Punoj conjugation

Conjugate punoj - work

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
punoj I work
Ti
punon you work
A(i/jo)
punon he/she/it works
Ne
punojmë we work
Ju
punoni you all work
At(a/o)
punojnë they work

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
punova I worked
Ti
punove you worked
A(i/jo)
punoi he/she/it worked
Ne
punuam we worked
Ju
punuat you all worked
At(a/o)
punuan they worked

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të punoj I will work
Ti
do të punosh you will work
A(i/jo)
do të punojë he/she/it will work
Ne
do të punojmë we will work
Ju
do të punoni you all will work
At(a/o)
do të punojnë they will work

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
puno you work
Ju
punoni you all work

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
punoja I was working
Ti
punoje you were working
A(i/jo)
punonte he/she/it was working
Ne
punonim we were working
Ju
punonit you all were working
At(a/o)
punonin they were working

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam punuar I have worked
Ti
ke punuar you have worked
A(i/jo)
ka punuar he/she/it has worked
Ne
kemi punuar we have worked
Ju
keni punuar you all have worked
At(a/o)
kanë punuar they have worked

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata punuar I had worked
Ti
pate punuar you had worked
A(i/jo)
pati punuar he/she/it had worked
Ne
patëm punuar we had worked
Ju
patët punuar you all had worked
At(a/o)
patën punuar they had worked

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem punuar I will have worked
Ti
do të kesh punuar you will have worked
A(i/jo)
do të ketë punuar he/she/it will have worked
Ne
do të kemi punuar we will have worked
Ju
do të keni punuar you all will have worked
At(a/o)
do të kenë punuar they will have worked

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të punoj I work
Ti
të punosh you work
A(i/jo)
të punojë he/she/it work
Ne
të punojmë we work
Ju
të punoni you all work
At(a/o)
të punojnë they work

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të punoja I work
Ti
të punoje you work
A(i/jo)
të punonte he/she/it work
Ne
të punonim we work
Ju
të punonit you all work
At(a/o)
të punonin they work

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem punuar I have worked
Ti
të kesh punuar you have worked
A(i/jo)
të ketë punuar he/she/it have worked
Ne
të kemi punuar we have worked
Ju
të keni punuar you all have worked
At(a/o)
të kenë punuar they have worked

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha punuar I have worked
Ti
të kishe punuar you have worked
A(i/jo)
të kishte punuar he/she/it have worked
Ne
të kishim punuar we have worked
Ju
të kishit punuar you all have worked
At(a/o)
të kishin punuar they have worked

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të punoja I would work
Ti
do të punoje you would work
A(i/jo)
do të punonte he/she/it would work
Ne
do të punonim we would work
Ju
do të punonit you all would work
At(a/o)
do të punonin they would work

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha punuar I would have worked
Ti
do të kishe punuar you would have worked
A(i/jo)
do të kishte punuar he/she/it would have worked
Ne
do të kishim punuar we would have worked
Ju
do të kishit punuar you all would have worked
At(a/o)
do të kishin punuar they would have worked

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
punofsha I may work
Ti
punofsh you may work
A(i/jo)
punoftë he/she/it may work
Ne
punofshim we may work
Ju
punofshit you all may work
At(a/o)
punofshin they may work

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça punuar I may have worked
Ti
paç punuar you may have worked
A(i/jo)
pastë punuar he/she/it may have worked
Ne
paçim punuar we may have worked
Ju
paçit punuar you all may have worked
At(a/o)
paçin punuar they may have worked

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
punuakam I (apparently) work
Ti
punuake you (apparently) work
A(i/jo)
punuaka he/she/it (apparently) works
Ne
punuakemi we (apparently) work
Ju
punuakeni you all (apparently) work
At(a/o)
punuakan they (apparently) work

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
punuakësha I (apparently) worked
Ti
punuakëshe you (apparently) worked
A(i/jo)
punuakësh he/she/it (apparently) worked
Ne
punuakëshim we (apparently) worked
Ju
punuakëshit you all (apparently) worked
At(a/o)
punuakëshin they (apparently) worked

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam punuar I (apparently) have worked
Ti
paske punuar you (apparently) have worked
A(i/jo)
paska punuar he/she/it (apparently) has worked
Ne
paskemi punuar we (apparently) have worked
Ju
paskeni punuar you all (apparently) have worked
At(a/o)
paskan punuar they (apparently) have worked

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha punuar I (apparently) had worked
Ti
paskëshe punuar you (apparently) had worked
A(i/jo)
paskësh punuar he/she/it (apparently) had worked
Ne
paskëshim punuar we (apparently) had worked
Ju
paskëshit punuar you all (apparently) had worked
At(a/o)
paskëshin punuar they (apparently) had worked

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
punuar worked
gerund present
duke punuar working
gerund past
duke pasë punuar having worked

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for punoj

There is no additional usage information for the verb punoj.

Examples of punoj

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Banka Kombtare për Zhvillim do të përdoret për shpërndarjen e një linje kredie prej5.6 milion mpër firmat e vogla që do të jepet në formën e mikro-kredive.Njëkohësisht, bashkëpunimi ndëretnik po përmirësohet përmes disa projekteve infrastrukturore të cilat kanë mbledhur bashkitë për të punuar në projektetë përbashkëta.And a m5.6-million credit line through thenational bank for development will be used to supply micro-credits to small firms.At the same time, some infrastructure projects are also promoting inter-ethnicco-operation by bringing municipalities together to work on joint projects.
Binjakëzimi po bëhet i mundur përherë e më shumë falë CARDS: nënpunësit civil tështeteve antare të BE-s transferohen për të punuar si këshilltarë duke ndihmuar nëzhvillimin e disa kapaciteteve specifike në institucionet qeveritare.Twinning is increasingly being made available through CARDS: civil servants areseconded from EU Member States to work as advisers to help build specificcapacities in government institutions.
Dikush ka punësuar Goryu Kai për të punuar me Mafia ... ... për të marrë përsipër pasurin e znj. Hammett.Somebody has hired the Goryu Kai to work with the Mafia... ...to take over Miss Hammett's fortune.
Babai im nuk ka për të punuar.My father doesn't have to work.
Kam ardhur këtu për të punuar.-I'm here to work.
Këtu ka më shun punë nga ajo çka un mund ta punoj.There's just more work here than I can do.
- Unë punoj për Staretin.- I'm working for Starrett.
Mua më pëlqen të punoj ke Stareti.I like working for Starrett.
Unë punoj për vehte.I work for myself.
Pas kërkesës për antarësim në BE në 2003, Këshilli vendosi në qershor2004, që Kroacia të jetë vend kandidat, që duhet të fillonte procesi i pranimit dhe që negociatat për antarësim duhet të fillonin në fillim të 2005-s.Vendi tani po punon sipas një programi ambicioz të integrimit përpërafrimin e legjislacionit dhe të reformimit ekonomik.Following Croatia’s application for EU membership in 2003, the Councildecided in June 2004 that Croatia is a candidate country, that the accessionprocess should be launched, and that negotiations for membershipshould begin in early 2005. The country is now working to an ambitiousintegration programme of legislative approximation and economic reform.Its principal immediate challenge is to back up its plans with adequateadministrative capacity to put reforms into place.
Përmirësimet në regjistrimin e pronave, forcimi i konkurrencës si dhe zbatimi ipolitikave të pronësisë intelektuale, po ndihmojnë në zhvillimin e biznesit.CARDS po punon së bashku me Bankën Botërore dhe Qeverinë Kroate për tëmbështetur përmirësimet në kadastrën e tokës dhe sistemin e regjistrimit të saj,duke u përqendruar fillimisht në zonat me potencial të madh për investime,përfshirë edhe vijën bregdetare kroate.Improvements in property registration, and tightening up on competition andintellectual property policy enforcement, are helping to boost business. CARDSis working with the World Bank and the Croatian government in supportingimprovements in the land cadastre and registry system, focusing first on areasof high potential for investment, including the Croatian coastline.
Pë cilët nga ata kultivues të patateve punon?Which one of them tater-pickers are you working for?
Shejni punon ke unë.Shane's working for me.
Ne punojmë në errësirë.We are working in the dark.
Ajo shtëpi është arsyeja që ne po punojmë në këtë bIok.That house is the reason we worked this block.
Po punojmë rreth kësaj.We're working on it.
Unë jam shumë i kënaqur që ju punoni me mua dhe që përsëri jemi së bashku.I'm very happy you're working with me, and we're together again.
Dëgjova që ti dhe Frenku spo punoni më bashkë.[lce Cubes Clinking] I heard you and Frank aren't working together anymore.
Këto vende po punojnë për sigurimine një sistemi gjyqësor plotësisht funksional, e një kontrolli efektiv të kufijve, dhe përnjë luftë të suksesshme kundër krimit dhe korrupsionit. Veç kësaj, shtypi i pavarurdhe një shoqëri civile energjike po perceptohen gjithmonë e më shumë si një gjë mevlerë për sigurimin e një qeverisje të mire, e jo si pengesë e ndërhyrje në të.They are working towards fully functioning judicialsystems, effective border control, and success against serious crime and corruption.Furthermore, independent media and a vibrant civil society are increasinglyperceived as an asset to good governance, rather than as an intrusion.
Ekspertëte BE-s nga Kolegji Teknik Aalborg, po punojnë së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve si dhe Institutin Arsimor në Zagreb.EU experts from the Aalborg Technical College areworking with the Ministry of Science, Education and Sportsand the Institute for Education in Zagreb.
Zjarrfikësit në Mal të Zi punojnë në kushte tepër të vështira dhe zjarret janë një rrezik i përhershëm, veçanërishtgjatë muajve të nxehtë të verës.Fire-fighters in Montenegro work under very difficult conditions and fires are a constant hazard, particularlyin the hot summer months.
Pas ca muajve do të bëhët CIub Med për ata që nuk kanë shtëpi, por tani... ...është strehimore e orendive të vjetra ku punova veren e kaIuar.In a few months it will be Club Med for the homeless, but now... ...it's an old furniture spot I worked at last summer.
Një dedektiv mjaft i mirë. të gjej njerëz është specialiteti im, prandaj natyrisht punova tek nazistët për të gjetur njerëz..A damn good detective. Finding people is my specialty, so naturally, I worked for the Nazis finding people.
Vetëm se punova deri vonë.I just worked late.
Hej, punova atje se duhej të punoja.Hey, I worked there because I had to.
E dija se ai po kujdesej për mua, Pastaj punova shumë për ta kënaqur atë,I knew he cared for me. So I worked hard to please him.
Ti punove më shumë se çdokush para teje.You worked harder than any man that came before you.
Ti erdhe nga asgjëja dhe punove kaq shumë të arrish aty ku je tani.You came from nothing and you worked so hard to get where you are.
Ai punoi në shkritore.He worked at a foundry.
E dergoi ne shtëpi dhe punoi në të me muaj, deri sa perfundoi.He dragged it home and he worked on it for months, until he finally finished.
Dhe madje edhe pse xhaxhai im Leo punoi për gjithçka që kishte,And even though my uncle Leo worked for everything he got,
Z.O'Konor, punoi!Mr. O'Conner, it worked!
Jo s'më duket. Goldi punoi tek kleri.No, it doesn't Goldie worked the clergy
Ne punuam kaq zellshëm për dy vite.We worked so hard for two years.
Dhe unë me Sandrën, ne punuam dukjen totale më të bukur.And me and Sandra, we'd worked out the most amazing Total Look.
Ju punuat sërish me magjinë tuaj.You've worked your magic again.
Uilli dhe punetoret ne ferme punuan shume... qe te jemi te sigurt se bagetia do te mbijetoje gjate dimrit te veshtire.Willie and the ranch hands have worked hard... to ensure the livestock survive the long winter.
Ata punuan!And worked! And worked! For their freedom, because...
14 ndihmës të kongresit të cilët punuan në faturë dhanë dorëheqje nga puna në parlament dhe shkuan për të punuar për industrinë e kujdesit shëndetësor.14 congressional aids who worked on the bill quit their jobs on the Hill and went to work for the healthcare industry.
Ata punuan në të për rreth 30 minuta, duke provuar ta rivetëdijësojnë atë.They worked on her for about 30 minutes, trying to revive her.
Do të punoj sonte, por nesër nuk do të punoj.I will work tonight, but it will not work tomorrow.
Do të kthehemi të jetojmë në banesën njëdhomëshe, e unë do të punoj në ndërrimin e natës si roje e sigurisë!You you're back to live in one bedroom apartment , and I will work as a security agent .
Nesër do të kesh kushte më të mira dhe do të punosh në librari.Tomorrow will be better cell and will work in the library ...
Mirë, tani që ti je i varur.. .. më thuaj nëse do të punosh me mua apo jo?Well, now that you're hanging... ...tell me if you will work for me or not?
.. më thuaj nëse do të punosh me mua apo jo?.. tell me if you will work for me or not?
Askush nuk do të punojë me mua pas kësaj.No one will work with me after that.
Nuk do të punojë. – Provoje njëherë.- Attempt it. - Not it will work.
- Zachary do të punojë.- Zachary will work.
Ajo do të punojë mirë.It will work inside the sub.
Ti dhe unë do të punojmë së bashku.You and I will work hand in hand.
E di, vetëm se ne duhet të merremi me atë dhe të shpresojmë se do të punojnë.I know, only that we must manage with what we and hopefully it will work.
Unë nuk do t'ju kërkojë të kthimin e parave .. .. Por ju do të punojnë për mua, nuk do të ju?I won't ask you to return the money.. ..but you will work for me, won't you?
Posi, shumë studentë, Shumë fytyra të reja, që do të punojnë mjaft mirë në favorin tënd.Yeah, lots of students, plenty of new faces, which will work out pretty well in your favor. Mmm.
.. Por ju do të punojnë për mua, nuk do të ju?..but you will work for me, won't you?
- Atëherë puno.-So work.
Kurrë mos puno afër ku jeton.Never work near where you live.
Bir, të lutem puno me mua.Son, please work with me, young man.
Mos puno me atë djalë.Don't work with this guy.
Po punoja.I was working.
Po punoja për sigurinë kombëtare.I was working for national security.
Kur po punoja në shtëpinë tënde me ty, për mua... U ndjeva si në familje.When I was working on your home with you... ...to me... ...it felt Iike family.
Unë po punoja te zoti Ronnie në Bulevardin Astoria.I was working at Mr. Ronnie's on Astoria Boulevard.
Dhe dy muaj më parë më tha se ti po punoje... ...në brendësi të çështjes Nathir.So a couple months back he told me that you were working an asset inside on Nathir.
Dhe dy muaj më parë më tha se ti po punoje në brendësi të çështjes Nathir.So a couple months back he told me that you were working an asset inside on Nathir.
Majkëll punonte si asistent në gjykatën e qarkut në Nju Jork.Michael was working as an assistant New York district attorney.
Ai, ai punonte për LejIën.He -- he was working with Layla.
Po punonte mbi një program për të ndryshuar kodet e hedhjes, të cilin e quante "GHOST":He was working on a program to scramble launch codes that he called "GHOST":
Rogu punonte për ty.Rogue was working for you
- Ai punonte atje si...-He was working there as a...
Kohë më parë, isha në Burma... ...dhe miqtë e mi dhe unë po punonim për qeverinë lokale.A long time ago, I was in Burma... ...and my friends and I were working for the local government.
-Po mendoja për atë këngën në të cilën po punonim para ca ditësh.-I was thinking of that song we were working on the other day.
Ti je pjesë e projektit në të cilën punonim.As part of a project we were working on.
Domethënë që nga fillimi punonit ju të dy.So you two were working together all along?
Unë mendoja se ti dhe Smithi po punonit bashkë.I thought you and Smith were working together.
Ata punonin mbi një vaksinë.They were working on an injection.
Njerezit e mi punonin ne ate vend deri sa erdhi Kryetari dhe na i mbylli.My men were working on that site until the mayor shut us down.
Siç e di, kam punuar gjatë gjithë jetës time, shumë fort... për të arritur një synim.As you know, I have worked my entire life, very hard... to achieve one goal.
Për tridhjetë vjet kam punuar për paqen.For 30 years I have worked for peace.
Unë dua të mbaj atë fuqi që kam punuar të kem në Shtëpinë e Bardhë që do të thotë fuqia që ti ke në Shtëpinë e Bardhë nëpërmjet meje.I want to maintain the influence that I have worked to achieve in the White House, which translates into the influence that you have in the White House, through me.
Me vite të tëra, Agjensia Taunsend... ...ka punuar në projekte për bironë... ...por në asnjë që ka të bëj me shumë jetëra njerëzish.Over the years, the Townsend Agency... ... has worked on projects for the bureau... ... but never one with so many innocent lives at stake.
Migeli ka punuar në fermën time prej vitesh.Miguel has worked my farmland for years.
I mjeri Steve ka punuar këtu për shtatë vjet.Poor Steve has worked here for seven years.
Dhe Z. Wing dhe unë kemi punuar shumë që të mos figuroj në asnjë vend.And Mr. Weng and I have worked very hard to keep it that way.
Ne,gjithashtu,kemi punuar shumë për të ndërtuar perandorinë Moughale.We, too, have worked hard to build the Mughal Empire.
Ne kemi punuar dhjetë vite të vështira, dhe e kam llogaritur, dhe... ... Më në fund ne kemi sigurim financiar, njerëzore dhe lidhje politike për të bërë veprimin vendimtar.We have worked for ten hard years, and I've done the math, and... ...we finally have the financial security, the manpower, and the political connections to make a substantial move.
Ajo që kemi punuar gjithë këtë kohë, mbaron sot.Everything that we have worked for ends today.
Babai im është i kënaqur. dhe ju keni punuar shumë!My father is kind. And you have worked very hard!
Futu, ju keni punuar më së shumtiFutu, you have worked hardest
Që më kujton... Se ju të dy keni punuar shumë për këtë martesë.You two have worked so hard on this wedding.
Se ju të dy keni punuar shumë për këtë martesë.You two have worked so hard on this wedding.
Do t'i ndryshosh. Pesë breza të Rikërsave kanë punuar shumë për ta bërë këtë qytet të famshëm.Five generations of Rikers have worked hard to make this city great.
Thirrjet tuaja kanë punuar.Your calls have worked.
Pesë breza të Rikërsave kanë punuar shumë për ta bërë këtë qytet të famshëm.Five generations of Rikers have worked hard to make this city great.
Mua më pëlqen të punoj ke Stareti.I like working for Starrett.
Fillova të kuptoj pse pëlqej të punoj punë fizike.I'm beginning to understand why I like working with my body.
Si do të ishte të punosh për mua?How'd you like to work for me?
Se dua të punosh për mua.'Cause I want you to work for me.
Do të punosh në Kuins?You want to work in Queens?
- Shejni e din se mund të punojë për mua.- Shane knows he can work for me.
Çdo grua duhet të jetë dy herë më e mirë se një burrë e të punojë më shumë për një pagë më të vogël.Any woman must be twice as good as a man and work harder for less pay. Cliche grande.
"Nuk dua të punojë ato 9 orë."I'm not working those kind of hours."
Çelësi është ta lejosh trupin të punojë si terësi.The key is letting the body work together.
-Ne do të punojmë gjatë ditës?- We're gonna work in daylight?
Besoj që është e rëndësishme të punojmë së bashku, Meksikë dhe në Shtetet e Bashkuara, njëra dorë e pastron tjetrën.I believe it's important that we work together. Mexico and the United States. One hand washing the other.
Duhet të punojmë vajza.We gotta go to work, guys.
- Ne mund të punojmë me atë.- We can work with that.
Po nuk e gjetët atë maskara të vogël do të punoni pa pushim në fermë.You're gonna have to start workin' the farm with your own two hands... less'n you spot that little twerp. - [Muttering]
Kur do të punoni si një burrë, do të ushqejmë si të tillë.When you work like a man, we will feed you like one.
Gjithashtu po ofrohet ndihmë në formën e trajnimeve pashkëputje nga puna, duke bërë që ekspertët e shteteve Bosanski Samac, Bosnie dhe Hercegovinë, 2003antare të BE-s të punojnë në terren përkrah policëvedoganorë si dhe manaxherëve në adminstratat kombëtare. Kjo gjë përbën një pjesë të metodëssë integruar që BE-ja po promovon në të gjitha aspektet e manaxhimit të kufijve në nivel rajonal,një metodë që fillon nga marrëveshjet e thjeshta mbi orët e hapjes së kufijve në të dyja anët epikave të kalimit kufitar, deri tek operacionet e sofistikuara të kontrolleve doganore dhe kufitare.Kjo metodë përshfshin në vetvete edhe lidhjet me agjensi të tjera si ato veterinare dhe të kontrollit të bimëve, rojeve kufitare, policisë dhe gjyqësorit, si dhe ministrive përgjegjëse për transportindhe infrastrukturën e transportit apo tregtinë.The assistance is being provided in the form of on-the-job training, with EU experts working alongside customsofficers on the ground and managers in nationaladministrations.It forms part of an integratedapproachthe EU is promoting in all aspects of border managementat regional level, which ranges from simply agreeing Bosanski [amac, Bosnia and Herzegovina, 2003common opening times on either side of a bordercrossing to sophisticated co-operation on customs and border control, and includes links withother agencies, such as veterinary or plant-health control, border guards, police and judiciary,andministries responsible for transport and transport infrastructure or trade.
Programe të tilla si TEMPUS nxisin bashkëpunimin mes institucionevearsimore, shteteve antare të BE-s dhe vendeve partnere duke siguruar grante që ujapin mundësi akademikëve dhe zyrtarëve të punojnë në shtete të tjera.And programmes such as TEMPUSencourage co-operationbetween educational institutions, the EU Member States and the partner countriesproviding grants to allow academics and officials to work in other countries.
Bëj çka të donë, po disa nga ne edhe duhet të punojnë.Been a ball, but some of us have to work.
Shkencëtarët janë të detyruar të punojnë ditë e natë, që ta bëjnë... versionin e ri të NAS-it!The scientists are forced to work night and day to make new versions of us.
Por ata që do të gradohen do të dërgohen të punojnë në LengIej ose do të punojnë në tërë botën si operativa speciaI.But those of you who do graduate will be sent to work out of Langley or embassies around the world as official cover operatives.
Po të mos kisha qënë i detyruar të punoja këtu, ne do mund të bëheshim miq.If I hadn't had to work in you, we might've been friends.
Do të bëja gjithçka që të punoja në Menhetën.I'd kill to work in Manhattan.
Më pëlqente të punoja me drejtuesin e 'Përjetësi Përgjithmonë.'I loved working with the director of 'Eternity Forever.'
Do të më detyronte 24 orë në ditë të punoja po të mundja. Kjo është jo humane.Ifshe could work me 24 hours a day, she would.
Asaj i duhet të punoje me sisteme të vjetëruara dhe i mungojnë burimet e domosdodhmepër të bërë vlerësimin e taksave të mbledhura si nga qytetarëtedhe nga biznesi.It has to work with antiquatedsystems, and lacks the resources needed to assess andcollecttaxes from both citizens and businesses.
Të punësova të punoje për mua.I hire you to work for me only.
Do doja shumë të vije të punoje atje me ne...Well, I, I do hope you'll feel able to come and work with us there.
Shefi yt të bëri të punoje shumë... dhe ti shkove e leve duart me gjak.Your stupid boss made you work hard... So you went and dyed your hands in blood.
Endi nuk kishte filluar të punonte sot?Didn't Andy start work today? Yes.
Trupi i saj u sollë në morgun e babait tim, në mënyrë që ai të fillonte të punonte mbi kërkesën tjetër të saj.Her body was brought to my father's mortuary, so he could begin work on her other final request.
Nëse do të punonte, përkrahësit e tu në Parlament do të ndiqnin të qetë... ...ndërkohë që kolegët e tyre do të vdisnin njëri pas tjetrit përreth tyre.Had it worked... ...your followers in Parliament would have watched unharmed... ...as their colleagues were dying around them.
Duhej të punonim së bashku dhe të gjith do mbijetonim.We were supposed to work together so we all survived. Thats the game.
'Ne kishim qëllim të punonim.''We set out to work.'
Pra kush do ta mendonte se ne do të punonim sëbashku përsëri.So who would think that we will work together again.
Unë do të doja që të vinit të punonit për mua si një asistente personaleI'd like you to come and work for me as my personal assistantlhanger-on.
Do na pëlqente të punonit për ne.We would like you to work for us.
Do doja të punonin më mirë.I just wish they worked better.
Shumë njerëz do vdisnin të punonin këtu ndërsa ti nuk do.Because this place, where so many people would die to work... you only deign to work.
Fëmijët puritanë, si prindërit e tyre, duhet të punonin shumë... ...dhe të ndiqnin ide strikte të disiplinës.Puritan children, like their parents, had to work hard and follow strict ideas of discipline.
Ata duhej të punonin shumë.They had to work their asses off.
Të gjitha ato do të duhet të kenë punuar.They all would have worked.
Kjo do të punonte.That would work.
Më nuk punuake në dhomën e ngrënies.You don't work in the dining room anymore.
Në darkë ka punuar në saloon.In the evening Georgia worked as a dancehall girl.
Unë madje edhe një plan e kam punuar.I've even worked out a plan.
- Burri juaj i fundit ka punuar... ...për njeriun,me emrin Rodrigez.- Your late husband worked... ... for a man called Rodriguez.
Unë e kam punuar... ...me këto dy duar...I worked it... ... with my own two hands...
...por nga fundi u lirua me kusht, që të ndihmonte në luftën e Amerikës, kështu që për gjashtë muaj, ka punuar në pastiçerinë time....but towards the end, he was paroled to help with the American war effort, so for six months he's worked in my pastry shop.
Nëse punon për jetesë, për çka mbytesh duke punuar?If you work for a living, why do you kill yourself working?
Nuk do të shkojë shumë dhe do ta gjejnë në Seattle, duke punuar në një autolavazh.You'll soon find him in Seattle, working in a car wash.
Eshtë kaq avokat i mirë, saqë nesër në mëngjes, do të jesh duke punuar në Alaskë.He's such a good lawyer, that by tomorrow morning, you gonna be working in Alaska.
Ata kanë qenë duke punuar për një shërim për sëmundje epidemike.They've been working on a cure for the plague.

Questions and answers about punoj conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about punoj
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
punësojemploy

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kamhave
miqësohembecome friends
mirësojimprove
ngjitemclimb
plagojhurt
pompojpump
punësojemploy
puthkiss
thajdry up
thektoast