Redzēt conjugation

Conjugate redzēt - to see

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
redzu I see
Tu
redzi you see
Viņš/viņa
redz he does see
Mes
redzam we see
Jūs
redzat you all see
Viņi/viņas
redz they see

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
redzēju I did see
Tu
redzēji you did see
Viņš/viņa
redzēja he did see
Mes
redzējām we did see
Jūs
redzējāt you all did see
Viņi/viņas
redzēja they did see

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
redzēšu I will see
Tu
redzēsi you will see
Viņš/viņa
redzēs he will see
Mes
redzēsim we will see
Jūs
redzēsiet you all will see
Viņi/viņas
redzēs they will see

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
redzētu I/you/... would see

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
redzi you see!
Jūs
redzietyou all see!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for redzēt

There is no additional usage information for the verb redzēt.

Examples of redzēt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
šķēršļi elektroniskās tirdzniecības izmantošanai: izvēlas iepirkties klātienē, vēlas redzēt produktu, uzticīgs veikaliem, ieraduma spēks,barriers to Internet commerce: prefer to shop in person, like to see product, loyalty to shops, force of habit
Instrumentiem, ko izmanto tikai viens apkalpes loceklis, jābūt izvietotiem tā, lai apkalpes loceklis no savas darba vietas varētu bez piepūles redzēt rādījumus, faktiski minimāli mainot stāvokli un redzes līniju, ko parasti ieņem, skatoties uz priekšu lidojuma virzienā.Those instruments that are used by any one flight crew member shall be so arranged as to permit the flight crew member to see the indications readily from his/her station, with the minimum practicable deviation from the position and line of vision which he/she normally assumes when looking forward along the flight path.
Ja ir īpaša vajadzība izlidošanas un/vai piespiedu nosēšanās laikā redzēt šķēršļus un izvairīties no tiem, ir jāprecizē papildu apstākļi (piemēram, griesti).Where there is a specific need to see and avoid obstacles on departure and/or for a forced landing, additional conditions (e.g. ceiling) must be specified.
1961“Es redzu Zemi, tā ir tik skaista,” šie ir1961“I see earth, it is so beautiful”, are the
Es redzu… Jā, jā, es saprotu.I see … yes, yes, I understand.
Es redzu 2007. gadu, kas ir Vienādu iespēju gads, kā iespēju mainīt vispārējo priekšstatu par romiem.I see 2007, which is the Year of Equal Opportunities, as providing amajor chance to change the general perception of Roma.
apsvērt, kā palīdzēt cilvēkiem pārvietoties pa ēku un nokļūt vajadzīgajā vietā; pārdomāt, ko var darīt, lai palīdzētu redzes invalīdam orientēties telpā (piemēram, kontrastainas krāsas mēbeles, paklāji, sienas un durvju ailas vai iegriezumi grīdas segumā);izlikt uzrakstus ar lieliem, skaidri salasāmiem burtiem, lai personas ar pavājinātu redzi tos var skaidri saskatīt;izlikt zīmes Braila rakstā, taustāmas un ar lielizmēra burtiem pie durvju rokturiem;izvietot grafiskas zīmes un attēlus, jo tādas zīmes var būt vieglāk saprotamas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem; zīmes veidot ar matētu virsmu, lai tās neatstaro gaismu.providing notices in large clear print so that people who are partially sighted can see them clearly; providing Braille, tactile and large print signs by door handles; providing graphics and pictures, as signs may be easier for people with learning disabilities; giving signs a matt finish to avoid reflection.
Un redzi mūs cīnāmies mašīnā.You see us struggling in the car.
Izņemot modernās datoru ierīces ko tu redzi šeit, tev tiks izsniegts ikviens modernais aprīkojums kas nodrošinās tavu drošību.Besides modern computer devices you can see here, you'll be issued every other modern piece of equipment we have to ensure your safety.
Mēs redzam, kā vietējā līmenī rodas spēcīga tīkla veidošanas ietekme, kas saista projektus un pasākumus.We see strong networking effects emerge at the local level linking projects and activities.
Iespējams, šis ir īstais brīdis pakavēties pie Leader+ nozīmes, un, ja paraugāmies nākotnē, redzam, kā Leader metode var būt tikpat svarīga abu minēto prioritāšu īstenošanā arī turpmāk.Perhaps now is a good moment for us to dwell a little on the role of Leader+, and if we look towards the future, we can also see how the Leader method can continue to play a role in meeting these two priorities.
·odien mïs redzam, ka att¥st¥ba tiks panÇkta tikai da∫ïji.Today, we see that progress has at best been mixed.
Visi redzat?You're all seeing this!
Kad mēs ar Sīriusu bijām pie ezera, es kādu redzēju.Before, down by the lake, when I was with Sirius I did see someone.
Bet es redzēju vienu, cik ļoti es tevi sāpināju.But I did see one thing, how much I hurt you.
Bet es to redzēju.But I did see it.
Es jūs vēl redzēšu, vai ne?I will see you again, won't I?
Es redzēšu tavu veikumu un tev ko pateikšu.I will see your accomplishment and raise you one.
Tāpēc es teicu Deridam, "Es redzēšu jūsu dekonstrukcionālismu, un es jums izraisīšu transcendentālu noliegumu".So, I told Derrida, "I will see your deconstructionism," and I will raise you transcendent abnegation."
Gan jau tu redzēsi. Gan tavas acis pašas apjautīs, Ka vecais Šeiloks nav nekāds Basanio.You will see, your eyes will be the judge, the difference of old Shylock and Bassanio.
Tu viņu atkal redzēsi, bet vispirms šis tas jāizdara.You will see him again. But there's something we require first.
Jā, tu redzēsi Frančesko, bet ne šādā veidā.Yes, you will see Francesco, but not like this.
Tad visa pasaulē redzēs, ko izraēļi ar mums dara.The rest of the world will see by then what the Israelis do to us.
Bet tad pasaule redzēs, kā viņa mūs pārvērtusi par dzīvniekiem.But then the world will see how they've made us into animals.
Tūdaļ jūs redzēs, kā šamais nožēlo savu muļķību.Now, please, you will see how he will regret his folly!
Ja vien kāds neapvienos tautu un nekļūs par valdnieku, mēs redzēsim ne vienu vien asins upi un mirušo kalnus.Unless somebody unifies the nation and reigns over us, we will see more rivers of blood and more mountains of the dead.
Nolaupīsim Ziemasrēgu Veci Un tad jau redzēsimKidnap the Sandy Claws See what we will see
Tad redzēsim, vai tavs neprāts ir dziedināms.Then we will see if your insanity can be cured.
Deivid, esmu Dievam lūdzis, kopš tu bijis mazs, lai viņš parāda, cik stiprs viņš ir tavā dzīvē, lai tevī cilvēki redzētu, cik viņš ir labs.- I just don't wanna embarrass the team. David, I've asked God since you were a baby that he would show how strong he is in your life and that through you people would see how good he is.

Questions and answers about redzēt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about redzēt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
paredzētforesee

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
audzētgrow
Different length:
paredzētforesee

Do you know these verbs?

VerbTranslation
aizvainotinsult
gremotdigest
ietvertinclude
kasītscratch
līmētglue
pabeigtfinish
pētītinvestigate
sveiktwelcome
trūktlack
ziņotreport