Luonnollinen noun declension

Finnish
101 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
luonnollinen
natural
luonnollinen
natural
luonnollisen
natural
luonnollisen
(of) natural
luonnollista
(part of) natural
luonnollisessa
(in) natural
luonnollisesta
(out of) natural
luonnolliseen
(into) natural
luonnollisella
(at) natural
luonnolliselta
(from) natural
luonnolliselle
(onto) natural
luonnollisena
(as) natural
luonnolliseksi
(into) natural
luonnollisetta
(without) natural
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
luonnolliset
natural
luonnolliset
natural
luonnollisten
(of) natural
luonnollisia
(part of) natural
luonnollisissa
(in) natural
luonnollisista
(out of) natural
luonnollisiin
(into) natural
luonnollisilla
(at) natural
luonnollisilta
(from) natural
luonnollisille
(onto) natural
luonnollisina
(as) natural
luonnollisiksi
(into) natural
luonnollisin
(with) natural
luonnollisitta
(without) natural
luonnollisine
(together with) natural

Examples of luonnollinen

Example in FinnishTranslation in English
"Se oli rankkaa, koska halusin luonnollisen synnytyksen, -"It was hard for her, 'cause I wanted it to be natural,
- Ethän, se sai luonnollisen lopun.- You didn't ruin anything. It just came to its natural end.
- He kuolivat luonnollisen kuoleman.They died of natural causes.
- Hän halusi luonnollisen synnytyksen.She elected to do natural childbirth.
- Hän kuoli luonnollisen kuoleman.We think she died of natural causes. Natural causes?
"Luonnollisen näköiset dramaattiset vaalennukset - jotka tuovat esille ja vaalentavat luonnollista väriäsi. ""Natural-looking dramatic highlights... "that enhance and brighten your natural hair colour. "
"Minulla ei ole mitään" on luonnollista, ottaen huomioon levyn ja elokuvan."I have nothing" is a natural, given the record... the movie and all.
"Puuhastelu" on ihan luonnollista.Lookit, "doing stuff" is natural. Dad...
- Ehkä se on luonnollista.Maybe it's natural. - We're leaving.
- Ei mitään, se on luonnollista.Nothing, that's just it, it's perfectly natural.
"Katsokaa sijaistyttöä luonnollisessa ympäristössään.""Look at the foster kid in her natural habitat."
Emme voi olla täällä kuten te.. emme meidän luonnollisessa tilassamme.We can't exist here like you... not in our natural state.
Haluamme mieluummin heidän viettävän aikaa - luonnollisessa aidossa tilassaan.We prefer to celebrate them in their natural unadulterated state.
Huomioikaa tämä kuviteltu luontokappale, - kirmailemassa täällä luonnollisessa elinympäristössä. Äkillinen liike voisi... - Anna se.Notice this illusive creature, seen here frolicking in her natural habitat- any sudden movement would give Me, give me this.
Hän luuli voivansa kesyttää sen ja löytää sille paikan luonnollisessa järjestyksessä.He thought he could tame it, give it a purpose, Help it find a place in the natural order.
- He eivät kuolleet luonnollisesta syystä.These men did not die of natural causes.
- Pidän kaikesta luonnollisesta.I like the idea of having everything fresh and natural.
- Tiedän puvun luonnollisesta vastustuksesta.I know about the suit's natural resistance, Ray.
Ei jälkeä veritulpasta eikä luonnollisesta tai pahenevasta sairaudesta.No sign of thrombi, natural or degenerate diseases.
Ei ole parempaa paikkaa etsiä malleja kuin - niiden luonnollisesta elinympäristöstä, muotinäytöksestä.Where better to find modelizers in their natural habitat than a fashion show?
"Ne palautuivat luonnolliseen tilaansa auringon noustessa.""returning them for good to their natural state once the sun comes up."
Anteeksi, että reagoin luonnolliseen tyveneen tarinassanne.Hey, well, excuse Dean for reacting to the natural lull in your story.
Ei ole aikaa luonnolliseen poistumaan.We don't have time for true natural selection.
En viitannutkaan mihinkään luonnolliseen olentoon.I would not prefer the natural order of things.
Hän sekaantuu ruumiin luonnolliseen prosessiin.Because he's interfering with your natural process.
Halusit tehdä tämän luonnollisella tavalla.Give me a Klonopine! You wanted to do this natural! I already gave you the Kava
Hän selittää, Terry, että se kuoli luonnollisella tavalla.What he's saying, Terry, is it died of natural causes, mate.
Ihmiset sanovat... että vanha ukko ei kuollut luonnollisella tavalla.people say... that the old man didn't die of natural causes.
Jotkut vanhentuvat ja kuolevat luonnollisella tavalla./Some get old and die a natural death.
Kaikki kulki luonnollisella nopeudellaanThings moved at a more natural speed.
- Ei kuullosta luonnolliselta.But that isn't natural, what you're doing.
- Eikö ala kuulostaa luonnolliselta? - Alkaa.Starting to sound natural, right?
- En. Se ei tunnu luonnolliselta - mutta Ayanami, sinä ja...To begin with, it's not something that comes to me naturally.
- Mutta pian alkaa tuntumaan luonnolliselta olla aina johdossa.Yeah, sure. But, you know, pretty soon, it will feel quite natural to you, to always be on top.
- Näyttää luonnolliselta.- Looks natural. - Yes.
- Palautimme sen luonnolliselle polulleen.No, we returned it to its natural course.
Joten luonnolliselle äidille ei ollut tarvetta... Eikä myöskään napanuoralle.So there was no need for a natural mother... and obviously, no umbilical cord.
Myrsky oli niin kiivas ja täydellinen, - että se yksinkertaisesti olisi liikaa maan luonnolliselle puolustukselle.The storm was so intense and the alignment was so perfect, that it simply overwhelmed Earth's natural difenses.
Naisen keskenmenoaltis lisääntymissysteemi on vain jatke - kehon luonnolliselle ja välttämättömälle taipumukselle hylkiä kaikkea vierasta.Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.
Tämä on tukahdutettua psykologista vastakaikua - luonnolliselle olettamukselle, että kaikella on sielu.This is all a repressed psychological response... to the natural belief that everything has a soul.
"Tunteenpurkaukset kaikkialta maailmasta - olivat alkuun minulle yllätys, mutta tuntuivat sitten luonnollisena.""The outpouring of feelings from people all over the world was a bit of a surprise to me at first, and then it seemed natural."
- Lääkäri ei olisi määrännyt niitä yhdessä, - eikä kuolemaa ei olisi saanut pitää luonnollisena.Oh, definitely. No doctor would have prescribed them together, and no doctor should have attributed her death to natural causes.
- Se helpottaa heidän viestintäänsä, - mutta toimii myös luonnollisena sähkömagneettisena kilpenä.Which helps with their communication signals, but also acts as a natural electro-magnetic shield.
Antropologina hyväksyn muutoksen luonnollisena asiana, mutta en sallinut hänen muuttua.As an anthropologist, I accept change as the natural order of things. But with him,I didn't allow for transformation.
Beasley sanoo ajattelevansa häntä luonnollisena seuraajanansa.Beasley's saying he thinks of her as his natural successor.
-Kuolema lavastettiin luonnolliseksi.No, they made it look like it was natural causes.
Alkio hajoaa ja muuttuu luonnolliseksi osaksi kehoasi.The embryo will break down and be reabsorbed naturally into your body.
Buxley sanoi sitä luonnolliseksi.Mr. Buxley would say it was a "natural process."
Ennen sitä sanottiin luonnolliseksi.You know, it used to be called "natural."
Kuolintapa voidaan luokitella murhaksi, itsemurhaksi, tapaturmaiseksi, luonnolliseksi tai tuntemattomaksi.Now, the manner of death can be classified as either homicide, suicide, accidental, natural, or unknown.
- Lakatut vai luonnolliset?- (Alice) Polished or natural?
- Miten lopetat luonnolliset puolustusmekanismit kylmää vastaan?How do you stop the body's natural defense mechanisms against the cold?
-Mitkä luonnolliset kurinpitokyvyt.I have never seen such natural disciplinary skills.
...häilyvä värien käyttö, joka lähes ylittää luonnolliset värit.You could almost say that it's beyond natural color. [Man On Phone] What are they about?
Hallitseva, holhoava, hänen luonnolliset rintansa.Controlling, patronizing, has natural breasts.
"Jos luoja suo, me voitamme, rauhassa ja ilman pelkoa" - "täysin terveinä luonnollisten nesteidemme puhtauden" - " ja sisimmän olemuksen avulla."God willing, we will prevail in peace and freedom from fear... and in true health through the purity... and essence of our natural... fluids.
Aineen kolmiosainen rakenne muodostuu useiden maaperän luonnollisten aineiden yhdistelmistä.Substance is a three-phase system composed of various combinations of naturally derived solids.
Elleivät he pääse käyttäytymään luonnollisten vaistojensa mukaisesti.Unless they have the chance to act on their natural instinct.
Hän voi synnyttää suunnattomien voimien lapsia, - sekä luonnollisten että yliluonnollisten.She is able to give birth to children of immense powers, both natural and supernatural.
Mikä nautintoansa on? Se on vuorovaikutusta luonnollisten vaistojemme, jotka yrittävät kertoa meille oikean tavan toimia, ja keinotekoisten, modernien ärsykkeiden, jotka yrittävät kaapata tuon prosessin, välillä.What the pleasure trap is is an interaction between our natural instincts, which are trying to tell us the right thing to do, and some kind of artificial, modern stimulation that is piggybacking or hijacking that process.
- Minulla ei ole luonnollisia haluja.Then I have no natural desires.
- Ne eivät vain ole luonnollisia. - Minä olen Philomon.I mean, they're just not natural.
- Oireesi ovat luonnollisia.You have a bad case of natural causes.
- Se on totta. Tieteellisesti ajatellen luonnollisia värejä ei voi ylittää.You know, scientifically speaking, Marian... there's no such thing as "beyond natural color. '"
- Vain luonnollisia myrkkyjä.Just the usual assortment of natural hazards.
Pitäydytään toistaiseksi luonnollisissa syissä.- You better say natural causes for now. - What?
- Että ne kuolevat luonnollisista syistä.I don't know, for them to die of natural causes.
- Tuskin ainakaan luonnollisista kuolemista.I don't know, but I doubt they died of natural causes.
Ei varmasti luonnollisista syistä.It sure as hell wasn't natural causes.
Einstein sanoi, että uskonnon pitää nousta kaikista kokemuksista luonnollisista ja hengellisistä, mielekkäässä ykseydessä.And how is this part of your achieving Zen, Larry Einstein said religion should arise from the experience of all things natural and spiritual in a meaningful unity.
Entä jos Graham Morton ei kuollut luonnollisista syistä ja hän ajatteli, että Charles Carsonilla oli jotain tekemistä sen kanssa?What if Graham Morton didn't die of natural causes and she felt somehow Charles Carson here had something to do with it?
- Kuoli luonnollisiin syihin.Died of natural causes.
Aaveita ei ole olemassa. Hän kuoli luonnollisiin syihin.There are no ghosts She died of a natural cause
Adrenaliinitasot ovat korkeita väkivaltaisissa kuolemissa, kaksinkertainen määrä verrattuna luonnollisiin kuolemiin.Levels of adrenaline are high in cases of violent death, twice as much as in victims of natural death.
Dwayne, Dougie kuoli luonnollisiin syihin.Dwayne, Dougie died of natural causes.
Hän ei antanut oikeutta pelkästään omaisuuteen, varoihin ja "luonnollisiin oikeuksiin."He just didn't give the rights to property and all its wherewithal and its "natural rights"
- "Ei, se käy luonnollisilla kaasuilla."Does it run on electricity? No, it uses natural gas.
- Mitä tarkoitat luonnollisilla syillä?What do you mean, natural causes?
Mukava, upeavartaloinen luonnollisilla C-kupin rinnoilla.Nice, full, very natural looking C-cup?
Muodollisen koulutuksen puutteet täytän - luonnollisilla kyvyillä ja kuriositeetilla.What I lack in formal education, I more than make up for in... natural skills and curiosity.
He vain näyttivät luonnollisilta yhdessä.They just looked very natural together.
Kaatumajäljet vaikuttavat täysin luonnollisilta.The impact pattern seems perfectly natural.
Ne eivät tunnu luonnollisilta. Olen koskenut niitä.They just don't feel natural, no matterwhat they say.
Ne näyttäisivät luonnollisilta kuolinsyiltä.This could make it appear the victim died from natural causes.
Näytitte niin vaivattomilta ja luonnollisilta yhdessä.I... It's just that you two were so effortless and natural.
Liian puhdas lainkäytön luonnollisille epäpuhtauksille.Too pure for the natural impurities of the law.
Napierin kaava on lähtökohta kaikille luonnollisille logaritmeille.Napier's Constant is the basis of all natural logarithms.
Jos niitä pidetään luonnollisina, järjestelmä on naiivi ja vaaraton.If these are taken as natural, I judge that system ignorant and harmless. I spare it.
Jotkut saattavat pitää niitä luonnollisina reaktiotapoina.Some might think it's a natural reaction.
Pidän heistä luonnollisina.Oh. Uh, well, I like them when they're natural and stuff.
Tornipöllöinä, heidän luonnollisina esimiehinään, - tekin olette osa suunnitelmaa.As Tyto owls, their natural superiors you too are part of that plan.
Tuskin kutsuisit niitä luonnollisiksi, mutta epäilen, ettet sanoisi niitä kammottaviksikaan.You'd hardly call those aids "natural," but I doubt you'd call them abominations.
- Se on maailman luonnollisin asia.No, it's the most natural thing in the world.
Ja se on koko maailman luonnollisin asia.And that's the most natural thing in the world.
Josefina, se on maailman luonnollisin asia.Josefina, it's the most natural thing in the world.
Kierros Aasian tuontisatamissa olisi maailman luonnollisin asia.A tour of the Asian supply ports would be the most natural thing in the world.
"Inhimillinen asenne on luonnollinen ja välitön, - jos välittömyydestä voidaan tällaisina hetkinä puhua."It's the most natural and spontaneous behavior. If spontaneity exists in these moments.
"Oletko luonnollinen punapää?""Are you a natural redhead?"
"djinnin luonnollinen muoto on tuli, vaikkakin se voi ottaa ihmisen muodon, jos sitä on kutsuttu ilman shamaania."A djinn's natural form is composed of fire, although it may possess a human if summoned without a shaman."
"ihmiset on rakennettu tietyllä lailla", "ahneus on luonnollinen asia", ikään kuin he olisivat perehtyneet asiaan.Greed is a natural thing.' as though they'd worked for years on it.
- Ehkä se oli luonnollinen kuolema.Maybe he died of natural causes.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

luonnikas
natural
luonnonmukainen
natural
luodinkestävä
bulletproof
lukinkalvonalainen
subarachnoid
liberaalinen
liberal
lisääntymiskykyinen
fertile
luotettava
reliable
luvaton
unauthorized
luihu
deceptive
lyhyenläntä
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'natural':

None found.
Learning languages?