บอก (b`k) conjugation

Conjugate บอก (b`k) - tell

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
บอกb`k I tell

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้บอกdai b`k I told

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะบอกcha b`k I will tell

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังบอกkamlang b`k I am telling

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
บอกอยู่b`k yu I am telling

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for บอก

There is no additional usage information for the verb บอก.

Examples of บอก

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
เมเรดิธ ไมได้บอก คริสติน่าเรื่องของเราMeredith isn't telling cristina about us.
อย่างที่บอก มีคนอ่อนแอมากมายที่นี่And as you can tell, there are many people of weak character behind these walls.
- คิดว่าพวกนั้นจะรู้มั้ย - ไม่ถ้าคุณไม่บอกDo you think they know? Not until you tell them.
ไม่มีใครอยากฟังโดคส์ ฉันเลยไม่บอกNone of you wanted to hear what he had to say, So I didn't tell you.
ชั้นไม่บอกI won't tell you.
เอ่อ เปล่า ฉันไม่ได้บอก- You told us to come. Uh-- No, I didn't.
- สำหรับอะไร? \n- เธอไม่ได้บอก- Daisy told me. No, Bones is not going anywhere.
เธอไม่ได้บอก บอกแค่ว่าให้มาหาShe didn't say, she just told me to come over.
ตอนที่บอกว่าจะแต่งงาน เขายังไม่ได้บอกWhat did your mother say when you told her you were getting married?
แล้วพี่ได้บอก การ์เร็ตเรื่องนี้รึเปล่าAnd you told this to Garrett?
แต่ก็มีบางอย่างที่ พวกเขาละเลยที่จะบอก...Uh- You know, when you're a kid, adults will tell you a lot of things.
เพลง มาดาม Vaccari จะบอก us another เรื่องราว... ...เพื่อการกระตุ้นที่เรา for another การต่อสู้กันประปรายSignora Vaccari will tell us another story to stimulate us for another skirmish
เวลาเท่านั้นที่จะบอก วิธีการที่เราจะจำOnly time will tell how we are remembered.
-ไม่นะ ก็บอกอยู่นี่ ว่านายยืนอยู่เหนือมันเลยตอนนี้- No, I am telling you you are standing right on top of it.
บอกแล้ว จะเดือดร้อนกันI told you there'd be trouble.
บอกแล้ว เขาจะออกมา ทางบานหน้าต่างบนสุดI told you that you will fly in the window the top floor.
ถ้ามีผมก็บอกแล้ว คุณคิดจะบอกผมเมือ่ไหร่?I would have told you.
บอกแล้ว ไม่ได้พูดเล่นI told you. I wasn't kidding.
บอกแล้วI told you.

Questions and answers about บอก conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about บอก
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กอกdo
กักconfine
เขกknock
โขกstrike
เฃกdo
โฃกdo
คุกdo
งอกgerminate
จวกthrust
จักsplit
จากdepart
จิกsteal
แจกgive out
ฉากscene
ฉีกtear
Different length:
บล็อกblock

Other Thai verbs with the meaning tell

Verb
กราบทูล