Strādāt conjugation

Conjugate strādāt - to work

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
strādāju I work
Tu
strādā you work
Viņš/viņa
strādā he does work
Mes
strādājam we work
Jūs
strādājat you all work
Viņi/viņas
strādā they work

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
strādāju I did work
Tu
strādāji you did work
Viņš/viņa
strādāja he did work
Mes
strādājām we did work
Jūs
strādājāt you all did work
Viņi/viņas
strādāja they did work

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
strādāšu I will work
Tu
strādāsi you will work
Viņš/viņa
strādās he will work
Mes
strādāsim we will work
Jūs
strādāsiet you all will work
Viņi/viņas
strādās they will work

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
strādātu I/you/... would work

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
strādā you work!
Jūs
strādājietyou all work!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for strādāt

There is no additional usage information for the verb strādāt.

Examples of strādāt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Direktors var pilnvarot darbinieku strādāt nepilnu laiku, ja tas ir pamatots un ja direktors uzskata, kas tas ir saskaņā ar Centra interesēm.The Director may, on duly justified grounds, authorise a staff member to work part-time, if he considers that this would be in line with the interests of the Centre.
Darbinieks steidzamības kārtā vai ārkārtas gadījumos var tikt lūgts strādāt virsstundas.Staff may be required to work overtime in cases of urgency or exceptional pressure of work.
Tomēr, ja ir attiecīga medicīniska izziņa, attiecīgā darbiniece grūtniecības atvaļinājumā var doties vēlāk par 6 nedēļām pirms sagaidāmās dzemdību dienas, šādā gadījumā grūtniecības atvaļinājums beidzas 10 nedēļas pēc dzemdībām plus laiks, kurā darbiniece ir turpinājusi strādāt no sestās nedēļas pirms faktiskā dzemdību datuma.However, with medical authorisation, the staff member concerned may start her maternity leave less than six weeks before the expected date of confinement, ending in this case at the end of a period of 10 weeks after the date of confinement plus the time which the staff member concerned has continued to work as from the sixth week preceding the actual date of confinement.
Kurai dalībvalstij būtu jāmaksā ģimenes pabalsti, ja mani bērni neuzturas tajā dalībvalstī, kurā es strādāju?Which member state should pay my family benefits if my children reside in another member state than the one in which I work?
Es tagad strādāju mediju jomā, betmana nodarbošanās nav tik spoža: tas ir mārketings.I work in communications, but not in quite as glamorous an area, I work in marketing.
12.Vai man ir citas tiesības vienlīdzīgas attieksmes ziņā? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.Kas notiek, ja es strādāju vienā dalībvalstī, bet uzturos citā? . . . . . . . . . . .12.Do I have other rights in terms of equal treatment? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.What if I work in one Member State but reside in another? . . . . . . . . . . . .
Bulgārijas pilsoņi, kas pievienošanās dienā likumīgi strādā kādā no pašreizējām dalībvalstīm un kam uz nepārtrauktu 12 mēnešu vai ilgāku laikposmu ir likumīga piekļuve attiecīgās dalībvalsts darba tirgum, saglabās piekļuvi attiecīgās dalībvalsts darba tirgum, bet ne citu tādu dalībvalstu darba tirgiem, kuras īsteno savus iekšējos pasākumus.Bulgarian nationals legally working in a present Member State at the date of accession and admitted to the labour market of that Member State for an uninterrupted period of 12 months or longer will enjoy access to the labour market of that Member State but not to the labour market of other Member States applying national measures.
Bulgārijas pilsoņiem, kas kādā no pašreizējām dalībvalstīm likumīgi strādā pievienošanās dienā vai laikposmā, kad tiek īstenoti attiecīgās valsts pasākumi, un kam piekļuve attiecīgās dalībvalsts darba tirgum ir uz laikposmu, kas īsāks par 12 mēnešiem, nav minēto tiesību.Bulgarian nationals legally working in a present Member State at the date of accession, or during a period when national measures are applied, and who were admitted to the labour market of that Member State for a period of less than 12 months shall not enjoy these rights.
Režīms, ko piemēro Bulgārijas migrējošiem darba ņēmējiem un viņu ģimenēm, kas likumīgi dzīvo un strādā kādā citā dalībvalstī, vai citu dalībvalstu migrējošiem darba ņēmējiem un viņu ģimenēm, kas likumīgi dzīvo un strādā Bulgārijā, nedrīkst būt vairāk ierobežojošs kā tas režīms, ko piemēro trešo valstu darba ņēmējiem, kas dzīvo un strādā, attiecīgi, konkrētajā dalībvalstī vai Bulgārijā.Bulgarian migrant workers and their families legally resident and working in another Member State or migrant workers from other Member States and their families legally resident and working in Bulgaria shall not be treated in a more restrictive way than those from third countries resident and working in that Member State or Bulgaria respectively.
Visiem mums, kas strādājam lauku attīstības jomā, jo īpaši Leader ietvaros, ir pienākums izmantot un attīstīt šīs zināšanas un pieredzi, kā arī saglabāt entuziasmu to darīt.All of us working in rural development and in Leader in particular, have a duty to use and develop this knowledge and experience, as well as maintaining our enthusiasm for it.
Mēs strādājam, lai jauniešiem izveidotu labu vidi, kurā viņi paši var īstenot un vadīt projektus.We work to create a good environment for young people, where they can launch and run projects by themselves.
Mēs daudz un smagi strādājam, Pedro…We work hard, Pedro …
Viņš sacīja: “Es strādāšu pie tā, lai izveidotu jaunu modeli un darba attiecības ar Eiropas Komisiju.”Parlaments oktobrī izveidoja arī īpašu finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteju, kurai tika piešķirtas pilnvaras uz 12 mēnešiem, kuru laikā tai jāsagatavo politikas ieteikumi.‘I will work on creating a new model and working relationship with the European Commission,’ he said. The Parliament also set up a new Special Committee on the Financial, Economic and Social Crisis, in October, which was given a 12-month mandate to develop policy recommendations.
Un es strādāšu, cik vien smagi varēšu, tik ilgi, cik vajadzīgs, lai tas notiktu.And I will work as long as I can, as hard as it takes to make that happen.
Jūs man to dodat, un es strādāšu tik smagi, cik vajadzīgs, lai izmācītu tos Hārvardas idiotus un kļūtu par labāko advokātu, kādu jebkad esat redzējis.You give me this, and I will work as hard as it takes to school those Harvard douches and become the best lawyer you have ever seen.
Viņi strādās saskaņā ar OPCW ekspertu darbības standartnoteikumiem.They will work under the standard rules of operation for OPCW experts.
Viņi strādās saskaņā ar SAEA ekspertu darbības standartnoteikumiem.They will work under the standard rules of operation for IAEA experts.
KPC strādās pie jautājumiem par masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu un divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, tostarp izvedumu kontroli, robežkontroli, piegādes ķēžu drošību un valstu profilu.JRC will work on the issue of proliferation of WMD and dual-use goods and technologies, including export control, border control, supply chain security, and country profiling.
Integrējot jaunas dalībvalstis, mēs strādāsim, lai vairotu labklājību un drošību un vienlaicīgi veicinātu solidaritāti.In the process of integrating new members, together we will work towards increasing prosperity and security while enhancing solidarity.
Tagad mēs strādāsim, lai izpildītu uzdevumu, un tad mirsim.We will work, complete the task, and then we'll die.
IST nozare ir ieinteresēta izveidot forumu "IST energoefektivitātei" (ICT4EE), kas strādātu pie tā, ka tiek pieņemta un ieviesta sistēma nozares energopatēriņa un CO2 emisiju mērīšanai, noteikti mērķi un izvērtētas sekmes.The ICT sector has expressed an interest in setting up an ICT for Energy Efficiency (ICT4EE) Forum that would work to adopt and implement a framework to measure the sector's energy and carbon footprints, set targets and benchmark progress.

Questions and answers about strādāt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about strādāt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apstrādātprocess

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
apstrādātprocess

Do you know these verbs?

VerbTranslation
aijātlull
atļautallow
atnāktcome
atstātleave
cirptshear
glaudītpet
izceltiesdescend
lītrain
prasītask
smaidītsmile