Ħalla conjugation

Conjugate - leave

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
nħalliI am leaving
int(i)
tħalliyou are leaving
hu(wa)
jħallihe is leaving
hi(ja)
tħallishe is leaving
aħna
nħalluwe are leaving
intom
tħalluyou all are leaving
huma
jħalluthey are leaving

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
ħallejtI have left
int(i)
ħallejtyou have left
hu(wa)
ħallahe has left
hi(ja)
ħallietshe has left
aħna
ħallejnawe have left
intom
ħallejtuyou all have left
huma
ħallewthey have left

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
ħallileave!
intom
ħalluleave!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ħalla

There is no additional usage information for the word ħalla.

Examples of ħalla

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
Dan l-obbligu għandu japplika wkoll wara li dan il-persunal ikun ħalla l-uffiċċju jew l-impjieg jew wara t-tmiem tad-dmirijiet tagħhom.This obligation shall also apply after such staff leave office or employment or after the termination of their duties.
Fil-każ tal-mewt ta' ex membru tal-persunal kuntrattwali li kien jirċievi allowance tal-invalidità, jew ex membru tal-persunal kuntrattwali li kien jirċievi pensjoni tal-irtirar jew li jkun ħalla s-servizz qabel għalaq l-età tal-pensjoni u talab li l-pensjoni tal-irtirar tiegħu tkun posposta għall-ewwel ġurnata tax-xahar kalendarju ta' wara dak li fih jagħlaq l-età tal-pensjoni, il-persuni intitolati jekk imut l-ex membru tal-persunal kuntrattwali, kif definit fil-Kapitolu 4 tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal, għandhom ikunu intitolati għal pensjoni għal min jibqa' ħaj kif previst f'dak l-Anness.';In the event of the death of a former contract staff member in receipt of an invalidity allowance or a former contract staff member who is in receipt of a retirement pension or who leaves the service before reaching pensionable age and requests that his retirement pension be deferred until the first day of the calendar month following that in which he reached the pensionable age, the persons entitled under the deceased former contract staff member, as defined in Chapter 4 of Annex VIII to the Staff Regulations, shall be entitled to a survivor's pension as provided for in that Annex.';
Ejja nħallu warajna dan il-passat, meta l-istorja Ewropea kienet immarkata minn kunflitti armati, u ejja nħarsu lejn il-futur, futur li h aħna kollha, magħqudin illum ħdan l-Unjoni Ewropea, responsabbli u li h aħna nagħtu realtà konkreta lill-ideali u l-valuri tagħna.We are leaving behind us a past in which European history was blighted by war, and looking to the future, for which we in the European Union now have a shared responsibility and in which we shall realise our ideals and values.
Jekk is- sintomi jibdew jidhru wara li tkun ħallejt il - klinika, għandek tfittex għajnuna medika kemm jista ’ jkun malajr (per eżempju, mur fl- eqreb sptar jew post ieħor ta ’ emerġenza).If the symptoms start after you have left the clinic, you should get medical help as soon as possible (for example, go to the nearest accident and emergency department).
Jekk ħallejt it- tapp barra jew jekk ma tkunx użajt l- isprej għal xi xahar, erġa ’ ttestjah billi ssegwi l - passi 1- 4 hawn taħt.If you have left the cap off or have not used your spray for nearly a month, follow steps 1-4 below.
Din il-bidla fit-tendenzi għad-domanda ħalliet lir-raffineriji jipproduċu volumi eċċessivi ta’ prodotti li qed jonqsu fid-domanda u fil-valur, u volumi insuffiċjenti ta’ prodott bi tkabbir fid-domanda u l-valur [66].This shift in demand patterns has left refineries producing excess volumes of products which are declining in demand, and value, and insufficient volumes of product with growing demand and value [66].
F’każijiet preċedenti, il-Kummissjoni ħalliet miftuħa l-kwistjoni jekk kull wieħed minn dawn is-servizzi jistax jikkostitwixxi suq tal-prodotti separat [28].In previous cases, the Commission has left open the question whether each of these services might constitute separate product markets [28].
L-obbligi speċifikati fl-Artikolu 18 (1)(c) u (d), għandhom jieqfu fejn l-Istat Membru responsabbli jista’ jistabbilixxi, meta mitlub li jieħu lura applikant jew persuna oħra kif imsemmi fl-Artikolu 18 (1)(c) jew (d), li l-persuna kkonċernata ħalliet it-territorju tal-Istati Membri f’konformità ma’ deċiżjoni ta’ ritorn jew ordni ta’ tkeċċija li kien ħareġ wara l-irtirar jew ir-rifjut tal-applikazzjoniThe obligations specified in Article 18(1)(c) and (d) shall cease where the Member State responsible can establish, when requested to take back an applicant or another person as referred to in Article 18(1)(c) or (d), that the person concerned has left the territory of the Member States in compliance with a return decision or removal order issued following the withdrawal or rejection of the application.
L-obbligi speċifikati fl-Artikolu 18(1) għandhom jieqfu fejn l-Istat Membru responsabbli jista’ jistabbilixxi, fejn mitlub li jieħu ħsieb jew jieħu applikant jew persuna oħra lura kif imsemmi fl-Artikolu 18(1)(c) jew (d), li l-persuna kkonċernata tkun ħalliet it-territorju tal-Istati Membri għall-inqas għal tliet xhur, sakemm il-persuna kkonċernata ma tkunx fil-pussess ta’ dokument ta’ residenza validu maħruġ mill-Istat Membru responsabbli.The obligations specified in Article 18(1) shall cease where the Member State responsible can establish, when requested to take charge or take back an applicant or another person as referred to in Article 18(1)(c) or (d), that the person concerned has left the territory of the Member States for at least three months, unless the person concerned is in possession of a valid residence document issued by the Member State responsible.
hekk kif l-Istat Membru ta’ oriġini jistabbilixxi li l-persuna kkonċernata li d-data tagħha ġiet irreġistrata fil-Eurodac taħt l-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament ħalliet it-territorju tal-Istati Membri, dan għandu jaġġorna s-sett tad-data tiegħu rreġistrat f’konformità mal-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament relatat mal-persuna kkonċernata billi jżid id-data meta dik il-persuna ħalliet it-territorju, sabiex jiffaċilita l-applikazzjoni tal-Artikoli 19(2) u 20(5) tar-Regolament (UE) Nru 604/2013;as soon as the Member State of origin establishes that the person concerned whose data was recorded in Eurodac in accordance with Article 11 of this Regulation has left the territory of the Member States, it shall update its data set recorded in conformity with Article 11 of this Regulation relating to the person concerned by adding the date when that person left the territory, in order to facilitate the application of Articles 19(2) and 20(5) of Regulation (EU) No 604/2013;
Dak il-limitu ta' żmien m'għandux japplika meta l-prodotti jkunu ħallew il-port finali fit-territorju doganali tal-Komunità fit-terminu taż-żmien oriġinali ta' 60 ġurnata.That time limit shall not apply where the products have left the final port in the customs territory of the Community definitely within the original 60-day time limit.
Dan il-limitu taż-żmien m'għandux japplika meta l-prodotti kkonċernati jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità definittivament fil-limitu taż-żmien oriġinali ta' 60 ġurnata.That time limit shall not apply where the products have left the customs territory of the Community definitely within the original 60-day time limit.
F'ċerti każijiet tista' ssir talba għal rifużjonijiet dwar prodotti li jkunu ġew esportati u li jkunu ħallew it-territorju doganali tal-Komunità, iżda li jkunu ġew mibgħuta lura għall-iskop ta' trasbord jew operazzjoni ta' tranżitu qabel ma jaslu fid-destinazzjoni finali barra dak it-territorju.In some instance a refund may be claimed in respect of products which have been exported and which have left the customs territory of the Community, but which are returned for the purposes of transhipment or a transit operation before reaching a final destination outside that territory.
Għalhekk għandu jkun permess li dawn l-annimali jitħallew ikunu identifikati individwalment wara li jkunu ħallew l-istabbiliment fejn twieldu sakemm l-annimal individwali jista’ jiġi ttraċċat sal-istabbiliment fejn twieled.It should therefore be permitted to allow such animals to be individually identified after they have left their holding of birth provided that the individual animal can be traced back to its holding of birth.
Għalkemm il-ħafna depows u mħażen , mollijiet u linji għall-ġarr tal-merkanzija li ma baqgħux jintużaw ħallew xejra industrijali fuq il-post , iż-żona ilha fi stat ta » transizzjoni mill-industrija , għas-servizzi , minn meta ngħalqet il-pitkalija .Although the many related delivery depots and warehouses , wharfs and disused freight tracks have left their industrial mark on the location , the area has been in a state of transition from industry to services since the wholesale market 's departure .
(Wieġeb din il-mistoqsija jekk hawn fuq għażilt “fond ta’ ekwità privata” bħala t-tip ta’ AIF predominanti tiegħek; jekk jogħġbok imla għal kull kumpanija li fuqha l-AIF għandu influwenza dominanti (ħalli vojt jekk ma hemmx) kif definit fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 83/349/KEE)(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above; please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
(ħalli vojt jekk ma ġew innegozjati l-ebda derivattivi)(leave blank if no derivatives traded)
(ħalli vojt jekk ma ġew innegozjati l-ebda repos)(leave blank if no repos traded)
(ħalli vojt jekk ma ġew innegozjati l-ebda titoli)(leave blank if no securities traded)
(ħalli vojt, għall-użu tal-UE biss)(leave blank, for EU use only)

Questions and answers about ħalla declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ħalla
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
fallabe absent
ħalaqcreate

Verb leave in other languages on CoolJugator

Verb

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ħalaqcreate
ħaraqburn
żifendance
xtaqdesire
ġiedo
iddeskrivadescribe
ipparteċipaparticipate
għalaqclose
bela'swallow
għorokrub