Ticēt conjugation

Conjugate ticēt - to believe

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
ticu I believe
Tu
tic you believe
Viņš/viņa
tic he does believe
Mes
ticam we believe
Jūs
ticat you all believe
Viņi/viņas
tic they believe

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
ticēju I did believe
Tu
ticēji you did believe
Viņš/viņa
ticēja he did believe
Mes
ticējām we did believe
Jūs
ticējāt you all did believe
Viņi/viņas
ticēja they did believe

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
ticēšu I will believe
Tu
ticēsi you will believe
Viņš/viņa
ticēs he will believe
Mes
ticēsim we will believe
Jūs
ticēsiet you all will believe
Viņi/viņas
ticēs they will believe

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
ticētu I/you/... would believe

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
tic you believe!
Jūs
ticietyou all believe!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ticēt

There is no additional usage information for the verb ticēt.

Examples of ticēt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Ir pamats ticēt tam, ka nesadarbošanās augsto līmeni rada tas, ka ražotāji eksportētāji, kas nesadarbojas, izmeklēšanā pakļautajā valstī kopumā realizējuši dempingu augstākā līmenī nekā ikviens ražotājs eksportētājs, kas sadarbojās.Indeed, there is reason to believe that the high level of non-cooperation results from the non-cooperating exporting producers in the investigated country generally having dumped at a higher level than any cooperating exporting producer.
Ja sadarbības līmenis bija augsts, uzskatīja, ka ikvienam ražotājam eksportētājam, kurš nesadarbojās, ir pareizi noteikt dempinga starpību pašā augstākajā līmenī, kāds iespējams ražotājam eksportētājam, kas sadarbojās, attiecīgajā valstī, jo nebija pamata ticēt, ka ražotājs eksportētājs, kurš nesadarbojās, realizējis dempingu zemākā līmenī.Where the level of cooperation was high, it was considered appropriate to set the dumping margin for any non-cooperating exporting producers at the level of the highest dumping margin found for a cooperating exporting producer in the country concerned, since there was no reason to believe that any non-cooperating exporting producer had dumped at a lower level.
Patiešām ir pamats ticēt tam, ka sadarbošanās zemo līmeni rada tas, ka ražotāji eksportētāji, kuri nesadarbojās, valstī, uz kuru attiecas izmeklēšana, kopumā īstenojuši dempingu augstākā līmenī, nekā ikviens ražotājs eksportētājs, kurš sadarbojās.Indeed, there is reason to believe that the low level of cooperation results from the non-cooperating exporting producers in the investigated country generally having dumped at a higher level than any cooperating exporting producer.
Es patiesi ticu, ka, veicot šo uzdevumu, Parlaments pierādīja savu spēku sestā pilnvaru termiņa laikā, kad tas sasniedza politisko briedumu.I sincerely believe that this remit acquired real strength over the course of the sixth legislature, during which the EP came of political age.
Es ticu, ka tieši tas — domas brīvība — ir Eiropas gars!”Mēs zinām, kā šis krievu fiziķis, atrodoties trimdā Gorkijā, ar prieku uzņēma cieņas aplie-cinājumus, ko viņam izteica Eiropas Parlamenta deputāti.I believe that this is the real European spirit, in other words freedom of thought!’ It was later reported that Andrei Sakharov, exiled in Gorky, had been delighted by the tribute paid to him by the Members of the European Parliament.
Es ticu, ka pašlaik, kad novērojama ekonomikas krīze un tiek samazināti budžeta izdevumi, mums ir jāapvieno visi spēki, lai nodrošinātu, ka nevienlīdzība sabiedrības veselības jomā nepalielinās.In these times of economic crisis and budgetary pressures, I believe we must join forces to ensure that the health gaps in our societies do not widen further.
pagaidu darbinieks godīgi un pamatoti tic, ka atklātā informācija un tajā ietvertie pieņēmumi būtībā ir patiesi; unthe member of temporary staff honestly and reasonably believes that the information disclosed, and any allegation contained in it, are substantially true; and
Privātā sektora ieguldījums liecina par to, ka tirgus tic uzņēmuma dzīvotspējai.This private contribution is a sign that the market believes in the viability of the firm.
Šāds ieguldījums liecina par to, ka tirgi tic rentabilitātes atgūšanas iespējamībai.Such contribution is a sign that the markets believe in the feasibility of the return to viability.
Ja mēs patiesi ticam, ka Kristus ir mūsu Glābējs, tad mums ir Mīlestības Dievs, un redzēt Dievu ticībā ir skatīties uz Viņa draudzīgo sirdi.If we truly believe that Christ is our Savior... then we have a God of love, and to see God in faith is to look upon His friendly heart.
Starp citu, mēs abi tev ticam.We both believe you, by the way.
Reičela ticēja tam, par ko iestājaties, kam ticam mēs.Rachel believed in what you stood for what we stand for.
Atnes mums mieru, tad arī es tev ticēšu.Bring us peace, and I will believe in you, too.
Vai domā, ka zvērinātie ticēs, ka tev nebija ne jausmas, no kurienes tā nauda radusies?Do you think that a jury will believe you had no idea where that money came from?
Viņi mani šurp atsūtīja, lai iepazīstu jūs. Lai kādudien varētu jums nest šo vēsti un jūs man ticētu.Look, they sent me here to learn your ways so one day I could bring this message and that you would believe it.
Mums jāiestāsta Danemam ticams iemesls, kādēļ viņš ticētu šī ziņojuma pārskatīšanai.We have to sell Dunham on a plausible reason He would believe a revisal on the report.

Questions and answers about ticēt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ticēt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
mācētmanage
tecētflow
tiektdrive away
turēthold

Do you know these verbs?

VerbTranslation
cienāttreat
glabātstore
īstenotput into effect
krāktsnore
kristfall
noslaucītwipe away
pabīdītpush slightly
pasargātprotect
sūtitsend
šautshoot