Shpresoj conjugation

Conjugate shpresoj - hope

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpresoj I hope
Ti
shpreson you hope
A(i/jo)
shpreson he/she/it hopes
Ne
shpresojmë we hope
Ju
shpresoni you all hope
At(a/o)
shpresojnë they hope

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpresova I hoped
Ti
shpresove you hoped
A(i/jo)
shpresoi he/she/it hoped
Ne
shpresuam we hoped
Ju
shpresuat you all hoped
At(a/o)
shpresuan they hoped

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të shpresoj I will hope
Ti
do të shpresosh you will hope
A(i/jo)
do të shpresojë he/she/it will hope
Ne
do të shpresojmë we will hope
Ju
do të shpresoni you all will hope
At(a/o)
do të shpresojnë they will hope

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
shpreso you hope
Ju
shpresoni you all hope

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpresoja I was hoping
Ti
shpresoje you were hoping
A(i/jo)
shpresonte he/she/it was hoping
Ne
shpresonim we were hoping
Ju
shpresonit you all were hoping
At(a/o)
shpresonin they were hoping

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam shpresuar I have hoped
Ti
ke shpresuar you have hoped
A(i/jo)
ka shpresuar he/she/it has hoped
Ne
kemi shpresuar we have hoped
Ju
keni shpresuar you all have hoped
At(a/o)
kanë shpresuar they have hoped

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata shpresuar I had hoped
Ti
pate shpresuar you had hoped
A(i/jo)
pati shpresuar he/she/it had hoped
Ne
patëm shpresuar we had hoped
Ju
patët shpresuar you all had hoped
At(a/o)
patën shpresuar they had hoped

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem shpresuar I will have hoped
Ti
do të kesh shpresuar you will have hoped
A(i/jo)
do të ketë shpresuar he/she/it will have hoped
Ne
do të kemi shpresuar we will have hoped
Ju
do të keni shpresuar you all will have hoped
At(a/o)
do të kenë shpresuar they will have hoped

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të shpresoj I hope
Ti
të shpresosh you hope
A(i/jo)
të shpresojë he/she/it hope
Ne
të shpresojmë we hope
Ju
të shpresoni you all hope
At(a/o)
të shpresojnë they hope

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të shpresoja I hope
Ti
të shpresoje you hope
A(i/jo)
të shpresonte he/she/it hope
Ne
të shpresonim we hope
Ju
të shpresonit you all hope
At(a/o)
të shpresonin they hope

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem shpresuar I have hoped
Ti
të kesh shpresuar you have hoped
A(i/jo)
të ketë shpresuar he/she/it have hoped
Ne
të kemi shpresuar we have hoped
Ju
të keni shpresuar you all have hoped
At(a/o)
të kenë shpresuar they have hoped

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha shpresuar I have hoped
Ti
të kishe shpresuar you have hoped
A(i/jo)
të kishte shpresuar he/she/it have hoped
Ne
të kishim shpresuar we have hoped
Ju
të kishit shpresuar you all have hoped
At(a/o)
të kishin shpresuar they have hoped

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të shpresoja I would hope
Ti
do të shpresoje you would hope
A(i/jo)
do të shpresonte he/she/it would hope
Ne
do të shpresonim we would hope
Ju
do të shpresonit you all would hope
At(a/o)
do të shpresonin they would hope

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha shpresuar I would have hoped
Ti
do të kishe shpresuar you would have hoped
A(i/jo)
do të kishte shpresuar he/she/it would have hoped
Ne
do të kishim shpresuar we would have hoped
Ju
do të kishit shpresuar you all would have hoped
At(a/o)
do të kishin shpresuar they would have hoped

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpresofsha I may hope
Ti
shpresofsh you may hope
A(i/jo)
shpresoftë he/she/it may hope
Ne
shpresofshim we may hope
Ju
shpresofshit you all may hope
At(a/o)
shpresofshin they may hope

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça shpresuar I may have hoped
Ti
paç shpresuar you may have hoped
A(i/jo)
pastë shpresuar he/she/it may have hoped
Ne
paçim shpresuar we may have hoped
Ju
paçit shpresuar you all may have hoped
At(a/o)
paçin shpresuar they may have hoped

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpresuakam I (apparently) hope
Ti
shpresuake you (apparently) hope
A(i/jo)
shpresuaka he/she/it (apparently) hopes
Ne
shpresuakemi we (apparently) hope
Ju
shpresuakeni you all (apparently) hope
At(a/o)
shpresuakan they (apparently) hope

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpresuakësha I (apparently) hoped
Ti
shpresuakëshe you (apparently) hoped
A(i/jo)
shpresuakësh he/she/it (apparently) hoped
Ne
shpresuakëshim we (apparently) hoped
Ju
shpresuakëshit you all (apparently) hoped
At(a/o)
shpresuakëshin they (apparently) hoped

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam shpresuar I (apparently) have hoped
Ti
paske shpresuar you (apparently) have hoped
A(i/jo)
paska shpresuar he/she/it (apparently) has hoped
Ne
paskemi shpresuar we (apparently) have hoped
Ju
paskeni shpresuar you all (apparently) have hoped
At(a/o)
paskan shpresuar they (apparently) have hoped

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha shpresuar I (apparently) had hoped
Ti
paskëshe shpresuar you (apparently) had hoped
A(i/jo)
paskësh shpresuar he/she/it (apparently) had hoped
Ne
paskëshim shpresuar we (apparently) had hoped
Ju
paskëshit shpresuar you all (apparently) had hoped
At(a/o)
paskëshin shpresuar they (apparently) had hoped

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
shpresuar hoped
gerund present
duke shpresuar hoping
gerund past
duke pasë shpresuar having hoped

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for shpresoj

There is no additional usage information for the verb shpresoj.

Examples of shpresoj

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Ajo është gjithmonë gati për të falur, për të besuar, për të shpresuar dhe për të duruar çfarëdo që të vijë."It is always ready to excuse, to trust, to hope and to endure whatever comes."
Unë shpresoj që djali im të bëhet si ju.I hope my son becomes like you.
Dhe shpresoj që të trashëgohen për së pari me djalë.And I hope that their first child will be a masculine child.
Qoftë peshk apo kafshë shpresoj të mos ndryshojë kurrëHe's both a fish and a mammal And I hope he'll never change
Vetëm shpresoj që shtegu do të mbahet për mua!Let's just hope the path stays under me!
Epo, mund t'ju the mamit dhe babit se qarku është në këtë zog dhe të shpresoj që të më çojnë në Maçu Piçu një herë tjetër, ose...Well, I could tell Mom and Dad the chip is in the bird and hope they take me to Machu Picchu another time, or... Shoo. Shoo.
Dhe baxhoja shpreson që në vitin 2004, ta hedhë këtë produkt edhe në Gjermani dhe Danimarkë.The dairy is also trying to win an EU export licence for itsown up-market version of the regional speciality, kajmak (a type of local cheese), and hopes to launch it in Germany and Denmark in 2004.
E njeriU, i cili shpreson, edhe frigohet. A po e sheh?And a man who hopes fears, you see
Por ajo gjithnjë thoshte se shpreson se do ta "marr".But she always said she hoped it would take.
Po shpreson se kur të del jashtë, do të të vrasë.I hope you know when he gets out, he's going to kill your ass.
Mateu ka syte e tu... dhe shpreson te shikoje gjyshin e tij se shpejti.Matthew has your eyes... - and hopes to see his granddaddy soon. - Bye, Henry.
# Ne shpresojmë t'ju ketë pëlqyer, # # episodi special për Halloween, #* We hope you enjoyed this year's Halloween show *
Në këtë mënyrë, dhe vetëm në këtë mënyrë, mund të shpresojmë për të kuptuar më mirë fqinjët tanë të prapambetur në të gjithë botën.In this way, and only in this way, can we hope to better understand our backward neighbours throughout the world.
shpresojmë se askush prej tyre nuk do të shkruaj Iibër për të.Let's just hope none of them write a book about him.
shpresojmë se është aq i mençur sa ta kuptojë se nuk ka zgjidhje.Let's hope he's smart enough to see he has no options.
Është në Burrat se ne duhet të shpresojmë vendin tonë.It is in Men that we must place our hope.
Është nje nga ato kamp burgjet Janki Më mirë të shpresoni që kurrë mos të përfundoni atyIt's one of those Yankee prison camps you'd better hope you never end up in.
Çfarë shpresoni të merrni nga ajo?What do you hope to get out of it?
Dhe shpresoni që ka ndonjë telefon.And hope to God there's a phone.
Mendon se busulla të çon vetëm në Ishullin e Vdekjes dhe se ju shpresoni të më shpëtoni nga një fat i lig.You think the compass leads only to the Isla de Muerta and so you hope to save me from an evil fate.
Vetëm mund të shpresoni se do ta frenoni pakës.You can only hope to contain him a little bit.
- Sepse ato shpresojnë që ai do të martohet me to në fund.- Because they hope he'll marry her in the end.
Ndërsa forcat e fuqishme shpresojnë që kurrë mos ta bëjm këtë /i>And powerful forces hope that we never do.
Madhëri e tij beson se më të mirë të shpresojnë për të luftës është se ajo mbaron.His Majesty believes the best hope for the war is that it ends.
shpresojnë që të mbyten.Let's hope they choke on it.
Vetëm se nuk është aso mrekullie që njerëzit shpresojnë ta shohin.Just not the kind of miracle one hopes to see.
Në shumicën e rastëve që mendova për Grayer, fshehurazi shpresova se ata kritikë... kishin të drejtë.In the many times that I thought of Grayer, I secretly hoped those critics... were right.
Deri diten tjeter, shpresova se te gjithe do ta harronin mosfunksionimin e garderobes time, por nuk ishta cka prisja.[Jo] By the next day, I hoped everyone would've forgotten about my wardrobe malfunction, but it wasn't what I was expecting.
Meqenëse nuk ndalove pak më parë, shpresova të të jepja këtë.Since you didn't stop by earlier, I just hoped to give you this.
Dobi shpresoi se nëse Hari Poter mendon se shokët e kanë harruar atë... ...Hari Poter ndoshta nuk do të kthehej në shkollë, zotëri.Dobby hoped if Harry Potter thought his friends had forgotten him... ...Harry Potter might not want to go back to school, sir.
- Hatixhja shpresoi... se mos është kthyer tek ti.Khadija hoped he might have come to you on his way home
Emocione që ai shpresoi të mund ti vendoste në letër.Emotions that he hoped he could capture on paper.
Në një gjendje përpirëse, Hollenbeck... shpresoi që shikuesit ishin dëshmitar të triumfit të patronit të tij... nga dhe për të majtën.In an obviously gloating mood, Hollenbeck... ...hoped viewers had witnessed his patron's triumph... ...from and for the Left.
Nëna shpresoi se me një vend të ri do të vinin gjëra më të mira për ne, dhe ajo kishte të drejtë - por jo plotësisht.Mummy hoped that with a new place would come better things for us, and she was right - but not completely so.
Ne shpresuam se ti ke shkuar shumë largë.We'd hoped you'd only gone one grate too far.
Nuk na doli vërtet ashtu si shpresuam, apo jo?Didn't really turn out the way we hoped, did it?
Pra, jo edhe aq e fshehtë siq shpresuam.So, not quite as secret as we'd hoped.
Gjithçka shkoi mirë, ashtu siç shpresuam.It's come of age. Everything's worked out just as we'd hoped.
Por ai nuk ishte çfarë ne shpresuam.But he was not as we hoped.
Nuk shpresuat kurrë që t'i largonit njerëzit nga Toka?He, he never even hoped to get the people off the Earth?
Dhe shpreso të mos keqësohet.And hope it doesn't get worse.
Më mirë shpreso se do ta bën atë, ose do të jetë vendimi yt vdekjeprurës.Going anywhere else would be a death sentence. You better hope she does, Everett. Or it may be yours.
Prit dhe shpreso, ora tashmë ka ardhur,Wait and hope, The hour is already near
Më mirë shpreso.You better hope so.
Më mirë shpreso për një 5 zemër, vogëlushe.You better hope for a five on the river, baby.
-Po shpresoja me shume...-I was hoping for more...
Po shpresoja se mund t"ju ofroja një birrë dhe të bisedojmë.Hey. I was just, uh . . .l was hoping maybe I could buy you a beer and we could talk.
Këtë shpresoja të ma tregonit ju.I was hoping you would tell me.
Dhe po shpresoja të më thonit si ndodhi.And I was hoping you could tell me how that happened.
Dhe shpresoja ti hidhja një sy njërës nga dosjet të pacientëve tuaj.And I was hoping to get a look at one of your patient files.
Çfarë shpresoje të fitoje me këtë?Now, what is it you were hoping to get out of all this?
Ti po shpresoje për më shum?You were hoping for more?
Kur familjet themeluese e dogjën atë, ata morrën gjërat e saja, dhe ti shpresoje që ditari i babit do të tregonte se ku i kanë lënë.When the founding families burned her, they took her things, And you were hoping that dad's journal would tell you where it is.
shpresoje që të ishte diçka që nuk shkon me mua kështuqë mund të ishe me mua.So you were hoping there was something wrong with me so you could be with me.
Mamaja jote nuk po shpresonte këtë për ty!That isn't what your mother was hoping for!
Eveni fliste për ty. ai shpresonte që ju do të përtërijini shoqerinë.Even talked about you. He was hoping you could get back in touch.
Abby po shpresonte se kemba e saj e enjtur mund te ishte e mjaftueshme qe Mandi te harronte incidentin e turpshem me qenin e saj.Abby was hoping that her swollen, black ankle... might be enough for Mandi to forget about her dog's infamous upchuck.
Është e vështirë të të tregoj në celular, por ajo shpresonte që do të rrije në kampus për disa ditë.It's really hard to explain over the phone, but, um, she was hoping that you could stay on campus for a little while longer.
Nuk ka gjë. Po shpresonim që dikush të hapte një dritare.We were hoping someone would open a window.
Edhe pse mendova se ishte afër për një fije, po shpresonim për një mbrojtje më te mirë nga...Even though it's close to a tie, we were hoping for better defence from the...
Mama, ne shpresonim për diçka pak më ritmike.Well, Mother, we were hoping for something a little more upbeat.
Po shpresonim që hulumtimet e Izobelës mund ta ndihmonin të zbulojmë çfarë ishte.We were hoping that Isobel's research could help us figure out what it is.
Ne po shpresonim që ti të vije.You know, we were hoping you were going to make it down.
Ndoshta nëse nuk do të isha zgjuar në mes të natës dhe të fluturoja për në Alaska, do të isha më shumë si një lloj, gjenaral simpatik i mëparshëm ju po shpresonit që unë të isha, por më besoni, nëse ju do të jetonit në këtë linjë kohore.Maybe if I wasn't woken in the middle of the night and flown to Alaska, I might be more like the kind, sympathetic former general you were hoping I'd be, but trust me, if you lived in this timeline...
Po shpresonit për përgjigje tjetër.You were hoping for a different answer.
Ai e di që unë jam ktu. Qartësisht ata po shpresonin që kjo letër do bëhej publike.He knows that I'm here. obviously they were hoping this letter will become public
Qartësisht ata po shpresonin që kjo letër do bëhej publike.Obviously, they were hoping this letter would become public.
Epo, mund t'ju the mamit dhe babit se qarku është në këtë zog dhe të shpresoj që të më çojnë në Maçu Piçu një herë tjetër, ose...Well, I could tell Mom and Dad the chip is in the bird and hope they take me to Machu Picchu another time, or... Shoo. Shoo.
Duhet të shpresoj që ata dy idiotët... ...kanë bërë gjënë e duhur dhe e kanë vrarë kalin.I just got to hope those two morons did the right thing and killed the nag.
Unë vetëm mund të shpresoj që ti do vazhdosh atë që ke filluar si djalë i ri kur ke pasur 12 vjet.L can only hope that you continue what you began as the boy I knew at 12.
Pjesa më e mirë e problemeve që feja dhe lëvizje të ndryshme filozofike kanë prodhuar përmes shekujsh, kanë qënë gabime sepse kjo është ku e nisën - që Zoti është një qënie e veçantë, e ndarë nga ne të cilit duhet t'i ofroj adhurim, për të cilin duhet të kujdesem, ta sjell në humor, ta kënaq dhe të shpresoj të marr ndonjë shpërblim prej Tij në fund fare të jetës time.Most of the problems that religion and various philosophical movements... down through the centuries have produced... have been errors because that's where they're started-- That God is a distinct separate being from us... to whom I must offer worship, whom I must cultivate... humor, please and hope to attain a reward from at the very end of my life.
E vetmja për të ciIën mund të shpresosh tek unë është miqësia.The best you can hope for is my friendship.
Epo, më mirë të shpresosh se unë nuk do të vendos hekra në dritaren tënde, Ronald Uisli.Well, you best hope I don't put bars on your window, Ronald Weasley.
Të shkrepësh plumbin dhe të shpresosh se do ta qëlloj cakun.Fire enough bullets and hope to hit the target.
Ti dëshiron që të ulesh këtu dhe të shpresosh që nuk do të vijë... dikush e të na lërojë këtu!You want to sit in here and hope somebody doesn't... come along, plowing into us doing ninety, huh?
Të ulesh në mes të Shangait dhe të shpresosh që mos të të shikojë askush?Land in the middle of Shanghai and hope no one notices?
Nëse ai bjen pranë aligatorit dhe ai e kap atë,Stivi-O do të qetësohet dhe do të shpresojë se aligatori do ta lirojë atë.If he falls near an alligator and it grabs hold of him, Steve-O will relax and hope the alligator will release him.
Në këtë mënyrë, dhe vetëm në këtë mënyrë, mund të shpresojmë për të kuptuar më mirë fqinjët tanë të prapambetur në të gjithë botën.In this way, and only in this way, can we hope to better understand our backward neighbours throughout the world.
Është në Burrat se ne duhet të shpresojmë vendin tonë.It is in Men that we must place our hope.
Le të shpresojmë se prania jonë mund të shkoni pa u vënë re.Let us hope that our presence may go unnoticed.
Epo, le të shpresojmë... ...se Zt. Poter do të jetë rrotull të na shpëtojë.Well, let us hope... ...that Mr. Potter will always be around to save the day.
Dhe ti dëshiron që të ulemi... në një autobus me qati të hapur... dhe të shpresojmë që ajo gjëja nuk do të vijë të përplaset mbrenda?And you want the rest of us... to sit underneath that big hole in the roof... and hope that thing doesn't come crashing in here?
Është nje nga ato kamp burgjet Janki Më mirë të shpresoni që kurrë mos të përfundoni atyIt's one of those Yankee prison camps you'd better hope you never end up in.
Vetëm mund të shpresoni se do ta frenoni pakës.You can only hope to contain him a little bit.
Mendoj, përveç nëse e dëgjoni aksentin neutral larg nga unë. Të gjithë ju mund të shpresoni se këtu është një tëtë.Not unless you hire the accent neutral, that work for me, all you can hope for here is an 8.
Madhëri e tij beson se më të mirë të shpresojnë për të luftës është se ajo mbaron.His Majesty believes the best hope for the war is that it ends.
Dhe prandaj, ata mendojnë ndoshta gjëja më e sigurtë për të bërë të marrin urdhërat dhe të shpresojnë për më të mirën.And therefore, they think perhaps the safest thing to do is to take orders and hope for the best.
Dyshoj se vetëm ca burra mund të shpresojnë t'jua sigurojnë atë.I suspect that few men could ever hope to provide that for you.
Plot me çdo mitit dhe legjendës ju mund të shpresojnë për të, duke përfshirë ... ..Robin Hood.Full of every myth and legend you could hope for, including... ..Robin Hood.
Po, ti je nëna më e mirë që mund të shpresoja të kisha!Oh, yes, you're the best mother I could ever hope for!
Do të shpresoja që rojtarët e tjerë ta kuptonin këtë... kudo që mund të jenë.I would hope the other Watchmen understand that… wherever they may be.
Nuk kam shpresuar për asgjë më pak!I had hoped for nothing less.
Unë kam shpresuar që nuk do ta dëgjoj kurrë atë emër përsëri.Cora: I had hoped I'd never hear that name again.
- Jo aq mirë sa kam shpresuar.- Not so well as I had hoped.
E shikoni pra, Mercer, secili njeri ka një çmim të cilin do ta pranoj me dëshirë. madje edhe për diçka që kurrë nuk ka shpresuar se do ta shes.(Beckett) So you see, Mercer, every man has a price he will willingly accept. Even for what he hoped never to sell.
Ne vendosëm me Atë Bobin ta vizitonim GJonin, duke shpresuar se do ti shërohet zgavra në mushkëri, që e mori nga njëri prej të dashurve shumë gjelozë të nënës së tij.We sat with Father Bobby in a third floor hospital ward visiting John... hoping he'd recover from a punctured lung... a gift from one of his mother's overzealous boyfriends.
Për cilin çmim je duke shpresuar?Which prize are you hoping for?
Isha duke shpresuar se do te me lejoje te kerkoj falje Per sjelljen time te perbuzshme me heret.I was hoping you'd let me apologize for my despicable behavior earlier.
Isha duke shpresuar se mund te me shoqerosh nese per gjueti.I was actually hoping you might join me for a morning hunt.
Isha shume duke shpresuar se do te pelqej.I was so hoping you'd approve.

Questions and answers about shpresoj conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about shpresoj
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
absorbojabsorb
miqësohembecome friends
ndërlikojcomplicate
pshurrpiss
sodomizojsodomize
sulmohemdo
shpallannounce
shpjegojexplain
shqipojsay clearly
zbehfade