Palīdzēt conjugation

Conjugate palīdzēt - to assist

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
palīdzu I assist
Tu
palīdz you assist
Viņš/viņa
palīdz he does assist
Mes
palīdzam we assist
Jūs
palīdzat you all assist
Viņi/viņas
palīdz they assist

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
palīdzēju I did assist
Tu
palīdzēji you did assist
Viņš/viņa
palīdzēja he did assist
Mes
palīdzējām we did assist
Jūs
palīdzējāt you all did assist
Viņi/viņas
palīdzēja they did assist

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
palīdzēšu I will assist
Tu
palīdzēsi you will assist
Viņš/viņa
palīdzēs he will assist
Mes
palīdzēsim we will assist
Jūs
palīdzēsiet you all will assist
Viņi/viņas
palīdzēs they will assist

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
palīdzētu I/you/... would assist

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
palīdz you assist!
Jūs
palīdzietyou all assist!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for palīdzēt

There is no additional usage information for the verb palīdzēt.

Examples of palīdzēt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Nevienu punktu šajā regulā nevar interpretēt tādējādi, ka Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA) tiek dotas tiesības rīkoties EBTA valstu vārdā saskaņā ar starptautiskiem līgumiem citiem mērķiem, kā tikai palīdzēt to saistību izpildē saskaņā ar šādiem līgumiem.Nothing in the present Regulation shall be construed so as to transfer to EASA authority to act on behalf of the EFTA States under international agreements for other purposes than to assist in the performance of their obligations pursuant to such agreements.
nevienu punktu šajā regulā nevar interpretēt kā tādu, kas Aģentūrai dod tiesības rīkoties EBTA valstu vārdā saskaņā ar starptautiskiem līgumiem citiem mērķiem, kā tikai palīdzēt to saistību izpildē saskaņā ar šādiem līgumiem;Nothing in this Regulation shall be construed so as to transfer to the Agency authority to act on behalf of the EFTA States under international agreements for other purposes than to assist in the performance of their obligations pursuant to such agreements.
Lai atvieglotu ieguldījumus un tirdzniecību, Savienība ir gatava pēc pieprasījuma palīdzēt Irākai tās centienos tuvināt tiesisko un normatīvo regulējumu Savienības tiesiskajam un normatīvajam regulējumam jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums.In order to facilitate investment and trade, the Union is ready to assist Iraq, when requested, in its endeavours to bring its legislative and regulatory frameworks closer to those of the Union in the areas covered by this Agreement.
Tikai atceries, ka es palīdzu milzīgā piespiedu kārtā.Just note that I'm assisting under extreme duress.
Bet tagad es palīdzu FIB.But now I assist the FBI.
- Jā. Es palīdzu Filam, bet tu stāvi kā antiņš.Phil's doing all the work, I'm his assistant...
Šajā nolūkā Komisijai palīdz komiteja.To this end, the Commission shall be assisted by a committee.
EBTA valstis pilnībā piedalās EK komiteju un citu organizāciju, kuras palīdz Komisijai, darbā, vadot, izstrādājot un īstenojot 1., 4., 5. un 6. punktā minētās darbības.”The EFTA States shall participate fully in the EC committees and other bodies which assist the Commission in the management, development and implementation of the activities referred to in paragraphs 1, 4, 5 and 6.’;
Attiecībā uz EBTA valstīm Aģentūra, cik un kad tas ir lietderīgi, palīdz EBTA Uzraudzības iestādei vai, attiecīgā gadījumā, Pastāvīgajai komitejai veikt to attiecīgos uzdevumus.As regards the EFTA States, the Agency shall, as and when appropriate, assist the EFTA Surveillance Authority or the Standing Committee, as the case may be, in the performance of their respective tasks.
Eksperts palīdzēs Komisijai īstenot projektu, kas saistīts ar atbalstu kodolobjekta fiziskai aizsardzībai Krievijas Federācijā, kā paredzēts 4. pantā.As provided in Article 4, the expert will assist the Commission in implementing the project related to the support of the physical protection of a nuclear site in the Russian Federation.
palīdzēs vietējām iestādēm plānot un veikt izmeklēšanu liela apmēra un organizētās noziedzības lietās.It will assist local authorities in planning and conducting major and organised crime investigations.
tā kā jāparedz noteikumi par ombuda sekretariāta, kas viņam palīdzēs, ierēdņiem un darbiniekiem un par sekretariāta budžetu; tā kā ombuda mītnei būtu jābūt Eiropas Parlamenta mītnei;Whereas provisions should be laid down regarding the officials and servants of the Ombudsman's secretariat which will assist him and the budget thereof; whereas the seat of the Ombudsman should be that of the European Parliament;
Papildus iepriekš minētajiem datiem savlaicīgi jādara pieejama jebkura cita atbilstīga informācija, kas palīdzētu Komisijai uzturēt adekvātu pārskatu par nepārtraukto automobiļu tuvdarbības radara ierīču 24 GHz joslas lietojumu, tostarp informācija par:In addition to the above data, any other relevant information which would assist the Commission in maintaining an adequate overview on the continued use of the 24 GHz range radio spectrum band by automotive short-range radar devices shall be made available in a timely fashion, including information on:
Šīs vajadzības ietver arī palīdzību, ko, izmantojot dzirdes aparātus, sniedz dzirdes invalīdiem, kuriem saskaņota Kopienas radiofrekvenču spektra josla uzlabotu apstākļus, ceļojot pa dalībvalstīm, un samazinātu ierīču cenas ar apjomradītiem ietaupījumiem; iekšējā tirgus attīstību attiecībā uz sociālajām trauksmes sistēmām, kas ļautu veciem cilvēkiem vai invalīdiem nosūtīt trauksmes signālus, lai saņemtu palīdzību, īpašuma izsekošanas vai uzraudzības ierīcēm, kuras palīdzētu atrast un atgūt zagtas mantas Kopienā, skaitītāju nolasīšanas sistēmām, ko izmanto ūdens un elektrības komunālo pakalpojumu uzņēmumi; ka arī esošās peidžeru sistēmas, piem., ERMES, un privātās mobilo radiosakaru sistēmas (PMR), kuras izmanto uz laiku, lai palīdzētu īpašu pagaidu pasākumu gadījumos, kas ilgst, sākot no dažām dienam līdz dažiem mēnešiem.These needs include assistance through the use of hearing aids to persons suffering from hearing disability, for whom a harmonised radio spectrum band in the Community would improve travelling conditions between Member States and reduce equipment prices through economies of scale; the development of the internal market for social alarms, which allow elderly or disabled people to send alarm messages for assistance, asset tracking or tracing devices, which would assist in tracking and recovering stolen goods across the Community, meter reading systems used by water and electricity utility companies; and existing paging systems such as ERMES as well as private mobile radio systems (PMR) when employed for temporary use, to assist in the coverage of special temporary events for a period of a few days up to a few months.
Turklāt SGSP piekrīt, ka konkrētas informācijas atklāšana konsultatīvajiem uzraugiem palīdzētu kapitāla prasības novērtēšanā.Furthermore, the IASB agrees that certain disclosures would assist prudential supervisors in their evaluation of capital requirements.

Questions and answers about palīdzēt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about palīdzēt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
paredzētforesee

Do you know these verbs?

VerbTranslation
aplaistītwater
atceltcancel
barotfeed
bīdītmove
justfeel
paceltraise
pasniegthand
tiktreach
uzmanītkeep an eye
uzņemtreceive