Ujrzeć conjugation

Conjugate ujrzeć - to see

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ujrzę I will see
ty
ujrzysz you will see
on/ona/ono
ujrzy he/she/it will see
my
ujrzymy we will see
wy
ujrzycie you all will see
oni
ujrzą they will see

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ujrzałem I saw
ty
ujrzałeś you saw
on
ujrzał he saw
my
ujrzeliśmy we saw
wy
ujrzeliście you all saw
oni
ujrzeli they saw

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ujrzałam I saw
ty
ujrzałaś you saw
ona
ujrzała she saw
my
ujrzałyśmy we saw
wy
ujrzałyście you all saw
oni
ujrzały they saw

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ujrzę I will see
ty
ujrzysz you will see
on
ujrzy he will see
my
ujrzymy we will see
wy
ujrzycie you all will see
oni
ujrzą they will see

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ujrzę I will see
ty
ujrzysz you will see
ona
ujrzy she will see
my
ujrzymy we will see
wy
ujrzycie you all will see
oni
ujrzą they will see

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ujrzałbym I would see
ty
ujrzałbyś you would see
on
ujrzałby he would see
my
ujrzelibyśmy we would see
wy
ujrzelibyście you all would see
oni
ujrzeliby they would see

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ujrzałabym I would see
ty
ujrzałabyś you would see
ona
ujrzałaby she would see
my
ujrzałybyśmy we would see
wy
ujrzałybyście you all would see
oni
ujrzałyby they would see

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ujrzałbym był I would have seen
ty
ujrzałbyś był you would have seen
on
ujrzałby był he would have seen
my
ujrzelibyśmy byli we would have seen
wy
ujrzelibyście byli you all would have seen
oni
ujrzeliby byli they would have seen

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
ujrzałabym była I would have seen
ty
ujrzałabyś była you would have seen
ona
ujrzałaby była she would have seen
my
ujrzałybyśmy były we would have seen
wy
ujrzałybyście były you all would have seen
oni
ujrzałyby były they would have seen

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
ujrzyjyou see!
on/ona/ono
niech ujrzylet him/her/it see
my
ujrzyjmylet's see
wy
ujrzyjcieyou all see
oni
niech ujrząlet them see

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
ujrzanothere was seen
ujrzano bythere would be seen

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ujrzeć

There is no additional usage information for the verb ujrzeć.

Examples of ujrzeć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! Czyś zbyt ślepy, by ujrzeć? !Are you too blind to see?
"17 września, chcemy ujrzeć 20 tys. ludzi zalewających dolny Manhattan, stawiających namioty, kuchenki i pokojowo okupujących Wall Street. ""On September 17, we want to see 20,000 flood into Lower Manhattan, set up tents, kitchens, peaceful barricades and occupy Wall Street."
"Panie mój, tylko ujrzeć Ciebie!""My Lord, only to see You!"
"Panie, chcemy ujrzeć Jezusa""Sir, we want to see Jesus. "
"Zmiażdżyć swoich wrogów, ujrzeć ich spętanych przed tobą!""To crush your enemies, to see them driven before you!"
"Ten nad którym ujrzysz ducha zstępujacego i spoczywającego nad nim""You will see the Spirit come down and stay on a man.
"Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili.He will come with the clouds. And all eyes will see him. And all people in the world should grief over him.
A Haven ujrzy takie Kłopoty, że ostatnie 500 lat będą przy tym jak potańcówka.And Haven will see troubles that will make the last 500 years look like a square-dance.
A jutrzejrzy świt ujrzyAnd tomorrow's dawn will see
A świat ujrzy jej gatki!And the world will see her underwear!
Ale gdy zmartwychwstaniemy, ujrzymy wyraźnie i pojmiemy jego zamiary.But on the day we rise, we will see with clarity and understand the mystery of his ways.
Co ujrzymy tym razem?What we will see now.
"i znowu chwila, a ujrzycie Mnie""and then a IittIe while later, we will see him.
- Tak, odtąd ujrzycie Syna siedzącego po prawicy Boga Ojca.I say this to you, that will see the son of man be perpendicular to the right of the Father.
/Dziś ujrzycie najjaśniejszą /i najlepszą gwiazdę, jaka kiedykolwiek istniała i istnieć będzie.Tonight, you will see the brightest and the best that ever was and ever will be.
A na naszej scenie ujrzycie zaraz dwudziestu przedstawicieli tego gatunku.And here on our stage, you will see twenty of the largest most graceful specimens.
Ale tym razem - tym razem - wszyscy ujrzycie prawdziwego Apolla Creeda.But this time - this time - you all will see the real Apollo Creed.
/A oni ujrzą drogę do Ścieżki.And they will see their way to the path.
Gdy to się rozniesie, mam nadzieję, że ludzie ujrzą we mnie prawowitego następcę tronu.Once it is known, I believe that the people will see me as their rightful heir.
"... kiedy cię pierwszy raz ujrzałem dziewczyno ..." "...wiedziałem, że jesteś idealna..." "... ale miałaś penisa..."When I first saw you, baby I knew you were fine
"...i ujrzałem gwiazdę spadającą z nieba, która była znakiem jej kIątwy.""I saw a star fall from heaven unto the bottomless pit, and he was cast out as water from the flood... "
"Ale po drodze ujrzałem kozę leżącą w cieniu ze swoimi młodymi.""But along the way, I saw a goat's shadow with to young kids with him"
"Cóż to? Cóż ujrzałem? Cóż to zabłysło?"What was it I saw that shone so?
"Gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego."When He opened the fifth seal, I saw the souls of those slain for the word of God.
- Więc ujrzałeś prawdę.- So you saw the truth?
A jakoś... ujrzałeś ją, Hank.And somehow... You saw it, hank.
A kiedy ją ujrzałeś, po prostu wiedziałeś.And when you saw her, you knew.
A ty ujrzałeś istotę, którą urodziła.And you saw whatever she gave birth to.
Co czułeś, kiedy ujrzałeś mnie pierwszy raz na Komendzie Głównej?When you first saw me at the Metropolitan Police what did you feel?
" A kiedy Aleksander ujrzał całe swoje dominium... to zapłakał, bo nie było już więcej krain do podbicia."And when Alexander saw the breadth of his domain he wept, for there were no more worlds to conquer.
"... ujrzał niebiosa otwarte...""Jesus saw the heavens open.
"Gdy jako chłopiec William Blake ujrzał proroka Ezechiela pod drzewem..."When, as a boy, William Blake saw the prophet Ezekiel under a tree...
"I kiedy Pan ujrzał, że Leah została znienawidzona, otworzył jej łono.""And when the Lord saw Leah was hated, he opened up her womb."
"Ledwom cię ujrzał, zaraz serce moje do ciebie biegło, by ci wiernie służyć".The very instant I saw you did my heart fly to your service.
Dostrzegł w nim coś wtedy, a niedawno ujrzeliśmy to wszyscy.He saw something in Jon. And now we've all seen it too.
Jednak pierwsza angielska flaga, jaką ujrzeliśmy powiewała na statku złodziei.But then, the first English flag that we saw was flown by a pack of thieves.
Kiedy byliśmy już w górze, ujrzeliśmy białe, oślepiające światło...When we were in space, we saw a bright, white, blinding light...
Kiedy byliśmy już w górze, ujrzeliśmy białe, oślepiające światło.When we were in space, we saw a bright, white, blinding light.
Kiedy je zdjęliśmy, ujrzeliśmy ją, najpiękniejszą dolinę na świecie.When we took 'em off there it was the prettiest little valley you ever saw.
"Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali." Mt (2,10)."When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy." Matthew, 2:1 0.
"Spojrzeli w górę i ujrzeli na niebie Ikara."They glanced up "and saw Icarus float through the sky,
A Ci ujrzeli w zdolnych przedsiębiorcach zagrożenie dla ich potęgi, tak po prostu wzieli ich dobra w imię dobra publicznego.Those in charge saw successful businessmen as a threat to their control, so they simply took what was created in the name of the public good.
A kiedy ujrzeli go jak stąpa po morskich falach. Zaparło im dech w piersiach. Wykrzyknęli: "To duch", ale Jezus przemówił spokojnie..And when they saw Him walking on top of the sea, they turned white and gasped, "It is a ghost.!"
A kiedy zeszli na ląd... ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb.When they stepped ashore... they saw a charcoal fire there with fish on it and some bread.
" Nigdy nie zapomnę kiedy Cię pierwszy raz ujrzałam Cię"."I'll never forget the first time I saw you."
- Ach. - Ale kiedy cię ujrzałam...- But when I saw you...
-Gdybym wiedziała lepiej, oszczędziłabym sobie w życiu tyle nudy i po prostu... zgniotła twoją głowę, kiedy cię pierwszy raz ujrzałam.- What are you s...? - Had l known better, l could have spared myself a lifetime of tedium and just... ..dashed your brains out when l first saw you.
/I nagle go ujrzałam./Suddenly, I saw him.
/Odwróciłam się i ujrzałam, /jak coś znika w mroku.And I turned around, and I saw this thing disappear back into the darkness.
/I jak płakałaś, gdy ujrzałaś... /pierwsze opadające liście.# And how you cried when you saw the first leaf show ##
Clarice, co czułaś, gdy go ujrzałaś?How did you feel when you saw him, Clarice?
I ujrzałaś orkiestrę.And you saw the orchestra.
Jak mnie ujrzałaś, pomyślałaś sobie, że ten facet musi poczytać Austen?What went through your mind the first time you saw me? "There's a man who is dying to read every book Jane Austen ever wrote. "
Kiedy ujrzałaś D'Artagnana musiałaś rozluźnić gorset?The first time you saw D'Artagnan... did you need the laces in your corset loosened?
"Ujrzała..." "A oto co ujrzała..."She saw... _
*W Little Tall Martha Clarendon pierwsza ujrzała Andre Linoge.*He was also the last person she ever saw. We haven't seen a storm of comparable power until now.
/Chuck ujrzała cukiernika /być może nie takim, /jakim był naprawdę, /ale jakim zawsze /jej się wydawał:Chuck saw the pie maker perhaps not as he really was, but as he would always appear to her-- her Prince Charming.
/Hełm z piórem w dali wnet ujrzała."She saw the helmet and the plume,
/Jeszcze raz odwróciła się w kierunku lądu... /i przez łzy ujrzała na plaży... /jednorożca grzebiącego nogą w blasku księżyca.She turned back to the land again... and saw on the beach through her tears... a unicorn pawing in the moonlight.
Gdy weszłyśmy do tej piwnicy i ujrzałyśmy Mary Lawrence...- No, when we went into that cellar - saw Mary Lawrence... - I know it was awful...
Kiedy przerwałyśmy, by zaczerpnąć powietrza, spojrzałyśmy sobie w oczy i ujrzałyśmy się nawzajem.- Once we came up for air, We looked into each other's eyes, and we saw each other.
Naprawdę ujrzałyśmy się.I mean, we really saw each other.
"Gdy przestało padać, wyszły z nich i ujrzały Spike'a, któremu wyrosły skrzela"."When it finally stopped raining, "all the fish went outside "and saw Spike in a small puddle growing gills.
'Na moje nieszczęście ujrzały ją moje oczy'"What agony it was to leave her there." You! My eyes saw her, to my misfortune.
Frank, ostatnią rzeczą jaką zobaczyły te dzieci zanim ujrzały Boga. Była twarz ich ojca, twarz mordercy.Frank, the last thing those children saw before they saw the face of God was their father's face, the face of a murderer.
/Colinie, ujrzę cię ponownie.Colin! I will see you again.
/Dołączę do Rainy /w twym więzieniu, agencie Coulson, /ale ujrzę cię, /gdziekolwiek pójdziesz. /Tak, jak widziałem cię /trzymającego SkyeI will join Raina in your prison, Agent Coulson, but I will see you wherever you go, just as I saw you holding Skye in your arms, bleeding... dying... knowing it was all your fault.
/Ujrzysz moje życie swoimi oczyma... /tak jak ja ujrzę twoje - moimi.You will see my life through your eyes as your life will be seen through mine.
Gdybym to zrobił... ujrzałbym czyny, których się dopuściłem.Because if I did, if I did... look back, I would see things I can't believe I let happen.
To dokładnie to, co ujrzałbyś zaglądnąwszy do pojemnika na odpady organiczne na każdym bloku operacyjnym.It's exactly what you would see if you looked into a medical disposal bin after surgery.
Zobaczyłbyś góry i doliny, ujrzałbyś małe szczyty i zagłębienia stworzone przez planety i księżyce. Ujrzałbyś te wielkie, głębokie doliny. Stworzone przez galaktyki.You would see the mountains and valleys, you would see the little peaks and troughs created by planets and moons and you would see these vast, deep valleys created by the galaxies.
Gdybyśmy mogli skurczyć się wystarczająco by wlecieć do jednego z tych 6-io wymiarowych kształtów przewidzianych pzez teorię ujrzelibyśmy jak dodatkowe wymiary poskręcane i zwinięte, wpływają jedne na drugie, zupełnie jak struny, podstawowe składniki świata, poruszają się i wibrują.If we could shrink down small enough to fly into one of these tiny six-dimensional shapes predicted by string theory, we would see how the extra dimensions are twisted and curled back on each other, influencing how strings, the fundamental ingredients of our universe, move and vibrate.
Całe dostojne towarzystwo, jakby ujrzało jakąś przedziwną istotę, kometę albo inny znak złowróżbny?And wherefore gaze this goodly company, As if they saw some wondrous monument, Some comet, or unusual prodigy?
Kiedy wybuchła nowa, jedno z twoich dzieci ujrzało wasze twarze.When the star went nova, one of your children saw your faces.
/Jan Objawiciel. Panie, ujrzyj w jego sercu dobro.Lord, see into this man's heart.
Cztery razy "przyjdź i ujrzyj".Four "Come and sees".
I oczyma duszy ujrzyj ją w tańcu.And in your mind's eye, see it dancing.
Otwórz oczy i ujrzyj swoją przyszłość.Open your eyes, and see your future.
Otwórz swe oczy i ujrzyj!Open your eyes and see!
Dalej chłopcy. Zbliżcie się i ujrzyjcie coś czego najprawdopodobniej nie zobaczycie do czasu swojej nocy poślubnej, a może i nawet wtedy nie.Come on, boys, come on in tight and get a gander of something... you're not likely to see until your wedding night... and maybe not even then.
A teraz ujrzyjmy te moce, demonie.Now, let's see those powers, demon.

Questions and answers about ujrzeć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ujrzeć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dojrzećmature
najrzećdo
pojrzećdo
przejrzećview
przyjrzećlook
wyjrzećlook
zajrzećlook

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
burzećdo
durzećdo
gorzećglow
odrzećstrip
oprzećresist
otrzećwipe
sprzećdo
udrzećdo
umrzećdie
uprzećinsist
utrzećdo

Other Polish verbs with the meaning see

Verb
dostrzegać
obejrzeć
oglądnąć
spostrzec
widzieć
zobaczyć
zoczyć

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dominowaćdominate
domywaćdo
pogatunkowaćdo
przydzwaniaćdo
uczęszczaćattend
wydalićexcrete
wykopnąćdo
wyzućbereave
zaparafowaćinitial
zsowietyzowaćdo