Zhvilloj conjugation

Conjugate zhvilloj - develop

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zhvilloj I develop
Ti
zhvillon you develop
A(i/jo)
zhvillon he/she/it develops
Ne
zhvillojmë we develop
Ju
zhvilloni you all develop
At(a/o)
zhvillojnë they develop

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zhvillova I developed
Ti
zhvillove you developed
A(i/jo)
zhvilloi he/she/it developed
Ne
zhvilluam we developed
Ju
zhvilluat you all developed
At(a/o)
zhvilluan they developed

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të zhvilloj I will develop
Ti
do të zhvillosh you will develop
A(i/jo)
do të zhvillojë he/she/it will develop
Ne
do të zhvillojmë we will develop
Ju
do të zhvilloni you all will develop
At(a/o)
do të zhvillojnë they will develop

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
zhvillo you develop
Ju
zhvilloni you all develop

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zhvilloja I was developing
Ti
zhvilloje you were developing
A(i/jo)
zhvillonte he/she/it was developing
Ne
zhvillonim we were developing
Ju
zhvillonit you all were developing
At(a/o)
zhvillonin they were developing

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam zhvilluar I have developed
Ti
ke zhvilluar you have developed
A(i/jo)
ka zhvilluar he/she/it has developed
Ne
kemi zhvilluar we have developed
Ju
keni zhvilluar you all have developed
At(a/o)
kanë zhvilluar they have developed

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata zhvilluar I had developed
Ti
pate zhvilluar you had developed
A(i/jo)
pati zhvilluar he/she/it had developed
Ne
patëm zhvilluar we had developed
Ju
patët zhvilluar you all had developed
At(a/o)
patën zhvilluar they had developed

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem zhvilluar I will have developed
Ti
do të kesh zhvilluar you will have developed
A(i/jo)
do të ketë zhvilluar he/she/it will have developed
Ne
do të kemi zhvilluar we will have developed
Ju
do të keni zhvilluar you all will have developed
At(a/o)
do të kenë zhvilluar they will have developed

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të zhvilloj I develop
Ti
të zhvillosh you develop
A(i/jo)
të zhvillojë he/she/it develop
Ne
të zhvillojmë we develop
Ju
të zhvilloni you all develop
At(a/o)
të zhvillojnë they develop

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të zhvilloja I develop
Ti
të zhvilloje you develop
A(i/jo)
të zhvillonte he/she/it develop
Ne
të zhvillonim we develop
Ju
të zhvillonit you all develop
At(a/o)
të zhvillonin they develop

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem zhvilluar I have developed
Ti
të kesh zhvilluar you have developed
A(i/jo)
të ketë zhvilluar he/she/it have developed
Ne
të kemi zhvilluar we have developed
Ju
të keni zhvilluar you all have developed
At(a/o)
të kenë zhvilluar they have developed

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha zhvilluar I have developed
Ti
të kishe zhvilluar you have developed
A(i/jo)
të kishte zhvilluar he/she/it have developed
Ne
të kishim zhvilluar we have developed
Ju
të kishit zhvilluar you all have developed
At(a/o)
të kishin zhvilluar they have developed

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të zhvilloja I would develop
Ti
do të zhvilloje you would develop
A(i/jo)
do të zhvillonte he/she/it would develop
Ne
do të zhvillonim we would develop
Ju
do të zhvillonit you all would develop
At(a/o)
do të zhvillonin they would develop

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha zhvilluar I would have developed
Ti
do të kishe zhvilluar you would have developed
A(i/jo)
do të kishte zhvilluar he/she/it would have developed
Ne
do të kishim zhvilluar we would have developed
Ju
do të kishit zhvilluar you all would have developed
At(a/o)
do të kishin zhvilluar they would have developed

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zhvillofsha I may develop
Ti
zhvillofsh you may develop
A(i/jo)
zhvilloftë he/she/it may develop
Ne
zhvillofshim we may develop
Ju
zhvillofshit you all may develop
At(a/o)
zhvillofshin they may develop

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça zhvilluar I may have developed
Ti
paç zhvilluar you may have developed
A(i/jo)
pastë zhvilluar he/she/it may have developed
Ne
paçim zhvilluar we may have developed
Ju
paçit zhvilluar you all may have developed
At(a/o)
paçin zhvilluar they may have developed

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zhvilluakam I (apparently) develop
Ti
zhvilluake you (apparently) develop
A(i/jo)
zhvilluaka he/she/it (apparently) develops
Ne
zhvilluakemi we (apparently) develop
Ju
zhvilluakeni you all (apparently) develop
At(a/o)
zhvilluakan they (apparently) develop

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zhvilluakësha I (apparently) developed
Ti
zhvilluakëshe you (apparently) developed
A(i/jo)
zhvilluakësh he/she/it (apparently) developed
Ne
zhvilluakëshim we (apparently) developed
Ju
zhvilluakëshit you all (apparently) developed
At(a/o)
zhvilluakëshin they (apparently) developed

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam zhvilluar I (apparently) have developed
Ti
paske zhvilluar you (apparently) have developed
A(i/jo)
paska zhvilluar he/she/it (apparently) has developed
Ne
paskemi zhvilluar we (apparently) have developed
Ju
paskeni zhvilluar you all (apparently) have developed
At(a/o)
paskan zhvilluar they (apparently) have developed

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha zhvilluar I (apparently) had developed
Ti
paskëshe zhvilluar you (apparently) had developed
A(i/jo)
paskësh zhvilluar he/she/it (apparently) had developed
Ne
paskëshim zhvilluar we (apparently) had developed
Ju
paskëshit zhvilluar you all (apparently) had developed
At(a/o)
paskëshin zhvilluar they (apparently) had developed

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
zhvilluar developed
gerund present
duke zhvilluar developing
gerund past
duke pasë zhvilluar having developed

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for zhvilloj

There is no additional usage information for the verb zhvilloj.

Examples of zhvilloj

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Po ngrihen njësi Task Force për të zhvilluar kundërzbulimin, antikontrabandën e lëvizshme, gjithashtu komponentët hetues dhe hetusit po nxiten të lënë pas"revizionimet post zhdoganimit" dhe të përdorin metodamë praktike në hetimevet kriminale.Task forces arebeing set up to develop intelligence, mobile anti-smugglingand investigation components, while investigators arebeing encouraged to further develop “post clearanceaudit” skills and move into the area of proactive criminalinvestigations.
Ato kanë filluar të përdorin informacionin dhe teknologjinë më të mirë në dispozicion dhe burimet e komunikimit, për të zhvilluar rrjedhjen e informatave nga instrumentet in-situ deri te vrojtimi i tokës me senzorë të specializuar.They are beginning to use the best available information and communication technologies and sources to develop information flows from in-situ instruments to Earth observation with specialised sensors.
Fëmija i post-traumës do formojë lidhje të para për të zhvilluar një ndjesi të besimit kryesor dhe për të ruajtur një ndjesi shprese dhe kuptimi në jetë.[ GlRL SOBS ] The post-trauma child will form primary attachments... ...to develop a sense of basic trust... ...and to preserve a sense of hope and meaning in Iife.
Kam për të zhvilluar mohimin. është në rregull, Marta.I have to develop the negatives. It's okay, Marta.
Në qoftë se doni të dilni ... ju ca mësime për të zhvilluar ato aftësitë e komunikimit.If you want out... you'll have to develop those communication skills.
Vetëm fotografova dhe shkova në shtëpi që t'i zhvilloj.I just took the shots and went straight home to develop.
Vazhdo. nëse deshiron të mësosh Kung Fu, duhet të zhvilloj shpejtesin, precizitetin dhe forcen."My student"! If you really learn is kong-fu ... ... should develop speed, precision and strength.
Shiko, vëndi është pak i shtrenjtë prandaj nuk munda ta zhvilloj menjëherë por pasi të shes pronën Ferringo mendova se të paktën mund të vendos një pagesë mbi të dhe të kem ende para të mbetura për gostinë në Santa Barbara.Look, the land is a little pricey, so I couldn't develop it right away... ...but once I sell the Ferrigno estate... I figured out I could at least put a down payment on it... ...and still have enough money left over for the reception in Santa Barbara.
Bëhet pronar për çdo gjë që unë zhvilloj me paratë e tyre.Owned the patent on whatever I developed with their money.
Vetëm të mund ta zhvilloj këtë film.If I can just get this film developed.
Më erdhi në mendje kur po përpiqesha të klasifikoj specien tuaj. . . . . .dhe kuptova. . . . . .se në fakt nuk jeni aspak gjitarë. Çdo gjitar në këtë planet. . . . . .instiktivisht zhvillon një ekulibër me natyrën përreth.Every mammal on this planet... ...instinctively develops an equilibrium with the surrounding environment.
Si e zhvillon muskulin tresh?Wow! How do you develop your triceps?
Pra zhvillon më shumë terrorist, kjo është.So it develops more terrorists, and that's it.
Kam qenë kreu i sigurisë në objektin e fshehtë të tekonologjisë së lartë të quajtur "Koshere". Një laborator gjigant nëntokësor që zhvillon armatim eksperimental viral.I was head of security at a secret high-tech facility called the Hive a giant underground laboratory developing experimental, viral weaponry.
Megjithatë nuk ka dyshim se përmes disa përvojave të veçanta ne mund të zhvillojmë një substancë të përkryer në veten tonë.And yet I am certain there is no doubt that through certain experiences we can develop a very fine substance in ourselves.
- Po për naftën tonë? ...faktin se do ta zhvillojmë zonën.- What about our oil? ...we're going to develop a lease.
Puna jonë me këto kafshë na ka ndihmuar të zhvillojmë... ...antibiotik të rinjë, pesticide të përparuara, ...dhe një feromon të ri e të fuqishëm i cili i ndez kafshët për çiftim... ...dhe quhet H 2 O 9.Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O9.
Kështu, ne jemi të bindur që po zhvillojmë të duhurën.That way, we can be certain that we're developing the correct one.
Nëse ne zhvillojmë vetëm një enzimë, ç'do të ndodhë nëse zgjedhim të gabuarën?If we develop only one enzyme, what would happen if we guessed the wrong one?
A po zhvilloni armë bërthamore?Are you developing nuclear weapons?
Kompanitë shqiptare po zhvillojnë eksportet e tyre ndërkohë që vendi përmirëson proçedurat e tij për standartizimin, testimin e çertifikimit dhe inspektimin.Projektet e mbështetura në këtë drejtim fokusohen në survejimin e tregut, monitorimin e ujrave bregdetare ku prodhohen molusqet, dhe inspektimin veterinardhe fotosanitar.Albanian companies are developing their exports as the country improvesits procedures on standardisation, certification testing and inspection.Projects supported here focus on market surveillance, marking of animals,monitoring of coastal waters where molluscs are produced, and veterinaryand phytosanitary inspection.
Programet e reja po ripërforcojë gjyqësorin dhepolicinë kufitare, po zhvillojnë efikasitetin e rrjetit energjitik, po rrisin trajtimin eujrave të zeza, po modernizojnë kontrollin veterinar të kafshëve, dhe po nxisinorganizatat qeveritare.New programmes are reinforcing thejudiciary and border police, developing energy efficiency, expanding wastewater treatment, upgrading animal health controls and promoting nongovernmental organisations.
Disa prej tyre po zhvillojnë leksione coliforme.Some are rapidly developing coliform lesions.
Ata që punojnë bashkë zhvillojnë një simpati për njëri tjetrin qoftë kjo fizike apo edhe emocionale.Coworkers often develop physical and emotional attractions for one another.
Koncepti i Darvinizmit nervore thjesht do të thotë ... se qarqeve që të merrni e duhur të dhëna nga mjedisi ... do të zhvillojnë miri dhe ato që nuk ... ose nuk do të zhvillojë miri ose ndoshta jo në të gjitha.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Vetëm sa i zhvillova.- Just got them developed.
Këtë program e zhvilloi ushtria. që ushtarët të mësojnë të qëllojnë dhe të vrasin.That’s why the military developed dream sharing. It was a training program for soldiers to shoot, stab and strangle each other... ...and then wake up.
Një serum të cilin e zhvilluam... ishte shumë premtues.One serum we developed was very promising.
Megjithatë... Besojmë që kanë zhvilluat anti pengesë dhe me këtë kanë bërë kot punën tonë.However, we believe they have developed anti-jamming device.
Në atë kohë, kur gjarprit lindën në një mjedis me gjitarë shumë të mëdhenj, Ku u zhvilluan çakalle kanë pasur përparësi të madhe mbi ata që nuk kanë pasur.Back then, these snakes were born into an environment with very large mammals, so the diamondbacks that developed a rattle had a big advantage over those that didn't.
Gjatë shekujve në vazhdim ata e zhvilluan këtë komunitet në një vend ku mund t'i shmangeshin ndjekjes.Over the next hundred years they developed this community Where they could feel safe from persecution.
Talentet e tij u zhvilluan më mirë.His talents developed later.
♪ Autotrofët filluan të lindin, Neandertalët zhvilluan mjetet ♪♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪
Koncepti i Darvinizmit nervore thjesht do të thotë ... se qarqeve që të merrni e duhur të dhëna nga mjedisi ... do të zhvillojnë miri dhe ato që nuk ... ose nuk do të zhvillojë miri ose ndoshta jo në të gjitha.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Koncepti i Darvinizmit nervore thjesht do të thotë ... se qarqeve që të merrni e duhur të dhëna nga mjedisi ... do të zhvillojnë miri dhe ato që nuk ... ose nuk do të zhvillojë miri ose ndoshta jo në të gjitha.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Ne po zhvillonim një ilaç...We were developing a drug...
Motra ime, përpiqej të kontrabandoj jashtë një mostër të virusit, që ata po zhvillonin.My sister was going to smuggle out... a sample of the virus they were developing.
Bota ka zhvilluar shumë arenën politike në këtë ... ... por imperializëm amerikan, mbi të gjitha ... ... ka bërë njerëzit të besojnë se bashkëjetesë paqësore se ... ... është e drejtë ekskluzive të botës së vendeve më të fuqishme.The world has developed a great deal in this political arena... ...but American imperialism, above all... ...has led people to believe that peaceful coexistence... ...is the exclusive right of the world's most powerful nations.
Raportet janë të frikshme, që ai ka zhvilluar armë sekrete... për të cilat e dijmë që duhemi që ti kapim që ta ruajmë mënyrën tonë të jeteses.Most distressing are the reports... that he has developed a top-secret weapon... which we feel we must capture to preserve our way of life.
Për shembull, ju duhet ta dini se ai ka zhvilluar një miqësi me një farë fqinjin tuajë.For instance, you should know he has developed a friendship with a certain neighbor of yours.
Me fat për ju, ne kemi zhvilluar.Lucky for you, we have developed.
Së pari, administrojmë vaksinën që kemi zhvilluar, pastajmë fusim një VE joaktive brenda trupit.First, we administer the vaccine we have developed, then an inactive EV inside the body.
Ne kemi zhvilluar teknologjinë e cila është absolutisht e paparë.We have developed technology that is absolute cutting edge.
A nuk do të Zilgai pa kuptim ... Të gjithë ju keni zhvilluar ky kompleks persekutim.Don't be silly Zilgai... all of you have developed this persecution complex.
Të gjithë ju keni zhvilluar ky kompleks persekutim.all of you have developed this persecution complex.
Vazhdo. nëse deshiron të mësosh Kung Fu, duhet të zhvilloj shpejtesin, precizitetin dhe forcen."My student"! If you really learn is kong-fu ... ... should develop speed, precision and strength.
Do mendohem, të zhvilloj një ngjarje të bazuar në birin e Arthur Miller .I'd thought about, developing a story based on Arthur Miller's son.
E di sa më është dashur të zhvilloj këtë?Do you know how long it took me to develop that?
nëse deshiron të mësosh Kung Fu, duhet të zhvilloj shpejtesin, precizitetin dhe forcen.If he is ready to learn the Kung Fu, he must develop the speed, accuracy and power.
Nuk mundem të zhvilloj marrëdhënie personale me djelmoshat.I can't develop personal relationships with these guys.
Koncepti i Darvinizmit nervore thjesht do të thotë ... se qarqeve që të merrni e duhur të dhëna nga mjedisi ... do të zhvillojnë miri dhe ato që nuk ... ose nuk do të zhvillojë miri ose ndoshta jo në të gjitha.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Megjithatë nuk ka dyshim se përmes disa përvojave të veçanta ne mund të zhvillojmë një substancë të përkryer në veten tonë.And yet I am certain there is no doubt that through certain experiences we can develop a very fine substance in ourselves.
Puna jonë me këto kafshë na ka ndihmuar të zhvillojmë... ...antibiotik të rinjë, pesticide të përparuara, ...dhe një feromon të ri e të fuqishëm i cili i ndez kafshët për çiftim... ...dhe quhet H 2 O 9.Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O9.
Është besimi im se qëllimi ynë këtu është të zhvillojmë dhuntitë tona të paramendimit dhe të mësojmë si të bëhemi krijues efektivë.It is my belief that our purpose here... is to develop our gifts of intentionality... and learn how to be effective creators.
Së fundmi i kemi zgjeruar kërkimet tona në Antarktidë... duke shpresuar që të zhvillojmë burime energjie të lira dhe të ripërtëritëse... që mund të eliminojë varësinë e botës nga karburantet e prapambetur.We recently expanded our research facility in Antarctica… in the hope of developing cheap, renewable sources of energy… that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.
Dhe më vonë, do të zhvillojmë...And later, we will further develop...
Koncepti i Darvinizmit nervore thjesht do të thotë ... se qarqeve që të merrni e duhur të dhëna nga mjedisi ... do të zhvillojnë miri dhe ato që nuk ... ose nuk do të zhvillojë miri ose ndoshta jo në të gjitha.The concept of Neural Darwinism simply means... that the circuits that get the appropriate input from the environment... will develop optimally and the ones that don't... will either not develop optimally or perhaps not at all.
Nëse ju merrni një fëmijë me të përkryer sy të mirë në lindje ... dhe ju vënë atë në një dhomë të errët për pesë vjet ... ai do të jetë i verbër pas për pjesën tjetër të jetës së tij ... sepse qarqeve e vizionit të kërkojë valët e lehta për zhvillimin e tyre ... dhe pa se edhe rudimentare ... e qark pranishëm dhe aktive në lindje ... do atrofi dhe vdesin dhe atyre të reja nuk do të zhvillojnë.If you take a child with perfectly good eyes at birth... and you put him in a dark room for five years... he will be blind thereafter for the rest of his life... because the circuits of vision require light waves for their development... and without that even the rudimentary... circuit's present and active at birth... will atrophy and die and new ones will not develop.
Jo, robotët mund të zhvillojnë emocione njerëzore.No, robots can develop human feelings.
Dhe ishte i interesuar të zhvillonte... ...teoremat kryesore të llogarive sa më rreptësisht të ishte e mundur.And was concerned with developing the basic theorems of the calculus as rigorously as possible.
Dhe ishte i interesuar të zhvillonte... ...teoremat kryesore të llogarive sa më rreptësisht të ishte e mundur. Ndonjë pyetje?And was concerned with developing the basic theorems of the calculus as rigorously as possible.
I thash të zhvillonte interesa tjera, sikur të lexonte fjalorin për të përmirësuar gjuhën e tij dhe të voziste biçikletën, gjë që, deri tani ka funksionuar për mrekulli.I told him to develop other interests, like reading the dictionary to improve his vocabulary and bicycle riding, which so far has worked wonders.
Dhe ishte i interesuar të zhvillonte teoremat kryesore të llogarive sa më rreptësisht të ishte e mundur.And was concerned with developing the basic theorems of the calculus as rigorously as possible.
Do të ishte e pamundur për ne që të zhvillonim planin tonë për botën nëse do të ishim subjekt i dritave të shtypit gjatë këtyre viteve.It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years.
Do të zhvillonim një sistem për të ecur mbi tokë dhe do të gjuanim dhunshëm ty dhe familjen tënde.We've developed a system to establish a beachhead and aggressively hunt you and your family.
Ylli është mbipeshë, i kemi bërë gropën buxhetit, dhe Karkalecosauri që kemi krijuar duket se ka zhvilluar vetë një personalitet të lig.The star's overweight, we're way over budget, And the grasshopperaptor we built Seems to have developed an evil mind of its own.
Me fal Petra, A eshte darke ajo per çfare folem... ...kjo jave do te ishte e mrekullueshme... ...softweri i kompjuterit qe e kam zhvilluar , per te cilin kemi folur... do te ishte mire te mos presim shume sepse, dikush mund te na vjedh idene.Excuse me Petra, it's that dinner we talked about... ...this week would be nice, because... ...the computer software I developed, that we've talked about... it would be better not to wait too long, somebody could steal the idea.
Trupat kanë zhvilluar një kod të ri bazuar në gjuhën e tyre.The Corps has developed a new code based on their language.
Magjistarët në malet.. Al Magreb... Kan zhvilluar sistemin me orientim sonik.The Bedouin monks of The Al Maghreb mounTains... developed a sysTem of sonic chanTing.
Kam dëgjuar se ka zhvilluar një interes të papritur... ...në agrikulturë.I hear he's developed a sudden interest in agriculture.
Unë jam duke zhvilluar një linjë me reçel dhe marmalatë të shijshme.I am developing a line of delicious jams and jellies.

Questions and answers about zhvilloj conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about zhvilloj
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
çlirojfree
dashurojlove
ëndërrojdream
pëlqejplease
pranojaccept
zbehfade
take
zgjojwake up
zhvillohemevolve
zhvirgjërohemdo