Sprawdzić conjugation

Conjugate sprawdzić - to check

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
sprawdzę I will check
ty
sprawdzisz you will check
on/ona/ono
sprawdzi he/she/it will check
my
sprawdzimy we will check
wy
sprawdzicie you all will check
oni
sprawdzą they will check

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
sprawdziłem I checked
ty
sprawdziłeś you checked
on
sprawdził he checked
my
sprawdziliśmy we checked
wy
sprawdziliście you all checked
oni
sprawdzili they checked

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
sprawdziłam I checked
ty
sprawdziłaś you checked
ona
sprawdziła she checked
my
sprawdziłyśmy we checked
wy
sprawdziłyście you all checked
oni
sprawdziły they checked

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
sprawdzę I will check
ty
sprawdzisz you will check
on
sprawdzi he will check
my
sprawdzimy we will check
wy
sprawdzicie you all will check
oni
sprawdzą they will check

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
sprawdzę I will check
ty
sprawdzisz you will check
ona
sprawdzi she will check
my
sprawdzimy we will check
wy
sprawdzicie you all will check
oni
sprawdzą they will check

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
sprawdziłbym I would check
ty
sprawdziłbyś you would check
on
sprawdziłby he would check
my
sprawdzilibyśmy we would check
wy
sprawdzilibyście you all would check
oni
sprawdziliby they would check

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
sprawdziłabym I would check
ty
sprawdziłabyś you would check
ona
sprawdziłaby she would check
my
sprawdziłybyśmy we would check
wy
sprawdziłybyście you all would check
oni
sprawdziłyby they would check

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
sprawdziłbym był I would have checked
ty
sprawdziłbyś był you would have checked
on
sprawdziłby był he would have checked
my
sprawdzilibyśmy byli we would have checked
wy
sprawdzilibyście byli you all would have checked
oni
sprawdziliby byli they would have checked

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
sprawdziłabym była I would have checked
ty
sprawdziłabyś była you would have checked
ona
sprawdziłaby była she would have checked
my
sprawdziłybyśmy były we would have checked
wy
sprawdziłybyście były you all would have checked
oni
sprawdziłyby były they would have checked

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
sprawdźyou check!
on/ona/ono
niech sprawdzilet him/her/it check
my
sprawdźmylet's check
wy
sprawdźcieyou all check
oni
niech sprawdząlet them check

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
sprawdzonothere was checked
sprawdzono bythere would be checked

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for sprawdzić

There is no additional usage information for the verb sprawdzić.

Examples of sprawdzić

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
", by sprawdzić badania i zobaczyć, czy other--"to check research and see if other--
"Chciałabym sprawdzić stan przedmiotu.""I want to check the condition of the item.
"Dobrze, ale musimy ją przedtem sprawdzić"."Well, we've got to check it first."
"Frances, pojechałem do Niny żeby sprawdzić co u Terri.Frances gone to Ninas. to check on Terrri Call me Simon
"Gliny chcą sprawdzić szafki.""Cops planning to check lockers."
- Anna sprawdzi współlokatorki.-Anna will check on the roommates.
- Bilby sprawdzi teraz pana.Bilby will check into your background.
- Doktor Duval i ja sprawdzimy mapy.- Dr Duval and I will checkthe charts. Fine.
- Lindsey i ja to sprawdzimy.Lindsey and i will check that out.
A jak sprawdzicie, czy nie ma dziur?Can you tell us how you will check for leaks?
- Gliniarze ją sprawdzą.I mean, the cops will check it out.
/Po tym, ci, którzy z nami pracują sprawdzą depozyty,/ /i powiedzą o wszystkim szefom./After that, those working with us will check the deposits, then tell the head office.
"Jest moje, sprawdziłem"?'I checked, it's mine? '
"Nie mogłem go znaleźć w kuchni i salonie, więc sprawdziłem swój pokój i łazienkę."I couldn't find my Game Boy in the kitchen or living room so I checked my bedroom and my bathroom.
"O, przepraszam, a już myślałem, dobrze że sprawdziłem.""Oh, sorry, I thought- Okay, I'm glad I checked.
'Przed wyjazdem sprawdziłem mapy , aby zobaczyć, jak daleko chcemy przyjechać. "'Before leaving, I checked the map to see how far we'd come.'
'Ślady opon' nie martw się, sprawdziłem twój ślad.Don't worry, skids, I checked your marks.
- Cutter, sprawdziłeś hangary?- Have you checked the bays?
- Myślałem że już to sprawdziłeś.- I thought you checked all this out already.
- Myślałem, że sprawdziłeś bilingi?- Thought you checked phone records?
- Mówiłeś, że sprawdziłeś.- You said you checked it.
- Na pewno sprawdziłeś śluzy?Shut up, Solace. Are you sure you checked the air locks? There must have been a switch somewhere.
- Ale strzelec sprawdził ciało.But the shooter checked the body. Making sure there was no bullet left behind.
- Banknot się sprawdził.- The bill checked out. It's real.
- Kapitan Tower sprawdził je osobiście.– Captain Tower checked them himself.
- Myślałam, że sprawdził na miejscu.I thought he checked it at the scene.
- Dobrze je sprawdziliśmy.We checked this as best we could.
- Jeszcze nie sprawdziliśmy.- Haven't checked yet.
- Już sprawdziliśmy, tato.We checked already, Dad.
- Kapitanie, wszystko sprawdziliśmy,Captain, we've checked everything.
- Najpierw sprawdziliśmy fakty.We undertook due diligence, we checked our facts first.
- Myślałem, że już to sprawdziliście.- Thought you checked it. We did.
- Myślę, że nie sprawdzili wszystkich wątków.- I don't feel they checked every angle.
- Beth, wszystko sprawdziłam.- Beth, I checked.
- Dobrze, że sprawdziłam przed wysłaniem.I'm glad I double-checked before it got sent.
- Już sprawdziłam.I already checked.
- Kiedy zadzwoniłeś, trzy razy sprawdziłam pudło.- when you called, i triple-checked the bag.
- Mac, sprawdziłam to trzy razy. To bardzo unikalna mieszanka kokainy.Mac,I triple-checked it, and it's a highly unique blend of cocaine.
- Bo o 6 rano sprawdziłaś w domu maila, a po godzinie ponownie, ale z telefonu i po drugiej stronie parku.'cause you checked your e-mail at 6:00 A.M. from your apartment and again an hour later from your phone on the other side of Rock Creek Park.
- Co? Masz wyłączoną komórkę i nie sprawdziłaś poczty głosowej.Your cell phone is off, and you haven't checked your messages.
- Okay, wiec juz sprawdziłaś.- Then you checked.
- Gdybyś sprawdziła Newark..- If you had checked Newark youd've...
- Jane miała te pończochy i policja sprawdziła każdą restaurację w Galesburgu, ale ona miała chicagowski akcent. Może gdzieś tu była kelnerką.Jane was wearing support hose, and the police checked all the restaurants in Galesburg, but she had a Chicago accent.
- Policja sprawdziła konta Todda.The police checked Todd's accounts.
- Prawdopodobnie, ale policja sprawdziła wszystkie baniaki z wodą na sali. Nic nie znaleziono.Probably, but the LAPD checked all the water bottles in the gym.
- Nic, sprawdziłyśmy.Nope, we checked it.
To już piąty rejon, który sprawdziłyśmy, i nie ma śladu po córkach przewodniczącego.This is the fifth area we've checked, and there's no sign of the Chairman's daughter.
- Mówiłaś, że go sprawdziłyście!- I thought I had checked it!
Ale próbki rdzenia się sprawdziły.But the ice-core samples checked out.
DRD sprawdziły wszystkie pokłady i przejścia.My DRDs have checked all tiers and passageways.
Dowody z dokumentacji płatniczej wskazują, że we wrześniu 2008 r. odnośne organy krajowe sprawdziły na miejscu grunt objęty wnioskiem, w tym niektóre działki skontrolowane przez Trybunał, i ustaliły płatność na podstawie obszaru, który uznały za utrzymany w dobrej kulturze rolnej.Evidence from the payment file shows that in September 2008, the national authorities concerned checked the land claimed on the spot, including some of the parcels inspected by the Court, and determined the payment on the basis of the area which they found to be in good agricultural condition.
Gliny go sprawdziły, był pusty.The cops went to checked it out, it was empty.
Gdybym był tobą, to sprawdziłbym komputer Alissy w biurze,Look, if I were you, I would check Alissa's office computer.
Na twoim miejscu sprawdziłbym kartę kosztu budowy, ponieważ wydaje mi się, że potrzebujesz cegły do budowy... nie rudy.Hmm, I would check the building cost card, if I were you, because I believe you need brick to build a settlement... not ore.
- Przed wykopem, sprawdziłabym wcześniej to miejsce.- I would check the point first, before ... it
Odbijam kartę zegarową, gram w sudoku, drapię się po dupie, sprawdziłabym e-maila, gdyby był.I punch in, I punch out. I play Sudoku, I scratch my ass. If I had e-mail, I would check it.
Sądzę, że zapewne sam je hoduje, więc sprawdziłabym te lodówki.No, I think he's probably culturing it himself, so I would check these fridges.
- Jego alibi się sprawdziło.- Plus, his alibi checked out. (Woman)
Alibi Bernetta się sprawdziło.Barnett's alibi checked out.
Badanie zostało przeprowadzone na rzecz […] (*): przedsiębiorstwo publiczne IFP sprawdziło w szczególności […] (*) i przedstawiła zalecenia dotyczące […] (*) użytego do […] (*).The study was carried out on behalf of […] (*): IFP in particular checked […] (*) and made recommendations on […] (*), used for […] (*).
CDC to sprawdziło.CDC checked.
CSU sprawdziło samochód Stanwooda.Csu checked stanwood's car.
"koleś, sprawdź swoje ego."dude check your ego.
"północ, sprawdź BT, 11.45, sprawdź BT, północ", itd."midnight, check CM, 11.45, check CM, midnight," etc.
*Chodź, sprawdź!Come, check it.
"Idźcie do centrum i sprawdźcie, która godzina"."Go downtown, check the time."
- Byłam tu od południa do północy, sprawdźcie to u mojego szefa, jeżeli myślicie, że zabiłam jego dziewczynę.Too bad I was here from noon to midnight, so check with my boss if you think I killed his girlfriend.
- Dobra, sprawdźcie hotele na tym terenie.Okay, so, uh, check out Vacant properties in the area.
- Idź na piętro, weź Manuela i sprawdźcie mydło i papier toaletowy w łazienkach i wyjmij te gołębie ze zbiornika z wodą.Go upstairs and get Manuel, then check the bathrooms for soap and paper and get those pigeons out of the water tank.
- Jak wyjdzie, sprawdźcie toaletę. - Już sprawdzaliśmy.When she comes out, check everything...
- Do diabła, sprawdźmy to.- What the hell, let's check it out!
- Dobra, sprawdźmy to.Right, let's check it out...
- Dzięki, dobra, sprawdźmy.All right, let's check it out.
- Hej, sprawdźmy szafę.- Hey, let's check out the closet.
- Lepiej to sprawdźmy.- Well, let's check it out.

Questions and answers about sprawdzić conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about sprawdzić
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
prawdzićdo

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
sprawdzaćcheck