Ngre conjugation

Conjugate ngre - raise

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ngre I raise
Ti
ngre you raise
A(i/jo)
ngre he/she/it raises
Ne
ngremë we raise
Ju
ngrini you all raise
At(a/o)
ngrenë they raise

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ngrita I raised
Ti
ngrite you raised
A(i/jo)
ngriti he/she/it raised
Ne
ngritëm we raised
Ju
ngritët you all raised
At(a/o)
ngritën they raised

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të ngre I will raise
Ti
do të ngresh you will raise
A(i/jo)
do të ngrejë he/she/it will raise
Ne
do të ngremë we will raise
Ju
do të ngrini you all will raise
At(a/o)
do të ngrenë they will raise

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
ngri you raise
Ju
ngrini you all raise

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ngrija I was raising
Ti
ngrije you were raising
A(i/jo)
ngrinte he/she/it was raising
Ne
ngrinim we were raising
Ju
ngrinit you all were raising
At(a/o)
ngrinin they were raising

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam ngritur I have raised
Ti
ke ngritur you have raised
A(i/jo)
ka ngritur he/she/it has raised
Ne
kemi ngritur we have raised
Ju
keni ngritur you all have raised
At(a/o)
kanë ngritur they have raised

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata ngritur I had raised
Ti
pate ngritur you had raised
A(i/jo)
pati ngritur he/she/it had raised
Ne
patëm ngritur we had raised
Ju
patët ngritur you all had raised
At(a/o)
patën ngritur they had raised

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem ngritur I will have raised
Ti
do të kesh ngritur you will have raised
A(i/jo)
do të ketë ngritur he/she/it will have raised
Ne
do të kemi ngritur we will have raised
Ju
do të keni ngritur you all will have raised
At(a/o)
do të kenë ngritur they will have raised

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të ngre I raise
Ti
të ngresh you raise
A(i/jo)
të ngrejë he/she/it raise
Ne
të ngremë we raise
Ju
të ngrini you all raise
At(a/o)
të ngrenë they raise

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të ngrija I raise
Ti
të ngrije you raise
A(i/jo)
të ngrinte he/she/it raise
Ne
të ngrinim we raise
Ju
të ngrinit you all raise
At(a/o)
të ngrinin they raise

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem ngritur I have raised
Ti
të kesh ngritur you have raised
A(i/jo)
të ketë ngritur he/she/it have raised
Ne
të kemi ngritur we have raised
Ju
të keni ngritur you all have raised
At(a/o)
të kenë ngritur they have raised

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha ngritur I have raised
Ti
të kishe ngritur you have raised
A(i/jo)
të kishte ngritur he/she/it have raised
Ne
të kishim ngritur we have raised
Ju
të kishit ngritur you all have raised
At(a/o)
të kishin ngritur they have raised

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të ngrija I would raise
Ti
do të ngrije you would raise
A(i/jo)
do të ngrinte he/she/it would raise
Ne
do të ngrinim we would raise
Ju
do të ngrinit you all would raise
At(a/o)
do të ngrinin they would raise

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha ngritur I would have raised
Ti
do të kishe ngritur you would have raised
A(i/jo)
do të kishte ngritur he/she/it would have raised
Ne
do të kishim ngritur we would have raised
Ju
do të kishit ngritur you all would have raised
At(a/o)
do të kishin ngritur they would have raised

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ngritsha I may raise
Ti
ngritsh you may raise
A(i/jo)
ngrittë he/she/it may raise
Ne
ngritshim we may raise
Ju
ngritshit you all may raise
At(a/o)
ngritshin they may raise

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça ngritur I may have raised
Ti
paç ngritur you may have raised
A(i/jo)
pastë ngritur he/she/it may have raised
Ne
paçim ngritur we may have raised
Ju
paçit ngritur you all may have raised
At(a/o)
paçin ngritur they may have raised

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ngritkam I (apparently) raise
Ti
ngritke you (apparently) raise
A(i/jo)
ngritka he/she/it (apparently) raises
Ne
ngritkemi we (apparently) raise
Ju
ngritkeni you all (apparently) raise
At(a/o)
ngritkan they (apparently) raise

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ngritkësha I (apparently) raised
Ti
ngritkëshe you (apparently) raised
A(i/jo)
ngritkësh he/she/it (apparently) raised
Ne
ngritkëshim we (apparently) raised
Ju
ngritkëshit you all (apparently) raised
At(a/o)
ngritkëshin they (apparently) raised

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam ngritur I (apparently) have raised
Ti
paske ngritur you (apparently) have raised
A(i/jo)
paska ngritur he/she/it (apparently) has raised
Ne
paskemi ngritur we (apparently) have raised
Ju
paskeni ngritur you all (apparently) have raised
At(a/o)
paskan ngritur they (apparently) have raised

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha ngritur I (apparently) had raised
Ti
paskëshe ngritur you (apparently) had raised
A(i/jo)
paskësh ngritur he/she/it (apparently) had raised
Ne
paskëshim ngritur we (apparently) had raised
Ju
paskëshit ngritur you all (apparently) had raised
At(a/o)
paskëshin ngritur they (apparently) had raised

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
ngritur raised
gerund present
duke ngritur raising
gerund past
duke pasë ngritur having raised

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ngre

Examples of ngre

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Kështu. . . . . . Kemi për të ngritur një shumë të hollash, jo shumë kohë.So... ...we got a hell of a lot of money to raise, not much time.
Hajde, dhe hakmerru për babain tënd. Kush ishte shumë i dobët për të ngritur shpatën e tij.Come and avenge your father who was too weak to raise his sword.
Kjo gjithnjë ngre shqetësime në lidhje me ndikimet në stoqet e peshkut, si dhe ndikime të tjera mjedisore që lidhen me prodhimin e ushqimit dhe konsumin (shih Kapitullin 3).This increasingly raises concerns about the impacts on fish stocks, as well as other environmental impacts related to food production and consumption (Chapter 3).
Do ngrijmë shpirtin, sepse ju nuk keni pse të mendoni për atë që ne mund të godasim, ashtu si mbulimi ngre ata që bien.We're going to lift the spirit because you don't have to think about what we can hit. Just as the sheath raises those who fall.
Mirë, jam i bindur, Dent, dhe do të të ngre fonde.Well, I'm sold, Dent, and I'm gonna throw you a fundraiser.
Madhëria juaj,lufta ngre taksat dhe shkakton inflacion... ...goditur një njeriu të përbashkët dhe të vështirë.Your Majesty, war raises taXes and causes inflation... ...hitting the common man the hardest. War destroys the economy!
Mirë, miku im.Jemi gati t;a ngremë këtë vaskë?Well, my friend. Are we ready to raise this creaking tub?
Do të ngremë nivelin e kërcënimit.We'll raise the threat level.
Thjesht shkojmë atje, të ngremë qepenin... ...dhe largohemi.We just go there, raise the curtain and split!
Ne duhet të ngremë gotat tona në një dolli.We must raise our glasses in a toast.
Tani do ta ngremë këtë urë.We're about to raise these bridges.
Kur perandori të hyjë... ngrini armët, përshëndeteni... dhe flisni sëbashku.When the emperor enters... raise your weapons, salute him... and then speak together.
Do të më ngrini në detyrë?-Are you here to give me a raise?
Në rregull, mirë, tani pasi e kemi vënë magjinë në ata Aggies... dua që të gjithë të ngrini qirinjtë lart... për dikë që di ca gjëra për shpirtin.All right, well, now that we've put the hex on those Aggies... I want y'all to raise your flames up high... for someone who knows a thing or two about spirit.
Mund ta ngrini dorën tuaj të djathtë, ju lutem?Would you raise your right hand, please?
Por është e drejtë për ty të ngrini pyetje.But it's right for you to raise the questions.
Pra, pasi të blejnë një pije, kur ngrenë gotën për të ngritur dolli, të shikojnë të përQëndruar në sy dhe përsërisin këtë poemëSo, after they buy you a drink when they raise their glass to toast, they look you dead in the eye and repeat this poem...
Të gjithë ata që janë pro, të ngrenë duart.Yes, O. All in favor, raise your hand.
Pra, pasi të blejnë një pije, kur ngrenë gotën për të ngritur dolli, të shikojnë të përqëndruar në sy dhe përsërisin këtë poemëSo, after they buy you a drink when they raise their glass to toast, they look you dead in the eye and repeat this poem...
Thonë se emri është zgjedhur... për shoqatat kërcënuese që do të ngrenë armiqtë e Amerikës.They explain the name has been chosen… for the ominous associations it will raise in America's enemies.
Por u ngrita në Itali, dhe doja kompletimin e shërbimit tim të parë.But I was raised in Italy, and I wanted my first service completion.
Pra unë vetëm ngrita dorën dhe e ktheva atë dhe nuk e kam kontrolluar.So I just raised my hand and turned it in and didn't check.
Kurrë nuk ngrita një shpatë në një luftë të lavdishme.Never a sword raised in glorious battle.
Unë e ngrita dhe kam dhënë nderin tim për besnikërinë e tij Dhe ai, pasi arriti aq lart, i ushqeu bimët e tij të reja me vesin e lajkave, magjepsi miqtë e mi.I raised him, and I pawned mine honor for his truth, who, being so heightened, he watered his new plants with dews of flattery, seducing so my friends.
Hej, më fal, e ngrita zërin ca.Hey, I'm sorry I raised my voice.
Dhe ai ngriti shumë pyetje.And he raised many questions.
Mund të na shpjegoni pse Sigurimi i Shtetit krejt papritur ngriti nivelin e gatishmërisë në maksimum, sot mbasdite edhe pse nuk ka shenja për ndonjë sulm terrorist?Can you explain why the department of Homeland Security suddenly raised its alert level to orange, earlier this evening even though there are no indication of a terrorist attack?
Ju shikoni, tonë shefi inxhinier, që është e bazuar nga Ankaraja ... ... ai e ngriti disa çështje në lidhje me izolimin.You see, our chief engineer, who's based out of Ankara... ...he's raised some issues about the insulation.
Të vetmit që na dërgoi Fard Muhammad... Dhe e ngriti të nderuarin Elijah Muhammad.The one who came to us in the person of Fard Muhammad... ...and raised up the Honorable Elijah Muhammad.
Dielli goditë ngriti syzet e tuajaThe sun strikes the carae Our raised glasses shimmer
E ngritëm themelin, dhe nëse duam të qëndrojmë kështu duhet të rrezikojmë gjithçka.We've raised the bar. And if we want to stay there, we gotta risk everything.
ngritët me të vërtetë nga të vdekurit.You've literally raised me from the dead.
Sot këto armën u ngritën në drejtim teje, herën tjetër po e the këtë sërish, ato do të shtijnë.Today these guns have been raised at you, next time you say this, they will fire.
Thonë se emri është zgjedhur... për shoqatat kërcënuese që do të ngrenë armiqtë e Amerikës.They explain the name has been chosen… for the ominous associations it will raise in America's enemies.
Mos e ngri zërin, atij nuk i pëlqen.Don't raise your voice, he doesn't like it.
Të lutem mos e ngri zërin.Please don't raise your voice.
Ti si luledielli i çmendur nga drita, kur i ngri sytë e bën qiellin flakë.You sunflower crazed by light, when you raise your eyes you set the sky ablaze.
Mos e ngri ashtu dorën në mua!, në rregull?Don't ever raise your hand to me like that again, all right?
Mos ma ngri zërin mua, Riçard.Do not raise your voice to me, Richard.
Nëse bastisja e fundit e Quinn në musikën elektronike ka ngritur dyshime në lidhje me sinqeritetin e tij në të kaluarën, e vërteta befasuese pas origjinës së tij të famshme të turbulluar është sigurisht për ta mbyllur librin njëherë e përgjithmon në të ardhmën e tij.If Quinn's recent foray into electronic music has raised doubts concerning his sincerity in the past, the startling truth behind his famously clouded origins is sure to close the book once and for all on his future.
Thonë se ky Jezusi, i ka ngritur njerzit nga vdekja.They say this Jesus has raised a man from the dead.
Sjella jote së fundmi ka ngritur shumë dyshime.Your behavior lately has raised a lot of eyebrows.
Mirë, jam i bindur, Dent, dhe do të të ngre fonde.Well, I'm sold, Dent, and I'm gonna throw you a fundraiser.
Të bëj mirë, të bëhem anëtar i komunitetit, të ngre...Tried to do right, be a member of the community, raise the...
Tani, Kont, derisa ajo të ngre shkopin e saj, çfarë shikon ti?Now, Count, as she raises the stake, what do you see?
E di ti se cila je.., unë dëshiroj të ngre dolli për Rejçelin dhe Hektorin.I would like to raise a glass to Rachel and Hector.
Ti mund të ngresh qindra nga këto, në fund nuk do të arrish të mbledhësh paratë që duhen për të shpëtuar Lëndinat, jo as edhe sikur të vijnë Bitëllsat në një koncert bamirësie.You can have a hundred of these, you ain't gonna raise the money it's gonna take to save the Meadows, not unless The Beatles show up for a benefit concert.
Ke guximin të ngresh dorën kundër meje?You dare raise your hand to me?
Si guxon të ngresh dorën kundër meje?How dare you raise your hand to me?
Ke guximin të ngresh dorën kundër meje? - Thashë që kjo mjafton.You dare raise your hand to me?
Duhet të ngresh këmbën e djathtë.You gotta raise your left leg.
Kush është dakort që ta përjashtojmë Rastin, të ngrejë dorën.All in favor of ejecting Rusty, raise your hand. - Yeah!
Do t'i thërras aleatët, do të ngrejë një ushtri të tërë kundër tyre!We will call in our allies, raise a new army against them.
Do të ngremë nivelin e kërcënimit.We'll raise the threat level.
Thjesht shkojmë atje, të ngremë qepenin... ...dhe largohemi.We just go there, raise the curtain and split!
Ne duhet të ngremë gotat tona në një dolli.We must raise our glasses in a toast.
Shpejt do të keni kënaqësinë ta shikoni të përformojë, por tani, le të ngremë një dolli:You'll soon have the pleasure of seeing her perform, but right now, let's please raise a glass:
Le të ngremë një dolli për djalin tonë, shkrimtarin.Let's raise a glass here to our son, the writer.
Në rregull, mirë, tani pasi e kemi vënë magjinë në ata Aggies... dua që të gjithë të ngrini qirinjtë lart... për dikë që di ca gjëra për shpirtin.All right, well, now that we've put the hex on those Aggies... I want y'all to raise your flames up high... for someone who knows a thing or two about spirit.
Por është e drejtë për ty të ngrini pyetje.But it's right for you to raise the questions.
Sa do të ngrini sonte?How much y'all raise tonight?
Tani është koha të ngrini duart.Now's the time to raise your hand.
Dua që të ngrini duart tuaja dhe të qëndroni në heshtje për një minutë.I need every passenger to raise their hands above their heads and remain silent for the next 60 seconds.
Të gjithë ata që janë pro, të ngrenë duart.Yes, O. All in favor, raise your hand.
Thonë se emri është zgjedhur... për shoqatat kërcënuese që do të ngrenë armiqtë e Amerikës.They explain the name has been chosen… for the ominous associations it will raise in America's enemies.
Me këtë do të doja të ngrija një gotë për Piterin dhe Zoin.With that, I'd like to raise a glass to Pete and Zooey.
Shkoi sot të rezervoj restorantin do të ngrinte shumë dyshime.It'd raise too many suspicions.
Do jepte Morganës mundësinë të ngrinte një ushtri me të vdekur me qëllim të mposht njerëzimin.Giving Morgana the power to raise an army of the dead ... and enslave mankind
Morgana mori në zotërim ksorkin më të rezikëshëm, ..i njohur si "ngritja". Do jepte Morganës mundësinë të ngrinte një ushtri me të vdekur me qëllim të mposht njerëzimin.Morgana gained sorcery's most dangerous spell known as "The Rising," giving Morgana the power to raise an army of the dead and enslave mankind.
Sem është ngritur më shumë se ne dikurë.Por kënaqësia ime më e madhe ishte kur e shikoja gruan time,Ginger, duke Punuar në dhomë.Sam raised more than we`ve ever raised before. But my greatest pleasure was watching my wife, Ginger, work the room.
-Kam dëgjuar zërat e ngritur.-I heard raised voices.
- Nuk ke ngritur një alarm.- You haven't raised an alarm.
Kush e adresojë perandorin me atë ton te ngritur?Who addresses the Emperor in such a raised tone?
- Është ngritur tek 20 mijë në muaj.- It's being raised to 20,000 a month.
Kneller është me Mbretin, dhe ai është duke ngritur ferrin.Kneller's with the King, and he's raising hell.
Gjashtë djemë duke ngritur një flamur mbi Iwo Jima.Six guys raising a flag over Iwo Jima.

Questions and answers about ngre conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ngre
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ngrijfreeze

Do you know these verbs?

VerbTranslation
asgjësojannihilate
durojbear
masturbohemmasturbate
mbarohembe completed
mësojteach
ngacmojpoke
ngrihemrise
punësojemploy
puthkiss
qeshlaugh