Għalaq conjugation

Conjugate - close

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
nagħlaqI am closing
int(i)
tagħlaqyou are closing
hu(wa)
jagħlaqhe is closing
hi(ja)
tagħlaqshe is closing
aħna
nagħlquwe are closing
intom
tagħlquyou all are closing
huma
jagħlquthey are closing

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
għalaqtI have closed
int(i)
għalaqtyou have closed
hu(wa)
għalaqhe has closed
hi(ja)
għalqetshe has closed
aħna
għalaqnawe have closed
intom
għalaqtuyou all have closed
huma
għalquthey have closed

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
agħlaqclose!
intom
agħlquclose!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for għalaq

Examples of għalaq

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
1. poġġi l- garża użata b’ tali mod li n- naħa li teħel tgħatti l- parti oskura 2. neħħi l- karta ta ’ rinforz 3. għalaq it- tikketta li teħel u ssiġilla 4. armi ma ’ l- iskart solidu1. place used patch so that the sticky side covers the shaded area 2. remove backing paper 3. close adhesive label and seal 4. discard with solid waste
B’ittra tat-2 ta’ Ġunju 2004 d-DĠ Kompetizzjoni informa lill-kwerelant li huwa għalaq l-ilment dwar l-għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 20(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta’ Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE [3].By letter of 2 June 2004 DG Competition informed the complainant that it had closed the State aid complaint pursuant to Article 20(2) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty [3].
B’ittri tat-22 ta’ Jannar 2004 u l-4 ta’ Awwissu 2004 d-DĠ Suq Intern għalaq l-investigazzjoni, bil-konklużjoni li l-proċedura għall-għoti tal-kuntratt ma kinitx difettuża.By letters of 22 January 2004 and 4 August 2004 DG Internal Market closed the investigation, considering that there was no defect in the procedure for awarding the contract.
B’konformità mad-dispożizzjoni espliċita tal-Artikolu 2(7) tal-Istatut tiegħu, l-Ombudsman għalaq il-każ 2585/2006/BU, li fih l-ilmentatur allega li l-Kumitat tar-Reġjuni kien qed jipproċessa b’mod illegali dejta personali li kienet tikkonċerna l-finanzi privati tiegħu, meta l-ilmentatur ġab proċeduri legali kontra l-Kumitat.In accordance with the explicit provision of Article 2(7) of his Statute, the Ombudsman closed case 2585/2006/BU, in which the complainant alleged that the Committee of the Regions was unlawfully processing personal data concerning his private finances, when the complainant brought legal proceedings against the Committee.
Erġa ’ għalaq il- flixkun il- kbir sew skond l- istruzzjonijiet fuq l- għatu u ħawwad sew għal madwar 15- il sekonda.Reclose the large bottle properly according to the instructions on the cap and shake vigorously for about 15 seconds.
Spejjeż imġarrba u dispożizzjonijiet għall-ispejjeż magħmula biss minn intrapriżi li għalqu jew qegħdin jagħlqu l-unitajiet ta' produzzjoni.Costs incurred and cost provisions made only by undertakings which have closed or are closing coal production units
l-ispejjeż imġarrba u l-provvedimenti għall-ispejjeż magħmula biss minn intrapriżi li qed jagħlqu jew li għalqu unitajiet ta' produzzjoni tal-faħam, inklużi l-intrapriżi li jibbenefikaw minn għajnuna għall-għeluq;the costs incurred and cost provisions made only by undertakings which are closing or have closed coal production units, including undertakings benefiting from closure aid;
F’konformità mal-obbligi tagħha taħt it-Trattat tal-Adeżjoni u bl-għajnuna tal-Unjoni, il-Litwanja għalqet l-impjant tal-enerġija nukleari ta’ Ignalina u għamlet progress sinifikanti fil-proċess tad-dekummissjonar tiegħu.In line with its obligations under the Accession Treaty and with Union assistance, Lithuania has closed the Ignalina nuclear power plant and made significant progress towards its decommissioning.
L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika wkoll lill-amministratur nazzjonali fi żmien 10 ijiem ta’ xogħol meta ssir taf li għalqet installazzjoni mingħajr ma ġiet innotifikata l-awtorità kompetenti.The competent authority shall also notify the national administrator within 10 working days when it learns that an installation has closed without notifying the competent authority.
Sa issa t-Turkija għalqet wieħed minn 35 kapitlu — ixxjenza u r-riċerka — filwaqt li għaddejja ħidma fuq 12-il kapitlu ieħor.So far, Turkey has closed one of the 35 chapters — science and research — and a further 12 are open.
B'appoġġ ta' dan, huwa kkwotat artiklu mill-istampa, li jiddikjara li “[I]l-ħruġ ta' BP mill-industrija solari wara madwar erbgħin sena juri kemm sar kompetittiv u popolat is-suq solari.” Madankollu, dan l-artiklu ma tkellimx b'mod speċifiku fuq Tata bħala kumpanija mhux kompetittiva, indirizza s-sitwazzjoni fis-suq għall-pannelli solari inġenerali, billi tkellem dwar “kompetizzjoni ħarxa li timmarka industrija”, u li “ħafna kumpaniji madwar id-dinja għalqu l-fabbriki, keċċew mijiet ta' ħadidema u rreġistraw għal falliment”.In support of this, a press article is quoted, stating that ‘BP's exit from the solar industry after some four decades shows how competitive and crowded the solar market has become.’ However, this article did not single out Tata as an uncompetitive company, it addressed the situation on the market for solar panels in general, speaking about ‘cutthroat competition that marks an industry’, and that ‘many companies worldwide have closed factories, laid off hundreds of workers and filed for bankruptcies’.
Fis-snin riċenti, il-produtturi li ma setgħux jittrasferixxu l-ispejjeż tagħhom għalqu jew ġew iddikjarati falluti.In recent years producers that have not been able to pass on their costs have closed or been declared insolvent.
F’konformità mal-obbligi tagħhom taħt it-Trattat tal-Adeżjoni u bl-għajnuna tal-Unjoni, il-Bulgarija u s-Slovakkja għalqu l-impjanti tal-enerġija nukleari ta' Kozloduy u Bohunice V1 u għamlu progress sinifikanti fil-proċess tad-dekummissjonar tagħhom.In line with their obligations under the Accession Treaty and with Union assistance, Bulgaria and Slovakia have closed the Kozloduy and Bohunice V1 nuclear power plants and have made significant progress towards their decommissioning.
Il-produtturi l-oħrajn kollha tal-ġilda tal-kamoxxa huma rrappurtati li għalqu s-siti tal-manifattura tagħhom mill-2006 meta l-miżuri oriġinali ġew introdotti.All other chamois leather producers are reported to have closed their manufacturing sites since 2006 when the original measures were introduced.
Il-produtturi l-oħrajn kollha tal-ġilda tal-kamoxxa huma rrappurtati li għalqu s-siti tal-manifattura tagħhom mill-2006 ‘l hawn meta l-miżuri oriġinali ġew introdotti. Dan jista’ jidher li jirriżulta miż-żieda fil-pressjoni li l-importazzjonijiet Ċiniżi li huma l-oġġett ta’ dumping qed jeżerċitaw fuq is-suq tal-Unjoni, anki f’sitwazzjoni ta’ konsum li qed jiżdied.All other chamois leather producers are reported to have closed their manufacturing sites since 2006 when the original measures were introduced. That can be seen as resulting from the increased pressure that the Chinese dumped imports have been exercising on the Union market, even in a situation of increasing consumption.
Dejjem agħlaq il- flixkun bl- għatu wara li tużah.Always close the bottle with the cap after use.
Dewweb bil-galbu r-residwu ġo 100 µl piridine (punt 2.4), żidlu 100 µl bistrimetilsilittrifluworoaċetamide (punt 2.2) u 10 µl trimetilklorosilane (punt 2.3), agħlaq il-flask bit-tapp tat-teflon u daħħal fil-forn f’temperatura ta’ 60 °C għal siegħa.The residue is carefully dissolved in 100 µl of pyridine (paragraph 2.4) and 100 µl of bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (paragraph 2.2) and 10 µl of trimethylchlorosilane (paragraph 2.3) are added. The flask is closed with the Teflon stopper and heated at 60 °C for one hour.
Ferra' 1 ml tas-soluzzjoni tal-karbonat tal-potassju saturat (3.4) malajr fil-parti ta' fuq u agħlaq l-għatu sabiex iċ-ċellola tkun issiġillata kontra d-dħul tal-arja.Drop 1 ml of saturated potassium carbonate solution (3.4) quickly into the crown and close the lid so that the cell is airtight.
Issa agħlaq għajnejk u għid lil sħabek ituk il-weraq waħda waħda.Now close your eyes and have your friends give you one herb at a time.
Itlaq tebqet il- għajn t’ isfel u agħlaq għajnejk għal 30 sekonda.Let go of the lower lid, and close your eye for 30 seconds.

Questions and answers about għalaq declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about għalaq
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
gidembite
għameldo
samatscald
żarvisit
rikebride a horse
qatelkill
għażelchoose
daħalenter
firedsplit
kantasing