Прави conjugation

Conjugate прави - make

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
правам I make
ти
правиш you make
т(ој/аа/оа)
прави he/she/it makes
ние
правиме we make
вие
правите you all make
тие
прават they make

Past aorist tense

Past aorist of the verb прави has no forms.

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
правев I was making
ти
правеше you were making
т(ој/аа/оа)
правеше he/she/it was making
ние
правевме we were making
вие
правевте you all were making
тие
правеа they were making

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе правам I will make
ти
ќе правиш you will make
т(ој/аа/оа)
ќе прави he/she/it will make
ние
ќе правиме we will make
вие
ќе правите you all will make
тие
ќе прават they will make

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе правев I will have made
ти
ќе правеше you will have made
т(ој/аа/оа)
ќе правеше he/she/it will have made
ние
ќе правевме we will have made
вие
ќе правевте you all will have made
тие
ќе правеа they will have made

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
прави you make
вие
правете you all make

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум правел I (masculine) have made
јас
сум правела I (feminine) have made
ти
си правел you (masculine) have made
ти
си правела you (feminine) have made
тој
е правел he has made
таа
е правела she has made
тоа
е правело it has made
ние
сме правеле we have made
вие
сте правеле you all have made
тие
сум правеле they have made

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев правел I (masculine) had made
јас
бев правела I (feminine) had made
ти
беше правел you (masculine) had made
ти
беше правела you (feminine) had made
тој
беше правел he had made
таа
беше правела she had made
тоа
беше правело it had made
ние
бевме правеле we had made
вие
бевте правеле you all had made
тие
беа правеле they had made

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би правел I (masculine) would have made
јас
би правела I (feminine) would have made
ти
би правел you (masculine) would have made
ти
би правела you (feminine) would have made
тој
би правел he would have made
таа
би правела she would have made
тоа
би правело it would have made
ние
би правеле we would have made
вие
би правеле you all would have made
тие
би правеле they would have made

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум правел I (masculine) will make
јас
ќе сум правела I (feminine) will make
ти
ќе си правел you (masculine) will make
ти
ќе си правела you (feminine) will make
тој
ќе е правел he will make
таа
ќе е правела she will make
тоа
ќе е правело it will make
ние
ќе сме правеле we will make
вие
ќе сте правеле you all will make
тие
ќе сум правеле they will make

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
правен making
adverbial participle
правејќи making
verbal noun
правење making
imperfective participle (masculine)
правел making
imperfective participle (feminine)
правела making
imperfective participle (neuter)
правело making
imperfective participle (plural)
правеле making
aorist participle (masculine)
made
aorist participle (feminine)
made
aorist participle (neuter)
made
aorist participle (plural)
made

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for прави

This verb can also mean the following: do

Examples of прави

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Покрај тоа, нееднавоста во половите ги прави несразмерно ранливи на климатските промени.In addition, gender inequality makes them disproportionately vulnerable to environmental alterations.
Репета исто така објаснува дека законот не прави исклучоци во однос на информаторите (whistleblowers).Repeta also explains that the law does not make an exception for whistleblowers.
Да се разбудиш со веста за усвојување на Законот за геј бракови #matrimoniogay, ме прави горд што живеам во земја, која се стреми кон рамноправност.Waking up to the news of #matrimoniogay approval makes me proud of living in a country that seeks equality.
Но, овој едноставен живот ме прави многу здрава и ме исполнува.But it is this simply life that makes me very healthy and fulfilling.
Се погледнувам наутро во огледалото, високата влажност во оваа земја прави моите брчки да исчезнат, моите дневни вежби ме прават појака, многу балансирана, исхраната без маснотии и холестерол ме држи во добра форма.I look at the mirror in the morning, the high humidity of this country makes my wrinkles disappear, my daily exercise keeps me strong, a well balanced, greasy free, and cholesterol free diet keeps me in good shape.
Мајка ми внимателно нè гледаше и беше импресионирана од моите способности да правам и виткам тесто.My mom watched us intently and was very impressed with my abilities to make and roll out dough.
Јас сум капитализам и јас правам солзавец кои тие го употребуваат на демонстрантите, бидејќи сакам да гледам како протестантите плачат!I am capitalism and I make the tear gas canisters they use on protesters, because I like to watch protesters cry!
Кога ќе ме видиш да поминувам, те правам горд.When you see me passing It ought to make you proud
Вистината е дека правам авто делови за американскиот работник бидејки сум опасен продавач, и не знаам поинаку.The truth is i make car parts for the American working man because i'm a hell of a salesman, and he doesn't know any better.
На твое место, ќе правам што ми вика детето.You make this one... you're gonna be having breakfast once a month with the commissioner.
Сè што правиш е задоцнето, притоа, големите реформи на кои што се обложувавме дека ќе ја направат ситуацијата помалку тензична, нема повеќе да ни користат бидејќи секогаш доцниш, иако ветените реформи беа добра шанса да имаш добар почеток оваа година.Everything you do comes late, thus, the large reforms we've bet on to make the situation less tense, will no longer be useful because you are always too late although the promised reforms were a chance for you to have a good start this year.
Прв и појдовен услов, за да можеш воопшто да правиш муабет за каква и да е банана држава, е од жителите на државата постојано да правиш мајмуни.The first and basic precondition in order to start any kind of discussion about running a banana state is to constantly make monkeys out of the citizens.
Зошто го правиш тоа кога знаеш дека ме нервира?Why must you do that when you know it makes me angry?
Тој рече "Колумбијци," и ти ги правиш овие очи...What does it--He says Colombians, and you make these eyes--
Тоа е зошто мора да правиш свои потези.That's why you gotta make your own moves.
Доколку верувате дека она што го правиме го обогатува светот, донирајте.If you believe that what we do enriches the world, please make a donation.
Ние треба да се однесуваме како преживеани секој ден, со што секој чекор што го правиме напред во овој живот да биде одраз на нашата благодарност за благословот што ни го дал Господ секој ден од тој ден.We need to be survivors everyday so that every step we make forward in this life be the reflection of our gratitude for the blessings that God has bestowed upon us everyday since that day.
прави да се чувствувам непријатно тоа што и говори на партија која не го признава него, неговата титула, знамето на државата, народот кој што тој го претставува, а да не правиме муабет за тоа дека убивањето на невини цивили го прави тоа по малку нездраво.makes me feel uneasy, to speak at a party that does not recognise him, his title, the flag of the country, the people he represents never mind the killing of innocent civillians makes it all a bit sick.
Одбираме вистинска идннина, бидејќи сакаме да живееме и да бидеме среќни во нашата земја, сакаме да работиме, градиме, да откриваме и правиме важни чекори и пробив во науката и уметноста заради доброто на Русија.We choose a real future because we want to live and be happy in our own country, we want to work, build, make discoveries and breakthroughs in science and art for benefit.
Ние немаме претставници во Иран затоа што се плашиме за нивната безбедност; ние не сакаме да им правиме проблеми.We don't have representatives in Iran because we fear for their safety; we don't want to make problems for them.
Ова е еден од оние ретки моменти кога може да видите важни промени што ги донесуваат вашите акции и разликата што вие ја правите во светот.This is one of those rare moments when you can see the important changes your actions bring, and the difference you make in the world.
Прв чекор: ве покануваме да правите работи кои му помагаат на вебот.The first step: inviting you to do and make things that help the web.
Зашто кога го правите тоа, ми влегува под кожа и ме прави... тотално да полудам.Because when you do that, it just gets underneath my skin and it makes me... completely insane.
Вие ми правите да ми се грчи газот.You people make my ass twitch.
Г дине Вајсмен, кажете но за филмот кој го правите.Mr. Weissman, tell us about the film you're going to make.
Неговите ресурси во поглед на меката вода и биодиверзитетот ја прават оваа земја да биде еден од главните природни резервати во регионот.Its resources in terms of soft water and biodiversity make the country one of the principal natural reservoirs of the region.
„Дило“ е името на иконата направена од глина или кравја лепешка што жените ја прават да го симболизираат нивното божество. Поставена е на селската „maand“ (платформа или место за изведби и фестивали) каде жените изведуваат фолклорни танци познати како „khel“ (игра).‘Dhillo’ is the name of the icon made of clay or cow dung that the women make to symbolise their deity; it is placed on the village ‘maand’ (platform or space kept for performances or festivals) where the women proceed to perform folk dances, which are known as ‘khel’ (game).
Се погледнувам наутро во огледалото, високата влажност во оваа земја прави моите брчки да исчезнат, моите дневни вежби ме прават појака, многу балансирана, исхраната без маснотии и холестерол ме држи во добра форма.I look at the mirror in the morning, the high humidity of this country makes my wrinkles disappear, my daily exercise keeps me strong, a well balanced, greasy free, and cholesterol free diet keeps me in good shape.
Видео клиповите за зачувување на водата изгледа стануваат тренд бидејќи луѓето и организациите прават видео клипови со совети и сугестии за тоа како подобро да се управува со водните ресурси.Water conservation videos seem to be trending, as people and organizations make videos with tips and advice on how to better manage our water resources.
Произведувачите како Филип Морис и Бритиш-Американ Тобако го прават вториот чекор.Producers such as Phillip Morris and British-American Tobacco make the second step.
Памтиш ли, кога ги правев аранжманите и...Remember, I was making that arrangement, and the...
Мислам... јас сум астро-картограф, правев ѕвездена мапа... И... наеднаш, мојот брод беше нападнат.I mean, I'm an astrocartographer, see, and I was making a star map and all of a sudden my ship was attacked.
Се сеќавам на денот бидејќи правев разбој.I was making a loom.
Ти правеше многу бука.You were making too much noise.
-Додека го правевме филмот Кармен не знаеше дека тој се снима.Затоа е разбирливо што беше нервозна во тој период.When we were making the movie... Carmen didn't know she was in the film, and she was, understandably... a little freaked out at the time.
Дека правевме помфрит!Because, buddy, we were making french fri!
На пример, кога ја правевте.For example, when you were making it?
"Потивко." Не, не, само сакав да нарачам и не можев да го слушнам ќелнерот, зашто некои од вашите браќа правеа многу врева, на масата до нас, само тоа.No no, all that happened was I was trying to order and I couldn't hear the waiter because some of your brothers were making too much noise at the next table, that's all.
-Не разбирам-- -Не правете сцена.-I don't-- -Don't make a scene.
Прикриено, не правете сцена, ОК?- Hey, guard us. Low-profile, don't make a scene, okay?
Не правете ни звук Дали разбирате?Don't make a sound. Do you understand?
Или да дознаам како завршува "Изгубени". И ако се тешите дека ќе се извлечам бидејќи сега ви зборувам... ...не се правете паметни.And if you're reassuring yourself that I'm gonna make it through this since I'm talking to you now, quit being such a smart ass.
И ако се тешите дека ќе се извлечам бидејќи сега ви зборувам... ...не се правете паметни.And if you're reassuring yourself that I'm gonna make it through this since I'm talking to you now, quit being such a smartass.
Доколку го читате ова, тогаш сигурно сте веќе пријател на Глобални гласови кој верува во нашата мисија за засилување на гласовите кои што вообичаено не можете да ги слушнете во медиумите, за правејќи го возможно употребувањето на онлајн алатките од страна на сите граѓани во светот, за да учествуваат целосно во животите на нивните заедници и за штитење на слободата на изразување и слободен пристап до информациите онлајн.If you’re reading this, you’re more than likely already a friend of Global Voices who believes in our mission of amplifying voices not normally heard in the mainstream media, of making it possible for global citizens to use online tools to participate fully in the lives of their communities, and of protecting freedom of expression and free access to information online.
Додека немаше негирање дека човекот направи невнимателен потег, правејќи карактерискика за да се спомене дека тој е "22-годишен работник во салон за коцкарски игри" дава најава за внимателно смислено соопштение за јавна расправа.While there’s no denying that the man took a foolhardy action, making a point of mentioning that he was “a 22 year old pachinko parlor worker” gives off the air of a carefully designed public service announcement.
Прво, скоро да нема пристојни патеки за пешачење, правејќи го целото искуство ‘обиди се да не бидеш прегазен од автомобил додека пешачиш покрај патот' вежба..First, there are hardly any decent paths for pedestrians to walk on, making the whole experience a 'try not to get hit by car as you walk on side of road' exercise.
Со моите пријатели планиравме да ги собереме слатките кои допливуваа до нас и правејќи мала куќа од нив да се одмаздиме за нашите шатори.My friends and I were planning on gathering the sweets that were sailing towards us, and making a small house out of them to take revenge for our tents.
Неизмерно им благодарам на илјадниците кои искрено и недвосмислено ја изразија својата поддршка, правејќи го овој граѓански чин исто толку нивен, колку што беше И мој.I am immensely grateful to the thousands who sincerely and unambiguously expressed their support, making this civil act as much theirs, as it was mine.
Населен е од храбри и креативни индивидуи кои веруваат во правење на светот на подобро место.It's inhabited by brave and creative individuals who believe in making the world a better place.
Видео записи од кинеска техника за правење пуканки го обиколуваат интернетот.Videos of a Chinese popcorn making technique are doing their rounds on the internet.
„Речиси се откажав пробувајќи да ги изнесувам промените и пресвртите , секоја следна погуста и покомплицирана од претходните, секоја од нив ме вџашуваше со либанската способност за правење пари, завера и поединечни и масовни убиства.“I have almost given up trying to plot the changes and the turns , each of them denser and more complicated than the preceding ones, each of them astounding me with Lebanon’s capacity for money-making, conspiracy, and both individual and mass murder.
Tие редовно одбиваат да наплатат, иако јас инсистирам, тие се смеат на шегите на мојот син, а тоа е токму тоа што му треба на моето дете… Ако сум сама, тие скоро секогаш почнуваат да флертуваат, но пристојно, и јас научив да ги одвратам со правење шеги на нивна сметка, и понекогаш објаснувам многу љубезно дека сум во расположение и дека не е добро да се разговара во такво расположение – и тие ме оставаат на мира.They regularly refuse to take the money, even though I insist, they laugh at my son's jokes, and this is exactly what my kid needs... If I'm on my own, they almost always begin to flirt, but decently, and I've learned to deter them by making jokes about them, and sometimes I explain very politely that I'm in a mood and that it's not good to have conversations in such a mood - and they leave me alone.
Инструкциите за правење кранови беа покажани на видео, а посетителите уживаа и во јапонската музика во текот на нивните активности.Instructions for making cranes were shown on video, and visitors could enjoy the Japanese music during the activities.
Не можам ни да се сетам да сум правел таков потег.I can't ever remember making a move like that.
Геодет правел мапа.A surveyor making a map.
Бидејки ако ми кажеш, ќе знам и нема да ја трошам бањата бидејки сум го правел тоа еднаш и тогаш ќе ве уапсам сите за употреба на "крек".'Cause if you tell me what I want to know, then I won't bust into your bathroom, because once I do that, then I'm gonna have to bring you all in for making crack.
Овој тип правел бомба.This guy was making a bomb.
Ова име му го дал заради високите планини кои привлекувале дожд и го правеле поплоден од поголемиот дел од арапскиот полуостров.It acquired this name because of its high mountains, which attracted rain, making it more fertile than most of the Arabian peninsula.
Верувај ми, ако "Омикрон" правеле Сентокс легално или нелегално, Хендерсон знае.Trust me, if Omicron was making Sentox legally or illegally, Henderson knew about it.
Овие луѓе правеле договори со демонот.These people are actually making deals with the damn thing.
Ако сте правеле некаква бомба, кажете сега, пред некој да биде повреден.If you were involved in any kind of bomb-making, now's the time to let me know before anybody gets hurt.
Ги правеле бараните поправки.They were making requested repairs.

Questions and answers about прави conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about прави
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
пратиsend
праќаsend
прашаask
претиthreaten
пречиdisrupt
примиreceive
просиbeg
пружиhang up
славиcelebrate
ставиput
удавиdrown
Different length:
исправиstraighten
направиdo
поправиfix
пријавиreport
пројавиmanifest

Other Macedonian verbs with the meaning make

Verb
натера

Do you know these verbs?

VerbTranslation
поливаwater
посереshit onto
поцрвенуваredden
почестиtreat
поштуваrespect
празниempty out
пребледуваgrow very pale
прегризеbite through
преземаtake over
преиспитуваreexamine