Qal conjugation

Conjugate - say

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
ngħidI am saying
int(i)
tgħidyou are saying
hu(wa)
jgħidhe is saying
hi(ja)
tgħidshe is saying
aħna
ngħiduwe are saying
intom
tgħiduyou all are saying
huma
jgħiduthey are saying

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
għedtI have said
int(i)
għedtyou have said
hu(wa)
qalhe has said
hi(ja)
qaletshe has said
aħna
għednawe have said
intom
għedtuyou all have said
huma
qaluthey have said

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
għidsay!
intom
għidusay!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for qal

There is no additional usage information for the word qal.

Examples of qal

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
Dak li r-rapport dwar limplimentazzjoni tal-SES qassar meta qal "Aktar ma jkunu kumplessi l-isfidi li niffaċċjaw, aktar hemm bżonn li nkunu flessibbli", jista' jiġi elaborat bħala l-ħtieġa li jkun diversifikat linstrumentarium li nirrikorru għalih meta tinqala' kriżi, sew fuq l-art kif ukoll fl-ibħra, bl-uniformijiet jew mingħajr, fil-prattika jew fit-teorija.What the ESS implementation report summarised in saying “The more complex the challenges we face, the more flexible we must be”, can be explained as the need to diversify the instrumentarium that we reach for when a crisis calls, be that on land or seas, in uniforms or without, with monitoring binoculars or training manuals in hand.
Fis-26 ta' Ġunju 2003, il-Gvern Grieg wieġeb billi qal li huwa kien qiegħed jeżamina l-effetti legali tad-Deċiżjoni tal-2002 u tal-proċedura li l-Kummissjoni kienet segwiet biex adottatha.On 26 June 2003 the Greek Government replied, saying that it was examining the legal effects of the 2002 Decision and of the procedure the Commission had followed in adopting it.
Huwa kkonkluda billi qal li “hemm bżonn li jinstabu riżorsi li jkollhom l-inqas impatt possibbli fuq l-impjiegi, għaliex ma nistgħux inżidu l-piż fuq il-ħaddiema u l-kumpaniji”.He concluded by saying that ‘it will be necessary to find resources with a minimal impact on employment, because we cannot afford to increase the burden on workers and companies’.
Il-Kummissjoni tosserva li l-Istat tal-Pajjiżi l-Baxxi kien iddefenda l-fużjoni fil-pubbliku fejn qal li “ż-żewġ banek flimkien huma aktar b’saħħithom milli jekk waħedhom” [112].The Commission observes that the Dutch State has defended the merger in public saying that ‘the two banks together are stronger than alone’ [112].
IsSur FISCHBACH ikkonkluda billi qal li jista’ jkun aktar preċiż li wieħed jitkellem dwar irrelazzjoni bejn l-ombudsman u lamministrazzjoni ġudizzjarja, aktar milli dwar kwalunkwe relazzjoni li tista’ teżisti bejn l-ombudsman u l-qrati.Mr FISCHBACH concluded by saying that it might be more accurate to talk about the relationship between the ombudsman and the judicial administration, rather than of any relationship that might exist between the ombudsman and the courts.
L-interpretu jrid jinterpreta biss dak li tgħidu int u min jagħmel l-intervista.The interpreter must only interpret what you and the interviewer are saying.
Aħna qed nisimgħu dak li qed jgħidu n-nies f’dan il-perjodu ta’ konsultazzjoni u qed nieħdu nota tal-kummenti tagħhom, iżda, fl-opinjoni tiegħi, hemm aspetti konkreti li jridu jiġu kkunsidrati.We are listening to what people are saying in this consultation period and are taking stock of their comments, but, in my view, there are concrete aspects to consider.
Kif qalet il-Kummissarju, “Il-ħin meħud mill-bdiewa biex jimlew il-formoli hu ħin mitluf minn xogħol reali.As the Commissioner has said, ‘Time spent by farmers fill- fully and responsibly.
Jekk ikun hemm xi ħaġa li ma tafx, għid li ma tafx.If there is something you do not know, then say so.

Questions and answers about qal declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about qal
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
qararead
Different length:
qatelkill

Verb say in other languages on CoolJugator

Verb

Do you know these verbs?

VerbTranslation
qabeżjump
qararead
pejjepsmoke
nesaforget
kantasing
samatscald
bagħadhate
irrispondarespond
ħasebthink
rabattie