Pokazać conjugation

Conjugate pokazać - to show

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pokażę I will show
ty
pokażesz you will show
on/ona/ono
pokaże he/she/it will show
my
pokażemy we will show
wy
pokażecie you all will show
oni
pokażą they will show

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pokazałem I showed
ty
pokazałeś you showed
on
pokazał he showed
my
pokazaliśmy we showed
wy
pokazaliście you all showed
oni
pokazali they showed

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pokazałam I showed
ty
pokazałaś you showed
ona
pokazała she showed
my
pokazałyśmy we showed
wy
pokazałyście you all showed
oni
pokazały they showed

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pokażę I will show
ty
pokażesz you will show
on
pokaże he will show
my
pokażemy we will show
wy
pokażecie you all will show
oni
pokażą they will show

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pokażę I will show
ty
pokażesz you will show
ona
pokaże she will show
my
pokażemy we will show
wy
pokażecie you all will show
oni
pokażą they will show

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pokazałbym I would show
ty
pokazałbyś you would show
on
pokazałby he would show
my
pokazalibyśmy we would show
wy
pokazalibyście you all would show
oni
pokazaliby they would show

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pokazałabym I would show
ty
pokazałabyś you would show
ona
pokazałaby she would show
my
pokazałybyśmy we would show
wy
pokazałybyście you all would show
oni
pokazałyby they would show

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pokazałbym był I would have shown
ty
pokazałbyś był you would have shown
on
pokazałby był he would have shown
my
pokazalibyśmy byli we would have shown
wy
pokazalibyście byli you all would have shown
oni
pokazaliby byli they would have shown

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
pokazałabym była I would have shown
ty
pokazałabyś była you would have shown
ona
pokazałaby była she would have shown
my
pokazałybyśmy były we would have shown
wy
pokazałybyście były you all would have shown
oni
pokazałyby były they would have shown

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
pokażyou show!
on/ona/ono
niech pokażelet him/her/it show
my
pokażmylet's show
wy
pokażcieyou all show
oni
niech pokażąlet them show

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
pokazanothere was shown
pokazano bythere would be shown

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for pokazać

There is no additional usage information for the verb pokazać.

Examples of pokazać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"... być może cierpiałem..." "Trudno jest pokazać cię żywą, myślącą o mnie,So the problem is to show you alive, thinking of me, and at the same time, to see me alive by virtue of that very fact."
"...chce pokazać ci coś, co mi już pokazał""...to show you something he's shown me"
"Chcę ci coś pokazać.""I have something to show you. "
"Diego, chcę panu pokazać moje obrazy.""Diego, I want to show you my paintings!"
"Jestem od tego, by wywierać nacisk i pokazać, że nie ma żadnego zapotrzebowania na elektryczne pojazdy,"I'm out there lobbying to show that there's no demand for electric vehicles,
"Zawsze mówisz na blogu, że pokażesz jej drogę, pokażesz, że jesteś prawdziwym złoczyńcą.""You always say in your blog that you will show her the way, show her you're a true villain.
"Panna Leland pokaże panu w którym kierunku."" Miss Leland will show you which direction."
- Alcira ci pokaże.Alcira will show you.
- Komu pokażemy?- Who will show?
- Może zamiast tego, pokażecie mi labolatorium?- Can instead, you will show me laboratory?
Dzisiaj pokażecie im, jak to jest być chirurgiem.Today you will show them what it's like to be a surgeon.
-Jeńcy pokażą nam drogę.- The prisoners will show us the way.
/Fakty pokażą, że te oskarżenia /są zupełnie bezpodstawne.The facts will show these accusations to be completely without merit.
"Nie, TO jest pole energii" i pokazałem mu swoje."No, THIS is a forcefield," and showed him mine.
- Bo pokazałem to?- Because I showed a rubber johnny?
- Catherine, pokazałem Ci to nagranie, byś wiedziała w jak dużym jesteś niebezpieczeństwie.Catherine, The reason I showed you this video Is so you know how much danger you're in.
- Choć tak pan ceni moją matkę, bez złota, które panu pokazałem, raczej byśmy tu nie stali i nie rozmawiali.Fond as you are of my mother, without that gold I showed you,
- Chyba mu pokazałem, co?- Guess I showed him, huh?
" A później, pokazałeś mi jak być wolna z moim ciałem. ""And later, you showed me how to be free with my body."
"Od 12 lat kroczę ścieżką którą mi pokazałeś...""For twelve years I walked the path you showed me..."
- A co z kobietą, którą mi pokazałeś?- What about the woman you showed me?
- Gdzie było ten bar, który mi pokazałeś?- Where was that bar you showed me?
- I dlatego pokazałeś mu--And you showed him-- No, no.
"A następnie, pan Simo pokazał mi swego członka, wysoki sądzie"."And then, Mr. Simo showed me his member, Your Honor.
'Jeremy następnie pokazał nam swoją pracę. "'Jeremy then showed us his work.'
'W tym momencie producent pokazał mi urządzenie namierzające, 'które pokazało gdzie znajduje się James.''At this point, the producers showed me a tracking device that 'revealed where James actually was.' Oh, my giddy aunt!
(Burkhardt) I to jest właśnie co Bud pokazał ci.(burkhardt) and that's what bud just showed you.
(I.V.I.G.) - Nie, ponieważ rezonans nie pokazał...- No, because the M.R.I. showed no--
'Bedford i ja pokazaliśmy im przemoc, zdali sobie sprawę do czego jesteśmy zdolni, 'na dodatek ja, skończony dureń, postawiłem kropkę nad "i" 'barwnymi opowieściami o naszych bitwach i imperialnych podbojach.Bedford and I showed them violence, gave them a taste of our quality, and I, idiot that I am, did my best to finish the job with my tales of battles and conquest and empire.
- Ale mu pokazaliśmy. - Z pewnością.- We sure showed him.
- Betsy, pokazaliśmy twoje zdjęcie kierownikowi ośrodka, w którym mieszkał Henry.Betsy, we showed a photo of you to the manager of the halfway house Henry was living in.
- Cóż, pokazaliśmy im, co?- We showed them, huh?
- No, ale pokazaliśmy im kilka rzeczy, wrócimy i pokażemy im więcej.But, you know, we showed them a few things, and we'll come back and show them more.
- Bo jej pokazaliście.- Because you showed it to her.
A kiedy wy się wczoraj pokazaliście...and then when you showed up here yesterday,
Ale Chuck, Sarah i ty, Casey, pokazaliście mi, że stać mnie na więcej. Że mogę zostać kimś wielkim.But Chuck and Sarah and you, Casey you showed me I could be so much more, that I'm meant for something.
Ale pokazaliście wiarę w siebie i waszą przyszłość, i za to chciałbym wznieść toast.But you showed faith in each other and in the future, and that's what I'd like to toast.
Ale wy pokazaliście mi czym są naprawdę. Teraz wiem.But you showed me what they really are.
- HMS G'n'T (Gin z Tonikiem) jechał dalej. I pomimo tego, że czasami się zakopywaliśmy nasi islandcy mechanicy pokazali mi fajną sztuczkę na wyjechanie.HMS GT ploughed on and although we occasionally got stuck, our Icelandic mechanic showed me a neat trick for getting going again.
- I pokazali nam film.And they showed us a film. What film?
- Myślę, że pokazali dziś siłę.I believe they showed their mettle today.
- Najwyższy czas byście się pokazali.- Starbuck! - It's about time you guys showed up.
- Nie, pokazali mi tylko, gdzie przycinałeś chwasty, jak zrobiłeś to tutaj?No, what they did is they showed me where you'd been cutting back the weeds, like you did here?
- Bo ja pokazałam mu nasze.- Because I showed him ours.
- Nie, tylko mu pokazałam.- No, I-I only showed them to him.
- Teraz żałuję, że ci to pokazałam.- I'm sorry I showed it to you now.
- To ja ci to pokazałam.Hey, I showed it to you.
/90 dolarów na Panda Express, /by Ryan Dukes mógł się chwalić, /że mu pokazałam, /a on mi nie.Ninety dollars from Panda Express so Ryan Dukes could tell people I showed him mine, but he did not show me his.
- Naprawdę mi coś pokazałaś.You really showed me something. Yeah.
- Nie wierzę, że mu to pokazałaś.- I can't believe you showed that to him.
- Nigdy tego nie pokazałaś.- You never showed it.
- No i pokazałaś.- You showed me.
"Ostatniej nocy mama pokazała mi zdjęcie z czasów swej młodości."Last night Mom showed me a picture.
"Więc jeśli ta rada mogła zaoferować niezależne życie dla kogoś jak ja... kto nie miał żadnego pojęcia co to znaczy... i odmówić komuś, kogo całe życie jest wcieleniem niezależności... wtedy sądzę, że ta rada pokazała fałszywe uprzedzenie.""So if this panel can offer independent living to someone like me who until recently had no concept of what that meant and refuse someone who's very life is an embodiment of independence then I believe the panel showed a prejudice."
"Zabójcza broń" pokazała, że samobójstwo jest zabawne.They fill us with romance and hatred and revenge fantasies, Lethal Weapon showed us that suicide is funny,
*Więc mi pokazała.*And so she showed me.
- Ale Olie pokazała, że można go spowolnić.- but Olie showed us we can slow him down.
Giles się wścieknie, że pokazałyśmy się nadąsanej, starej pani Post.Giles is gonna be psyched that we showed up stuffy old Mrs Post.
"w każdym razie wydarzenia wczorajszego dnia... "dobitnie pokazały... "że mam zbyt słaby charakter...But the events of the last day have showed amply that I don't have the strength of character to raise up a family in the manner befitting a responsible adult.
- Dzieciaki się pokazały.- The kids showed up
- I nigdy nie pokazały się na biurku ekipy od awansów.- It just never showed up at the promotions board.
- I pokazały one eksplozję EPS? - Tak.- It showed up as an EPS explosion?
/Chyba pani nie czytała /wyników badań Synergii, /które pokazały, że enoksaparyna /zmniejsza potrzebę obserwacji.Uh, I guess you haven't read the results from the SYNERGY trial, which showed Enoxaparin reduced the need for monitoring.
! Rozwiąż mnie to pokażę na mapie.Untie me and I will show you on that map.
**I wszystko ci pokażę**I will show you how
Gdyby miał się zdarzyć cud, pokazałbym ci bez wahania nowy poranek, w którym bylibyśmy razem, a na mych ustach znalazłyby się nigdy wcześniej niewypowiedziane słowa - "Kocham cię."If a miracle were to happen here, I would show you right away Kiseki ga moshimo okoru nara, imasugu kimi ni misetai
Gdybyś pobył na diecie przez tydzień, pokazałbyś jej, że ci zależy.If you were to try this diet for even one week, you would show her that you care.
Nawet jeśli kogoś wynajęła, jej zegarek pokazałby, że była niespokojna.Even if she hired a shooter, her Fitbit would show at least that she was restless.
Four roku później gry Salt Lake City pokazaliby snowboarding w dużo różnym świetle i na zawsze zmień główny nurt percepcja sportu.Four years later the Salt Lake City games... would show snowboarding in a much different light... and forever change the mainstream's perception of the sport.
- Gdybyś była moją córką, pokazałabym ci.-If only you were my, I would show you.
Jeśli bym miała tyle mil... to pokazałabym się na lotnisku, spojrzała na tablicę odlotów, wybrała miejsce i poleciała.If I had that many miles... I would show up at an airport, look at the destination board, pick a place and go.
Macie szczęście że muszę dzisiaj pracować, bo pokazałabym wam co to strach.You are so lucky that I have to go to work today, or I would show you scary.
Ale nie tylko kamery pokazałyby nową stronę nosorożców.But it wasn't just cameras that would show a new side to rhinos.
Nie. Nawet to pokazałyby czujniki.Even that would show up on our sensors.
Takie listy pokazałyby słabość Francji... oraz jej podziały.Such letters would show France to be weak...and divided.
'W tym momencie producent pokazał mi urządzenie namierzające, 'które pokazało gdzie znajduje się James.''At this point, the producers showed me a tracking device that 'revealed where James actually was.' Oh, my giddy aunt!
- Gdzie ci się pokazało?- Where you showed?
- Ilu się pokazało?- How many showed up?
...to mi pokazało, że nie ważne co się stanie gdy coś jest źle to mogę na was liczyć.It just showed me that, you know, no matter what happens, when the chips are down, my boys have my back.
165 osób pokazało się, by zbadać smak.165 people showed up for the taste test.
EFDA przedłożyło dane Eurostatu na poparcie swoich zarzutów, że porównanie dotyczące cen eksportowych z ChRL i Indii w przypadku dwóch konkretnych kodów CN pokazałoby, że indyjski wywóz tychże produktów wynosi poniżej 4 % wywozu ChRL oraz że Indie nie są wiarygodnym dostawcą tych produktów na rynki eksportowe.Finally, EFDA submitted Eurostat data to support their allegations that a comparison regarding export prices from the PRC and India for two specific CN codes would show that the Indian exports of these products were less than 4 % of the PRC exports and that India was not a credible supplier of these products for export markets.
Nawet , jeśli Rocky i ja bylibyśmy bliźniakami, 4 letnie stare zdjęcie pokazałoby różnice.Even if Rocky and I were twins, a 4 year old picture would show differences.
Tak, tyle tylko, pomyślałabyś, że coś takiego pokazałoby się w kartach.Yeah, it's just, you'd think that that's something that would show up in the cards.
To pokazałoby ludziom, że rada uczniów ją ma.And this would show people that the student council has it.
To pokazałoby mu, po czyjej jesteś stronie.That would show him whose side you're on.
"Dziki koczowniku, pokaż jak się bawić.""You wild wild nomad, show me how to party"
"OK, pokaż nam jak się robi łodzie ratunkowe"."Okay, show us how to build a lifeboat."
"Pani błyskawico, pokaż jak się bawić!""Oh lightning lady, show me how to party"
"Pani błyskawico, pokaż jak się bawić.""Oh lightning Lady, show me how to party"
"Pokaż mi serce nie opętane zwodniczymi marzeniami," "a pokaże ci człowieka szczęśliwego.""Show me the heart unfettered by foolish dreams, and I'll show you a happy man."
"Pokażcie mi dowód, pokażcie mi coś realnego."Show me the proof, show it to me... for real".
- A teraz pokażcie mi waszą mapę.- Now show me your map. - I have it here.
- Chłopcy, pokażcie mi swój pokój.-Hey, guys, why don't you show me your room?
- Dziewczyny, pokażcie nam kawałek swego ciałka.- Girls, show us your pink bits.
- Nie, dogódźcie nam, pokażcie drugą.Be so kind, show us the other kind.
"Chodź, Joe, pokażmy się przed kamerami.""Come on, Joe, let's play for... let's show off for the cameras."

Questions and answers about pokazać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about pokazać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dokazaćachieve
kazaćpreach
nakazaćorder
odkazaćdo
pokazywaćshow
przekazaćtransfer
przykazaćdo
rozkazaćcommand
skazaćconvict
ukazaćshow
wykazaćdemonstrate
zakazaćprohibit

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dokazaćachieve
nakazaćorder
odkazaćdo
pogrzaćwarm
pokajaćrepent
pokalaćdesecrate
pokapaćstain
pokaraćpunish
pokawićdo
pokazićdo
pokąpaćstain
pokąsaćbite
pokicaćdo
pokimaćdo
pokiwaćnod
Different length:
pokazowaćdo
pokazywaćshow