Wasal conjugation

Conjugate - arrive

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
nasalI am arriving
int(i)
tasalyou are arriving
hu(wa)
jasalhe is arriving
hi(ja)
tasalshe is arriving
aħna
nasluwe are arriving
intom
tasluyou all are arriving
huma
jasluthey are arriving

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
wasaltI have arrived
int(i)
wasaltyou have arrived
hu(wa)
wasalhe has arrived
hi(ja)
wasletshe has arrived
aħna
wasalnawe have arrived
intom
wasaltuyou all have arrived
huma
wasluthey have arrived

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
asalarrive!
intom
asluarrive!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for wasal

There is no additional usage information for the word wasal.

Examples of wasal

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
Fil-każ ta’ trasportazzjoni mħallta, fejn il-mezz ta’ trasportazzjoni li qed iħalli t-territorju doganali tal-Komunità qed iġorr biss mezz ta’ trasport ieħor li, wara l-wasla tal-mezz tat-trasport attiv fid-destinazzjoni tiegħu, se jimxi waħdu bħala mezz ta’ trasport attiv, trasportatur tfisser il-persuna li se tħaddem il-mezz tat-trasport li se jimxi waħdu ladarba l-mezz tat-trasport li se jħalli t-territorju doganali tal-Komunità jkun wasal fid-destinazzjoni tiegħu,in the case of combined transportation, where the active means of transport leaving the customs territory of the Community is only transporting another means of transport which, after the arrival of the active means of transport at its destination, will move by itself as an active means of transport, carrier means the person who will operate the means of transport which will move by itself once the means of transport leaving the customs territory of the Community has arrived at its destination,
Fir-rigward tal-metodu tal-valutazzjoni bbażata fuq id-dħul, il-Polonja tirrimarka li […] wasal għal valuri li huma simili għal dawk ta’ […] (i.e. bejn wieħed u ieħor PLN […] miljun).In relation to the income-based valuation method, Poland observes that […] arrives at similar values to those of […] (i.e. ca. PLN […] million).
Għalhekk, il-bord ta’ konsulenza wasal għal kumpens totali ta’ EUR 22049796.Thus, the expert panel arrived at a total compensation of EUR 22049796.
Għandhom jittieħdu l-minuti ta' kull laqgħa u għandhom ikunu bbażati fuq sinteżi mill-President tal-konklużjonijiet li jkun wasal għalihom il-Kumitat ta' Kooperazzjoni.Minutes shall be taken for each meeting and shall be based on a summing up by the Chairman of the conclusions arrived at by the Cooperation Committee.
Għandhom jittieħdu minuti għal kull laqgħa li għandhom ikunu msejsa fuq sinteżi mill-President tal-konklużjonijiet li jkun wasal għalihom il-Kumitat ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni.Minutes shall be taken for each meeting and shall be based on a summing up by the Chairman of the conclusions arrived at by the Stabilisation and Association Committee.
Għalhekk, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li l-ITP u r-RR ma jistgħux jitqiesu indipendenti minn xulxin fis-sens mitlub għall-bonus ta’ kollaborazzjoni għall-proġetti R&D.Therefore, the Commission has arrived at the conclusion that ITP and RR cannot be considered independent of each other in the sense required by the collaboration bonus for R & D projects.
Il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li l-FOGASA ma aġixxiex bħal ma kieku kien jaġixxi kreditu privat:The Commission has arrived at the conclusion that FOGASA did not behave as a private creditor would have done:
Il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li t-TGSS ma aġixxiex bħalma kieku kien jaġixxi kreditur privat:The Commission has arrived at the conclusion that the TGSS did not act as a private creditor would have done:
L-APP argumenta ukoll li bl-użu tal-informazzjoni mill-websajt tal-Uffiċċju Industrijali tal-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi tat-Tajwan, il-Kummissjoni waslet għal prezz medju differenti għall-art kull metru kwadru u din ma għamlitx sforz biex issib offerti rappreżentattivi għall-art industrijali.APP also argued that by using information from the website of the Industrial Bureau of the Ministry of Economics Affairs of Taiwan it has arrived in a different average land price per square meter and the Commission did not make any effort in order to find representative offers for the industrial land.
Ir-rifużjonijiet m'għandhomx jiġu mħallsa sa kemm il-prodotti li għalihom ikunu ġew aċċettati d-dikjarazzjonijiet tal-esportazzjoni jkunu waslu fid-destinazzjoni koperta bl-Artikolu 33 fi stat mhux mibdul fi żmien 60 jum minn dik l-aċċettazzjoni.Refunds shall not be paid unless the products for which the export declarations have been accepted have arrived at a destination covered by Article 33 in the unaltered state within 60 days of such acceptance.
Jekk tiġi kkunsidrata d-diversità tas-sitwazzjonijiet prevalenti fil-pajjiżi terzi li jimpurtaw, huwa għaqli li tiġi aċċettata l-produzzjoni ta' dokumenti doganali tal-importazzjoni li jagħtu assigurazzjonijiet li l-prodotti esportati jkunu waslu fid-destinazzjoni tagħhom, waqt li jostakolaw il-kummerċ mill-inqas possibbli.Considering the diversity of situations prevailing in the importing third countries, it is advisable to accept the production of customs import documents which give assurances that the products exported have arrived at their destination, whilst hindering trade as little as possible.
Jidher li l-importazzjonijiet li waslu kienu ftit iżda fi kwantitajiet kbar.It appears that imports have arrived in a few spikes.
id-distanzi bejn it-terminal jew il-punt ta' aċċess u l-inġenju tal-ajru li fuqu l-membri tal-ekwipaġġ ikunu waslu jew ikunu se jitilqu.”distances between the terminal or access point and the aircraft on which crew members have arrived or will depart.’;
żoni fil-qrib ħafna tal-inġenju tal-ajru li jkunu waslu jew sejrin fuqu; uareas in the immediate proximity of the aircraft on which they have arrived or will depart; and

Questions and answers about wasal declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about wasal
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
tkellemspeak
werashow
telaqleave
ipprovatry
seta'be able
kiserbreak
qabeżjump
bieskiss
għasarsqueeze
ħalaqcreate