Користи conjugation

Conjugate користи - use

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
користам I use
ти
користиш you use
т(ој/аа/оа)
користи he/she/it uses
ние
користиме we use
вие
користите you all use
тие
користат they use

Past aorist tense

Past aorist of the verb користи has no forms.

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
користев I was using
ти
користеше you were using
т(ој/аа/оа)
користеше he/she/it was using
ние
користевме we were using
вие
користевте you all were using
тие
користеа they were using

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе користам I will use
ти
ќе користиш you will use
т(ој/аа/оа)
ќе користи he/she/it will use
ние
ќе користиме we will use
вие
ќе користите you all will use
тие
ќе користат they will use

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе користев I will have used
ти
ќе користеше you will have used
т(ој/аа/оа)
ќе користеше he/she/it will have used
ние
ќе користевме we will have used
вие
ќе користевте you all will have used
тие
ќе користеа they will have used

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
користи you use
вие
користете you all use

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум користел I (masculine) have used
јас
сум користела I (feminine) have used
ти
си користел you (masculine) have used
ти
си користела you (feminine) have used
тој
е користел he has used
таа
е користела she has used
тоа
е користело it has used
ние
сме користеле we have used
вие
сте користеле you all have used
тие
сум користеле they have used

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев користел I (masculine) had used
јас
бев користела I (feminine) had used
ти
беше користел you (masculine) had used
ти
беше користела you (feminine) had used
тој
беше користел he had used
таа
беше користела she had used
тоа
беше користело it had used
ние
бевме користеле we had used
вие
бевте користеле you all had used
тие
беа користеле they had used

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би користел I (masculine) would have used
јас
би користела I (feminine) would have used
ти
би користел you (masculine) would have used
ти
би користела you (feminine) would have used
тој
би користел he would have used
таа
би користела she would have used
тоа
би користело it would have used
ние
би користеле we would have used
вие
би користеле you all would have used
тие
би користеле they would have used

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум користел I (masculine) will use
јас
ќе сум користела I (feminine) will use
ти
ќе си користел you (masculine) will use
ти
ќе си користела you (feminine) will use
тој
ќе е користел he will use
таа
ќе е користела she will use
тоа
ќе е користело it will use
ние
ќе сме користеле we will use
вие
ќе сте користеле you all will use
тие
ќе сум користеле they will use

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
користен using
adverbial participle
користејќи using
verbal noun
користење using
imperfective participle (masculine)
користел using
imperfective participle (feminine)
користела using
imperfective participle (neuter)
користело using
imperfective participle (plural)
користеле using
aorist participle (masculine)
used
aorist participle (feminine)
used
aorist participle (neuter)
used
aorist participle (plural)
used

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for користи

This verb can also mean the following: take, take advantage of

Examples of користи

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Финска, Шпанија п no Грција; • во Монако, Ватикан н Can Mapiiiio каде HITO веќе склучиле посебни спогодби co ЕУ за употреба na еврото; • na француските прекуокеански територии што официјално не ce дсл од ЕУ. но мред воведувањето na еврото користеле француски франкови; • во државите. одпосио во деловите na државите паде што еврото ce користи како наследник на старите валути: такви примери ce Ainopa којашто никогаш немала enoja валута. a πι користела шпанската пезета и францускиот франк, и Црна ropa n Косово каде HITO еврото ce користи nano наследник на германската марка.WheTe is the euro used • in 12 Member States: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal and Spain; • in Monaco, the Vatican City and San Marino; they have each concluded special monetary agreements with the EU; • in French overseas territorial communities which are not part of the EU, but previously used the French franc; • in countries or parts of countries where the euro is used instead of old currencies; e.g. Andorra has never had an offi­cial currency, but previously used the Spanish peseta and French franc; and Montenegro and Kosovo, where the euro replaced the formerly used German mark.
Хрватска, како и сите земји – кандидати, може да користи помош од ЕУ за проекти од областа на животна средина.Croatia, like all candidate countries, can use EU assistance for environmental projects.
Меѓутоа, работењето на Судот се користи за унапредување на финансиското раководење на тие кои што се одговорни за донесување прописи, раководење и администрирање на на програмите и финансиите на ЕУ.The Court does not have judicial powersand thus neither its reports nor its opinions are legally binding.However, the Court's work is used to improve financial management by those responsible for legislating for,managing and administering EU programmes and finances.
Омбудсманот го користи Кодексот при истражувањето дали постои случај на лошо спроведена административна работа, потпирајќи се притоа на одредбите во однос на својата контролна функција. Но Кодексот служи иBut equally the Code serves as a useful guide and a resource for civil servants, encouraging the highest standards of administration.
Поглавјето 7 користи друг агол на гледање, преку набљудување на остатокот на светот во контекст на клучните социоекономски и еколошки мегатрендови за коишто може да се очекува дека ќе ја загрозат животната средина на Европа.Chapter 7 uses another lens by looking out to the rest of the world in terms of key socioeconomic and environmental megatrends that can be expected to affect Europe's environment.
Секогаш го користам ГВ кога патувам бидејќи мислам дека е навистина добар начин да видам кои се проблемите кои го засегаат дадениот регион.“I always use GV when traveling because I think it's a really great way to see what issues are currently concerning any given region.
И јас велам mouse кога користам компјутер, но за сè останато сметам дека имаме голем јазик, па така треба да имаме добра смисла за употреба на италијанскиот“.I say mouse when I use my computer, but everything else, I say we have a great language, so be sensible and use Italian.”
Потоа, научив како да ги користам алатките на платформата Глобал Војсис на ајмарски, што беше навистина интересно, но и малку комплицирано.Soon, I learned how to use the tools on the Global Voices in Aymara platform, which was very interesting, but a little complicated.
Еден од одговорите беше дека блогирањето можам да го користам како дневник.One of the answers was that I can use blogging as a diary.
Со години складирам облека која повеќе не ја користам.For years, I've been storing clothes I didn't use anymore.
Ова е чекор по чекор, водич на Јутјуб кој објаснува како да направиш матрица и да ја користиш во реалниот свет.Here is a step by step guide on YouTube explaining how to make a stencil and use it in real world.
Биди горд на тоа што имаш една од најсилните сајбер армии, а сепак ја користиш само за рестрикции и филтрирања.Be proud that you have one of the strongest cyber armies yet you only use it for restriction and filtering.
Навистина беше моќно да се види вистински доказ дека можеш да промениш нешто преку твоето пишување. Тоа значи дека ако ги користиш алатките кои ги имаш на вистинскиот начин, тогаш е можно да успееш да помогнеш да промениш нешто што го гледаш секој ден и не ти се допаѓа, а другите го гледаат, но не прават ништо околу тоа!It was powerful to find actual proof that you are able to create change through your writings, which means that if you use the tools you have in the right way, then it is very much possible for you to have a hand in changing something you see every day and don’t like, which others see but don't do anything about!
Дефинитивно постојат некои преклопувања во сите нив... како ќе ги користиш е твоја работа!There are definately some overlaps on all of them....how u use them is your bizness!
Значи ова е мојот аргумент: ако не сакаш да ги користиш, не ги земај!!!So this is my argument: if you don't want to use it, then don't take it!!!
Користењето на ресурсите, како и создавањето на отпадот претставуваат посебни влијанија врз животната средина, но, двете прашања делат многу од истите движечки сили — во голема мера поврзани со тоа како и каде произведуваме и трошиме стоки и како го користиме природниот капитал за да ги одржиме моделите на економскиот развој и потрошувачка.While both resource use and waste generation have distinct environmental impacts, the two issues share many of the same driving forces — largely related to how and where we produce and consume goods, and how we use natural capital to sustain economic development and consumption patterns.
Моделите на користење на земјиште го одразуваат балансот меѓу начинот на којшто го користиме природниот капитал и екосистемските услугиThese have resulted in unprecedented levels of greenhouse gas emissions and the depletion of renewable
Од погоре споменатото, социјалните медиуми обезбедуваат безброј извори на светлина, па затоа не можеме да не ги користиме.As mentioned above, social media provides countless sources of light; we can’t afford not to use it.
Фудбалот во нашата земја е ритмички па така сите потези кои ние ги користиме во танцот се истите потези кои се користат на фудбалските терени во Јужна африка, потези кои можат да се најдат само тука“, рече Рамокгади. „Диски танцот е една од работите на кои сум на кој сум најмногу горд и навистина сум возбуден за тоа.Our country's football is rhythmic and so all the moves that we use in the dance are those same moves that are used on the South African football pitch, moves you can only find in our country,” said Ramokgadi. “The Diski Dance is one of the things I am most proud of, I really am excited about it.
Изјавата на Перанович за телевизијата B92 беше објавена на сајтот на „Време“: „Понекогаш користиме сила, секако со согласност на родителите.Peranovic’s statement to the B92 TV station was published on the Vreme’s site: "We sometimes use force, of course, in agreement with the parents.
stenogriz: Може да го користите ова за да дојдете до пари.stenogriz: You can use this to get some extra cash.
- Пребарувањето ќе биде прифатено само откако ќе потпишете дополнителен договор, со кој прифаќате да не користите сервис на друг пребарувач во наредните три години од денот на потпишување на договорот.- Search request would be accepted only after you sign an Additional Agreement, by which you ascertain that you will not use other internet search services for three years since the day you sign the agreement.
@wms: Според одредени извори, постојат шанси за онлајн корисниците да бидат уапсени поради објавување на политички коментари под псевдоним. Иако социјалните медиуми се сега комплетно прифатени за онлајн кампањи, мислам дека може да биде опасно објавувањето на политички коментари доколку не го користите вашето вистинско име.@wms: According to some sources, there are chances of online users getting arrested by posting political comments with pseudonyms Even though social media is now fully acceptable for online campaigns, I think it can be dangerous to post political comments if you don't use an account with your real name.
Ова е многу важно, бидејќи некои алатки кои ги користите сега, во иднина може да не бидат безбедни.This is important because some tools that you can use now may not be safe to use in future.
Особено за оние несреќни луѓе, заробени во место каде миленичињата ќе бидат забранети, еве курс за како да ги користите миленичињата за максимални резултати за договарање состанок... Зошто работата со миленичињата успева?So especially for those unlucky people stuck in a place where pets are going to be forbidden, here is a crash course in how to use pets for maximum result. … Why does the ”Pet-Thing” work?
Резултатите од работата на Судот се користат од страна на Комисијата, Парламентот и Советот, рамка којашто ги уредува?  РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТInternational cooperation also provides valuable opportunities to exchange views and experiences on the use of international public sector auditing standards.
Овие комитети ги сочинуваат претставници од сите земји-членки и ги користат најдобрите извори во Европа за да формулираат објективни мислења базирани врз чисто научни критериуми.These committees comprise representatives from all Member States, and use the best-available resources in Europe to formulate objective opinions based on purely scientific criteria.
Дали денес резервите и протокот на услуги се користат на одржлив начин за задоволување на основните потреби, како што се храна, енергија, материјали, како и регулирање на климата и поплавите?Are the stocks and flows today being used sustainably to supply essential benefits, such as food, water, energy, materials, as well as climate and flood regulation?
Земјоделството, истовремено, е голем извор на еутрофикација преку зголемени емисии на азот и фосфор, што се користат како нутриенти.Agriculture is also a major source of eutrophication through emissions of excess nitrogen and phosphorous, both used as nutrients.
Веќе денес, во многу делови во светот, користењето на необновливите ресурси се ближи до својата граница, а потенцијално обновливите ресурси се користат под нивниот репродуктивен капацитет.Already today, in many parts of the world, non-renewable resource use is close to its limit and potentially renewable resources are being used beyond their reproductive capacity.
На мојот кревет се , ги користев пред малку.[Spanish] It's on my bed. I was using it earlier.
Најголемиот дел од инспирацијата дојде од SunOS кој беше оперативниот систем што го користев во тоа време на универзитетот.Most of the inspiration early on came from, from SunOS which was what um, I was using at the university at the time. [ Which University? ]
ги користев со овошјето и сирењето... во поставката.I was using them with the fruit and the cheese... in a setup.
Ги користеше ова за да ми се приближиш.You were using this to get closer.
Дека ме користеше?That you were using me? I need to see this guy in a bag.
Изгледа како оној што го користеше на излезот за влегување во авионот.Looks a hell of a lot like the one you were using at the gate.
Го користевме ова место како база.We were using this place as a staging post.
Ги виде снајперите што ги користеа?Did you see the scopes they were using?
Ме користеа.They were using me.
Зборот што во тоа време го користеа луѓето беше "луди", а јас сакав да го користат зборот капитализам.the word people were using at that time was "crazy", and I want them to use capitalism.
А играчите кои порано ги користеа,And the players that were using them before...
Слободно користете ги фотографиите од овој пост за да ја раширите информацијата за Предизвикот на Global Voices да се прочита книга!Feel free to use the images above and below to spread the word of the Global Voices Book Challenge!
Ве молам користете го вашиот простор и интелектуалните капацитети на вашите писатели за дијалог со нас овде, и помогнете на нашите животи, и кажувајте ни за работи кои ќе го подобрат животот овде.Please use your space and your writers considerable pool of intellect to speak to us here, and help us with our lives, and tell us things that will improve life here.
За повеќе информации, Ве молиме користете го формуларот за контакт, кој можете да го најдете на блогот на овој настан.For more information, please use the Contact Form on the event's blog.
Сепак, доколку сакате да мобилизирате луѓе да поддржуваат политичка кауза, ве молам не користете пари или храна како инсентив.However, if you want to mobilize people to support a political cause, please don't use money and meals as incentive.
Ве молам, користете го бројот 17.-Would you please use number 17?
Ве молиме контактирајте со соодветен уредник користејќи ја нашата контакт страна и таа ќе ви ги испрати сите детали за придонесување во статиите преку сумирано објаснување за активноста на вашата блогосфера или преведувачка содржина на ваш јазик во вашата држава.Please contact the appropriate editor using our contact page, and she'll send you details on contributing articles summarizing the activity from your country's blogosphere or translating content into your language.
Константин Санков, етнички Русин кој живее во Санкт Петербург, коментираше онлајн за овој инцидент, користејќи изрази кои властите ги сметаа за говор на омраза.Konstantin Sankov, an ethnic Russian man residing in St. Petersburg, commented on the incident online, using language that authorities found to be hateful.
2ОушнВајб пишува за за тоа како Џулијан Асанж победува на годинешниот избор за Личност на годината како и за некои многу смешни реклами до кои дошол женски бренд за хигиена користејќи го Викиликс:2OceansVibe writes about Julian Assange winning this year’s Person of the Year poll as well as some very humorous advertising a female hygiene brand has come out using Wikileaks:
Истата група креираше и мапа на пожарите користејќи сателитски фотографии на која може да се погледнат пожари од претходните 24 часа, 48 часа, последната недела и се така до 2005 година.The same group also created a time-sensitive fire mapper using satellite images to see fires within the previous 24 hours, 48 hours, week, all the way back to 2005.
Блогерот на Глобал Војсис Џанет Гинтер, утрото во понеделникот, поставила „Мапа на инциденти/настани во Брикстон„ користејќи ја Ушахидовата алатка Crowdmap.com за следење на вестите во врска со бунтовите во нејзиното соседство во јужно-западен Лондон.On Monday morning, Global Voices blogger Janet Gunter set up "Brixton Incident Map" using Ushahidi's Crowdmap.com tool to track riot reports in her south west London neighborhood.
Русе, градот што се гордее со својата репутација за транспарентно користење на фондовите од ЕУ, конечно ужива во својот економски раст, што претставува пресвртница за еден град кој страдаше од масовна емиграција кон средината на осумдесеттите години од минатиот век како резултат на блиската емисија на хлорид од Романија.Ruse, proud of its record for using EU funds transparently, is finally enjoying economic growth, a turn around for a town which suffered from mass emigration in the mid 1980s due to nearby chloride emissions from Romania.
Развојот во Европа, веројатно, ќе влијае на моделите на користење на земјиштето и на биодиверзитетот ширум светот — побарувачката на природни ресурси во Европа веќе го надминува сопственото производство.Ecosystems provide a number of basic services that are essential for using Earth's resources sustainably.
Нејзиното користење често вклучува размена меѓу различни услуги и погодување на баланс меѓу одржувањето и искористувањето на резервите.Using it often involves trade-offs between different services and striking a balance between maintaining and using stocks.
Келвин ја поддржува идејата за користење на нуклеарна енергија, но инсистира на тоа дека централата треба да биде лоцирана на безбедно местоCalvin supports the idea of using nuclear energy but insists that the plant must be located in a safe area
Селото во кое доминира муслиманско население во Бихар, Сундербари, им забрани на девојките и жените користење мобилни телефони!Muslim dominated village in Bihar, Sunderbari, ban girls and women from using mobile phones!
Оваа недела во Ријад, главниот град на Саудиска Арабија, беше објавена забрана за продавање на мачки и кучиња како домашни миленици или нивното шетање во јавност, бидејќи некој маж ги користел за заведување на жени.Earlier this week in Riyadh, the capital of Saudi Arabia, a ban was announced on selling cats and dogs as pets, or walking them in public, because of men apparently using them to make passes at women.
Причината поради која комисијата ја спроведува забраната всушност личи на шега: „бидејќи маж ги користел нив со цел да заведе жени.“ Затоа ќе ги забраните мачките и кучињата?The reason the Commission presented for the ban is kind of a joke, really: “because of men using them as a means of making passes at women,” they said.
Последниот пост во оваа серија започна со аргумент дека ние треба да ја обновиме старата приказна за рибарот кој го користел својот мобилен телефон за да најде највисока продажна цена за неговиот производ.The last post in this series began with the argument that we need to update the old story of the fisherman using his mobile phone to find the highest prices for his product.
Се надевам дека не си го користел тоалетот, расипан е.I hope you weren't using the toilet, it's broken.
Гледаш, користел "Денсел" машина за преправка. Да, шалтерскиот работник во банката.See, he's just using a stencil machine and an Underwood.
Си користела нов шампнон?Been using a new shampoo?
-Ме користела како заштита целото време.- She's been using me as a cover all along.
Само треба да најдеме каде ја користела и да се надеваме дека е сеуште жива.All we have to do is find out where she's been using it and hope she's still alive.
Масука добил информација дека си користела друга лабораторија за да провериш докази, и мисли дека ќе биде отпуштен.Masuka got wind that you're using an outside lab to run evidence, and he thinks he's gonna get fired.
Како што реков и претходно, оваа бомба користела калиум-хлорат.As I said before, that bomb was built using potassium chlorate.
Според претставниците на СДСМ, прислушувани биле и граѓани на Македонија и странски државјани кои ги користеле локалните телекомуникациски услуги, вклучително и дипломати.According to SDSM representatives, these included both citizens of Macedonia and foreigners using local telecom services, including several diplomats.
Ние со задоволство овозможуваме интересни можности за волонтерите на Global Voices и би го делеле приходот низ организацијата, со што би го користеле искуството за да развиеме нови насоки за обуки за некои идни менторски проекти.We’re delighted to be able to provide interesting opportunities for Global Voices volunteers and also to share the income across the organization, while using the experience to develop new training guidelines for future mentoring projects.
Вообичаено, за рани од куршуми, би користеле целосна анестезија.Normally, for a gunshot, we'd be using a general anesthetic.
А ако не ги користеле касапите, тоа биле бандите, шверцери на оружје и алкохол.And if it wasn't the slaughterhouses using them, it was the bootleggers running guns and liquor.
Но, добрите вести се дека тоа знаење не беше многу скапо бидејќи постојат сите тие студенти кои веќе долго време користеле Линукс и се добро запознаени со него.But the good news was that that knowledge wasn't very expensive because there were all those college students out there who'd been using Linux for a long time and were very familiar with it. If you look at the trend curves in web servers

Questions and answers about користи conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about користи
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
искористиuse

Other Macedonian verbs with the meaning use

Verb
искористи
употреби
употребува

Do you know these verbs?

VerbTranslation
испапаeat
испееsing
исчашиdislocate
колеslay
командуваcommand
коригираcorrect
косиmow
крцкаcrack
лазиcreep
лизгаslide