Развие conjugation

Conjugate развие - develop

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
развијам I develop
ти
развиеш you develop
т(ој/аа/оа)
развие he/she/it develops
ние
развиеме we develop
вие
развиете you all develop
тие
развијат they develop

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
развив I developed
ти
разви you developed
т(ој/аа/оа)
разви he/she/it developed
ние
развивме we developed
вие
развивте you all developed
тие
развија they developed

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
развиев I was developing
ти
развиеше you were developing
т(ој/аа/оа)
развиеше he/she/it was developing
ние
развиевме we were developing
вие
развиевте you all were developing
тие
развиеја they were developing

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе развијам I will develop
ти
ќе развиеш you will develop
т(ој/аа/оа)
ќе развие he/she/it will develop
ние
ќе развиеме we will develop
вие
ќе развиете you all will develop
тие
ќе развијат they will develop

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе развиев I will have developed
ти
ќе развиеше you will have developed
т(ој/аа/оа)
ќе развиеше he/she/it will have developed
ние
ќе развиевме we will have developed
вие
ќе развиевте you all will have developed
тие
ќе развиеја they will have developed

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
развиј you develop
вие
развијте you all develop

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум развил I (masculine) have developed
јас
сум развила I (feminine) have developed
ти
си развил you (masculine) have developed
ти
си развила you (feminine) have developed
тој
е развил he has developed
таа
е развила she has developed
тоа
е развило it has developed
ние
сме развиле we have developed
вие
сте развиле you all have developed
тие
сум развиле they have developed

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев развил I (masculine) had developed
јас
бев развила I (feminine) had developed
ти
беше развил you (masculine) had developed
ти
беше развила you (feminine) had developed
тој
беше развил he had developed
таа
беше развила she had developed
тоа
беше развило it had developed
ние
бевме развиле we had developed
вие
бевте развиле you all had developed
тие
беа развиле they had developed

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би развил I (masculine) would have developed
јас
би развила I (feminine) would have developed
ти
би развил you (masculine) would have developed
ти
би развила you (feminine) would have developed
тој
би развил he would have developed
таа
би развила she would have developed
тоа
би развило it would have developed
ние
би развиле we would have developed
вие
би развиле you all would have developed
тие
би развиле they would have developed

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум развиел I (masculine) will develop
јас
ќе сум развиела I (feminine) will develop
ти
ќе си развиел you (masculine) will develop
ти
ќе си развиела you (feminine) will develop
тој
ќе е развиел he will develop
таа
ќе е развиела she will develop
тоа
ќе е развиело it will develop
ние
ќе сме развиеле we will develop
вие
ќе сте развиеле you all will develop
тие
ќе сум развиеле they will develop

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
развиен developing
adverbial participle
developing
verbal noun
developing
imperfective participle (masculine)
развиел developing
imperfective participle (feminine)
развиела developing
imperfective participle (neuter)
развиело developing
imperfective participle (plural)
развиеле developing
aorist participle (masculine)
развил developed
aorist participle (feminine)
развила developed
aorist participle (neuter)
развило developed
aorist participle (plural)
развиле developed

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for развие

Examples of развие

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Информации што се однесуваат на делата на Мо Јан ќе бидат вклучени во учебниците за основно образование или пак на тоа дека татковината на Мо Јан ќе развие забавен парк како „црвено сорго“, базиран на еден од неговите романи за да се привлечат туристи, ќе продолжат ненадејно да се појавуваат.News about Mo Yan's writing to be included in elementary school textbook, or that Mo Yan's home county will develop "Red Sorghum" theme park, based on one of his novels, to attract tourists will keep on popping up.
Време е светот да ги препознае ваквите подмолни и измамнички кампањи, а тоа може единствено да се случи кога кај луѓето ќе се развие доволна остроумност со која ќе можат да го видат она што се крие во позадината и кога ќе престанат да се однесуваат како стадо овци.It is about time that the world wakes up to such insidious and deceptive campaigns and that can only be achieved when the world develops the discernment to see through the veil and stop being lembus .
Штом инфраструктурата ќе се развие, владата може да предложи бесплатен интернет пакет со ограничен број на слободни ресурси.Once the infrastructure is developed, the government can suggest a free Internet package with limited number of available resources.
Од Венецуела, непрофитната организација Muchachos de la Calle (Деца на улицата) работи за да ги „развие способностите на граѓаните преку учење занаетчиски вештини, со цел да се намали бројот на деца и адолесценти што работат и живеат на улица“ и ги споделува доживувањата преку нејзиниот блог .From Venezuela, the non-profit organization Muchachos de la Calle (Street Children) has been working to "develop citizens, through the teaching of artisan skills, in order to reduce the number of children and adolescents that live and/or work in the street" and shares its experience through its blog .
Масата не смее да развие самодоверба дека со чесен труд може сама да си ја одредува судбината.The masses must not develop self-respect in regard to the concept of determining their own fate through honest labor.
Само фотографирав и си отидов дома да ги развијам.I just took the shots and went straight home to develop.
Со употреба на антитела од нејзината крв... ...ќе развијам серум кој не само што ќе му се спротивстави на Т-Вирусот... ...туку и ќе го насочи процесот во обратна насока... ...со враќање на дел од интелигенцијата на овие суштества... ...сеќавањата, ќе ја отстраниме нивната потреба за месо.Using antibodies from her blood... ...I will develop a serum that will not just combat the effects of the T-virus... ...but potentially reverse it... ...giving back these creatures a measure of their intelligence... ...their memories, thus curbing their hunger for flesh.
Пред неколку месеци ми назначија да развијам нов материјал за војното воздухопловство...A few months ago, I was contracted to develop a new alloy for military aircraft...
Се обидувам да развијам нешто.Still trying to develop intel.
За да развиеш стравопочит кај масата, мораш постапно да всадуваш контролирани дози страв во масата.In order to develop awe among the masses, you must gradually plant controlled doses of fear into them.
Си пробал ли некогаш да го развиеш?Have you ever tried to develop it?
Потребни ти се за искуство, да развиеш потврда кожа. Затоа, започнав.You need 'em for experience, to develop leather skin.
Можеш да го развиеш филмот?Can u develop this film?
Ние сме способни да развиеме наш, сопствен, “African-ness”.We have been able to develop our own “African-ness”.
Ние со задоволство овозможуваме интересни можности за волонтерите на Global Voices и би го делеле приходот низ организацијата, со што би го користеле искуството за да развиеме нови насоки за обуки за некои идни менторски проекти.We’re delighted to be able to provide interesting opportunities for Global Voices volunteers and also to share the income across the organization, while using the experience to develop new training guidelines for future mentoring projects.
И ако отидеш во New York, можеме да го развиеме ова.And if you do go to New York, we can develop this.
-Мора да ги развиеме.-We must develop these photos.
А ако не ги развиеме тие уреди некој полош ќе ги направи и ќе ги употреби против нас, го имате мојот збор дека никој во оваа администрација, никој, не знаеше дека ова може да се случи.But it's my job, and I do it for my country, and if we don't develop these devices, someone worse will and they will use them against us. But you have my word. No one in this administration... no one, had any idea that this could happen.
Не можам да верувам дека чекавте 14 години да развиете смисла за хумор, но ова е добро.You waited 14 years to develop a sense of humor but this is a good one.
Паралелно со овие клучни програмски задачи, ИПП (IPA) исто така им овозможува на националните тела да развијат вештини во областа на финансискиот менаџмент и контрола.Their design mirrors closely the management and programming principles of structural, cohesion and rural development funds.
Со тек на време, системите подготвени под ИПП (IPA) ќе се развијат во драгоцени средства за управување со Кохезивната политика на ЕУ и нејзините инструменти во иднина.Over time, the systems that are being set up under IPA will develop into invaluable assets for managing EU Cohesion Policy and its instruments later on.
Во овој контекст, во рамките на ИПП (IPA) програмите би можеле да се развијат проекти поврзани со Ромите, или со заедничките речни сливови, како што се Дунав и Тиса, и би можеле да имаат влијание многу пошироко од локалната, прекугранична област.In this context, projects related to the Roma people, or to shared river basins like the Danube and Tisza, could be developed in the IPA crossborder programmes and might have an influence far beyond the local, crossborder area.
економска кохезија во рамките на самата земја, како и да се развијат институции што би можеле да се справат со повеќегодишните програми за инвестирање и идното управување со Структурните фондови. Три сектори во рамките на хрватското Министерство за економија, труд и претприемништво се одговорни за спроведувањето на програмата.At the heart of this regional investment is the Regional Competitiveness Operational Programme (RCOP) 2007-09. e aim of the RCOP is to build social and economic cohesion within the country, and develop institutions that can cope with multiannual investment programmes and the future management of the Structural Funds. ree divisions within the Croatian Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship are responsible for implementing the programme.
Затоа, неопходни се заеднички напори за да се надминат дел од причините за системските ризици, да се развијат приспособливи практики на управување и да се зајакне флексибилноста во однос на еколошките предизвици со растечки притисок.Thus, joint efforts are required to tackle some of the causes of systemic risks, develop adaptive management practices and strengthen resilience in view of increasingly pressing environmental challenges.
Чантал: Јас го развив овој курс за период од четири недели и тоа беше курс за учење на децата како да ја изразат нивната реалност преку зборови.Chantal: I developed this course for a four-week period, and it was a course about teaching kids to express their reality through words.
Не сакав да пишувам стории за имигрантите, но поради не знам каква причина јас сепак наидував на имигранти и се запрашав самата „Која сум јас да пишувам за нивните приказни?“ Така се случи да се сетам на курсот што го развив пред 5 години и си помислив „Добро, подобро е на нив да им дадам простор да ги напишат своите приказни.“I didn’t want to write stories about immigrants, but for whatever reason I was running into immigrants and I asked myself, “Who am I to write their stories?” That’s how I remembered the course that I developed 5 years ago and I thought, “Well, it’s better for them to give them a space to write their own stories.”
Така дајас развив соединение наречено ‘‘ублажувач‘‘ за да го одржам жив.So I developed a compound called "the buffer," to keep him alive.
Сакам да кажам, ајде, говориме за нелогично срце, да не спомнувам, дека развив склоност кон варено жито.I mean, come on, talk about the irrational heart, not to mention I've developed a fondness for grits.
Но не грижи се, со текот на годините развив силна толеранција.But don't worry. Over the years, I've developed a massive tolerance to all narcotics.
Фондацијата Метаморфозис од Македонија ја разви првата мобилна апликација - апликација против говорот на омраза, со цел да ги донесе информациите од оваа област до врвовите на прстите на корисниците на мобилните телефони и да им помогне во борбата против оваа грозоморна појава на интернет.Macedonian Metamorphosis Foundation has developed a first among mobile applications - an app against hate speech, aiming to bring information from this area to the fingertips of mobile phone users and help them battle this odious occurrence on the Internet.
Со тек на време, Chez Gangoueus се разви во единствен онлајн водич за африканските и расселените (дијаспора) читатели.With time, Chez Gangoueus has developed into a unique online guide to African and diaspora writers.
Иако Букарски и Павлов имаат различни мислења по многу прашања, помеѓу нив се разви пријателство кое доведе до издавањето на дебитантската збирка кратки раскази на Букарски наречена „Луѓе на кои не им се отвора падобранот“ на бугарски јазик.Although Boukarski and Pavlov differ in their views on a number of questions, between them there has developed a friendship that led to the appearance in Bulgarian of a debut collection of short stories by Boukarski titled "People whose parachute does not open."
Таа ги разви Пре-коновитe, го дизајнира системот и неговиот изглед.Iris Hineman. She developed Pre-Cogs, designed the system and the interface.
На шест месеци тој беше префрлен да го тренира легендарниот Сани Фицсимонс кој со време разви слично мислење за него.At six months, he was shipped off to train with the legendary trainer Sunny Fitzsimmons, who, over time, developed a similar opinion of the colt.
Ние одевме според изјавата на мисијата: „... посветени на миротворството и уривањето на стереотипите преку објавување на убавините и достоинствата на различните култури насекаде низ светот.“ Заеднички многу дефиниравме и планиравме, го зајакнавме остатокот на Сојузот и ја развивме идејата, бизнисот, движењето и веб страницата интензивно од Јули 2009 до Август 2010.We followed the mission statement: "…devoted to peacemaking and breaking down stereotypes by displaying the beauty and dignity of various cultures around the word." We defined and planned a lot together, recruited the rest of the Guild, and developed the idea, business, movement, and website intensely from July 2009 to August 2010.
Ама развивме сигурност.But things have developed that'll ensure security.
Би можело повторно да успее. Еден серум кој го развивме многу ветува.One serum we developed was very promising.
Па, заклучокот е, г-дине Мурдок... ...дека го развивме серумот на втората генерација... ...така што направивме нов вид на орхидеја.Well, the bottom line, Mr. Murdoch... ...is that we've developed a second-generation serum... ...by producing a new strain of the orchid.
Горд сум да изјавам дека развивме третман, метода да го сврти генетскиот код.I'm proud to announce that we have developed a treatment, a method to reverse the genetic code.
Негативни мислења се развија меѓу луѓето и повеќето од нив од дното на пирамидата, не веруваат дека мобилните телефони влијаат позитивно на нивните животи.A negative sentiment has been developed among the people and most of the people, mainly the people at the Bottom of the Pyramid (BoP) do not believe that mobile phone has a positive impact on their lives or livelihoods…
Други нетизени развија теории на заговор од овој скандал:Other netizens have developed conspiracy theories out of the scandal :
Инспирирани од успесите на Руски пожари, блогерите развија нов сајт Ринда.орг (Виртуелен Аларм) – кој моментално е составен од три мапи: „Генерална мапа“, „Мапа на пожари“ и „Мапа на крводарителство“.Inspired by the success of Russian-Fires , the bloggers developed a new site - Rynda.org (Virtual Alarm) – which currently consists of three maps: a “General Map”, a “Fire Map”, and a “Blood Donation” map.
Сметам дека низ историјата на познатите историски фигури ќе најдете многу примери на луѓе кои можеби не развија толку многу единствени идеи, но се познати поради тоа што тие идеи ги зеле за пример и ги подобриле или ја искористиле својата способност и вештина за да ги изведат.I think you will find many examples throughout history of famous historical figures who may not have developed many of the original ideas they are known for but they took those ideas and improved on them or used their charisma and skill to carry them through.
традицијата на исцелители, шамани и други бајачи... кој го развија и усовршија уметноста на патување во сон. таканаречената луцидна состојба на сон... каде, со свесно контролирање на соништата, можете да откриете работи,... надвор од вашиот капацитет да приемате во будна состојба.The Blonde Bee, the Firefly, Praying Mantis-- ...lunatic macaroni munchkin with my googat-- ¢Ü¢Ü [ Classical] ...venerable tradition of sorcerers, shamans and othervisionaries... who have developed and perfected the art of dream travel, the so-called lucid dream state... where, by consciously controlling your dreams, you're able to discover things... beyond your capacity to apprehend in your awake state. ¢Ü¢Ü [Brass Band]
Во последниве недели развил нов вид на измама со чекови, што го нарековме "Пловење".In the last few weeks, this unsub has developed a new form of check fraud which I'm calling "the float." What he's doing is he's opening checking accounts at various banks then changing the MlCR ink routing numbers at the bottom of those checks.
Кога Линус го развил кернелот, не го направил тоа за проектот GNU.When Linus developed the kernel he wasn't doing it for the GNU project. He did it independently.
- А како ќе функционира ова? Денес ќе објавам дека си развил третман за да го сврти ова.Today I'm going to announce that you've developed a treatment to reverse this.
За жал, татко ви развил лек еден месец подоцна.Sadly, your father developed a cure months too late.
Верувате дека епилепсијата кај Емили, која се развила во облик на силно душевно растројство, е состојба која може да се контролира со Гамбутрол?So you believe that Emily had epilepsy... ...which developed into a form of violent psychosis... ...a condition that can be controlled with Gambutrol?
Одри, погледни ме, незнам зошто си ја развила неспособноста да признаеш кога некој те привлекува.I don't know why you have developed this inability to admit when you're attracted to someone.
-Затоа војската развила делено сонување.That's why the military developed dream sharing.
Ние не би го развиле тоа да не беше Сојузот како модел и целосните поддржувачи кои ги вклучија и нивните мрежи.We would not have developed as we have without the Guild as models and full supporters who leveraged their own networks.
Доста нефер набљудување, зошто сме развиле и добар интерес во правење на пиво, и пушење на тревка за луле.A rather unfair observation... ...as we have also developed a keen interest in the brewing of ales... ...and the smoking of pipe-weed.
♪ Целиот наш универзум бил во топла, густа состојба ♪ ♪ Тогаш, пред приближно 14 билиони години експанзијата започнала...Чекај ♪ ♪ Земјата почнала да се лади, ♪ ♪ а автотрофите почнале да се лигават, Неандерталците ги развиле орудијата, ♪ ♪ ние го изградивме Ѕидот ♪ ♪ ги изградивме пирамидите ♪ ♪ Математиката,науката и историјата ја разоткриле мистеријата ♪ ♪ Дека се започнало со Биг Бенг ексползијата ♪ ♪ Bang! ♪ ♪ The Big Bang Theory 4x05 ♪ The Desperation Emanation Original Air Date on October 21, 2010♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪ ♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started... Wait! ♪ ♪ The Earth began to cool ♪ ♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪ ♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪ ♪ Math, Science, History, unraveling the mystery ♪ ♪ That all started with a big bang ♪ ♪ Bang! ♪ ♪ The Big Bang Theory 4x05 ♪ The Desperation Emanation Original Air Date on October 21, 2010
Правев некои истражувања на пациентите кои имаат „ПТСП“ кои можеби развиле екстра чувствителна перцепција.I've been doing some research on some PTSD patients... that may have developed an extrasensory perception.
А, како тоа!? Врачарите од гората... ... Ал Магхреб... развиле систем за ориентација во мрак.The Bedouin monks of the Al Maghreb mountains... developed a system of sonic chanting.

Questions and answers about развие conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about развие
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
разбиеshatter
развиваdevelop
разлиеspill

Other Macedonian verbs with the meaning develop

Verb
развива
се развива
се развие

Do you know these verbs?

VerbTranslation
проколнуваcurse
проработиstart working
пукаshoot
работиwork
разбиеshatter
развиваdevelop
развлечеstretch
разгалуваspoil
раздолжиelongate
раздуваblow away