Zināt conjugation

Conjugate zināt - to know

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
zinu I know
Tu
zini you know
Viņš/viņa
zina he does know
Mes
zinām we know
Jūs
zināt you all know
Viņi/viņas
zina they know

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
zināju I did know
Tu
zināji you did know
Viņš/viņa
zināja he did know
Mes
zinājām we did know
Jūs
zinājāt you all did know
Viņi/viņas
zināja they did know

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
zināšu I will know
Tu
zināsi you will know
Viņš/viņa
zinās he will know
Mes
zināsim we will know
Jūs
zināsiet you all will know
Viņi/viņas
zinās they will know

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
zinātu I/you/... would know

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
zini you know!
Jūs
zinietyou all know!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for zināt

There is no additional usage information for the verb zināt.

Examples of zināt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Lai izvērtētu, vai ražotāju vai izplatītāju paziņojums kompetentajām iestādēm ir pamatots, ir lietderīgi zināt, kādos gadījumos paziņojums nav vajadzīgs.In order to assess if a notification by producers or distributors to the competent authorities is justified, it is also relevant to know on what terms a notification is not required.
Šajā nolūkā ir nepieciešams zināt pārcenošanas periodu(s), kuros izgrāmatotais postenis bija ieplānots, jo tas nosaka pārcenošanas laika periodu(s), no kuriem tas ir jāizslēdz un tādējādi arī summu, kura jāizslēdz no atsevišķās rindas posteņa, kā minēts AG114. punkta g). apakšpunktā.For this purpose, it is necessary to know the repricing time period(s) into which the derecognised item was scheduled, because this determines the repricing time period(s) from which to remove it and hence the amount to remove from the separate line item referred to in paragraph AG114(g).
Pēc pieprasījuma paskaidrot, kādēļ nav iespējams precīzi noteikt kodoldrošības saistību kvantitatīvo apjomu, Apvienotās Karalistes iestādes apgalvo, ka nav nepieciešams šajā gadījumā precīzi zināt atbalsta kvantitatīvo lielumu vai noteikt, kuri pasākumi sasniedz tādu apjomu, ka tos var uzskatīt tikai par minimāli nepieciešamiem.After having recalled why it is not possible to quantify precisely the costs of the nuclear liabilities, the UK authorities submitted that it is not necessary in this case to know the precise quantum of aid or to determine which measures amount to aid to reach a view on whether the package is the minimum necessary.
Process ir neformāls. Risch sniedz meklējamo darba ņēmēju aprakstu EURES padomdevējam un drīz vien saņem vairākus CV:“Darbinieku meklēšanas process nav birokrātisks, un es zinu, ka EURES spēj piedāvāt kandidātus.The process is informal: Mr Risch describes the employee profiles he is looking for to a EURES Adviser and soon after he receives a number of CVs: ‘The recruitment process is non-bureaucratic and I know EURES can deliver candidates.
Vai jūs man varēsiet pastāstīt vēl vairāk par Flobēru, kad pārzināsiet visu viņa daiļradi? … Es zinu, ka viens liels sūtījums jau ir ceļā pie jums… Lieliski jaunumi, vai ne?!Once you’ve found out all there is to know about his work, will you teach me a little more about him? … A little bird told me that a big parcel is on the way for you … Great news, isn’t it?
Es zinu… Un tomēr mēs tā arī nespējām saglabāt mūsu restorānu, lai kā arī nepūlējāmies.I know … But even with all our hard work, we weren’t able to keep this restaurant on its feet.
Ja tu zini, ka tavi vecāki, brāļi vai māsas vai radinieki ir citā Dublinas valstī, lūdzu, neaizmirsti par to pateikt personai, kas tevi intervēs.If you know that your parents, siblings or a relative are in another Dublin country, please do not forget to mention this to the person who interviews you.
Tu taču zini, ka nekad nav par vēlu atsākt mācības…You know, it’s not too late to go back to studying …
Tu taču zini, ka mēs tev vienmēr palīdzēsim, ja tev kaut ko vajag, vienalga ko…You know you can count on us … if you need anything at all …
Varbūt viņš tiešām zina, ko dara?Maybe he really does know what he's doing.
Viņa zina manu vārdu.She does know my name.
Pašlaik mēs par nacionālo sistēmu raksturu un iespējām nodrošināt šāda veida partnerības zinām relatīvi maz.To date, we know relatively little about the nature and extent of national systems to enable partnerships of this kind.
Runājot priekšsēdētājās Barbaras Ortneres [Barbara Ortner] vārdiem: “Nav runa par to, ka zinām, kā uzsākt, galvenais ir darīt visu tā, lai sasniegtu iecerēto mērķi.”In the words of Barbara Ortner, chairwoman, ‘It is not so much about knowing how to get something started.
Saskaņā ar evolūcijas klasiskomodeli (mutācija, selekcija un pārkombinēšana) mēs zinām, ka evolūcijas pamatā ir trīs veidu inovatīvi pasākumi:Following the classic model of evolution (mutation, selection and recombination), we know basically three types of innovative actions:
Nē, es zināju, un man bija taisnība.No, I did know, and I was right.
Es to zināju.I did know.
To es zināju.That I did know.
Tātad tu zināji.So you did know.
Taču viņš zināja, ne?But he did know, didn't he?
Pieķeries Kristum un tu zināsi Dieva mīlestību.Bind yourself to Christ and you will know God's love.
Ja paziņojums ir nepieciešams, dažādi uzņēmēji zinās, kas jādara, un tiks novērsta nevajadzīgā dubultpaziņojumu iespējamība.Then if a notification becomes necessary, the various operators will know what to do and unnecessary double notifications will be avoided.
EDP reālā laikā zinās tās elektroenerģijas izmaksas un apjomus, ko nomnieks var pārdot.EDP will know in real-time the costs and volumes of electricity that the lessee can market.
Eiropas Augstākās izglītības telpas grādu ietvarstruktūra saistība ar mācīšanās iznākumiem – kompetenču kopa, kas izsaka to, ko students zinās, sapratīs vai spēs izdarīt, pabeidzot mācību procesu, neņemot vērā tā ilgumu.The link with learning outcomes, which are sets of competencies expressing what the student will know, understand or be able to do on completion of a process of learning, regardless of its length.
Tie Par Kuriem Mēs Nerunājam ir daudz lielāki nekā koijoti un mēs zinātu, ja viņi ir bijuši te.Those We Don't Speak Of are much larger creatures than coyotes and we would know if they had been here.
Citādi visi zinātu, kur tā ir.Elseways, everyone would know where it was.
Vienīgā iespēja, ka viņa zinātu, ka tas ir Mocarts ir tad, ja ir to dzirdējusi.The only way she would know it's Mozart is if she's heard it.

Questions and answers about zināt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about zināt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
uzzinātfind out

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
runātspeak
ziņotreport
Different length:
uzzinātfind out

Other Latvian verbs with the meaning know

Verb
pazīt

Do you know these verbs?

VerbTranslation
darbotiesperform
laimētgain
mirtdie
noģībtfaint
noliktput
norunātmake an agreement
pamestabadon
parādītiesappear
tītwrap
vemtvomit