Zatrzymać conjugation

Conjugate zatrzymać - to stop

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zatrzymam I will stop
ty
zatrzymasz you will stop
on/ona/ono
zatrzyma he/she/it will stop
my
zatrzymamy we will stop
wy
zatrzymacie you all will stop
oni
zatrzymają they will stop

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zatrzymałem I stopped
ty
zatrzymałeś you stopped
on
zatrzymał he stopped
my
zatrzymaliśmy we stopped
wy
zatrzymaliście you all stopped
oni
zatrzymali they stopped

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zatrzymałam I stopped
ty
zatrzymałaś you stopped
ona
zatrzymała she stopped
my
zatrzymałyśmy we stopped
wy
zatrzymałyście you all stopped
oni
zatrzymały they stopped

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zatrzymam I will stop
ty
zatrzymasz you will stop
on
zatrzyma he will stop
my
zatrzymamy we will stop
wy
zatrzymacie you all will stop
oni
zatrzymają they will stop

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zatrzymam I will stop
ty
zatrzymasz you will stop
ona
zatrzyma she will stop
my
zatrzymamy we will stop
wy
zatrzymacie you all will stop
oni
zatrzymają they will stop

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zatrzymałbym I would stop
ty
zatrzymałbyś you would stop
on
zatrzymałby he would stop
my
zatrzymalibyśmy we would stop
wy
zatrzymalibyście you all would stop
oni
zatrzymaliby they would stop

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zatrzymałabym I would stop
ty
zatrzymałabyś you would stop
ona
zatrzymałaby she would stop
my
zatrzymałybyśmy we would stop
wy
zatrzymałybyście you all would stop
oni
zatrzymałyby they would stop

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zatrzymałbym był I would have stopped
ty
zatrzymałbyś był you would have stopped
on
zatrzymałby był he would have stopped
my
zatrzymalibyśmy byli we would have stopped
wy
zatrzymalibyście byli you all would have stopped
oni
zatrzymaliby byli they would have stopped

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zatrzymałabym była I would have stopped
ty
zatrzymałabyś była you would have stopped
ona
zatrzymałaby była she would have stopped
my
zatrzymałybyśmy były we would have stopped
wy
zatrzymałybyście były you all would have stopped
oni
zatrzymałyby były they would have stopped

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
zatrzymajyou stop!
on/ona/ono
niech zatrzymalet him/her/it stop
my
zatrzymajmylet's stop
wy
zatrzymajcieyou all stop
oni
niech zatrzymająlet them stop

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
zatrzymanothere was stopped
zatrzymano bythere would be stopped

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for zatrzymać

There is no additional usage information for the verb zatrzymać.

Examples of zatrzymać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"Aby pobożne zatrzymać obrzędy?""to stop devoted charitable deeds?"
"Czas kiedy chciałam zatrzymać ciebie...""By the time I wanted to stop you..."
"Gil Teacher", jeśli chcesz to zatrzymać, to dlaczego stopniowo?Teacher Gil, if you're going to stop it anyway, why go slower?
"Gwiazdy wyszył ostatniej nocy w Hollywood, aby zatrzymać globalne ocieplenie.""The stars came out last night in Hollywood to stop global warming."
"I w końcu musi się zatrzymać. ""Until he has to stop." "And his bones well up in his eyes, out of that sea..."
*Gdziekolwiek to powiesz... *tam się wspólnie zatrzymamy.Wherever you say.. ..we will stop there.
"Pijąc filiżankę zielonej herbaty zatrzymałem wojnę""Drinking a bowl of green tea... I stopped the war."
- A ja już zatrzymałem.- I've stopped.
- Dopiero co zatrzymałem krwawienie.We just stopped the bleeding.
- Ja zatrzymałem van.- I stopped the van!
- Nie miała żadnego, gdy się zatrzymałem.- She didn't have one when I stopped.
! - Pewnie jest w drodze. Może zatrzymał się po paliwo.Am sure he must be on his way or may have stopped for some fuel perhaps.
! Kto się zatrzymał, ten jest ostatni, a ostatni znaczy martwy!Who stopped, this is the last, and the last is dead!
"Kiedy Mowgli zatrzymał się na odpoczynek, wesoły niedźwiedź zwany Baloo, zbliżył się."When Mowgli stopped to rest, a happy bear wandered over, named Baloo.
"Moje serce połączyło się z tysiącem, bo mój przyjaciel zatrzymał się w biegu." Zapłacicie za to."My heart has joined the thousand, for my friend stopped running today."
"Na jego drodze do domu jednej nocy stary zatrzymał w strachu...""On his way home one night an old man stopped in fright... "
"Oczywiście, że nie chcę się przyznać, to do moich kolegów, 'tak, gdy zatrzymaliśmy się na herbatę próbowałem dyskretnie, aby rozwiązać problem"'Obviously, I didn't want to admit this to my colleagues, 'so when we stopped for tea I tried discreetly to rectify the problem.'
# I na przez Caroline # # zatrzymaliśmy w Szarlotce ale obeszliśmy RockHill ## And on across Caroline # # We stopped in Charlotte but we bypassed RockHill #
'Wkrótce zatrzymaliśmy się, by sprawdzić bieg naszej "pięknej" rzeki.'Soon, we stopped to check on the course of our "beautiful" river.
- A nasza podróż do Pittsfield, kiedy zatrzymaliśmy się w Sturbridge Village?- All right. What about the drive up to pittsfield when we stopped at sturbridge village?
- Czemu się zatrzymaliśmy? Wycofać się!Why are we stopped?
- Czekaj, zatrzymaliście się w motelu?Wait, you stopped at a motel?
- Myślałam, że zatrzymaliście się na kawę.- I thought you stopped for coffee.
- To nie takie proste... - Wcześniej zatrzymaliście...Well,you stopped it before--
"Przed powrotem do domu na kolację, niania i dzidziuś Boo zatrzymali się przed domem "Starego Żołnierza", żeby odwiedzić pana Tinsela.""Before returning home for supper, Nanny and Baby Boo stopped at the Old Soldiers' Home to visit Mr Tinsel."
- 15 lat temu zatrzymali mój supercondutor...-Go ahead! 15 years ago, they stopped work on my superconductor...
- Kapitanie, zatrzymali silniki.Sir, they've stopped their engines.
- Nigdy mnie nie zatrzymali.I've never been stopped.
-Nie zatrzymałam się.- I haven't stopped.
...zatrzymałam się, by odwiedzieć dziewczynę, która zawsze była dla mnie miła.I stopped to see the older girl who was always so nice to me
/Przeszłam 6 km i się zatrzymałam.about 6km in i stopped.
A ja go zatrzymałam! Byłam głupia!"And I stopped him, my bloody misfortune!"
A potem nagle, przede mną ukazał się dom i zatrzymałam się tam, ponieważ było to Mandele.And then, suddenly, the house appeared in front of me ...and I stopped there, because that was Mandele
- Czy zatrzymałaś krwawienie? - Proszę.- Have you stopped the bleeding?
- Za szybko się zatrzymałaś.! You stopped really fast.
- Zrozum, powiem jemu, że zatrzymałaś się w pobliżu, OK?-Look, I'll tell him you stopped by, okay? SHIP: Okay.
"Gdyby Ziemia się zatrzymała przyciągając do siebie morze, wody oceanów podniosłyby się i popłynęły w stronę Księżyca"" If the Earth stopped attracting the sea, the oceans would rise up and flow towards the Moon"
"O 9:03, taksówka zatrzymała się na rogu ulic Trantor i Bralter."At 9:03, the taxi stopped at the corner of Trantor and Bralter Streets.
- Biblia zatrzymała kule.-It stopped a bullet.
- Ja bym się nie zatrzymała.-I wouldn't have stopped.
- Może gdzieś się zatrzymała.- Perhaps she stopped off.
Jedyne co chcę zrobić to udać się na siłownie, i podnosić ciężary. Czyli tam, gdzie miałem iść, zanim mnie zatrzymałyście.What I want to do is go to the gym and lift weights, which is where I was headed before you guys stopped me.
- Żeby zatrzymały nas gliny?Drive faster. So we can get stopped by the cops? I said speed up.
Ale James był w kłopotach, bo samochody które nas ścigały zatrzymały się i zrobiły blokadę.'But James was in big trouble because the cars chasing us had stopped 'and formed a road block. '
Ale po zajęciu pokładu jedenastego, po prostu się zatrzymały.They control decks 26 up to 11. When they took Deck 11 , they stopped.
Być może byłoby bardziej przygnębiające, gdyby nigdy nie zatrzymały się, by się nad tym zastanowić?Maybe it would be more depressing if you never even stopped to ask. Exactly.
Castle, były tam ślady krwi, które pochodziły z vana, a następnie zatrzymały się.She was. Castle, there was a blood trail that led from the van, and it stopped.
Nie zatrzymałbym ichl would stop it.
Boję się, że sam widok zatrzymałby mu serce.I fear that the very sight of this would stop his heart.
Superman zatrzymałby kule.Superman would stop the bullets.
Ten spadek zatrzymałby to.Getting that inheritance would stop that.
Gdyby oni usłyszeli co muszę mówić, oni zatrzymaliby pociąg.If they heard what I have to say, they would stop the train.
Jeśli kiedykolwiek dowiedziałeś się oni są użyci w drogach to nie są pozytywny wtedy spodziewałbyś się ciebie zatrzymaliby popieranie to ale wiesz zrobić zawsze wiesz?If you ever found out they're used in ways that are not positive then you would hope you would stop supporting that but you know do you always know? Can you always tell?
Jeśli kosmici przybywali na naszą planetę, wydaje się być nieco wątpliwe, że po drodze zatrzymaliby się na Księżycu.If aliens were coming to our planet, there seems little doubt that they would stop at the moon on their way here.
Widzisz, jeśli mieliby coś na nas, zatrzymaliby nas.See, if he had anything on us, he would stop us, man.
Ale kiedy ona budziła się, jej świadomość zatrzymałaby.But when she woke up, her consciousness would stop.
Gdybyśmy mieli wyeliminować z naszego przemysłowego świata efekty prac Tesli koła napędowe przemysłu przestałyby się obracać, a nasze elektryczne pociągi i samochody zatrzymałyby się.Were we to eliminate from our industrial world the result of Tesla's work the wheels of industry would cease to turn and our electric trains and cars would stop.
! Dewey Crowe, natychmiast się zatrzymaj!Hey, Dewey Crowe, you stop right there!
" lepiej go zatrzymaj ponieważ napewno go ukradł"."you better stop him because he stole it" law.
"David, DiNozzo, za mną". Praktykancie, zatrzymaj się."david,dinozzo,follow me." Probie,stop it.
"Muszę odebrać ważne dokumenty Navigatora, więc zatrzymaj się na przystani 12.""I must get some papers off the Navigator, so stop at Pier 12."
"zatrzymaj samochód, dobry Boże, błagam cię, zatrzymaj samochód"?"Stop the car. Dear God, l beg of you, stop the car"?
"Stać, zatrzymajcie się!"Wait, wait, stop!
- Hej, zatrzymajcie go!Hey, stop him!
- Na litość boską, zatrzymajcie!For God's sake, stop the ride.!
- Najlepsze paliwo na Trasie 66. - Nie, my tylko się zatrzymaliśmy. Jeśli potrzebujecie opon, to zatrzymajcie się przy sklepie Luigi'ego.And if you need tires, stop by Luigi's Casa Della Tires, home of the Leaning Tower of Tires.
- Nie, zatrzymajcie się.- No, no. Stop, stop, stop.
"ale najpierw zatrzymajmy się na lody"."but let's stop first and get an ice cream."
- Carlo, zatrzymajmy się tam- Carlo, let's stop here
/W porządku, zatrzymajmy się na chwilę.Okay, let's stop for a second.
- Co cię zatrzymało?[Chuckles] What stopped you?
- Co ich zatrzymało?- What stopped them at that?
- Co zatrzymało rower, Ben?- What stopped that bike, Ben?
- Niemożliwy. To zatrzymałoby się.It would stop.
To zatrzymałoby zniszczenia.That would stop the damage.

Questions and answers about zatrzymać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about zatrzymać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dotrzymaćkeep
podtrzymaćuphold
potrzymaćhold
przetrzymaćsurvive
przytrzymaćhold
strzymaćdo
trzymaćhold
utrzymaćmaintain
wytrzymaćwithstand
zatrzymywaćstop

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dotrzymaćkeep
potrzymaćhold
wstrzymaćstop
wytrzymaćwithstand
zadrzymaćdo
zatrząsaćdo
zatrzepaćdo
zstrzymaćdo
Different length:
zatrzymywaćstop