Mbuloj conjugation

Conjugate mbuloj - cover

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
mbuloj I cover
Ti
mbulon you cover
A(i/jo)
mbulon he/she/it covers
Ne
mbulojmë we cover
Ju
mbuloni you all cover
At(a/o)
mbulojnë they cover

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
mbulova I covered
Ti
mbulove you covered
A(i/jo)
mbuloi he/she/it covered
Ne
mbuluam we covered
Ju
mbuluat you all covered
At(a/o)
mbuluan they covered

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të mbuloj I will cover
Ti
do të mbulosh you will cover
A(i/jo)
do të mbulojë he/she/it will cover
Ne
do të mbulojmë we will cover
Ju
do të mbuloni you all will cover
At(a/o)
do të mbulojnë they will cover

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
mbulo you cover
Ju
mbuloni you all cover

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
mbuloja I was covering
Ti
mbuloje you were covering
A(i/jo)
mbulonte he/she/it was covering
Ne
mbulonim we were covering
Ju
mbulonit you all were covering
At(a/o)
mbulonin they were covering

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam mbuluar I have covered
Ti
ke mbuluar you have covered
A(i/jo)
ka mbuluar he/she/it has covered
Ne
kemi mbuluar we have covered
Ju
keni mbuluar you all have covered
At(a/o)
kanë mbuluar they have covered

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata mbuluar I had covered
Ti
pate mbuluar you had covered
A(i/jo)
pati mbuluar he/she/it had covered
Ne
patëm mbuluar we had covered
Ju
patët mbuluar you all had covered
At(a/o)
patën mbuluar they had covered

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem mbuluar I will have covered
Ti
do të kesh mbuluar you will have covered
A(i/jo)
do të ketë mbuluar he/she/it will have covered
Ne
do të kemi mbuluar we will have covered
Ju
do të keni mbuluar you all will have covered
At(a/o)
do të kenë mbuluar they will have covered

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të mbuloj I cover
Ti
të mbulosh you cover
A(i/jo)
të mbulojë he/she/it cover
Ne
të mbulojmë we cover
Ju
të mbuloni you all cover
At(a/o)
të mbulojnë they cover

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të mbuloja I cover
Ti
të mbuloje you cover
A(i/jo)
të mbulonte he/she/it cover
Ne
të mbulonim we cover
Ju
të mbulonit you all cover
At(a/o)
të mbulonin they cover

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem mbuluar I have covered
Ti
të kesh mbuluar you have covered
A(i/jo)
të ketë mbuluar he/she/it have covered
Ne
të kemi mbuluar we have covered
Ju
të keni mbuluar you all have covered
At(a/o)
të kenë mbuluar they have covered

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha mbuluar I have covered
Ti
të kishe mbuluar you have covered
A(i/jo)
të kishte mbuluar he/she/it have covered
Ne
të kishim mbuluar we have covered
Ju
të kishit mbuluar you all have covered
At(a/o)
të kishin mbuluar they have covered

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të mbuloja I would cover
Ti
do të mbuloje you would cover
A(i/jo)
do të mbulonte he/she/it would cover
Ne
do të mbulonim we would cover
Ju
do të mbulonit you all would cover
At(a/o)
do të mbulonin they would cover

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha mbuluar I would have covered
Ti
do të kishe mbuluar you would have covered
A(i/jo)
do të kishte mbuluar he/she/it would have covered
Ne
do të kishim mbuluar we would have covered
Ju
do të kishit mbuluar you all would have covered
At(a/o)
do të kishin mbuluar they would have covered

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
mbulofsha I may cover
Ti
mbulofsh you may cover
A(i/jo)
mbuloftë he/she/it may cover
Ne
mbulofshim we may cover
Ju
mbulofshit you all may cover
At(a/o)
mbulofshin they may cover

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça mbuluar I may have covered
Ti
paç mbuluar you may have covered
A(i/jo)
pastë mbuluar he/she/it may have covered
Ne
paçim mbuluar we may have covered
Ju
paçit mbuluar you all may have covered
At(a/o)
paçin mbuluar they may have covered

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
mbuluakam I (apparently) cover
Ti
mbuluake you (apparently) cover
A(i/jo)
mbuluaka he/she/it (apparently) covers
Ne
mbuluakemi we (apparently) cover
Ju
mbuluakeni you all (apparently) cover
At(a/o)
mbuluakan they (apparently) cover

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
mbuluakësha I (apparently) covered
Ti
mbuluakëshe you (apparently) covered
A(i/jo)
mbuluakësh he/she/it (apparently) covered
Ne
mbuluakëshim we (apparently) covered
Ju
mbuluakëshit you all (apparently) covered
At(a/o)
mbuluakëshin they (apparently) covered

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam mbuluar I (apparently) have covered
Ti
paske mbuluar you (apparently) have covered
A(i/jo)
paska mbuluar he/she/it (apparently) has covered
Ne
paskemi mbuluar we (apparently) have covered
Ju
paskeni mbuluar you all (apparently) have covered
At(a/o)
paskan mbuluar they (apparently) have covered

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha mbuluar I (apparently) had covered
Ti
paskëshe mbuluar you (apparently) had covered
A(i/jo)
paskësh mbuluar he/she/it (apparently) had covered
Ne
paskëshim mbuluar we (apparently) had covered
Ju
paskëshit mbuluar you all (apparently) had covered
At(a/o)
paskëshin mbuluar they (apparently) had covered

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
mbuluar covered
gerund present
duke mbuluar covering
gerund past
duke pasë mbuluar having covered

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for mbuloj

There is no additional usage information for the verb mbuloj.

Examples of mbuloj

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Sauron ka nevojë vetëm për të mbuluar këtë unaz të gjitha tokat në një errësirë të dytë.Sauron needs only this Ring to cover all the lands in a second darkness.
Cila është mënyra më e mirë për të mbuluar një vrimë të vogël?What's the best way to cover a small dent?
Por sa herë që u ktheve pas, kishte më shumë dëshmitarë... ...më shumë prova për të mbuluar.But every time you went back, there was more witnesses, there was more evidence to cover up.
Epo, unë isha caktuar për të mbuluar mësuesen në hapësirë.Well, I was assigned to cover the teacher in space.
Dritaret në atë pjesë të sipërme të katit janë mjaft të mëdha për mua... për të mbuluar ty nga ajo kullë në jug.The windows on that upper floor are big enough for me... to cover you from that south tower.
Ok, po te mbuloj.OK, I'll cover you.
- Unë s'po mbuloj asgjë.-I'm not covering anything up.
Do t'i mbuloj shpenzimet tua.I'll cover your expenses.
Dhe unë, në ferr, nuk do të mbuloj!And I sure as hell ain't covering for you!
Shingleton, na mbulon.Shingleton, give us cover.
Është pelhurë që e mbulon dyshekun.It's the cloth that covers the mattress and the box spring.
Lajthia mbulon çdo krim.Hazelnut Creamer covers all sins.
Kjo mbulon... .. si,e tërë bota.That covers... ..like, the whole world.
Askush nuk e mbulon atë vrimë!Nobody's covering that hole!
Po ju mbulojmë.We got you covered.
Do të mbulojmë me një 30-shin.Enders, go right. We'll cover you with a 30.
Sidoqoftë, ne të gjitha jemi pajtuar që të mbulojmë... këto pjesët këtu... dhe këtë pjesën këtu.However, we've all agreed to cover up... these areas here... and this area right here.
Na duhet ta mbulojmë këtë këtu.We need to cover these situations.
Duhet të mbulojmë të gjitha bazat tona.We have to cover all our bases.
Të tjerët na mbuloni.The rest of you, cover us.
Ju të tre me mua. Të tjerët na mbuloni.You three, with me, the rest cover.
Dhe do të mbuloni pjesën e mbetur, shpenzimet ligjore plus 50.000 për dhimbjet?- And you'll cover his deductible, attorney's fees, and 50 grand for pain and suffering?
Me të vërtetë, duhet të më mbuloni krahët, ok.I need y'all to cover for me.
- Rendi, Frenk, mbuloni lart.Randy, Frank, cover high. Come on. RANDY:
Këto përpjekje mbulojnë edhe tatimin e drejtpërdrejt dhe atë tëtërthortë, përfshirë njësinë e 'tatimpaguesve të mëdhenj' dhe departamentin e taksës së vlerës së shtuar (TVSH).These cover both direct and indirect taxation, including the 'large taxpayers' unit, andthe value-added tax (VAT) department.
Programet e rejagjithashtu mbulojnë reformën në administratën publike, mbështetjen e policisë nëluftën kundër krimit, administrimin e taksave dhe mbledhjen e të ardhurave, krijimin e vendeve të reja të punës si dhe ndihmojnë hapjen e një biznesi të ri nëekonomitë ruralë, si dhe projektet për zhvillimin e shoqërisë civile.New programmes also cover public administrationreform, crime-fighting support to police, tax administration and revenue collection,job-creation and business start-up help to rural economies, and projects todevelop civil society.
Marrëveshjet e Europës: Marrëveshjet e Europës përbëjnë kuadrin ligjor për marrëdhëniet dypalëshe mes Komuniteteve Europiane dhe Shteteve Antare nga njëra anë dhe vendet që do të antarësohen në BE nga anatjetër. Këto marrëveshje mbulojnë çështjet që kanë të bëjnë me tregtinë, dialogun politik,përafrimin ligjor dhe fusha të tjera të bashkëpunimit, si në industri, transport dhe doganë, sidhe vendosin në mënyrë progressive zona të tregtisë së lirë me BE-n dhe vendet të asociuara.Europe Agreements:The Europe Agreements provide the framework for bilateral relations between the European Communities and their Member States on the one hand and the EU acceding countries on the other.The Agreements cover trade-related issues, political dialogue, legal approximation and other areasof co-operation, such as industry, environment, transport and customs, as well as progressivelyestablishing free trade areas between the EU and the associated countries.
Humbja e pyjeve ë dhënat mbulojnë të gjitha 32 vendet anëtare të AEtë Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar – dhe 6 vendet bashkëpunuese të AEM.Data coverage is for all 32 EEA member countries — with the exception of Greece and the United Kingdom — and 6 EEA cooperating countries.
Jo pa artileri, pa u munduar ta mbulojnë.Not without artillery, without trying to cover him.
Unë e mbulova për të.I covered for him.
Sem, natën e vrasjes së Braunit, të mbulova unë.Sam, the night of the Brown murders, I covered for you.
Unë u mbulova.I got it covered.
Për këtë mbulova Tajllerin dhe thashë që ishte një aksident.And that's why I covered for Tyler, said it was an accident.
- Mos u shqetëso, e mbulova.- Don't worry, I have it covered.
- Ti e mbulove këtë?- You got this covered?
- U mbulove nga gjaku i tij?And you got covered in its blood.
Ky ishte fillimi i apokalipsit i cili mbuloi të tërë botën.This was the beginning of apocalypse which covered the entire world.
Pra, ju nuk besoni më se kompania e mbuloi atë?So you don't believe anymore that the company covered it up?
Dhe prit derisa dëgjon zemrat gjakderdhëse... bërtasin dhe qajnë për metodën tonë... duke provuar ta zvarritin të vërtetën... nga këta që dinë ose duhet të dinë... kush e mbuloi një amandament të psetë të majorit komunist.And wait till you hear the bleeding hearts... ...scream and cry about our methods... ...of trying to drag the truth... ...from those who know or should know... ...who covered up a Fifth Amendment Communist Major.
Dhe sherif Bërk e mbuloi.And Sheriff Burke covered it up.
- Ai që mbuloi për mua.- The one that covered for me.
Inspektor, këtë e mbuluam ne.Inspector, we got this covered.
Ne e mbuluam këtë.We covered this.
Fugonin e Xhakut, por i mbuluam targat.- Jack's van. We covered the lettering.
Ne mbuluam njërën rrëmujë, ti bëre një tjetër.We covered up the one mess. You made another.
- Ju e mbuluat atë.- You covered for him.
Ju mbuluat të gjitha këndet.You covered all the angles.
Ata mëzi i mbuluan, kufomat ofenduese.They merely covered up, as one does, the offensive corpses.
Ia mbuluan fytyren me jastekun e krevatit time.They covered his face with the pillow from my bed.
Malvinasët u kthyen përsëri... dhe i mbuluan të gjitha.The Malvinas came back again... and covered everything.
Ata e mbuluan.They've covered it up.
Në rregull, kjo do të mbulojë krevatin.All right, this one will cover the bed.
Ne do të mbulojmë rrugën e shtruar dhe porta nga lart.We will cover the causeway and the gate from above.
Këndi këtu dhe tjetri në sallon do të mbulojnë sipërfaqen më të madhe të mundshme.This position and the position in your living room, will cover as much of the apartment as possible.
Shingleton, na mbulo.Shingleton, give us cover.
Mos e mbulo.Don't cover up.
N.q.s ka ndonjë problem,na mbulo.If there is any trouble, cover us.
Dhe na mbulo.You coverus.
Unë po mbuloja atë punën anijes kozmike të Kristina MekAulife dhe mendova të ndaloja një herë.I was covering the Christa McAuliffe shuttle thing, and I thought I'd stop by.
Predikuesi, Pauli, po na mbulonte krahët.Preacher, Paul, was covering our flank.
Zgjidh një popull tjetër... ...e kemi paguar çdo udhëzim tëndin, kemi mbuluar çdo gur dhe fusha me hiChoose another people. We have paid for each of Your commandments. We have covered every stone and field with ashes.
Zgjidh një popull tjetër e kemi paguar çdo udhëzim tëndin, kemi mbuluar çdo gur dhe fusha me hiChoose another people ... We have paid for each of your commandments. We have covered every stone and field with ashes.
Dhe unë, në ferr, nuk do të mbuloj!And I sure as hell ain't covering for you!
Do të mbuloj unë.I'll cover you.
Do të mbuloj me bombë me tym.Smoke and cover.
Nuk e di edhe sa mund të të mbuloj.I don't know how long I can cover.
Unë kam mjaftueshëm para që të mbuloj verërat e mia dhe topat.I have enough money to cover my wine and cannons.
Ndonjë histori që të mbulosh pse ishe këtu ilegalisht?Some kind of story to cover why you're in the country illegally?
"Më mirë është të jesh i dhunshëm sepse dhunën e kemi në zemër, sesa të veshësh pelerinën e padhunës dhe të mbulosh paaftësinë. "It is better to be violent if there is violence in our hearts than to put on the cloak of non-violence to cover impotence. - Who said that?
E di që nuk të pëlqen të mbulosh këmbët dhe di që ti fle ende me qiri, sepse kur t'i mbyllësh sytë, ke frikë që do të jesh në atë kullë prapë.I know that you don't like the covers wrapped around your feet, and I know that you sleep by candlelight because every time you close your eyes... ...you're afraid you're gonna wake up back in that tower.
Do të jap xhaketën që të mbulosh gjakun.Give you a vest, cover up the blood.
Do të vazhdosh të mbulosh gjurmët e tua... ...dhe ajo do vazhdojë të të besojë, sepse kështu dëshiron.You'll keep covering your tracks, she'll keep believing. Because she wants to, because she needs to.
Kthehu në vrimë. unë do të mbulojë.You go back to the hole. I'll cover you, and see if there's any more left.
Emës që një njeri i krisur po mundohet të mbulojë një krim... dhe nëse nuk mund të të gjej ty, mund të vij dhe të kërkoj atë.Good. I was just telling Emma that a desperate guy is trying to cover a crime... and if he couldn't get to you, he might come looking for her.
Unë mendoj studioja mund të mbulojë të gjitha shpenzimet.I suppose the studio could cover aII the fees.
Ai do të mbulojë arratisjen tonë, derisa anija të niset.He'll cover our escape and meet us at Shipwreck Cove.
Dikush e ka futur këtë qytetar që të mbulojë... ...atë çfarë ndodhi në të vërtetë.Someone inserted that civilian to cover up what actually happened.
Do të mbulojmë me një 30-shin.Enders, go right. We'll cover you with a 30.
Sidoqoftë, ne të gjitha jemi pajtuar që të mbulojmë... këto pjesët këtu... dhe këtë pjesën këtu.However, we've all agreed to cover up... these areas here... and this area right here.
Duhet të mbulojmë të gjitha bazat tona.We have to cover all our bases.
Ne do të mbulojmë...We are going to cover our... Wait.
Duhet të mbulojmë dritaren.You need to cover windows.
Dhe do të mbuloni pjesën e mbetur, shpenzimet ligjore plus 50.000 për dhimbjet?- And you'll cover his deductible, attorney's fees, and 50 grand for pain and suffering?
Raportoni sapo të mbuloni anësoret.Check in when you cover the side and rear.
Paj po, e dini, kjo s'do të ishte edhe aq gjë e mençur... njerëzit do të mendojnë se po mundoheni të mbuloni ndonjë gjë.Oh, well, ya see, that wouldn't be too smart because them people... will think you're trying to cover something up.
Nuk ka mënyrë që ju të mund të mbuloni të gjithë këtë gjë.There's no way that you can cover up this whole thing. No?
Me aq sa ata dinë, Kaluam tri dite nga fillim.,... ..wqë do të thotë se ata mund të mbulojnë një rreze tre-ditor të shkollës.As far as they know, we have a three-day head start,... ..which means they could be covering a three-day radius of the school.
Ti nuk çensuron një yll, Narron. Gjithmonë do të ketë njerëz të fuqishëm që do të mbulojnë gjëra në të gjitha gazetat, në të gjitha qytetet.There will always be powerful people covering things up, Ro... ...at every paper, in every city.
I thoni Xhekut dhe Stivit të mbulojnë pjesën andej.Get Jack and Steve to cover on the far side.
Dua njësi ndihmëse të mbulojnë të gjitha rrugët e mundshme.I want auxiliary units to cover all possible getaway routes.
Të them të drejtën po mendoja që të mbuloja vetëm gjysmëne pjesës së mbetur. Që do të thotë që duhet të paguajë vetëm 16.000 dollarë.Actually, I was thinking more like we'd cover half his deductible, which means you'd only owe $16,000.
Po mendoja që po bëja punë të mirë që të mbuloja.I thought I was doing a good thing by covering for you.
Mendova të... ...ulja perdet, të ndaloja orët... ...të mbuloja perdet dhe të tërhiqesha në dhomën time.Thought I'd... ...draw the curtains, stop the clocks... ...cover the mirrors and then retire to my room.
Heko, mor bir kurve... është hera e dytë këtë javë... që m'u desh të të mbuloja bythën.Heco, you sandbagging son of a bitch... it is the second time this week... - I had to cover for your ass. - Billy.
Mendova të ulja perdet, të ndaloja orët të mbuloja perdet dhe të tërhiqesha në dhomën time.Thought I'd draw the curtains, stop the clocks cover the mirrors and then retire to my room.
Dhe madje këtu në të kaluarën e Jugut... nuk ishte e pazakontë të mbuloje të gjitha pasqyrat e shtëpisë... ku zgjimi i një personi të vdekur ka qenë i bazuar.And even here in the South'S recent paSt... it waS not uncommon to cover aII of the mirrorS in a houSe... where the wake of a deceaSed perSon waS being held.
Thuamë që nuk erdhëm këtu në të ftohtë që të mbuloje flokët me kapele.Tell me we didn't come out here in the cold so you could cover your hair with that hat. No, no.
E kishe zakon të mbuloje sytë.You used to cover your eyes.
Prindërit e mi ishin shumë të varfër, por ai ra dakord të mbulonte të gjitha shpenzimet e spitalit.My parents were very poor, but he agreed to cover all the costs of the hospital.
Por çfarë nëse dikush po mundohej të mbulonte gjurmët e veta duke fajësuar Conklin-in and Bourne-n?But what if somebody were trying to cover their tracks by blaming conklin and bourne?
Ishte gabim? Jo. Por çfarë nëse dikush po mundohej të mbulonte gjurmët e veta duke fajësuar Conklin-in and Bourne-n?But what if somebody were trying to cover their tracks by blaming Conklin and Bourne?
Spitali kontrolloi me organizatën e saj të kujdesit shëndetësor dhe atyre iu tha që Kaiser nuk do të mbulonte testet dhe antibiotikët të nevojshëm për mjekimin e Mychelle.The hospital checked with her HMO and they were told that Kaiser would not cover the tests and the antibiotics necessary to treat Mychelle.
Kjo shpërtheu në një shitje të menjëherëshme masive në treg, sepse gjithësekush duhet të mbulonte huanë e tyre tij marxhinit.This sparked an instantaneous massive sell-off in the market, for everyone had to cover their margin loans.
Kishte ardhur koha të mbulonim prapanicën.It was ass covering time. I had to hide my money.
Une jam i mbuluar me ate!I'm covered with him!
# Dhe kur je e mbuluar me fëlliqësira, #And when you're covered, with goo
Ai djali i keq me ka çuar të shoh një film horror, dhe e ka mbuluar kukullën e motres së vet me gjalp kikiriku dhe ushqim zogjësh.That mean boy took me to a scary movie and he covered his sister's doll in peanut butter and bird seed.
Ju më keni mbuluar?You got me covered?
Me Gingerin dhe Paratë në vend, u ndjeva i mbuluar.With Ginger and the money in place, I felt covered.
Aktualisht, më shumë se 12 projekte binjakëzimi janë duke u zbatuar ose ndodhen në fazën përgatitore në Shqipëri dhe Kroaci, duke mbuluar burgjet, statistikat, revizionimin e brendshëm, strehimin politik, doganat, policinë kufitare, sistemin e zbulimit të krimeve, si dhe inspektimin ehigjenës kufitare.Currently more than a dozen twinning projects are runningor are in preparation in Albania and Croatia, covering prisons, statistics, internalaudit, asylum, customs, border police, criminal intelligence system and bordersanitary inspection.
Unë jam duke mbuluar ju!I'm covering you!
Nëna noton vazhdimisht për 9 ditë... ...duke mbuluar 680 km.The mother swam continuously for nine days... ...covering 430 miles.
- Kush është duke mbuluar lumin në veri?- Who's covering the river to the north?
U vonova duke mbuluar paradën e Hallounit në fshat.I ran late covering the Halloween parade in the Village.

Questions and answers about mbuloj conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about mbuloj
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
mbarojcomplete
zbulojdiscover

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dhurojbestow
kërkojlook for
kundërshtojoppose
mbrojprotect
mendojthink
nderojhonour
ngrihemrise
përkëdhelstroke
shtrembërojdistort
zgjojwake up