλάχιστον να δοκιμάζετε το χερούλι πρώτα?- Can't you at least try the knob first?
"Αυτές είναι οι στιγμές που δοκιμάζουν τις ψυχές."These are the moments that try men's souls.
"Ο Θεός ξέρει πόσο τα αγόρια δοκιμάζουν την υπομονή..."Boys are trying enough to human patience, goodness knows,
'Οσοι το δοκιμάζουν πρώτη φορά μένουν πολύ ευχαριστημένοι.Once you try it for the first time, you're pretty happy with the results.
'νθρωποι που δεν μπορούν να απαλλαγούν από τους δαίμονές τους, το δοκιμάζουν αυτό.People who can't get rid of their demons try this.
"...και δοκίμασα το πρόσωπό του ενώ το σώμα του πάγωνε..."♪ And I tried on his face while his body turned cold ♪
"Και εγώ δοκίμασα αυτό το ισχυρό φάρμακο.""I too have tried that potent remedy."
'Οχι, όχι.'Ηδη το δοκίμασα.No, no. I already tried.
'λις, δοκίμασα τη νέα ζάχαρη σε σκόνη, αυτή που δίνουν στους διαβητικούς μόλις συνέλθουν από κώμα.Alice, I tried this new powdered sugar, TastyMeds, it's the one they give to the diabetics right when they wake up from the coma.
'Ακουσα ότι τα δοκίμασες.l heard that you tried it.
- Έτσι, δοκίμασες μια νέα μέθοδο.So you tried a new method.
- Όοο, μόλις δοκίμασες.- Oh, you just tried.
- Ακόμα δεν το δοκίμασες καν.- You haven't even tried it yet.
"Η Sue δοκίμασε για...""Sue tried out for..."
"Οι αποκαλύψειs τηs γυναίκαs που δοκίμασε το H.D.S."."The revelations of the woman who tried H.D.S.".
'κου, αφού ο Κέβιν επισκέφθηκε τον άλλον Ρόμπιν θα δοκίμασε κάπως να βρει κι αυτή.Hey, listen, if Kevin Carpenter visited the other Robin, then he must have tried to contact this one somehow.
'λλη μια Βρετανική ομάδα, δοκίμασε την τύχη της το 1923.Another British group tried their luck in 1923.
- ... και μπορούσαμε να τη λειτουργήσουμε, αλλά καμία από τις τυχαίες διευθύνσεις που δοκιμάσαμε...-...and it was capable of operating, but none of the random addresses we tried...
- Έτσι δοκιμάσαμε όλα τα καλύτερα μέρη.- So we tried all the best places.
- Έχω μια ιδέα. Κοίτα, το δοκιμάσαμε ήδη και δεν έπιασε.Look, we tried it already, it doesn't work.
- Όχι, δοκιμάσαμε να μπούμε μέσα κρυφά.- No, we tried sneaking in.
- Τον δοκιμάσατε;- You tried it out? - I sure as hell did.
I.T. λέγετε, δοκιμάσατε να τον κλείσετε και να τον ανοίξετε ξανά;I.T., have you tried turning it off and on again?
Έμαθα το δοκιμάσατε κάποτε και γυρίσατε τρέχοντας στις γυναίκες σας.I heard you tried that once, then went scuttling back to your wives.
Έτσι δοκιμάσατε το πράγμα βιαστών, jackass.So you tried the rapper thing, the jackass thing.
"Σήμερα το πρωί οι μαχητές δοκίμασαν να εισχωρήσουν κοντά στον τομέα Karnal. "'This morning militants tried to trespass near Karnal sector. '
'Ισως δεν το δοκίμασαν αυτό.Maybe nobody's tried this.
- Εξατμίστηκε... καθώς οι τελευταίοι 3 επιζώντες δοκίμασαν να γλυτώσουν.- Vaporized... as the three remaining survivors tried to take her off.
- Και τώρα, δοκίμασαν να κάνουν το πείραμα 1165...- Now they tried experiment 1165...
Είναι ένα παρατσούκλι που δοκιμάζαμε.- That's a nickname we were trying.
Και δοκιμάζαμε το νούμερο 28, ξέρετε το...And, anyway, we were trying number 28, you know the...
"Ο αριθμός που καλέσατε δεν λειτουργεί, δοκιμάστε ξανά ή καλέστε αργότερα"."The number you dialed is not in service, try again or call later"
(Εκπνέει) δοκιμάστε αυτόν τον αριθμό.(exhales) try this number.
(Ηρακλής:) Ακόμα κι αν δεν ξέρουν πως, δοκιμάστε.HERCULES: Even if you don't know, try.
- Όχι, δοκιμάστε στους γείτονες.- No, try the neighbours.
(CARL) Διατηρεί τον έλεγχο για αδυναμίες στην άμυνα μας, δοκιμάζοντας διαφορετικά σημεία πρόσβασης, μερικοί που δεν γνωρίζουν καν ακόμα.(CARL) It keeps testing for weaknesses in our defenses, trying different access points, some that we don't even know yet.
Julianna γύρισε αυτός ο τύπος Liam σε κάποιο είδος των υπεράνθρωπες, και στη συνέχεια πέθανε προσπαθεί να τον σταματήσει δοκιμάζοντας σε άλλα αθώοι.Julianna turned this Liam guy into some kind of superhuman, and then she died trying to stop him by experimenting on other innocents.
Έδειξες πραγματικό χαρακτήρα δοκιμάζοντας ένα νέο άθλημα .You showed real character trying a new sport.
Έκανα σκέιτ στην άδεια πισίνα ενός γείτονα, δοκιμάζοντας μια μανούβρα.I was skating in a neighbor's empty pool, trying to do a handplant.
" Έχετε δοκιμάσει, αλλά couIdn't βρείτε ένα"."You tried, but couldn't find one."
"Έχετε δοκιμάσει τα δημητριακά μας?"Have you tried Wheaties?
"Από δύο κακά, διάλεξε αυτό που δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ.""Between two evils always choose the one you haven't tried before."
"Κάτι καλύτερο απ' ό,τι έχεις ποτέ δοκιμάσει. "Better than anything you ever tried.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning Greek?