Spēlēt conjugation

Conjugate spēlēt - to play

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
spēlēju I play
Tu
spēlē you play
Viņš/viņa
spēlē he does play
Mes
spēlējam we play
Jūs
spēlējat you all play
Viņi/viņas
spēlē they play

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
spēlēju I did play
Tu
spēlēji you did play
Viņš/viņa
spēlēja he did play
Mes
spēlējām we did play
Jūs
spēlējāt you all did play
Viņi/viņas
spēlēja they did play

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
spēlēšu I will play
Tu
spēlēsi you will play
Viņš/viņa
spēlēs he will play
Mes
spēlēsim we will play
Jūs
spēlēsiet you all will play
Viņi/viņas
spēlēs they will play

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
spēlētu I/you/... would play

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
spēlē you play!
Jūs
spēlējietyou all play!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for spēlēt

There is no additional usage information for the verb spēlēt.

Examples of spēlēt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Papildus faktam, ka platformas un organizatori nav vieni un tie paši, tika arī apgalvots, ka ir būtiskas atšķirības starp šīm elektroniskajām spēlēm, jo, lai tās varētu spēlēt klātienes spēļu namos, ir vajadzīga spēlmaņu fiziska klātbūtne.Besides the fact that the platforms and suppliers are not the same, it was argued that there are major differences between these electronic games since the physical presence of gamblers is required in order to play them in land-based casinos.
Šādas Savienības veiktas iemaksas būs nozīmīgas, lai SAEA dotu iespēju spēlēt izšķirošu lomu kodoldrošības jomā, atbalstot valstu centienus izpildīt pienākumus, ko tās uzņēmušās kodoldrošības jomā, kā tas arī atzīts saistībā ar kodoldrošības samita procesu,Such contributions to be provided by the Union will be instrumental in enabling the IAEA to play a key role in the area of nuclear security by supporting the efforts of countries to fulfil their nuclear security responsibilities, as also recognised in the framework of the Nuclear Security Summit process,
Lai ļautu šādai dažādībai spēlēt atbilstīgu lomu un novērstu gan iniciatoru, gan kredītreitingu aģentūru ieslīgšanu pašapmierinātībā, maksimālais laikposms, kādā kredītreitingu aģentūrai ļauts vērtēt tā paša iniciatora veiktu atkārtotu vērtspapirizāciju, ir jāierobežo līdz tādam līmenim, kas garantē regulāru, jaunu kredītspējas vērtējumu.For such diversity to play a role and to avoid complacency of both originators and credit rating agencies, the maximum period during which the credit rating agency is allowed to rate re-securitisations from the same originator must be restricted to a level that guarantees regular fresh assessments of creditworthiness.
Es to zinu, jo pats labi spēlēju.I know, cos I'm a hell of a card player.
- Es jau spēlēju.What are you talking about? I am playing the game.
Es meklēju draugu, ar kuru kādreiz spēlēju dambreti.I'm lookin' for a buddy I used to play chequers with. We were tight.
Tā bija pirmā reize, kad Komisija apstiprināja atšķirīgu nodokļu režīmu starp rezidentu un nerezidentu uzņēmumiem kā izvēles rīcību vai “specifiku”, kas var iesaistīt spēlē valsts atbalsta noteikumus.This was the first time that differential tax treatment between resident and non-resident companies had been acknowledged by the Commission as an act of selection or ‘specificity’ capable of bringing the State aid rules into play.
Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem (direktoru) padome spēlē noteiktu lomu direktoru iecelšanā un/vai atcelšanā, vai nu pašai pieņemot attiecīgos lēmumus, vai iesakot kandidatūras kādai citai uzņēmuma struktūrai, (direktoru) padomes ietvaros jāizveido iecelšanas komiteja.Where, under national law, the (supervisory) board is playing a role, either by making decisions itself or by making proposals for consideration by another corporate body, in the process for appointment and/or removal of directors, a nomination committee should be set up within the (supervisory) board.
Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem (direktoru) padome spēlē noteiktu lomu direktoru atlīdzības lieluma noteikšanā, vai nu pašai pieņemot lēmumus, vai iesniedzot priekšlikumus kādai citai uzņēmējsabiedrības struktūrai, (direktoru) padomes ietvaros jāizveido atlīdzības komiteja.Where, under national law, the (supervisory) board is playing a role, either by making decisions itself or by making proposals for consideration by another corporate body, in the process for setting remuneration of directors, a remuneration committee should be set up within the (supervisory) board.
Un kapēc mēs spēlējam to?And why do we play it?
Es darīšu visu, ko varēšu Komanda, pret ko spēlējam, ir milzīga.I'm gonna try my best. This team we're playing, they're huge. They're fast, strong.
Mēs spēlējam, lai redzētu kurš izdzers dzeramo pirmais, tas būs 564 00:54:16,486 -- 00:54:18,579 visātrākais. Vai gatavi?We're playing to see who can chug a can of soda, that is, the fastest.
Tādējādi ERA spēlēs sistēmas iestādes centrālo lomu, kas centralizē un nodrošina kopējo procesa saskaņotību, kurš pašlaik ir fragmentēts ar daudzām dažādām pusēm, kā tas redzams turpmāk tabulā:This way the ERA will play the centre role of system authority centralising and ensuring the overall coherence of a process that is nowadays fragmented through a number of different parties as evidenced in the table below:
Es un mani čomi spēlētu ziemas dienā.Me and my buddies would play it on a winter day.
Tu domā, ka es spēlētu spēles, ja uz spēles likta manas sievas dzīvība?You think I would play games with my wife's life on the line?

Questions and answers about spēlēt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about spēlēt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
spīdētshine

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apkrāptcheat
atrastiesbe situated
grauztcrunch
izmirtbecome extinct
kaltforge
kašņātrummage
kultthresh
medīthunt
mēģināttry
tuvotiescome nearer