Konsideri (to consider) conjugation

Esperanto
27 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
konsideras
I consider
estas konsideranta
I am considering
estas konsiderata
I am being considered
Future tense
konsideros
I will consider
estas konsideronta
I will be considering
estas konsiderota
I am to be considered
Conditional mood
konsiderus
I would consider
estas konsiderunta
I would be considering
estas konsideruta
I am to potentially be considered
Past tense
konsideris
I considered
estas konsiderinta
I have considered
estas konsiderita
I was being considered
Vi
Jussive / command
konsideru
consider!

Examples of konsideri

Example in EsperantoTranslation in English
Malpli ol du junuloj el dek laboras, eĉ se oni devas konsideri ene de ĉi tiu dateno la malpliaĝulojn kaj sekve la studentojn.Less than two out of ten young people work, although we have to consider also minors and students.
Manĝaĵoj kaj alkoholaĵoj havas longdaŭran rilaton, kvankam la amo de Japanio al bona viskio estas iom surpriza, se konsideri la fakton, ke sakeo kutime estas en la centro de kultura prilumado.Food and alcohol have a long relationship, though Japan’s affection for good whiskey is somewhat surprising, considering that sake usually hogs the cultural spotlight.
Mi pensas, ke estas grave konsideri, kia bazedukado profitigos plej multe da homoj.I think it is important to consider what kind of basic education will benefit the most people.
Sed se konsideri kurbecon de la spaco, do tie.Roughly, there... Yup. Though considering curvature of space, how about there?
Ke ili kapablas pensi, konsideri la por kaj la kontraŭ!it proves that they can think.
Kvankam la ago celis jam forpasintan reĝon, ni ankoraŭ konsideras, ke temas pri malobeo de la leĝo .... Kalumnioj kontraŭ pasinta reĝo neeviteble tuŝos ankaŭ la reputacion de la nuna, kiu ankoraŭ regas.Although the action was against a past king who had already passed on, it is still a violation….The defamation of a past king will inevitably affect the present king who still reigns.
Se oni konsideras la diferencon de genro, la vira procento de okupiteco, 64,4, malkreskas je 0,1 % kompare al la antaŭa monato kaj 1,7 % laŭ jara bazo.Let's consider the gender difference. The male employment rate, 64.4 percent, is down 0.1 percent on last month and 1.7 percent on last year.
Japan trovis, ke eĉ pli ol 80 procentoj konsideras la aprobon de la guberniestro kiel taŭgan paŝon.Japan found an even higher 80 percent considered that the governor's approval was an appropriate move.
En artikolo de Agualusa, eldonita de Casa das Áfricas, Kultura Instituto por Trejnado kaj Studo pri Afrikaj Socioj en San-Paŭlo, la premiita verkisto konsideras "proponon por paco" por la kunekzistado de la naciaj lingvoj kun la portugala lingvo ("gepatra lingvo kontraŭ duonpatrina lingvo") kaj starigas la demandon:In an article by Agualusa, published by Casa das Áfricas, a Cultural Institute for Training and Study on African Societies in São Paulo, the prizewinning author considers a "proposal for peace" for the coexistence of the national languages with the Portuguese language ("mother tongue versus stepmother tongue") and poses the question:
Nunmomente, kelkaj kirgizaj leĝfarantoj konsideras la ideon malpliigi la fluon de akvo al duonseka Uzbekio, la lando kun la plej grandaj loĝantaro kaj konstanta armeo en la regiono, post kiam Uzbekio malpliigis gasliveradon al la urbo Osh en la suda parto de Kirgizio en aprilo.Currently some Kyrgyz lawmakers are toying with the idea of cutting the flow of water to semi-arid Uzbekistan, the nation with the region’s largest population and standing army, after Uzbekistan cut gas supplies to Kyrgyzstan’s southern city of Osh in April.
- Ĉu li konsideros tiun kiel malafablaĵon? - Ĝi estis... donaco...Well, you know, it's a gift.
Ni ne konsideros la problemon.We won't take up the problem.
Ni konsideros tiun demandon dum la sekvanta leciono.We will deal with that question in the next lesson.
Ni konsideros viajn sentojn.We will take your feelings into account.
Mi konsideros vian sugeston.I'll consider your suggestion.
Neniu muzikisto konsiderus ludi tiun muzikaĵon en la funebra ceremonio.No musician would have thought of playing that music at the funeral.
Ĉu vi konsiderus prizorgi miajn infanojn venontsabate?Would you consider taking care of my children next Saturday?
Ĉi tiun fojon eĉ ne unu momenton la Gliro konsideris. "Melason," li diris.'Treacle,' said the Dormouse, without considering at all this time.
Estis la maniero en kiu diritis ĉio tio, kaj multe pli—estis la ŝajna koreco kiu akompanis la peton—kiu malpermesis min heziti; rezulte mi obeis tujege kion mi daŭre konsideris ege malkutima alvoko.It was the manner in which all this, and much more, was said—it was the apparent heart that went with his request—which allowed me no room for hesitation; and I accordingly obeyed forthwith what I still considered a very singular summons.
Estis tiu manko, mi konsideris, primeditante la perfektan mantenadon de la lokalo kaj la agnoskatan karakteron de la gento, kaj spekulativante pri la ebla influo kiun la unua, dum la longa preterpaso de jarcentoj, povintus trudi al la alia—estis tiu manko, eble, de akcesora idaro, kaj la rezultinta sendevia transdono, de patro al filo, de la hereda posedaĵo kun la nomo, kiu, finfine, tiomagrade kunidentigis la du ke la origina nomo de la bieno aliiĝis en la kuriozan kaj dubasencan nomon "Uŝero-Domo"—nomon ŝajnantan ampleksi en la mensoj de la kamparanaro ĝin uzanta, kaj la familion kaj la familian domon.It was this deficiency, I considered, while running over in thought the perfect keeping of the character of the premises with the accredited character of the people, and while speculating upon the possible influence which the one, in the long lapse of centuries, might have exercised upon the other—it was this deficiency, perhaps, of collateral issue, and the consequent undeviating transmission, from sire to son, of the patrimony with the name, which had, at length, so identified the two as to merge the original title of the estate in the quaint and equivocal appellation of the “House of Usher”—an appellation which seemed to include, in the minds of the peasantry who used it, both the family and the family mansion.
Li diskutis, iom longadetale, kion li konsideris esti la karaktero de lia malsano.He entered, at some length, into what he conceived to be the nature of his malady.
La tradukistoj de Tutmondaj Voĉoj konsideris antaŭ monato pri la malfacilaĵoj kaj la avantaĝoj en lernado de la franca .Global Voices translators weighed in a month ago on the challenges and the benefits of learning French.
Mi konsideru kion fari; mi kredas ke nepre estos necese ke mi trinku aŭ manĝu ion. Sed jen la ĉefa demando: kion trinki aŭ manĝi."Let me see--how is it to be managed? I suppose I ought to eat or drink something or other; but the great question is, what?'
"Ni konsideru kiel terure tio efikus sur la tagdaŭro.'Just think of what work it would make with the day and night!
"Vi tuj konsideru la verdikton," ordonis la Reĝo, direktante siajn rigardojn al la ĵurintoj.'Consider your verdict,' the King said to the jury.
Fine la Reĝo devis anonci "Mi faris ŝercon," kaj—tuj la korteganoj aplaŭdis amase. "La ĵurintoj konsideru la verdikton," diris la Reĝo, jam la dudekan fojon!'It's a pun!' the King added in an offended tone, and everybody laughed, 'Let the jury consider their verdict,' the King said, for about the twentieth time that day.
Nu, konsideru, kiaspecaj agadoj estas tiaj?Lastly, let us see...how else to describe you?

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'consider':

None found.
Learning languages?