Ħalaq conjugation

Conjugate - create

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
noħloqI am creating
int(i)
toħloqyou are creating
hu(wa)
joħloqhe is creating
hi(ja)
toħloqshe is creating
aħna
noħolquwe are creating
intom
toħolquyou all are creating
huma
joħolquthey are creating

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
ħlaqtI have created
int(i)
ħlaqtyou have created
hu(wa)
ħalaqhe has created
hi(ja)
ħalqetshe has created
aħna
ħlaqnawe have created
intom
ħlaqtuyou all have created
huma
ħalquthey have created

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
oħloqcreate!
intom
oħolqucreate!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ħalaq

There is no additional usage information for the word ħalaq.

Examples of ħalaq

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
Ċitazzjoni tat-test jew ta' URL li jipprovdu referenza għall-att legali li ħalaq is-Sit Protett.A URL or text citation referencing the legal act that created the Protected Site.
“Aħna qegħdin noħolqu koalizzjoni wiesgħa biex niġġieldu t-tortura u nqajmu kuxjenza dwar il-kwistjoni,” tgħid Sabbah.“We are creating a broad coalition to combat torture and raise awareness of the issue,” says Sabbah.
Bil-ħolqien ta’ inċentivi fiskali aċċessibbli b’mod faċli għal kull attur tal-assigurazzjoni komplementari tas-saħħa, l-awtoritajiet Franċiżi joħolqu l-kundizzjonijiet għat-trasformazzjoni tas-segment ta’ persuni li ma tantx huma interessanti a priori fit-termini tal-profil ta’ riskju jew ta’ solvenza f’segment li jippreżenta attrazzjoni ekonomika ġdida.By creating tax incentives which are easily accessible by all supplementary health insurance operators, the French authorities are creating the conditions to transform the segment of persons of little interest a priori in terms of risk profile or solvency into a segment with new economic appeal.
Għalhekk, meta awtorità kompetenti maħtura minn Stat Membru tikkunsidra, abbażi ta’ previżjonijiet dwar silġ provduti minn servizz kwalifikat ta’ tagħrif metereoloġiku, li l-kondizzjonijiet tat-tbaħħir qed joħolqu theddida serja għas-sikurezza tal-ħajja tal-bniedem jew theddida serja ta’ tniġġis, hija għandha tavża b'dan lill-kaptani tal-vapuri preżenti fiż-żona ta’ kompetenza tagħha jew li jkunu bi ħsiebhom jidħlu jew joħorġu fil-/mill-port jew portijiet fiż-żona konċernata.Therefore, where a competent authority designated by a Member State considers, on the basis of an ice forecast provided by a qualified meteorological information service, that the sailing conditions are creating a serious threat to the safety of human life or a serious threat of pollution, it should so inform the masters of the ships present in its area of competence or intending to enter or leave the port or ports in the area concerned.
Proċess ta’ konsultazzjoni qabel l-istabbiliment ta’ pjattaforma jiżvela liema kwistjonijiet ewlenin qegħdin joħolqu d-diff erenzi fl-opinjoni u s-suspett li jkunu qegħdin ifixklu l-kooperazzjoni bejn il-komunitajiet.A process of consultation prior to the establishment of a platform reveals what key issues are creating the differences of opinion and suspicion which are frustrating community cooperation.
Ġie żvelat mill-evalwazzjoni tas-sistema tal-Unjoni ta’ farmakoviġilanza li azzjonijiet diverġenti mill-Istati Membri b’rabta ma’ kwistjonijiet ta’ sikurezza fir-rigward tal-prodotti mediċinali qed joħolqu ostakoli għall-moviment ħieles tal-prodotti mediċinali.It has emerged from the assessment of the Union system of pharmacovigilance that divergent actions by Member States in relation to safety issues pertaining to medicinal products are creating obstacles to the free movement of medicinal products.
Jekk hemm żewġ muniti differenti għal parteċipant wieħed, oħloq linja waħda għal kull munita.If there are two different currencies for one participant, then create one line per currency.
l-animazzjoni ta’ azzjonijiet: “ixgħel ix-xrara”, immobilizza n-nies, i è i bir-reqqa t-territorju għal teżorimoħbija, ideat interessanti, kunċetti mitlufa u pijunieri kuraġġużi; azzjonijiet ta’ struttura: ikkonferma idea ta’ ħidma, waqqaf partenarjat jew kooperazzjoni, oħloq intrapriża, stabbilixxi organizzazzjoniġdida,żviluppamarka,uinvestif’teknoloġija ġdida; azzjonijiet ta’ konsolidazzjoni: oħloq katini ta’ valurmiżjud billi tgħaqqad è i m kien proċessi li s’issa kienu separati ( riċerka, produzzjoni, kummerċjalizzazzjoni u distribuzzjoni), għin strutturi awtoorganizzati biex isiru sostenibbli, għinhom jiġġenerawdħul ta’ è u s , u ppreserva valuri dejjiema.animating actions which: ‘ignite the spark’, mobilise people, scan the territory for hidden treasures, interesting ideas, lost concepts and courageous pioneers; structuring actions: confirm a business idea, found a partnership or cooperation, create an enterprise, set up a new organisation, develop a brand, and invest in new technologies; consolidating actions: create value added chains by interlinking hitherto separated (research, production, marketing and distribution) processes, support self-organised structures to become sustainable, help them to generate revenues, and to preserve long-term values.

Questions and answers about ħalaq declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ħalaq
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ħallaleave
ħaraqburn
telaqleave
Different length:
għalaqclose

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ħabblove
ħallaleave
sikerbe drunk
xtaqdesire
żifendance
samatscald
fehemunderstand
għasarsqueeze
firedsplit
żarvisit