Зборува conjugation

Conjugate зборува - speak

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
зборувам I speak
ти
зборуваш you speak
т(ој/аа/оа)
зборува he/she/it speaks
ние
зборуваме we speak
вие
зборувате you all speak
тие
зборуваат they speak

Past aorist tense

Past aorist of the verb зборува has no forms.

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
зборував I was speaking
ти
зборуваше you were speaking
т(ој/аа/оа)
зборуваше he/she/it was speaking
ние
зборувавме we were speaking
вие
зборувавте you all were speaking
тие
зборуваа they were speaking

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе зборувам I will speak
ти
ќе зборуваш you will speak
т(ој/аа/оа)
ќе зборува he/she/it will speak
ние
ќе зборуваме we will speak
вие
ќе зборувате you all will speak
тие
ќе зборуваат they will speak

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе зборував I will have spoken
ти
ќе зборуваше you will have spoken
т(ој/аа/оа)
ќе зборуваше he/she/it will have spoken
ние
ќе зборувавме we will have spoken
вие
ќе зборувавте you all will have spoken
тие
ќе зборуваа they will have spoken

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
зборувај you speak
вие
зборувајте you all speak

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум зборувал I (masculine) have spoken
јас
сум зборувала I (feminine) have spoken
ти
си зборувал you (masculine) have spoken
ти
си зборувала you (feminine) have spoken
тој
е зборувал he has spoken
таа
е зборувала she has spoken
тоа
е зборувало it has spoken
ние
сме зборувале we have spoken
вие
сте зборувале you all have spoken
тие
сум зборувале they have spoken

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев зборувал I (masculine) had spoken
јас
бев зборувала I (feminine) had spoken
ти
беше зборувал you (masculine) had spoken
ти
беше зборувала you (feminine) had spoken
тој
беше зборувал he had spoken
таа
беше зборувала she had spoken
тоа
беше зборувало it had spoken
ние
бевме зборувале we had spoken
вие
бевте зборувале you all had spoken
тие
беа зборувале they had spoken

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би зборувал I (masculine) would have spoken
јас
би зборувала I (feminine) would have spoken
ти
би зборувал you (masculine) would have spoken
ти
би зборувала you (feminine) would have spoken
тој
би зборувал he would have spoken
таа
би зборувала she would have spoken
тоа
би зборувало it would have spoken
ние
би зборувале we would have spoken
вие
би зборувале you all would have spoken
тие
би зборувале they would have spoken

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум зборувал I (masculine) will speak
јас
ќе сум зборувала I (feminine) will speak
ти
ќе си зборувал you (masculine) will speak
ти
ќе си зборувала you (feminine) will speak
тој
ќе е зборувал he will speak
таа
ќе е зборувала she will speak
тоа
ќе е зборувало it will speak
ние
ќе сме зборувале we will speak
вие
ќе сте зборувале you all will speak
тие
ќе сум зборувале they will speak

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
зборуван speaking
adverbial participle
зборувајќи speaking
verbal noun
зборување speaking
imperfective participle (masculine)
зборувал speaking
imperfective participle (feminine)
зборувала speaking
imperfective participle (neuter)
зборувало speaking
imperfective participle (plural)
зборувале speaking
aorist participle (masculine)
spoken
aorist participle (feminine)
spoken
aorist participle (neuter)
spoken
aorist participle (plural)
spoken

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for зборува

Examples of зборува

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Во видеото еден татко зборува за тешкотиите и беспомошноста кога оди да спие знаејќи дека неговите деца се гладни.In it, a father speaks of the hardships and the impotence of going to sleep knowing that his children are hungry.
Додека Гафнер одби да зборува со новинарите за неговите забелешки, регионалниот директор на Обединета Русија за Екатеринбург, Виктор Шепти, изјави за весникот Комерсант дека Гафнер зборувал „неточно“, истакнувајќи ја потребата „да се размисли седум пати пред да се зборува еднаш“.While Gaffner has refused to talk to the press about his remarks, United Russia’s Yekaterinburg regional director, Viktor Shepty, told Kommersant newspaper that Gaffner spoke “incorrectly,” stressing the need to “think seven times before speaking once.”
Тие го дотеруваат ова мало девојче кое сакаме да го нарекуваме историја на било кој начин сакаат, секој кој ќе се осмели да ја зборува вистината ќе биде изваден на улица и застрелан.They dress up this little girl we like to call history any way they want to, whoever dares to speak the truth will be pulled out and shot!
Толку ли е едноставно да се зборува за дискриминацијата и проблемот за идентитетот, а во исто време да се разгорат секташки судири?Is to simply speak about discrimination and the identity issue an attempt to stir sectarian strife?
Кога Global Voices беше создаден на Беркман центарот за интернет и општество на Харвард универзитетот, пред 5 години, иницијативата се фокусираше на граѓаните од земјите во развој и во заедниците каде што не се зборува англискиот јазик, кои почнуваат да користат блогови за да градат мостови за луѓе од различни култури и земји.When Global Voices was created at Havard University's Berkman Center for Internet & Society five years ago, the initiative focused on citizens in developing countries and non-English speaking societies who were beginning to use blogs to build bridges to people from different cultures and countries.
По тоа , „ГлобалВојсинг" на држава едно од нештата кои вообичаено ги правам пред патување, како додаток се разбира на гуглање и википедирање на државата, особено кога не го зборувам јазикот на кој се говори во таа држава.In his e-mail to me, El Mahdi also managed to coin a new term: “Since , GlobalVoicing a country among the usual things I did before a travel, in addition of course to Googling and Wikipedi-ying the country, especially when I do not speak the country's language.”
Немам што да кажам.... ова ми оневозможи да зборувам како мајка и жена.I have nothing to say....this has gutted my ability to speak as a mother and a woman.
Оние кои имаат зависник од дрога дома знаат точно за што зборувам.“Those who have a drug addict at home knows well what I'm speaking about."
Сметам дека на оваа тема сум покомпетентна да зборувам јас отколку некој новинар.I think that I am more competent than any journalist to speak about this topic.
Успеав да поминам цел ден без да зборувам за Денот на вљубените и ... о не.I managed to spend the entire day without speaking about Valentine's day and... oh crap.
Доколку живееш во Европа, имаш 18-35 години и зборуваш повеќе од еден јазик, тогаш испрати на натпреварот кратко он-лајн видео за повеќејазичноста, за да добиеш место во снимањето на еден патувачки филмски настан кој ќе се одвива во архипелагот Турку во Финска.If you live in Europe, are between 18 and 35 years of age and can speak more than one language, then send in a short on multilingualism to an online video contest to win a place aboard an itinerant film making event which will travel and take place in the archipelago of Turku, Finland.
Не можеш ни да зборуваш.You can't even speak.
Престани да зборуваш!Stop your speaking!
Да не си се осудил така да зборуваш за Џорџ.Don't you dare speak that way about George.
Не можеш да зборуваш?You can't speak?
Кога добивме шанса да зборуваме ги запрашавме да погледнат наоколу и да одговорат зошто ние не сме оние кои треба да дискутираат за нашите проблеми?When we got the chance to speak we asked them to look around the circle and answer why we are not the ones discussing our problems?
Потоа, ќе ни каже да одиме помалку во бањата, да дишеме помалку, да зборуваме помалку, и на крај, како најдобра опција од сите, да живееме помалку.Then, he’ll tell us to go to the bathroom less often, to breathe less, to speak less, and, finally, the best option of all, to live a bit less.
Ние постоиме, но не можеме да зборуваме отворено.We exist, but we cannot speak out.
…Африканската култура нè учи да не зборуваме лошо за мртвите- и јас нема да го направам тоа во скоро време, но сепак категорично ќe изјавам колку беше лоша неговата одлука да стане белец.....the African culture tells us that we don't speak ill of the dead-and I am not about to do so anytime soon, but what I will do is to categorically state how much of a bad decision it was to become a white man.
Во една ваква ситуација сè е поврзано со кандидатските листи за претстојните избори, но кога зборуваме за „полава еднаквост“ тие исто така зборуваат за „еднаквост во професионална кариера, еднаков пристап до унапредување„ или дури „еднакви односи во семејството“.In this situation it is all about the tickets for the upcoming elections, but when speaking of "gender equality" they also speak of "equality in professional career, equal access to promotion" or even of "equal relations in the family."
Го забележувате она што ви го привлекло вниманието, но со вашето дејство комуникацијата постанува возможна, дури и да не го зборувате јазикот.You're recording what attracted your attention, but by your action communication becomes possible, even if you don't speak the language.
Видео портрети (Документарци за мојата повеќејазичност) - Дали редовно зборувате различни јазици?Video Portraits (Documentaries on My multilingualism) - Do you speak different languages on a regular basis?
Доколку зборувате било кој од двата јазици, македонски или албански, и би сакале да се приклучите во овие тимови или некако да придонесете, контактирајте ме на elenaignatova gmail comIf you are a speaker of either Macedonian and Albanian and would like to be part of their fantastic teams, or if you would just like to contribute somehow, please contact Elena at elenaignatova gmail com
Еден од пратениците во Иранскиот парламент го прашал Кордан: „Како можевте да докторирате по право кога велите дека Вашата теза била за Исламското образование?“ „Како ја одбранивте кога не знаете да зборувате англиски?“ Кордан одговорил: „Имав преведувач.“One of deputies in the Iranian Parliament asked Kordan: "How did you get your Ph.D. in Law, when you say you wrote your thesis in Islamic Education?" "How did you defend it when you cannot speak English. Kordan replied, "I had a translator."
Можеби вие само зборувате англиски.Maybe you only speak english
Овие луѓе имаат способност да развиваат алатки/техники, да зборуваат на јазикот на ИКТ за развој и се способни да добијат изложување за нивните проекти.These people have the skills to develop tools/ techniques, speak the language of ICT4D, and are able to get exposure for their projects.
Овие две групи на луѓе обично не зборуваат на ист јазик.These two sets of people do not usually speak the same language.
Ако елаборираната цензура и полициските мерки ги спречуваат кинеските граѓани да зборуваат во име на Чен и странците би требало да молчат за таквите случаи, тогаш дали луѓето се држат целосно изолирани, како што Чен Гуангченг мислел да ги остави за да можат да зборуваат сами за себе?If elaborate censorship and policing measures prevent Chinese citizens from speaking on Chen's behalf, others retort, and foreigners should keep quiet about such cases, are people held completely incommunicado like Chen Guangcheng meant to be left to speak for themselves?
Овој настан ги повикува да се приклучат и да ја подржат иницијативата сите оние кои живеат во сиромаштија, но и оние кои сакаат да застанат на страната на народот и да зборуваат во името на оние кои немаат гласThis event calls upon all who live in poverty, but also those who want to stand on the side of the people and speak in the name of the voiceless.
Глобал Војсис Онлајн навистина се грижи за јазичната разновидност и повеќејазичноста: ГВО се состои од стотици волонтери, преведувачи, автори и уредници кои пишуваат и зборуваат повеќе од еден јазик.Global Voices Online deeply cares about linguistic diversity and multilingualism: GVO is made up of of hundreds of volunteers, translators, authors and editors who speak or write in more than one language.
@ChangeInLibya: @Gheblawi овде е исто, зборував со мајка ми претходно и таа беше екстремно загрижена за нашите роднини заглавени во Триполи. (Господе имај милост)@ChangeInLibya: @Gheblawi Same here, I was speaking to my mother earlier and she's extremely worried about our family members stuck in Tripoli..rabbi yester (May God have mercy)
Јас зборував од загриженост како брат.I was speaking out of concern like a brother.
Му зборував на Капетанот не-знам-што.I was speaking to Captain I-don't-know-what.
Последно на што се сеќавам е дека зборував со г-н Парис.The last thing l remember l was speaking to Mr. Paris.
-Одлично. Дали го виде во весниците типот со кој зборуваше на забавата. Бил убиен.Did you see in the papers... that guy that you were speaking to at the wrap party was murdered?
- Се надевам дека зборуваше добро за мене.I hope you were speaking well of me?
А човекот со кој зборуваше?What about the person you were speaking with?
Што е со личноста со која зборувавте?What about the person you were speaking with?
Инсталацијата претставува шест осветлени тродимензионални зборови кои опишуваат акција: дејствувај, работи, води, обединувај, учи и зборувај.The installation features six illuminated 3-D action words: act, listen, lead, unite, learn and speak.
Не зборувај ништо.Don't speak.
И никогаш не зборувај за него.And never speak of it.
-Вие рековте „зборувај“.- [ Barking ] - You said "speak."
Не гледај лошо, не слушај лошо, не зборувај лошо.See no evil, hear no evil, speak no evil.
Ве молиме внимавајте на состојбата на Хосе Даниел Ферер Гарсија и зборувајте во негово име бидејќи неговиот живот може да зависи од тоа.Please be vigilant with regards to the plight of José Daniel Ferrer García and speak up for him because his life may very well depend on it.
Кога императорот ќе влезе... ...дигнете ги оружјата, оддадете му чест... ...и зборувајте заедно.When the emperor enters... raise your weapons, salute him... and then speak together.
Кога императорот ќе влезе... подигнете ги оружјата, поздравете го... и зборувајте заедно.When the Emperor enters, raise your weapons, salute him and then speak together.
Г-не Тејлор, не зборувајте.Mr. Taylor, don't speak.
Направете двојна обиколка и зборувајте поспоро.So why don't you give the tour twice, and speak slowly? - Oh, we don't take tips here.
Генералниот секретар на ОН Банки Мун зборувајќи на Telecom World 2009 во Женева, исто така ја истакна улогата на ИКТ во решавањето на клучните прашања, вклучувајќи ги намалувањата на природните катастрофи.UN Secretary-General Ban Ki-moon, speaking at the Telecom World 2009 in Geneva, also highlighted the role of ICTs in addressing key issues, including natural disaster reduction.
Лалами израсна зборувајќи мароканско-арапски до нејзината тинејџерска возраст, кога „конечно ги сретна мароканските новели кои беа напишани од марокански автори и кои опишуваа марокански карактери.“ Ова се должи на фактот што Лалами, како дете, учеше во француско училиште.Lalami grew up speaking Moroccan Arabic, but it was not until she was a teenager that she “finally came across Moroccan novels, written by Moroccan authors, and featuring Moroccan characters.” This is primarily because Lalami attended a French school as a child.
Не познавам многу судии. Општествено зборувајќи.I don't know too many judges... socially speaking.
А тој го помина целиот ручек зборувајќи за вас и вашето кино.And he spends the entire lunch speaking of you and your cinema.
Општествено зборувајќи.socially speaking.
Преку отворено читање и зборување за се она што блогерите секојдневно го гледаат во светот ние можеме да направиме мала промена.By reading and speaking more openly about many of the things bloggers around the world see in their daily lives we can all help make a small difference.
Луис Греј, американско ориентиран блогер, ја објаснува платформа на Laconi.ca, која тој ја опишува како „група Twitter“ – зборување со посебна заедница, а не на цел свет.Louis Gray, a US-based blogger, explains the federated platform of Laconi.ca, which he describes as a “group Twitter” – speaking to a distinct community rather than to the whole world.
Добро, би предложила знаење пред зборување.Well, I recommend knowing before speaking.
Да, госпоѓо... ...во начинот на зборување.Yes, madam... ...in a manner of speaking.
Лидерите на политичките партии од опозицијата, г. Хосеин Мусави и Мехди Кароуби, во средата рекоа дека „мрачна иднина“ ја чека економијата бидејќи владата не ги слуша економистите (еден економист бил уапсен откако зборувал со странски медиуми).Opposition leaders Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi said Wednesday that a "dark future" awaits the economy because the government doesn't listen to economists (one economist was arrested after speaking with foreign media).
Додека Гафнер одби да зборува со новинарите за неговите забелешки, регионалниот директор на Обединета Русија за Екатеринбург, Виктор Шепти, изјави за весникот Комерсант дека Гафнер зборувал „неточно“, истакнувајќи ја потребата „да се размисли седум пати пред да се зборува еднаш“.While Gaffner has refused to talk to the press about his remarks, United Russia’s Yekaterinburg regional director, Viktor Shepty, told Kommersant newspaper that Gaffner spoke “incorrectly,” stressing the need to “think seven times before speaking once.”
Ми зборуваше дека му зборувал ѓаволот.He used to tell me it was the devil speaking to him.
Крај на прогонствата и криминилизацијата на домородците кои се борат за нивните права, вклучувајќи ги и 8-те жени доморотки од Сан Мигел Икстахуачан за кои има наредба за притворање заради тоа што зборувале против рудникот Марлин.End to persecution and criminalization of Indigenous people fighting for their rights, including the 8 Indigenous women of San Miguel Ixtahuacán who have orders for capture for speaking out against the Marlin Mine.
Не било едносгласно, бидејќи некои и зборувале добро за тебе.It wasn't unanimous, and there were people there speaking for you.

Questions and answers about зборува conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about зборува
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
збунуваconfuse
Different length:
озборуваgossip about
позборуваtalk for a while

Other Macedonian verbs with the meaning speak

Verb
збори

Do you know these verbs?

VerbTranslation
заклучиlock
занемариneglect
запаметиremember
затрудниget pregnant
затруеcontaminate
зачиниseason
збориspeak
збрлавиbewilder
земеtake
игнорираignore