Saprast conjugation

Conjugate saprast - to understand

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
saprotu I understand
Tu
saproti you understand
Viņš/viņa
saprot he does understand
Mes
saprotam we understand
Jūs
saprotat you all understand
Viņi/viņas
saprot they understand

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
sapratu I did understand
Tu
saprati you did understand
Viņš/viņa
saprata he did understand
Mes
sapratām we did understand
Jūs
sapratāt you all did understand
Viņi/viņas
saprata they did understand

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
sapratīšu I will understand
Tu
sapratīsi you will understand
Viņš/viņa
sapratīs he will understand
Mes
sapratīsim we will understand
Jūs
sapratīsiet you all will understand
Viņi/viņas
sapratīs they will understand

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
saprastu I/you/... would understand

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
saproti you understand!
Jūs
saprotietyou all understand!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for saprast

There is no additional usage information for the verb saprast.

Examples of saprast

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
viņus informē par atbildīgās iestādes lēmumu valodā, ko viņiem vajadzētu saprast, ja viņiem nepalīdz vai viņus nepārstāv juridiskais konsultants vai cits padomdevējs un ja nav pieejama bezmaksas juridiskā palīdzība.they shall be informed of the result of the decision by the determining authority in a language that they may reasonably be supposed to understand when they are not assisted or represented by a legal adviser or other counsellor and when free legal assistance is not available.
nepavadītas nepilngadīgas personas tiek informētas pirms to patvēruma pieteikumu izskatīšanas un tādā valodā, ko tām vajadzētu saprast, par iespēju, ka viņu vecums var tikt noteikts medicīniskā apskatē.unaccompanied minors are informed prior to the examination of their application for asylum, and in a language which they may reasonably be supposed to understand, of the possibility that their age may be determined by medical examination.
Tas nozīmē izpratni par valodas ietekmi uz citiem, kā arī izpratni par nepieciešamību saprast un lietot valodu pozitīvi un sociāli atbildīgi.This implies an awareness of the impact of language on others and a need to understand and use language in a positive and socially responsible manner.
Es arī saprotu, ka neprecīzas informācijas sniegšana man var liegt turēt 66. daļā minēto gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci.I also understand that any incorrect information could disqualify me from holding a Part-66 AML.
Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, paziņoju, ka es saprotu, ka galamērķa kompetentā iestāde ir piekritusi, ka tās teritorijā ieved neapstrādātus kūtsmēslus, un ka neapstrādātie kūtsmēsli, kas minēti atsauces ailē Nr. I.18, atbilst šādiem nosacījumiem:I, the undersigned official veterinarian, declare that I understand that the competent authority of the place of destination has given its consent to the introduction of the unprocessed manure on its territory and that the unprocessed manure referred to in box reference I.18 complies with the following conditions:
Es redzu… Jā, jā, es saprotu.I see … yes, yes, I understand.
Vai tu saproti?Do you understand?
Es nedomāju,ka tu saproti.I don't think you understand.
Bet... Lūdzu saproti, ka man vienalga ir jādara savs darbs.But please understand, I still have a job to do.
Es domāju, ka beidzot mēs saprotam viens otru, Frodo Tuntak.i think at last we understand one another, Frodo Baggins.
-Mēs saprotam.-We understand.
Mēs tagad saprotam, kādēļ pētījums par debesu ķermeņiem bija tik svarīgs.We now understand why the study of the heavenly bodies was so important.
Ar laiku sapratīsi tu- You will understand in time
Zinu, ka tu mani sapratīsi.I know you, of all people, will understand.
Tas uzskata, ka, šķiet, netiek apstrīdēts, ka sabiedrība “tek” sapratīs kā tīkkoka koksni aprakstošu [jēdzienu] vismaz tajā gadījumā, kad priekšmeta virsmai ir tāda pati nokrāsa, struktūra un tekstūra kā tīkkoka koksnei.In its submission, it does not appear to be disputed that the public will understand ‘tek’ as being descriptive of teakwood, at least in cases in which the surface of an object is conferred with a dye, a structure and a texture which correspond to those of teakwood.
Tādējādi tiktāl, ciktāl krāsa esot parasts priekšmetu un šajā gadījumā — plauktu apzīmējums, neesot izslēgts, ka konkrētā itāļu un franču valodā runājošā sabiedrības daļa preču zīmi “TEK” sapratīs kā kvalitātes norādi.Accordingly, insofar as colour is a common indication of the outward appearance of objects and in the present case of shelves, it is possible that the relevant Italian- and French-speaking public will understand the mark TEK as an indication of quality.
Jūsu kaluma uzņēmējs to sapratīs, un, tā kā esat ieradies, varam turpināt.A businessman of your stature will understand and with you here now, we can continue.
Ja vienkāršie cilvēki varētu paši lasīt Bībeli, viņi saprastu cik plašas ir baznīcas interpretācijas.We both know the selling of indulgences have no Scriptural support. If common people could read the Bible for themselves, they would understand just how broad the church's interpretations are.
Es saprastuI would understand
Es izspriedu, ka tu, no visiem cilvēkiem, to saprastu.I figured you, of all people, would understand that.

Questions and answers about saprast conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about saprast
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
izprastcomprehend
prastbe able

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
izprastcomprehend
saplēsttear

Other Latvian verbs with the meaning understand

Verb
saprat

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atklātdiscover
bēgtflee
izkārtotarrange
izraisītcause
justfeel
klātiesgo
meklētsearch
sētsow
uzņemtreceive
varītboil