Them conjugation

Conjugate them - say

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
them I say
Ti
thua you say
A(i/jo)
thotë he/she/it says
Ne
themi we say
Ju
thoni you all say
At(a/o)
thonë they say

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
thashë I said
Ti
the you said
A(i/jo)
tha he/she/it said
Ne
thamë we said
Ju
thatë you all said
At(a/o)
thanë they said

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të them I will say
Ti
do të thuash you will say
A(i/jo)
do të thotë he/she/it will say
Ne
do të themi we will say
Ju
do të thoni you all will say
At(a/o)
do të thonë they will say

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
thuaj you say
Ju
thoni you all say

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
thosha I was saying
Ti
thoshe you were saying
A(i/jo)
thoshte he/she/it was saying
Ne
thoshim we were saying
Ju
thoshit you all were saying
At(a/o)
thoshin they were saying

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam thënë I have said
Ti
ke thënë you have said
A(i/jo)
ka thënë he/she/it has said
Ne
kemi thënë we have said
Ju
keni thënë you all have said
At(a/o)
kanë thënë they have said

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata thënë I had said
Ti
pate thënë you had said
A(i/jo)
pati thënë he/she/it had said
Ne
patëm thënë we had said
Ju
patët thënë you all had said
At(a/o)
patën thënë they had said

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem thënë I will have said
Ti
do të kesh thënë you will have said
A(i/jo)
do të ketë thënë he/she/it will have said
Ne
do të kemi thënë we will have said
Ju
do të keni thënë you all will have said
At(a/o)
do të kenë thënë they will have said

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të them I say
Ti
të thuash you say
A(i/jo)
të thotë he/she/it say
Ne
të themi we say
Ju
të thoni you all say
At(a/o)
të thonë they say

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të thosha I say
Ti
të thoshe you say
A(i/jo)
të thoshte he/she/it say
Ne
të thoshim we say
Ju
të thoshit you all say
At(a/o)
të thoshin they say

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem thënë I have said
Ti
të kesh thënë you have said
A(i/jo)
të ketë thënë he/she/it have said
Ne
të kemi thënë we have said
Ju
të keni thënë you all have said
At(a/o)
të kenë thënë they have said

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha thënë I have said
Ti
të kishe thënë you have said
A(i/jo)
të kishte thënë he/she/it have said
Ne
të kishim thënë we have said
Ju
të kishit thënë you all have said
At(a/o)
të kishin thënë they have said

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të thosha I would say
Ti
do të thoshe you would say
A(i/jo)
do të thoshte he/she/it would say
Ne
do të thoshim we would say
Ju
do të thoshit you all would say
At(a/o)
do të thoshin they would say

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha thënë I would have said
Ti
do të kishe thënë you would have said
A(i/jo)
do të kishte thënë he/she/it would have said
Ne
do të kishim thënë we would have said
Ju
do të kishit thënë you all would have said
At(a/o)
do të kishin thënë they would have said

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
thënça I may say
Ti
thënç you may say
A(i/jo)
thëntë he/she/it may say
Ne
thënçim we may say
Ju
thënçit you all may say
At(a/o)
thënçin they may say

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça thënë I may have said
Ti
paç thënë you may have said
A(i/jo)
pastë thënë he/she/it may have said
Ne
paçim thënë we may have said
Ju
paçit thënë you all may have said
At(a/o)
paçin thënë they may have said

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
thënkam I (apparently) say
Ti
thënke you (apparently) say
A(i/jo)
thënka he/she/it (apparently) says
Ne
thënkemi we (apparently) say
Ju
thënkeni you all (apparently) say
At(a/o)
thënkan they (apparently) say

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
thënkësha I (apparently) said
Ti
thënkëshe you (apparently) said
A(i/jo)
thënkësh he/she/it (apparently) said
Ne
thënkëshim we (apparently) said
Ju
thënkëshit you all (apparently) said
At(a/o)
thënkëshin they (apparently) said

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam thënë I (apparently) have said
Ti
paske thënë you (apparently) have said
A(i/jo)
paska thënë he/she/it (apparently) has said
Ne
paskemi thënë we (apparently) have said
Ju
paskeni thënë you all (apparently) have said
At(a/o)
paskan thënë they (apparently) have said

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha thënë I (apparently) had said
Ti
paskëshe thënë you (apparently) had said
A(i/jo)
paskësh thënë he/she/it (apparently) had said
Ne
paskëshim thënë we (apparently) had said
Ju
paskëshit thënë you all (apparently) had said
At(a/o)
paskëshin thënë they (apparently) had said

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
thënë said
gerund present
duke thënë saying
gerund past
duke pasë thënë having said

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for them

There is no additional usage information for the verb them.

Examples of them

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Siç them gjithnjë, komunikimi është çelësi i suksesit dhe nëse ke diçka për të thënë, vetëm thuaje.It's like I always say, communication is the key to a great relationship. And if you've got something to say, just say it.
Unë nuk e di se çfarë jam duke u përpjekur për të thënë këtu.I don't know what I'm trying to say here.
Sa të kanë paguar për të thënë kush është Batmani?I wanna know how much are they paying you to say who Batman really is?
- Çfarë duhet të them?- What am I supposed to say?
Më pyet se sa ndiej, dhe unë do të them "shumë"Ask me how much I feel, I'll say, "A lotico"
Asnjë nuk vdes nëse nuk e them unë!No one here dies unless I say so!
Siç them gjithnjë, komunikimi është çelësi i suksesit dhe nëse ke diçka për të thënë, vetëm thuaje.It's like I always say, communication is the key to a great relationship. And if you've got something to say, just say it.
Ti mi thua mua këto fjalë gjithë ditës, për ditë.Well, you say the real thing to me all day, every day.
Çfarë do që thua ti.- Whatever you say.
Si thua ta hapim një, ë?What say we open one, eh?
Nëse një fëmijë thotë, "Hei, le të bëjmë kacavida," ti duhet ta largosh alkoolin dhe të mos e nxisësh për të pirë më tepër!If a kid says, "Hey, let's make screwdrivers," you take the alcohol away and you don't race them to the next drink!
Jam këtu të tregoj që kur dikush dëshiron të veprojë sikur të ishte një lloj eksperti, ti mund të i përgjigjesh me, "kush thotë?"I'm here to say that when someone tries to act like some sort of an expert, you can respond, "Who says?"
Kjo thotë diçka, diçka tjetër.. ..kjo zemër e keqe është një mister,surpriz.It says something does something else This mischief heart Is a riddle, surprise
Dhe do të thotë...He says it means...
Ne po themi vetëm se dashuria është një forcëWe're only saying that love's a force
-Të themi se, pishina e të rriturve është më e ngrohtë këtë vit.So? Let's just say, the grown-up pool is a few degrees warmer this year.
Si thua ta themi sëbashku?Why don't we just say it at the same tlme?
Nëse thoni se është fajtor, atëhere do luftojmë, dhe Zoti do vendosi për të vërtetën.If you say he's guilty, we'll fight. - God will decide the truth of it.
Ju thoni "haji"!You say eat!
Të gjithë thoni, "Jetë të gjatë..."Everybody say, "Long live..."
Pastaj i bie të jetë e vërtetë ajo që shokët më thonë për martesën.Then what my friends say about marriage is actually true. Five back.
Nëse shumë njerëz e thonë këtë, atëherë duhet të jetë e vërtetë.If enough people keep saying it, it must be true. I heard where you're headed.
Po, atë që e thashë atë edhe e mendova.Yeah, I said "No dice" in no uncertain terms, and I meant it.
E dëgjove çfarë thashë?Did you hear what I said to you?
Siç e thashë... .. ma jep kur në kohën që do.Like I said, give it to me in your own time.
Siç thashë... nuk është e dashura ime. Bukur.- Like I said, she's, uh... she's not my girlfriend.
the se do t'i gjeni.You said you'd found them.
Doja vetëm një vëlla, por babi më tha se unë jam një "Uday" që nuk ka nevojë për një "Qusay".I just wanted a baby brother, but Dad said I was one "Uday" who didn't need a "Qusay."
Ai ishte engjëlli im mbrojtës, por tha se kishte shumë punë me mua.He used to be my guardian angel, but he said I was too much work.
Cfarë tha ai.What he said.
Për çështje sigurie para garës, Austriaku tha që s'do pranonte kritika, por në fund i mori.Due to safety concerns before the race, the Austrian had said he would not take pan, but in the end he did.
Plus, ne thamë gjëra të tmerrshme prap shpinës tënde.Plus, we said terrible things behind your back.
Por ju thatë, "A të ka prekur ndonjëherë?"You said, "Did he ever touch you?" Yeah.
Por ju sa thatë 60But you just said 60.
Ky është veprimi standard, vetëm dëgjoj urdhërat, a nuk e thatë këtë?This is just standard procedure. I'm just following orders to the letter. Isn't that what you said?
Mendoj se ti e ke mashtruar. Lidhjet tona në mesin e detektivëve thanë se ka qenë shumë i trishtuar.Our people with the detectives said he was half dead, scared and shouted that you'd turned on him.
Ata nuk i besojshin atij. "Kjo nuk është e vërtet," thanë ata.They didn't believe it. “That can't be, ” they said.
thanë që ke patur ndeshje.They said at the precinct you were in an accident. Um, and I appreciate you stopping by and everything ...
Ju thanë, që do t'u kthejnë paratë. Ju, ia shtuat atë pjesë.They said they'd give your money back, and l know you've put that deck on.
E ti po pretendon se unë do të them po!You're assuming that I will say yes.
# Vetëm çfarë do të thuash kur të shkosh në shtëpi ## Just what you will say when you get home #
- Më premto se s'do të thuash gjë?Promise that you will say nothing?
Fred Smith do të thotë dy fjalë ti vetëm do të buzëqeshësh dhe do të thuash: "faleminderit".Fred Smith will say a few words. All you have to do is smile and say thank you.
-Adami tha që do të thotë që janë 2 zezak.- What? Adam told me the clerk will say it was two black guys.
Ashtu? Një pjes e trurit do të thotë, "rrenacak, është rëndë"There is a part of your brain that will say, "no you liar, it's hard"
Sipas torturës, një njeri do të thonë pothuajse asgjë për të bërë të ndaluar dhimbjen.Under torture, a man will say almost anything to make the pain stop.
Dhe nesër nuk do të ketë grevë kometë, do të jetë një moment, më vonë ne shikojmë prapa, dhe do të thonë, "oh po ', kur të gjitha i dha fund, viti i Romës ri ra dhe Amerika ndryshuar, të ardhmen shpresojmë se një shumë më të mirë. by go1And tomorrow there will be no comet strike, it will be a moment, later we look back, and will say, 'oh yes', when it all ended, the year of the new Rome fell and America changed, to hopefully a much better future.
- Mos thuaj gjithmonë "okej"!And stop saying "okay" all the time!
Oh, thuaj se mund të shohësh... me dritën e hershme të agimitOh, say can you see by the dawn's early light
- Të lutem, më thuaj që po të kuptoj, dhe duhet të kuptosh.You do not understand what I'm saying, you have to understand
Kur të jesh gati për të shkuar në Paris, thjesht thuaj fjalët magjike.And when you're ready to go to Paris, just say the magic word. Blow me?
Nëse dëshiron të shkoj, më thuaj. - Jo. Nëse dëshiron të shkoj, më thuaj.- lf you want me to leave, just say so.
Po thosha që do marr edhe ca kafe.I was saying, I'll get some more coffee.
Siç po thosha, kemi llogari kursimi, vetëm-interesi...As I was saying, we have savings, interest-only...
Keni humbur gjithë pjesën e bisedës para se të vishë. Ku unë thosha... Çfarë isha duke thënë?You missed the whole part of... the conversation before you walked up... where I was saying, like, um... what was I saying?
Nuk e dija çfarë po thosha.I didn't know what I was saying.
Po, ç'po thoshe?Yeah, you were saying?
Ç`po thoshe?You were saying?
Po thoshe?Now, you were saying?
Ti e dëgjove se çfarë po thoshte ai.Well, obviously you heard what he was saying.
Unë dridhesha, qaja me dënesë, dhe ai thoshte,I was trembling, I was sobbing, and he was saying,
cpo thoshim?We were saying?
Mirë, të kthehemi tek ajo që po thoshim.Okay. Let's go back to what you were saying before.
Po thoshim që do ishte mirë të takoheshim ndonjë ditë tjetër.We were saying it would be so much nicher if me meet some other way.
Po thoshim që u bënë vite.We were saying, it's been years.
Sic po thoshit?You were saying?
Dëgjova çfarë po thoshit dhe, epo, Detektivja Li është police e mirë, por nuk ka shumë imagjinatë, kupton?l heard what you were saying and, well, Detective Lee's a good cop but she's a little short on imagination, you know?
Siç po thoshit, shef, sapo i kemi marrë këto foto.Like you were saying, boss, we've just received these photos.
E di, por këtë po thoshin.l know, but that's what they were saying.
Sikur të thoshin, 'Është vetëm trup.'As if they were saying, "It's only a body."
Unë kam thënë sa më shumë që ndjejë mund të jetë e dobishme e thënë nga unë në lidhje me ngjarjet e e ditëve të fundit.I have said as much as I feel can be usefully said by me in regard to the events of the past few days.
Ndoshta i kam thënë se të pëlqej.I might have said that you liked me.
I kam thënë disa gjëra mizore për ty disa shokëve të mij të turneut.I have said some cruel things about you to my friends here at the tournament.
Dikur nuk ke thënë këtë.You wouldn't have said that once upon a time.
Pse s'më ke thënë që s'i qejf qoftet?You could have said that to me 37 years ago.
Dhe më në fund... ...dhe ke thënë që dëshiron të japësh eklzeiun e kishës, vetëm Zotit.Finally, article 12. "You have said you won't submit yourself... ...to the judgement of the church militant, but only to God."
Papa ka thënë, të vrasësh një të pafe, nuk është vrasje.To kill an infidel, the Pope has said, is not murder.
Ministri Hassan Hazalje ka thënë që çelitë teroriste janë të shkatrruara në shtetin tonë. Dhe një rast i terorizmit vulgar të cilin e ndjekin qeveritë Amerikane të larta nuk munden ta shkatërrojnë imazhin tonë ose zotërllykun tonë.Minister Hassan Hazal has said... that terrorist cells have been eradicated in our country... and one act of vulgar banditry... followed by superficial evaluations the U.S. places on it... cannot ruin our image or the economy.
Dëgjo, as edhe një i arrestuar i vetëm s'ka thënë se ai ndodhet me 'të madhin'.Listen, not one single detainee has said that he's been located with the big guy.
Ne kemi thënë në mënyrë të përsëritur:We have said this time and again:
Ju mund të keni thënë këtë pa kryevepre këto impiante të ...You could have said this without smashing those transmitters...
Ju djema keni thënë mjaftueshëm, dhe nuk ka më kthim pas.You guys have said enough, and there's no going back anymore.
Shumë njerëz kanë thënë se ajo është një kurvë.A lot of people have said that she's a bitch.
Ju shikoni, ju mund të kanë thënë se për mua po ose jo.You see, you could have said to me yes or no.
Shkencëtarët kanë thënë nuk ka dëshmi të shumta Se ka dy toka...Scientists have said there is overwhelming evidence that the two Earths...
- Çfarë duhet të them?- What am I supposed to say?
E ti po pretendon se unë do të them po!You're assuming that I will say yes.
Çfarë në të vërtet je duke u munduar të thuash?What exactly are you trying to say?
Po, dakord. Si të thuash ti.Yes, okay, whatever you say.
# Vetëm çfarë do të thuash kur të shkosh në shtëpi ## Just what you will say when you get home #
Dhe çdokush vazhdon të thotë që kjo nuk është do të thotë asgjë po është diqka, apo jo?And everybody keeps saying that that doesn't mean anything, but it does mean something, right?
Mendon se do të kishim diçka që të thotë, "ta shpif"?Do you think we have something that says, "Stinks"?
. Dikush këtu, ju lutem, të thotë një lutje për mua! .Somebody here, please, say a prayer for me!
Duhet të themi disa fjalë?Shall we say some words?
Le të themi se ju keni drejtë.Let's say that you're right.
Le të themi se ju e rrahet atë.Let's say you beat it.
Ti nuk je HDG derisa ne të themi që je.We? You ain't HNG until we say you HNG.
Mos harroni të thoni faleminderit.Don't forget to say thank you.
Mendoj ju mund të thoni vërtetë ne erdhëm te njohim njëri-tjetrin.I guess you could say we really got to know each other.
Si guxojnë të thonë që janë myslimanë?!How dare they say they are Muslim!
Pra, ajo qeveris nën njohjen e tyre të saj ... kështu që ata mund të thonë:So, it governs beneath their own recognition of it... so they might say: 'Oh, I didn't mean that at all!
Ata më nuk munden të thonë:They will no longer be able to say,
Tani, ma merr mendja se po të tregosh një fotografi, do të thonë, "Oh, shkëlqyeshëm.Now, I suppose if you showed a photograph, they'd say, ""Oh. Great.
Nuk doja të thosha e lëshuar... - E di se cfarë po thoshe.I didn't mean loose like-- I know what you're saying.
Do të thosha që të zgjuarit mendojnë njësoj.They say great minds think alike.
Unë do të shkoja e do të thosha, "Z. Xhonson, më pëlqen kulla jote.Uh, I'd go in there and say, um, "Mr. Johnson, I like your tower.
Do të më pëlqente shumë nëse do të thoshe që mund të hyj.I really would like if you say that I can come in.
Ti do të thoshe në rrugën e tij?You were gonna say back on his feet.
Epo, do të thoshe të njëjtën nëse familja jote të ishte bllokuar?Well, would you say the same if your family was trapped?
Çfarë do të thoshte im atë?What would my father say?
Ai do të kërkonte falje, dhe do ti gjunjëzohej.. ai do të thoshte..He should apologise, and grovel... he should say...
E di se çfarë do të thoshte xhaxhi Beni tani.I know the first thing your Uncle Ben would say.
Do doja të thoshim të njëjtën gjë për ti-e-di-kushin.l wish we could say the same about you-know-who.
I dua njerëzit e thjeshtë. Për shembull siku të thoshit se jeni shërbëtore, Njejtë do t'më dukeshit e bukur.For instance, if you were, say, I don't know, a maid and not an heiress I'd still think you were just as pretty.
Dhe ju do të thoshit, ashtu siç pohojnë shumë të tjerë... që ti, në fakt, je një zot... meqë ti mund të shohësh të kaluarën dhe të ardhmen njëherësh?And would you say, as so many claim that you are, in fact, a god given you see the past and future simultaneously?
Të gjithë tani do të thoshin që je i sëmurë, dhe nëse je i lodhur me këtë, ndihesh keq, i rraskapitur, depresiv, kjo është në përmasa të asaj që i bën alkooli mëlçisë.Anybody would say right now that you're sick. If you're fatigued with this... ...you'll feel lethargic with this... ...you'll feel run-down with this.
Të gjithë tani do të thoshin që je i sëmurë, dhe nëse je i lodhur me këtë, ndihesh keq, i rraskapitur, depresiv,Anybody would say right now that you're sick. If you're fatigued with this, you'll feel lethargic with this, you'll feel run-down with this.
Unë duhet të kem thënë, "Jam mirë, faliminderit,"I must have said, "i'm fine, thanks,"
Mendoj se mund të kesh thënë një gjë të tillë.I think you might have said something like that.
Ai duhet të ketë thënë diçka tjetër.He must have said something else.
Nuk e di nëse e ka thënë këtë të dytën. Mund të ketë thënë të parën.I don't know if he said the second one, but he might have said the first one.
Oh, Zot, unë nuk duhet të ketë thënë se!Oh, God, I shouldn't have said that!
Ju mund të keni thënë këtë pa kryevepre këto impiante të ...You could have said this without smashing those transmitters...
Pa marrë parasysh se çfarë mund të kenë thënë Federalet apo gazetat në lidhje me bombardimin e makinës time ... Ishte natë amatore, ju mund ta thoni.No matter what the Feds or the papers might have said about my car bombing... it was amateur night, you could tell.
Nuk duhet të të kisha thënë kurrë që ta ngrije.I never should have said to lift him.
Do të kisha thënë, "Kjo është e pamundur."I would have said, "It's not possible."
Duhet të kisha thënë, "Golin fitues për skuadrën e tij!"I should have said, "The winning goal for his team!"
Nëse ju më pyetni mua një javë më parë, unë do të kisha thënë jo.If you asked me that a week ago, I would have said no.
Po të kisha kërkuar nga ty një takim çfarë do të kishe thënë?If I had asked you out on a date, what would you have said?
Atëherë duhet të kishe thënë shigjeta!Then you should have said "darts."
E di që Imzot Cain-i po të dinte për paditë e fundit, ai me siguri do të kishte thënë diçka.I know that Monsignor Cain knew that last sentence existed, he certainly would have said something.
Darzaci i vërtetë do të kishte thënë, "Më fal!The real Darzac would have said, "Sorry!
Karolina më pyeti se ç'do të thosha, po ta dija që më dëgjon.Caroline asked me what l would say if I knew you could hear me.
Nuk e di çfarë do të thosha për Allahun.I don't know what I would say to Allah.
Unë e di se çfarë do të thoshte Xhoni:I know what Jon would say:
E di se çfarë do të thoshte xhaxhi Beni tani.I know the first thing your Uncle Ben would say.
Tingëllon si diçka që do të thoshte AJO.Sounds like something she would say.
Epo, mendoj që vetë Krishti do të thoshte,Well, I think Christ himself would say,
Me të vërtetë nuk më intereson çfarë do të thoshte xhaxha Max tani.I really don't care what Uncle Max would say right now.
Të gjithë tani do të thoshin që je i sëmurë, dhe nëse je i lodhur me këtë, ndihesh keq, i rraskapitur, depresiv, kjo është në përmasa të asaj që i bën alkooli mëlçisë.Anybody would say right now that you're sick. If you're fatigued with this... ...you'll feel lethargic with this... ...you'll feel run-down with this.
Të gjithë tani do të thoshin që je i sëmurë, dhe nëse je i lodhur me këtë, ndihesh keq, i rraskapitur, depresiv,Anybody would say right now that you're sick. If you're fatigued with this, you'll feel lethargic with this, you'll feel run-down with this.
Dua të them, pashë atë videon me të dhe hajdutin e makinave, dhe... mendoj se shumica e njerëzve do të thoshin se ai po kryente një shërbim publik.I mean, I saw that video with him and the car thief, and... I think most people would say that he was providing a public service.
E imagjinon dot se çfarë do të thoshin miqtë e tij të lartë, nëse do të zbulonin se princesha e tij po shoqërohej me llumin e qytetit, që paguhet jashtëzakonisht shumë për të qëndruar larg burgut?Can you imagine what his posh pals would say if they found out that his wee princess was riding all the low-life scum he gets paid fortunes for to keep out the nick?
Nëse ju më pyetni mua një javë më parë, unë do të kisha thënë jo.If you asked me that a week ago, I would have said no.
E di që Imzot Cain-i po të dinte për paditë e fundit, ai me siguri do të kishte thënë diçka.I know that Monsignor Cain knew that last sentence existed, he certainly would have said something.
Ai ka thënë, "njerëzit me paragjykime besojnë në fat." Kuptove?He said, "Shallow men believe in luck." Okay?
Deri tani FMR i skanoi të vërtetat e regjisturara në çdo gjë që ka thënë.So far, the FMRI has registered truthful on everything he said.
E di ti, njerëzit këtu duhet të fillojnë nga fundi në shkallët e korporatës për një punë të mirë. Po, Po, kam thënë korporatave.You know, people here has to start From the bottom on the stairs corporate for a job well Yes, yes, said corporate.
..duke thënë se kompania jote ka dështuar, bastard...saying that your company is bust, bastard.
- Çfarë mendon se është duke thënë?What do you think he's saying? No idea.

Questions and answers about them conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about them
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
thajdry up
thektoast

Do you know these verbs?

VerbTranslation
injorohemignore
njoftojannounce
përkthejtranslate
qijcut
sajojdevise
shtyppress
takohemmeet
thektoast
themelojfound
zhvirgjërojdeflower