Αυξάνω (increase) conjugation

Greek
56 examples
This verb can also have the following meanings: put up, raise

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αυξάνω
I increase
αυξάνεις
you increase
αυξάνει
he/she increases
αυξάνουμε
we increase
αυξάνετε
you all increase
αυξάνουν
they increase
Future tense
θα αυξήσω
I will increase
θα αυξήσεις
you will increase
θα αυξήσει
he/she will increase
θα αυξήσουμε
we will increase
θα αυξήσετε
you all will increase
θα αυξήσουν
they will increase
Aorist past tense
αύξησα
I increased
αύξησες
you increased
αύξησε
he/she increased
αυξήσαμε
we increased
αυξήσατε
you all increased
αύξησαν
they increased
Past cont. tense
αύξανα
I was increasing
αύξανες
you were increasing
αύξανε
he/she was increasing
αυξάναμε
we were increasing
αυξάνατε
you all were increasing
αύξαναν
they were increasing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
αύξανε
be increasing
αυξάνετε
increase
Perfective imperative mood
αύξησε
increase
αυξήστε
increase

Examples of αυξάνω

Example in GreekTranslation in English
Η δουλειά μου είναι να αυξάνω τον αριθμό των τηλεθεατών.My job is to increase the number of viewers.
Να συνεχίσω να αυξάνω τα επίπεδα τρετόνιν.- Continue to increase the Tretonin levels.
Έξι Αρχηγών και ακόμα μετράω, γι'αυτό και ξέρω πως αν πουλάς ναρκωτικά, αυξάνεις ραγδαία τις πιθανότητες να καταλήξεις νεκρός.Six Chiefs and counting, which is how I know that if you deal drugs, you vastly increase your chances you'll end up dead.
Αν θέλεις να τελειώσεις, απλά αυξάνεις την δόση.You want to end it all, all you do is increase the dosage.
Απλά, αυξάνεις το ποσοστό του ρίσκου.It just increases the percentage of risk.
Διάβασα στο Κοσμοπόλιταν της μαμάς μου, ότι με αυτό αυξάνεις την ευχαρίστηση.I've read in my mom's Cosmo this is supposed to increase pleasure.
"αυξάνει το ρίσκο ερεθισμού του εντέρου από τη φλεγμονώδη ουροδόχο κύστη""increases the risk that your inflamed bladder may irritate the uterus "and set off contractions.
- 'Ενα πειραματικό φάρμακο, το Ντεπρανίλ... που αυξάνει την ακετυλοχολίνη στον εγκέφαλο.It's an experimental drug called Deprenyl, an enzyme inhibitor that increases the amount of acetylcholine in the brain.
- Είναι μια κατάσταση που αυξάνει το ρίσκο επεισοδίων εξάρθρωσης των άκρων.It's a condition which increases the risk of episodes of torsades de pointes.
- Είναι σαν παιχνίδι. Εγώ τους σκοτώνω και αυξάνει η επικήρυξη σου, μέχρι να πάει στα 15.000 δολάρια.I kill them and your bounty increases, and it has to go up to $15,000...
'Οταν αυξάνουμε το λέιζερ για να τα καταστρέψουμε προκαλείται μεγαλύτερος τραυματισμός στον ασθενή και σε μερικές περιπτώσεις θάνατος.When we increase the laser power to destroy these deeper particles we have had incidents of further injury to a patient and in some cases death.
Έτσι εξασφαλίζοντας μια αλυσίδα ανεφοδιασμού και διανομής προϊόντων που διευρύνει το παγκόσμιο μας δίκτυο, αυξάνουμε επιρροή, έλεγχο και, φυσικά...(Sirens in distance) - So by providing a supply- and-distribution chain that enhances our macro-global matrix, we increase influence, control and, of course...
Δεν αυξάνουμε τις προσφορές τόσο δραστικά με τη μία.We don't usually increase the bids so drastically all at once.
Εάν αυξήσουμε την περιστροφή του Αρκόλοτζι, αυξάνουμε τη βαρύτητα.If we increase Arkology's cycles, we increase its gravity.
Αλλά αυξάνετε η διψα μου που υποφέρω..."But the thirst I suffer increases... "
Καθώς αυξάνετε η ταχύτητα, αυξάνονται και οι κίνδυνοι και αυτό ήταν που έβγαλε το ΤΤ απ' το παγκόσμιο πρωτάθλημα.As speeds increase, so do the dangers and it was this that lost the TT its world championship status.
"Ανατέλουσα Δύναμη" που λέει ότι είναι σχεδόν αναπόφευκτο ... οι ανακριτές να συνεχίσουν να αυξάνουν την εφαρμοζόμενη... δύναμη για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων."Rising Force" that was almost inevitable that ... interrogators continue increases in applied ... force for increasing obtain the desired results.
"αυξάνουν τα μέγιστα την δύναμη του ανθρώπου,"will greatly increase man's power,
(GAS PS) αυξάνουν Σίγουρα εξουσία.(GAS PS) Definitely increase power.
- Η διαφορά της τελικής αντοχής ανάμεσα στο ιστό του ασθενούς και του βιομηχανικού αγωγού αυξάνουν τον κίνδυνο της τυρβώδους ροής στην αναστόμωση;Does the difference in tensile strength between the patient's tissue and the bioprinted conduit increase the risk of turbulent flow at the anastomosis? No.
"Θα πρόσεξες ότι αύξησα το επίδομά σου φέτος.""You will notice I have increased your allowance this year."
Kέρδισα 55 εκατoμμύρια και αύξησα τηv καθαρή αξία 40% με καλές επεvδύσεις.l won $55 million, and increased my net worth 40 percent through well-chosen mutual funds.
Έκανα τις γωνίες του προσώπου πιο έντονες, αύξησα το μέγεθος του μαστοειδών αποφύσεων και των αυχενικών γραμμών.I made the bony prominences more robust, increased the size of the mastoid processes and the nuchal crests.
Έτσι αύξησα τη δόση του κατασταλτικού.So I increased the sedative IV push.
- Τ' αύξησες στα 6 μεγαβάτ.- You've increased it to 6 megawatts.
Μου αύξησες τον φόρτο εργασίας!You increased my workload.
Ξέρω ότι αύξησες τα αντανακλαστικά των αισθητήριων οργάνων.Sid, I know you increased the neural sensitivity calibrations.
Πιστεύω ότι αύξησες τις πιθανότητες επιβίωσής μας στο 55%.I think you just increased our chances of survival to 55%.
"Ο Ludwig van Beethoven, ο άνθρωπος που κληρονόμησε... και αύξησε την αθάνατη φήμη του Handel και του Bach... του Haydn και του Mozart, δεν υπάρχει πια"."Ludwig van Beethoven, the man who inherited... and increased the immortal fame of Handel and Bach... of Haydn and Mozart, is now no more.
"Ο Δήμαρχος αύξησε τις αστυνομικές δυνάμεις…"The mayor has increased police presence...
- L αύξησε τα επίπεδα οξυγόνου ...- l increased the oxygen levels...
Έτσι αύξησε εκθετικά τη δραστηριότητα των εντόμων.It would have exponentially increased insect activity.
Όταν αυξήσαμε την ενέργεια, υπήρξε κάποια αντίδραση;As we increased power, was there any counter-reaction?
Αλλάξαμε το δρομολόγιο μεταφοράς και αυξήσαμε την ασφάλεια στο δικαστήριο.We changed the transport route and increased security around the courthouse.
Ανησυχώ γιατί αυξήσαμε πολύ την παρουσία μας.I have a tendency to worry. We've increased our position substantially.
Για να πω την αλήθεια την αυξήσαμε.No, no, in fact, we've increased it slightly.
Είπατε ότι αυξήσατε τη δόση.You said you increased the dose.
Μάθαμε πως αυξήσατε τα ασφάλιστρα του ξενοδοχείου την προηγούμενη εβδομάδα... σε 1.250.000 λίρες.OK, we've learned that last week you increased the sum your hotel was insured for to £1,250,000.
Τα κρεβάτια; Ακούγεται ότι αυξήσατε τους ασθενείς σε σημείο υπερπληθυσμού.There are rumors you increased the number of patients to the point of overpopulation.
Αν υπάρχει μία ελπίδα στις εκατό... να είδαν την έκρηξη και να αύξησαν ταχύτητα, θέλω να το διακινδυνεύσω.If there's one chance in a thousand that they saw our impulse drive explode, that they increased their speed l'll take that chance.
Αυτό το απύθμενο κενό που όλοι αύξησαν σιγά-σιγά.This bottomless void that everyone has slowly increased.
Γι' αυτό και οι επιστήμονες αύξησαν την ταχύτητα του φωτός το 2208.That's why scientists increased the speed of light in 2208.
Γιατί αύξησαν τις μερίδες τροφής;No. It's true. That's why they increased our rations.
Κάθε φορά που ενεργοποιούσαμε τους κινητήρες αυξάναμε την αντίσταση του μοριακού πεδίου του νεφελώματος.Every time we engaged the engines, we were increasing the resistance of the nebula's particle field.
- Είπα αυξήστε την κλίση!- I said, increase the blade inclination!
Ένας άλλος φρουρός λέει όχι, απλά αυξήστε την δόση.Another guard says no, just increase the dosage.
Κ. Ντάτα, κ. Λα Φορτζ, αυξήστε σε στρέβλωση πέντε.Mr. Data, Mr. La Forge, increase to warp five, same heading.
Ξεκινήστε ορό με 500cc Πιτοκίνης. 20 σταγόνες το λεπτό κι αυξήστε στις 40 μετά από 5.Start an I.V... 500cc pitocin. 20 drops per minute increased to 40 after 5.
"Αποδεσμέυουμε τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, αυξάνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.We are releasing vast quantities of carbon dioxide, increasing the greenhouse effect.
- Ο ιός μπορεί να κάνει τους μύες του ξενιστή να εκτονωθούν με τη μία, αυξάνοντας τη δύναμη.The virus can make a host muscle fire all at once, increasing strength.
...αυξάνοντας τη συμμετοχή της οικογένειας στις οπτικές ίνες....by increasing your family's holdings in optical fiber.
O έμπιστος Υπουργός Οικονομικών μας, ο περίφημος Κύριος Cambon εκδίδει πλαστά τραπεζογραμμάτια αυξάνοντας τον πληθωρισμό και βάζει μια περιουσία στην τσέπη του.Our trusted minister of finance, the celebrated Monsieur Cambon is issuing fake banknotes thus increasing inflation and diverting a fortune into his own pocket.
- Έχετε αυξήσει την τάση;Have you increased the voltage?
- Έχουν αυξήσει την ετοιμότητα.- That they have increased preparedness.
Έχοντας αυξήσει τη θερμο- κρασία κατά ένα βαθμό... θα την αυξήσουμε άλλους πέντε βαθμούς.Having increased the temperature one degree we'll increase it about another 5 degrees.
Έχουμε ήδη αυξήσει την πίεση στα 20 psi.We've already increased the pressure to 20 psi.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning Greek?