Се согласи conjugation

Conjugate се согласи - agree

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се согласам I agree
ти
се согласиш you agree
т(ој/аа/оа)
се согласи he/she/it agrees
ние
се согласиме we agree
вие
се согласите you all agree
тие
се согласат they agree

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се согласив I agreed
ти
се согласи you agreed
т(ој/аа/оа)
се согласи he/she/it agreed
ние
се согласивме we agreed
вие
се согласивте you all agreed
тие
се согласија they agreed

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
се согласев I was agreeing
ти
се согласеше you were agreeing
т(ој/аа/оа)
се согласеше he/she/it was agreeing
ние
се согласевме we were agreeing
вие
се согласевте you all were agreeing
тие
се согласеа they were agreeing

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе се согласам I will agree
ти
ќе се согласиш you will agree
т(ој/аа/оа)
ќе се согласи he/she/it will agree
ние
ќе се согласиме we will agree
вие
ќе се согласите you all will agree
тие
ќе се согласат they will agree

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе се согласев I will have agreed
ти
ќе се согласеше you will have agreed
т(ој/аа/оа)
ќе се согласеше he/she/it will have agreed
ние
ќе се согласевме we will have agreed
вие
ќе се согласевте you all will have agreed
тие
ќе се согласеа they will have agreed

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
согласи се you agree
вие
согласете се you all agree

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум се согласил I (masculine) have agreed
јас
сум се согласила I (feminine) have agreed
ти
си се согласил you (masculine) have agreed
ти
си се согласила you (feminine) have agreed
тој
е се согласил he has agreed
таа
е се согласила she has agreed
тоа
е се согласило it has agreed
ние
сме се согласиле we have agreed
вие
сте се согласиле you all have agreed
тие
сум се согласиле they have agreed

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев се согласил I (masculine) had agreed
јас
бев се согласила I (feminine) had agreed
ти
беше се согласил you (masculine) had agreed
ти
беше се согласила you (feminine) had agreed
тој
беше се согласил he had agreed
таа
беше се согласила she had agreed
тоа
беше се согласило it had agreed
ние
бевме се согласиле we had agreed
вие
бевте се согласиле you all had agreed
тие
беа се согласиле they had agreed

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би се согласил I (masculine) would have agreed
јас
би се согласила I (feminine) would have agreed
ти
би се согласил you (masculine) would have agreed
ти
би се согласила you (feminine) would have agreed
тој
би се согласил he would have agreed
таа
би се согласила she would have agreed
тоа
би се согласило it would have agreed
ние
би се согласиле we would have agreed
вие
би се согласиле you all would have agreed
тие
би се согласиле they would have agreed

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум се согласел I (masculine) will agree
јас
ќе сум се согласела I (feminine) will agree
ти
ќе си се согласел you (masculine) will agree
ти
ќе си се согласела you (feminine) will agree
тој
ќе е се согласел he will agree
таа
ќе е се согласела she will agree
тоа
ќе е се согласело it will agree
ние
ќе сме се согласеле we will agree
вие
ќе сте се согласеле you all will agree
тие
ќе сум се согласеле they will agree

Other

Other of the verb се согласи has no forms.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for се согласи

This verb can also mean the following: concur, comply, consent

Examples of се согласи

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Фарах Филастен се согласи:Farah Filasteen agreed:
Чен Генг, уште еден писател на my1510.cn исто така се согласи:Chen Geng another writer at my1510.cn also agreed :
Единственото решение на долг рок лежи во соодветната едукација и промената во самиот однос со коj ќе се согласи и кинеската влада.The only long term answer is to educate and change attitudes and that will require the agreement of the Chinese government.
Откако минатата година се постигна договор со тајландското Министерство за Информатички и комуникациски технологии, менаџментот на ЈуТјуб се согласи да го блокира било кое видео кое изгледа навредливо за тајланскиот народ или го прекршува тајландскиот закон.Since agreement with Thailand's Ministry of Information and Communication Technology last year, YouTube's management agreed to block any video clips deemed offensive to Thai people or those that violate Thai law.
Ова е причината поради која се сомневам дека Хамас некогаш ќе се согласи на вистински и долготраен мир.This is why I doubt Hamas can ever agree to a true and long-lasting peace.
Не можам да се согласам со тоа, дури ни жените не треба да се покриваат. Жените не се деградирани и тие имаат исти права како и секој маж, дури заслужуваат и повеќе права бидејќи тие се оние кои се одговорни за репродукција на човечката раса, тие се кралици на нашиот свет.I cannot agree to this, women should not cover up either, women are not a disgrace they are as equal in rights to any man if not even needing more rights as they are the ones responsible for the reproduction of the human race they are the queens of our world.
Се плашам, дела мора да се согласам со тебе.I'm afraid I agree with you.
Дури и ако се согласам со ова, тие нема да го усвојат тоа.Even if I agreed to this, they would not ratify it.
И морам да се согласам со она што го кажавте.And I have to agree with what you were saying before.
Не би можел повеќе да се согласам со тебе.I couldn't agree with you more.
До залезот на сонцето, се надевам дека ќе се согласиш.By sunset, I hope you will have agreed.
Се надевам дека ќе се согласиш до зајдисонце.By sunset, I hope you will have agreed.
Жалам Антон, но немаше да се согласиш на друг начин.I'm sorry. Anton, you never would've agreed to it.
- Да. Се надевам дека ќе се согласиш до зајдисонце.By sunset, I hope you will have agreed.
Ако продолжиме да разговараме, ќе се согласиш?We'll continue to talk, can we agree on that?
Додека повеќето не можеа да се согласат со Фоуда: @DrZee01: @Јосри Фоуда Добро кажано, не можеме да се согласиме. @Neofluxs: @Јосри Фоуда Ве почитувам многу. Вие сте професионален новинар во време кога тоа е реткост. Господ да те благослови:)While others couldn't agree more with Fouda @DrZee01: @YosriFouda Well said , couldn't agree more. @Neofluxs: @YosriFouda I respect you alot.you're a professional Journalist in a time where this is rare.God bless you :)
Со цел да ги обединам колумните на револуционерите, би сакал да се согласиме за следново:To unify the columns of revolutionaries, I would like us to agree on the following:
Мора да се согласиме на заеднички меѓународна политика со која ќе промовираме повторно користење на опрема која функционира, а рециклирање на сите наши уреди, како и казнувањето на фрлањето и експортирањето на е-отпад.We must agree a common policy framework internationally to promote reuse of working EEE, and recycle all of our own WEEE as well as outlawing the dumping and export of eWaste.
Без да бидам непристоен кон Хенри или кон Спенсер, дали би можеле да се согласиме дека ова е најдобрата пушка на светот?Without being unkind to either the Henry or the Spencer, do you suppose we could agree that this is the finest gun in the world?
Не можеме ни помеѓу нас да се согласиме што се случува... или што да правиме околу тоа.We can't even agree amongst ourselves what is happening, or what to do about it.
Блогот можете да го посетите единствено доколку се согласите да погледнете содржина за возрасни.The blog can only be accessed if you agree to view adult content.
Мислам дека ќе се согласите.I trust you agree.
Ако се согласите, тогаш повторно ќе го видите синот.If you agree to that, then you will see your son again.
Мислам дека ќе се согласите дека е привлечен во мини-килтот.[CROWD WHlSTLlNG] ...who I think you'll all agree is wearing a rather fetching wee minikilt.
Да ги видевте, нема да размислувате. Ќе се согласите со мене.And if you agree with me to do that You shall not hesitate.
Работата е, дека, сопствениците на франшиза се натерани да се согласат за идните плаќања на надоместокот прифаќајќи ги сите обврски... ...Франшизантите согледуваат дека не е можно веднаш да се вратат сите потрошувачи кои го напуштиле Мекдоналдс во последните години.How can you be asking us franchisees to pay you royalties when McDonald's is forecasting to be in the red in 2015? A Japanese business blogger observed: The thing is, franchise owners are being asked to agree to future royalty payments while accepting all of the liability... ...Franchisees can see there is no way to instantly recover all of the customers that have departed over the past few years.
Додека повеќето не можеа да се согласат со Фоуда: @DrZee01: @Јосри Фоуда Добро кажано, не можеме да се согласиме. @Neofluxs: @Јосри Фоуда Ве почитувам многу. Вие сте професионален новинар во време кога тоа е реткост. Господ да те благослови:)While others couldn't agree more with Fouda @DrZee01: @YosriFouda Well said , couldn't agree more. @Neofluxs: @YosriFouda I respect you alot.you're a professional Journalist in a time where this is rare.God bless you :)
Иако парламентарните избори во Ирак се одржаа на 7 март, сепак двата главни политички блока според резултатите од изборите, сè уште не можат да се согласат за еден кандидат кој ќе биде именуван за нов премиер.Although the Iraqi parliamentary elections took place in the 7th of March, the two major blocs according to the poll results, are still not able to agree on a single candidate to be named as the new prime minister.
Ираки Пундит продолжува да се прашува во друг пост, ако таквата најава значи дека иранските најголеми блокови ќе се согласат за еден кандидат или ќе ги продолжат своите преговори уште два месеца:Iraqi Pundit continued to wonder in another post if such an announcement means that the Iraqi major blocs are going to agree on a candidate, or whether they will continue their negotiations for two more months:
Малики рече дека формирал коалиција со ИНА (Ирачки национален сојуз), но тој и шиитската коалиција сè уште треба да се согласат за номиниран кандидат за премиер.Maliki says he formed a union with the INA, but he and the Shiite alliance have yet to come to an agreement on a nominee for prime minister.
Кога за првпат се согласив да придонесам за овој блог, бев супер инспирирана од идејата на Мак - место за културно вкрстување, различен интерес, избрани деца како нас да споделуваат мисли.When I first agreed to contribute to this blog, I was super-inspired by Mak’s idea–a place for the cultural hybrid, multi-interest, eclectic children such as ourselves to air our thoughts.
Реков дека тоа мора да биде брзо, бидејќи требаше да заминам од градот поради конференцијата. Така, се согласив да го посетам во неговиот дом. Тоа беше минатата сабота?I was leaving town, so I agreed to meet him at his house.
Мора да ја напушти земјата, и се согласив да одам со него.He has to leave the country, and.. I've agreed to go with him.
Јас се согласив да те пуштам тебе во куќата, не Ду Ду.I agreed to let you in the house, - not Doo-Doo over here.
Јас се согласив да го донирам мојот бубрег.So I agreed to donate my own kidney.
Стен, ова е песната која сите се согласивме да ја свирите.Stan, it's the song we all agreed you would play.
Мислам дека се согласивме да не се среќаваме јавно.I thought we agreed not to meet socially.
Сите се согласивме во врска со тоа.We all agreed. - How do you know that?
Драга, се согласивме за свадбата, а не за банкрот.Dear, we agreed to put on a wedding, not go into bankruptcy. Caviar? What, are we inviting the czar?
Мислев дека се согласивме дека најдобро е да не доаѓаш тука.I thought we agreed it was best for you to not come here.
Но вие се согласивте да ја продадете на оној Хартфорд за десет илјади.But you agreed to sell it to that Hartford character for 10,000.
Хенри Џонс, Јуниор и Мерион Равенвуд, затоа што и двајцата се согласивте... да живеете во света брачна заедница, давајќи си љубов едно на друго... со своите ветувања... сплотувањето на вашите раце и со давање на овие прстени.Henry Jones, Jr., and Marion Ravenwood, insomuch in that you two have agreed to live together in holy matrimony, have promised your love for each other by these vows the joining of your hands and the giving of these rings,
Премиере, многу сум ви благодарен што се согласивте на овој состанок.Premier, I am most grateful you have agreed to meet me at this time.
Во реакциите на иницијативата на Медведев од месец јуни, некои руски корисници на Интернет мрежата се согласија дека на земјата ѝ е потребна подобрена патна инфраструктура, а тие се подготвени да платат за тоа.Responding to Medvedev's June initiative, some Russian Internet users agreed that the country needs an improved highways infrastructure, and they seem to be ready to pay for it.
Како таква, државните установи, образовните институции и бројни приватни компании се согласија да учествуваат во оваа симулација, која беше прва на национално ниво, но трета во главниот град, Богота.As such, state institutions, educational establishments and a number of private companies agreed to participate in this simulation, which was the first on a national level, but the third in the city capital, Bogotá .
Немаше да го снимам филмот ако Босанците не се согласија со сценариото.I would not have created this film if Bosnikas hadn't agreed with the screenplay.
Друга приказна е претпоставената „сиромаштија“ која Бурбоните ја преживеале за време на нивните години во прогон, бидејќи сите историчари досега се согласија дека Дон Хуан и неговото семејство живееле од дарежливоста на богатите монархисти, дури се соочувале со финансиски потешкотии.Another crumbling story is the supposed "poverty" that the Bourbons lived through during their years in exile, as all historians until now have agreed that Don Juan and his family lived practically on the largess of wealthy monarchists, even encountering financial hardship.
Рикардо Матеос, автор на книгата „Есторил, Златните години“, интервјуираше многу од најблиските луѓе во кругот на Дон Хуан и Доња Мариа, од кои сите се категорично се согласија: „Тие немаа ниту цент“Ricardo Mateos, author of the book "Estoril, The Golden Years," interviewed many of the people closest to Don Juan and Doña María's circle, all of whom categorically agreed: "They didn't have a cent"
Откако видеа од исвиркувањето се проширија како зараза на Јутјуб, водечкиот вокал на Mashina Vremeni - Андреј Макаревич, објасни дека бендот се согласил да прими почесна награда од гувернерот, но не се согласил да даде политичка поддршка .After videos of the booing went viral on YouTube, Mashina Vremeni’s lead singer, Andrei Makarevich, explained that the band had agreed to receive honorary awards from the governor, but had not consented to make any political endorsements.
Во едно интервју на ТВ Канал 1, парламентарецот Ариел Атиас (од Шас) откри дека Ципт Ливни се согласил на барањето на Шас да обезбеди 1 билион шекели под услов 600 милиони од таа сума да се пренасочи на семејствата со многу деца, а другите на различни Шас институции ..In an interview with TV channel 1, Knesset member Ariel Atias (from Shas) revealed that Tzipi Livni agreed to Shas' request to provide 1 billion shequels on the condition that 600 million of this sum is directed at families with multiple children, and the rest to the different Shas institutions.
МекКласки се согласил да му биде телохранител на Турчинот.McCluskey has agreed to be The Turk's bodyguard.
Јапонскиот цар се согласил да прати војнички инструктори во Манџурија.The Japanese emperor has agreed to send army instructors to Manchuria.
Каплоу се согласил да се предаде, во 2 часот попладне,... ...и се согласил да ја открие локацијата... ..за половина од бомбите кои тврди дека ги поставил во градот.Kaplow has agreed to turn himself in at 2:00 p.m., and he's agreed to give us the location of half the bombs he claims he's placed throughout the city.
Во претходните кампањи биле вклучени само граѓаните, овојпат и владата се согласила да учествува, до крајот на месец април.In the earlier campaigns only citizens were involved, but this time everyone including the government agreed on participating in the campaign until the end of April.
Таа која му се предала на очајот и се согласила да се омажи за женет маж и станала негова „слугинка“ е жена.She who gave in to despair and agreed to get married to a married man and become his "servant" is a woman.
Таа вели, кога се согласила да се вратиш тука по помилувањето ... ... си ветил дека ќе се вратиш во вечерното училиште.She say, when she agreed to have you come back here on your parole... ...you promised her that you was going back to night school.
Таа вели, кога се согласила да се вратиш тука по помилувањето си ветил дека ќе се вратиш во вечерното училиште.She say, when she agreed to have you come back here on your parole you promised her that you was going back to night school.
Т аа можеби ќе го пречекори тоа на што се согласила.She may have to go beyond what she agreed to.
Борбата со продукцијата во која веќе сме се согласиле да земеме учество е тешко изводливa, тоа би било како преземање на контролата на "Боинг" по полетувањето.Struggling with the production once we have agreed to take part in it is hardly feasible, and would be like taking the controls of a Boeing after takeoff.
На втората работилница истражувале во поглед на давачките и се согласиле дека имаат потреба од подигнување на свеста за улогата која жените ја имаат во праќањето пари во нивните матични држави.In the second workshop, they explored remittances and agreed on the need to raise awareness on the role of women in sending money to their home countries.
Првата блог статија го критикуваше Тулејев за пронаталитетската иницијатива со која се доделуваат по 30,000 рубљи (околу 1,000 долари) на оние парови кои се согласиле да ги озаконат нивните бракови на 11-ти ноември 2011-та година („11/11/11“).The first blog post criticized Tuleyev for a pronatalist initiative that awarded 30,000 rubles (roughly 1,000 USD) to any couples who agreed to register their marriages on November 11, 2011 (“11/11/11”).
Групата, исто така, сака интернет провајдерите на услуги да им објаснат на нивните потрошувачи зошто се согласиле да се подредат на барањето на владата да ги цензорираат веб-сајтовитеThe group also wants ISPs to explain to their customers why they agreed to comply with the government request to censor the websites
Вие сте се согласиле во врска со тоа пред раѓањето.You agreed to that before she was born.

Questions and answers about се согласи conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about се согласи
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Macedonian verbs with the meaning agree

Verb
се слага

Do you know these verbs?

VerbTranslation
се растечеstart flowing profusely
се санкаride a sled
се слееmerge
се случиhappen
се смачуваget fed up
се смилуваdeign
се собуеtake off shoes
се сожалиtake pity
се чудиwonder
се шашардисаget confused